"2013 Kimya Öğretmenliği Alan Bilgisi Testi" adlı testte 50 soru vardır. Kimya Öğretmenliği Alan Bilgisi kategorisinde yayınlanan teste 2904 kişi bakmış, 228 kişi ise testi çözmüştür. Testte 0 yorum vardır. Yorum butonuna tıklayarak yorum yapabilir veya varsa yapılmış yorumları okuyabilir, iftihar butonuna basarak testin başarılı üyelerini görebilirsiniz. "2013 Kimya Öğretmenliği Alan Bilgisi Testi" adlı testin zorluk seviyesi orta olarak belirlenmiştir. Testi çözmek için soruları okuduktan sonra doğru olduğuna inandığınız cevabı işaretleyin (şıkkın üstüne tıklayarak işaretleme yapabilirsiniz) ve sayfanın en altında bulunan Çözdüm - Cevapları Göster butonuna tıklayın. Ardından soruların üstünde doğru ve yanlışlarınızı görebilirsiniz. Test çözerken kaydedip sonra tekrar çözmek isterseniz üye girişi yaptıktan sonra göreceğiniz Sonra Çöz butonunu kullanabilirsiniz.

2013 Kimya Öğretmenliği Alan Bilgisi TestiGoogle'da Ara

Bilgi
1 - Bilgi Aşağıdakilerden hangisi çözeltilerin ayarlanmasında kullanılan primer standart maddelerde aranan özelliklerden değildir?
Boş Bırak
2 - Bilgi 0,1 M Na2SO4 çözeltisinin iyonik şiddeti, aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
Boş Bırak
3 - Bilgi Kütlece % 90 Al ve % 10 Cu içeren bir alaşımın yoğunluğu 3,0 g/cm3 tür.
Bu alaşımın 1,0 cm3lük bir parçasının tamamı derişik HCl çözeltisi ile tepkimeye sokulduğunda elde edilen H2 gazının normal şartlar altında hacmi kaç litredir?
(Al, HCl ile tepkimeye girer; Cu ise tepkimeye girmez.
Al = 27g/mol, Cu =63,5g/mol
Boş Bırak
4 - Bilgi 100 mL 0,01 M KOH çözeltisine,
I. 100 mL saf su,
II. 100 mL 0,01 M KOH,
III. 100 mL 0,01 M HCl
çözeltileri ayrı ayrı eklendiğinde başlangıçtaki çözeltinin OH derişiminde meydana gelen değişimler aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
(I / II / III)
Boş Bırak
5 - Bilgi
Boş Bırak
6 - Bilgi
Boş Bırak
7 - Bilgi 35 mL 0,2 M pridin (C5H5N) çözeltisine 5 mL 0,2 M HCl çözeltisi eklendiğinde elde edilen çözeltideki OH- derişimi kaç molardır?
(pridin için Kb) =1,5x10-9
Boş Bırak
8 - Bilgi
Boş Bırak
9 - Bilgi
Boş Bırak
10 - Bilgi
Boş Bırak
11 - Bilgi Atomun yapısıyla ilgili; küçük ve ağır bir çekirdeğin, elektronların bulunduğu büyük hacimli bir boşluk tarafından çevrildiğini deneysel olarak ortaya koyan bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
12 - Bilgi
Boş Bırak
13 - Bilgi H2CNN molekülünün Lewis elektron nokta yapısı yazıldığında sigma (σ) ve pi (π) bağlarının sayısı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
(Atomların dizilişi molekül formülünde verildiği gibidir.1H, 6C, 7N)
Boş Bırak
14 - Bilgi
Boş Bırak
15 - Bilgi Asit-bazlarla ilgili,
I. Aynı derişimdeki kuvvetli ve zayıf asitlerin sulu çözeltilerinin pH’si aynıdır.
II. Zayıf asitler, suda tamamen iyonlaşmayan asitlerdir.
III. Suda zayıf olan bir asit, başka bir çözücüde kuvvetli asit olarak davranabilir.
yargılarından hangileri doğrudur?
Boş Bırak
16 - Bilgi Bir katı ile ilgili,
 Çok yüksek erime noktasına sahiptir.
 Erimiş hâlde iletken değildir.
bilgileri veriliyor.
Buna göre, bu katı aşağıdakilerden hangisi olabilir?
Boş Bırak
17 - Bilgi Periyodik çizelgede, aynı periyot boyunca soldan sağa doğru gidildikçe atom yarıçapı genellikle küçülür.
Bu durumun başlıca nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
18 - Bilgi
Boş Bırak
19 - Bilgi
Boş Bırak
20 - Bilgi Değerlik kabuğu elektron çifti itme kuramına (VSEPR) göre SİCI4, H2S CIF3 moleküllerinin molekül geometrileri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
(1H, 9F, 14Sİ, 16S, 17CI )
SİCI4 / H2S / CIF3
Boş Bırak
21 - Bilgi
Boş Bırak
22 - Bilgi Aşağıdaki bileşiklerin asitlik derecesine göre büyükten küçüğe doğru sıralanışı hangisinde doğru olarak verilmiştir?
Boş Bırak
23 - Bilgi Aşağıda verilen,
I. Alkenlerin hidrojenasyonu
II. Alkinlerin hidrojenasyonu
III. Alkil halojenürlerin asetik asit içerisinde metalik çinko (Zn) ile tepkimesi
IV. Alkenlerin önce O3 ile sonra Zn ve asetik asitle olan tepkimeleri
yöntemlerden hangileri alkan sentezinde kullanılır?
Boş Bırak
24 - Bilgi Aşağıdakilerden hangisi 2-Metil-4-heksen-1-ol bileşiğinin yapı izomeridir?
Boş Bırak
25 - Bilgi
Boş Bırak
26 - Bilgi Aşağıda verilen çıkış maddelerinden hangisi hedef molekülü elde etmek için uygun değildir?
(Çıkış maddesi / Hedef molekül)
Boş Bırak
27 - Bilgi Aşağıdaki bileşiklerden hangisi tek bir tepkime türüyle sikloheksene dönüştürülemez?
Boş Bırak
28 - Bilgi
Boş Bırak
29 - Bilgi Aynı koşullarda (derişim, sıcaklık, vb.) aşağıdaki bileşiklerden hangisi en hızlı nitrolanma tepkimesi verir?
(Aromatik yapıya tek bir nitro grubun bağlandığı kabul edilecektir.)
Boş Bırak
30 - Bilgi Primer aromatik aminlerin NaNO2 ile asidik ortamda 0,5 °C’deki tepkimeleri sonucu aşağıdaki bileşiklerden hangisi oluşur?
Boş Bırak
31 - Bilgi
Boş Bırak
32 - Bilgi Termodinamik büyüklüklerle ilgili,
I. Sabