"Coğrafya Öabt 2013 Kpss" adlı testte 50 soru vardır. Coğrafya Öğretmenliği Alan Bilgisi kategorisinde yayınlanan teste 5153 kişi bakmış, 629 kişi ise testi çözmüştür. Testte 0 yorum vardır. Yorum butonuna tıklayarak yorum yapabilir veya varsa yapılmış yorumları okuyabilir, iftihar butonuna basarak testin başarılı üyelerini görebilirsiniz. "Coğrafya Öabt 2013 Kpss" adlı testin zorluk seviyesi orta olarak belirlenmiştir. Testi çözmek için soruları okuduktan sonra doğru olduğuna inandığınız cevabı işaretleyin (şıkkın üstüne tıklayarak işaretleme yapabilirsiniz) ve sayfanın en altında bulunan Çözdüm - Cevapları Göster butonuna tıklayın. Ardından soruların üstünde doğru ve yanlışlarınızı görebilirsiniz. Test çözerken kaydedip sonra tekrar çözmek isterseniz üye girişi yaptıktan sonra göreceğiniz Sonra Çöz butonunu kullanabilirsiniz.

Coğrafya Öabt 2013 KpssGoogle'da Ara

Bilgi
1 - Bilgi Merkator Projeksiyonla çizilen bir dünya haritasında en fazla bozulma aşağıdaki ülkelerin hangisinde gerçekleşir?
Boş Bırak
2 - Bilgi
Boş Bırak
3 - Bilgi Aşağıda klasik veya antisiklonal fön olayları sırasında görülebilen hava durumları ile ilgili bazı yargılar verilmiştir.
Buna göre;
I. hava sıcaklığı artar,
II. bağıl nem düşer,
III. dağın iki yamacında rüzgâr aynı yönden eser
yargılarından hangileri, her iki fön tipi için de geçerli değildir?
Boş Bırak
4 - Bilgi Aşağıdakilerden hangisi, küresel iklim değişimi üzerinde etkili olan doğal etmenlerden biri değildir?
Boş Bırak
5 - Bilgi Türkiye’de özellikle ilkbahar ve sonbahar aylarında Marmara kıyılarında denizin çekilmesiyle ilgili basında zaman zaman haberlerin yapılması ve bunun da halk arasında bölgede oluşacak depremin habercisi olduğu yolunda söylentilere neden olması, halkı paniğe sürüklemiş ve bu konuda bir bilgi eksikliğinin olduğunu göstermiştir.
Buna göre, parçada belirtilen kıyılarda ilkbahar ve sonbahar aylarında denizin çekilme nedeni aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
Boş Bırak
6 - Bilgi Kara ve denizlerin, farklı termik özellikler gösterdikleri bilinmektedir. Denizler karalara göre daha geç ısınıp daha geç soğumaktadır.
Aşağıdakilerden hangisi, bu durumun nedenlerinden biri olamaz?
Boş Bırak
7 - Bilgi
Boş Bırak
8 - Bilgi
Yukarıda, Kapıdağ Yarımadası’ndaki granitlerde ayrışmayı gösteren bir fotoğraf verilmiştir.
Buna göre, granitlerde görülen bu ayrışma şekli aşağıdakilerden hangisiyle adlandırılır?
Boş Bırak
9 - Bilgi Tortul ve püskürük kayaçların yüksek ısı ve basınç altında değişmeleri sonucunda metamorfik kayaçlar oluşur.
Buna göre, aşağıda verilen köken kayaç - metamorfik kayaç eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
(Köken kayaç / Metamorfik kayaç)
Boş Bırak
10 - Bilgi
Boş Bırak
11 - Bilgi Son şekli ABD Tarım Bakanlığı’nca verilen ve 1975 yılında yayınlanan toprak sınıflamasına göre, yeni toprak takımlarının eski sistemdeki büyük toprak grupları karşılığı aşağıdakilerin hangisinde yanlış verilmiştir?
Boş Bırak
12 - Bilgi Organik maddeler ile ayrışmaya dirençli özelliğe sahip kum ve mil boyutundaki malzemenin biriktiği; kil, demir ve alüminyumun taşındığı, yıkanma horizonu olarak da adlandırılan toprak katı aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
13 - Bilgi Bir bitki türünde “küçük tüylü veya dikenli yapraklar ile gelişmiş bir kök sistemi” aşağıdaki ortam şartlarından hangisini karakterize eder?
Boş Bırak
14 - Bilgi Aşağıdakilerden hangisi, denge profiline ulaşmış akarsuya ait özelliklerden biri değildir?
Boş Bırak
15 - Bilgi
Boş Bırak
16 - Bilgi “Coğrafya çifttir.” diyerek coğrafyayı ilk olarak genel ve özel coğrafya şeklinde bölümleyen bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
17 - Bilgi Aşağıdakilerden hangisi, insanın yeryüzünde yaşamaya başlamasından önce Dünya’da meydana gelen değişimleri inceleyen bilim dallarından biri değildir?
Boş Bırak
18 - Bilgi Avrupa Kıtası’nda, ölüm oranlarının yüksek olmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
19 - Bilgi
Boş Bırak
20 - Bilgi Ortak mülkiyete dayalı, ücret yerine çalışanların tüm ihtiyaçlarının çiftlik idaresince karşılandığı, genellikle nüfusları 400-1500 arasında olan yerleşmelerdir.
Buna göre, yukarıda bazı özelikleri verilen ve İsrail’de görülen bu kır yerleşme tipine ne ad verilir?
Boş Bırak
21 - Bilgi Türkiye’nin, nükleer enerjiden elektrik elde etmek istemesinin enerji politikaları açısından en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
22 - Bilgi Insanların boş zamanlarında dinlenmek, eğlenmek, ruhsal ve bedensel olarak yenilenmek amacıyla yaptıkları etkinliklere “rekreasyon” denir. Rekreasyonel etkinlikler, yapıldıkları alana göre kırsal ve kentsel, açık veya kapalı; katılımcıların özelliklerine göre de aktif veya pasif şekilde gruplandırılabilir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi, rekreasyon alanının özelliği ve katılımcı kişinin rekreasyonel etkinlikteki durumu konusunda diğerlerinden farklıdır?
(Rekreasyon alanı / Rekreasyon etkinliği)
Boş Bırak
23 - Bilgi I. Kurşun
II. Jips
III. Boksit
IV. Barit
V. Nikel
Madenler, metalik ve metalik olmayan maden grupları olarak değerlendirilmektedir.
Buna göre, yukarıdaki madenlerden hangileri aynı grupta yer alır?
Boş Bırak
24 - Bilgi Hava ulaşımının yolcu ve yük taşımacılığı bakımından dünya çapında yaygınlaşıp gelişmesinin başlangıç dönemi aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
25 - Bilgi Endüstriyel tarımın insan hayatındaki olumsuz etkileri ortaya çıktıkça bu tarımsal faaliyetlerde kullanılan yapay gübre ve tarım ilaçları gibi maddeler kullanılmadan yapılan organik tarım veya ekolojik tarım faaliyetlerinde, dünya genelinde bir artış başlamıştır. Organik tarım, Türkiye’de de yapılmakla birlikte çeşitli sınırlılıklar nedeniyle bu tarımsal etkinlikte yeterince gelişme sağlanamamıştır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi, belirtilen tarım etkinliğinde gelişmenin sağlanamamasının temel nedenlerinden biri değildir?
Boş Bırak
26 - Bilgi Büyük bir baraj ve hidroelektrik santrali inşa edilmesi sonrasında meydana gelecek olan değişiklik aşağıdaki faktörlerin hangisinde, diğerlerine göre daha uzun bir süreci gerektirir?
Boş Bırak
27 - Bilgi Jeopolitik teoriler içerisinde yer alan ve denizlerin önemini vurgulayan “Deniz Hâkimiyet Teorisi” Amerika Birleşik Devletleri’nin dünyaya egemen olmasının, denizlerde güçlü olması ile mümkün olabileceğini ifade etmektedir.
Bu parçada belirtilen teoriyi geliştiren kişi, aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
28 - Bilgi Küresel iklim değişikliğinin etkisini azaltmak ve bu çevre sorunu ile mücadele etmek için dünya çapında ulusal ve uluslararası düzeyde çalışmalar yapılmaktadır. “Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Anlaşması” bu çalışmaların en önemli aşamalarından birisidir.
Buna göre, sözü edilen anlaşma aşağıdaki uluslararası toplantıların hangisinde kabul edilmiştir?
Boş Bırak
29 - Bilgi Bir grup coğrafya öğretmeni, doğa temelli bilim kampına katılarak Hatay ilinde bulunan Habibineccar Tabiatı Koruma Alanı’nı ziyaret etmiştir. Burada öğretmenler arasında aşağıdaki diyaloglar yaşanmıştır.
Cennet Öğretmen: Arkadaşlar, tabiatı koruma alanları açısından Habibineccar’ın önemli bir yeri var, çünkü burası Türkiye’nin ilk Tabiatı Koruma Alanı’dır.
Elif Öğretmen: Hocam, maalesef yanılıyorsunuz. Türkiye’nin ilk Tabiatı Koruma Alanı Samsun ilinde bulunan Hacıosman Ormanı’dır.
Deniz Öğretmen: Yanlış hatırlamıyorsam Türkiye’nin en son ilan edilen Tabiatı Koruma Alanı ise Afyon ilinde bulunan Dandindere olmuştu.
Ezgi Öğretmen: Dandindere’nin Tabiatı Koruma Alanı ilan edilmesi çok iyi bir gelişme, çünkü Dandindere Türkiye’deki akarsular arasında su içinde yaşayan en fazla canlı tür sayısına sahip.
Buna göre, Türkiye’nin Tabiatı Koruma Alanları’yla ilgili doğru ifadeleri hangi öğretmenler söylemiştir?
Boş Bırak
30 - Bilgi Insan ile doğal kaynak kullanımı arasında sürdürülebilir ve dengeli ilişkilerin kurulması, biyolojik çeşitliliğin korunması, sınır ötesi işbirliğinin teşvik edilmesi, kurumsal ve kişisel kapasitenin artırılması gibi konularda UNESCO tarafından “Biyosfer Rezervleri” ve “Biyosfer Rezervleri Ağı” geliştirilmiştir.
Buna göre aşağıdaki yerlerden hangisi, UNESCO tarafından Türkiye’nin ilk “Biyosfer Rezervi” alanı seçilmiştir?
Boş Bırak
31 - Bilgi Yaklaşık 1000 – 2000 metre yükseltiler arasında bulunan ve kayın, kızılağaç, ladin ile sarıçam topluluklarının görüldüğü bir saha için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
Boş Bırak
32 - Bilgi Aşağıda verilen il - sınır kapısı - ülke eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
Boş Bırak
33 - Bilgi Doğal kaynaklardan en iyi ve rasyonel bir şekilde yararlanılarak yapılan kalkınmaya “sürdürülebilir kalkınma” denir. Bunun temelinde, kaynakların tükenmeden devamlı olarak kullanılması esastır.
Aşağıdakilerden hangisi bu durumun uygulanmasına örnek olarak gösterilebilir?
Boş Bırak
34 - Bilgi Türkiye İstatistik Kurumu tarafından; ekonomik, sosyal, kültürel ve coğrafi yönden benzer illerin nüfus büyüklükleri de dikkate alınarak toplam üç düzeyden oluşan İstatistiki Bölge Birimleri oluşturulmuştur. 3. Düzey Bölgeler yalnızca bir ilden oluşurken 1. Düzey Bölgeler ise bazen tek bir ilden bazen de birden fazla ilden oluşabilmektedir.
Buna göre Ankara, İstanbul, İzmir ve Bursa illerinden hangileri, en az üç İstatistiki Bölge Birimini tek başına oluşturur?
Boş Bırak
35 - Bilgi
Boş Bırak
36 - Bilgi Yeryüzünde bazı devletlerin kıtaların kenarlarında ve sadece adalardan oluştuğu görülür. Özellikle Asya Kıtası’nın çevresinde bulunan bu devletler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
Boş Bırak
37 - Bilgi Amerika kıtasının keşfi ile birlikte birçok Avrupalı göçmen bu kıtaya gitmiş ve zaman içerisinde Avrupa kültürü bütün kıtaya yayılmıştır. Kıta, kültürel anlamda “Latin Amerika” ve “Anglo Amerika” olarak iki bölüme ayrılmıştır.
Buna göre aşağıdaki Avrupa devletlerinden hangisi, bu ayırıma katkı sağlamamıştır?
Boş Bırak
38 - Bilgi Bölgeler arasındaki dengesizlikleri büyük oranda gidermiş, kalkınmayı sağlamış ve ekonomik açıdan gelişmiş ülkeleri tanımlamak için “teknoloji dünyası” terimi kullanılır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi, teknoloji dünyası olarak anılan ülkelerin özelliklerinden biri değildir?
Boş Bırak
39 - Bilgi Bazı ekonomistler, dünyayı “merkez” ve “kenar” ülkeler olarak sınıflandırmaktadır.
Buna göre, merkez ülkelerin özelliği ve bulunduğu bölge aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak eşleştirilmiştir?
(Özellik / Bölge)
Boş Bırak
40 - Bilgi Ülkeler; kültürel, ekonomik ve siyasi özelliklerine göre farklı şekillerde tanımlanarak bölgelere ayrılmaktadır. Bunlardan biri de ülkeleri gelişmişlik açısından “kuzey” ve “güney” olarak iki farklı gruba ayıran tanımlamadır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi, ülkeleri ilk olarak kuzey ve güney şeklinde ikiye ayırarak tanımlamıştır?
Boş Bırak
41 - Bilgi Coğrafi sorgulamaya dayalı dersler, doğası itibarıyla esnek bir planlama ve ders işlenişi gerektirir.
Buna göre, öğretmenin dersi organize ederken aşağıdakilerden hangisini öncelikli olarak dikkate alması gerekir?
Boş Bırak
42 - Bilgi Aşağıdakilerden hangisi, Coğrafya Dersi Öğretim Programı’nda yer alan “Şehirleri, fonksiyonel özellikleri açısından örneklendirerek bunların küresel ve bölgesel etkilerini yorumlar.” kazanımının içeriğine uygun bir konu değildir?
Boş Bırak
43 - Bilgi Küresel ısınmanın mekânsal etkilerini işleyen bir coğrafya öğretmeni, bu olayın farklı mekânsal ölçeklerde farklı sonuçlar doğurabileceğini göstermek istemektedir. Aşağıda bazı mekânsal ölçek birimleri verilmiştir.
I. Yerel
II. Ulusal
III. Tematik
IV. Küresel
Buna göre yukarıda verilenlerden hangileri, öğretmenin derste kullanabileceği mekânsal ölçek birimlerindendir?
Boş Bırak
44 - Bilgi
Boş Bırak
45 - Bilgi Bir coğrafya öğretmeni, nükleer santrallerin gerekli olup olmadığı ile ilgili, görüş geliştirme yöntemini uygulamak istemektedir.
Buna göre öğretmenin;
I. üç ayrı kartona “katılıyorum”, “katılmıyorum” ve “kararsızım” ifadelerinin yazılması ve bunların sınıfa asılmasını sağlamak,
II. tartışma sonucunda öğrencilerin, öğretmenin görüşü doğrultusundaki kartonun altında toplanmalarını istemek,
III. öğrencilerin tartışmaya başlamalarını sağlamak,
IV. öğrencilerden, konuyla ilgili görüşlerini yansıtan kartonun önünde yer almalarını istemek
uygulamalarından hangilerini yapması uygun olmaz?
Boş Bırak
46 - Bilgi Yenilenemeyen kaynakların kullanımı ve alternatif kaynaklar konusunu soru-cevap yöntemine göre işleyen bir coğrafya öğretmeni; bilginin analiz, sentez ve değerlendirme düzeyleriyle ilgili öğrencilere sorular yöneltmek istemektedir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi, sentez düzeyinde bir sorudur?
Boş Bırak
47 - Bilgi I. Bu yer nerededir?
II. Bu yer nerelere yakındır?
III. Bu yerde yaşamak ne hissettirir?
Yukarıda verilen sorulardan hangileri, öğrencilere konum analizi yapabilme becerisini kazandırabilmek amacıyla öncelikli olarak sorulabilir?
Boş Bırak
48 - Bilgi Bir coğrafya öğretmeni, “Doğal afetleri; oluşum nedenleri, özellikleri, dağılışları ve insanlara olan etkileri bakımından analiz eder.” kazanımını işlemeye başlamadan önce öğrencilerin konuyla ilgili mevcut bilgilerini ve önceki deneyimlerini ortaya çıkarmak istemektedir. Bu amaçla onlara çeşitli sorular yöneltmektedir.
Buna göre, öğretmenin bu yaklaşımının öğrenciye sağlayacağı fayda aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
Boş Bırak
49 - Bilgi Aşağıdakilerden hangisi, coğrafya derslerinde zamanı algılama becerisini geliştirmeye yönelik uygulanabilecek sınıf içi etkinliklerden biri olamaz?
Boş Bırak
50 - Bilgi Bir coğrafya öğretmeni, öğrencileriyle yapmış olduğu arazi çalışması sonrasında öğrencilerinden öz değerlendirme yapmalarını istemiştir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi, bu konuyla ilgili öz değerlendirme sorularından biri olamaz?
Boş Bırak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.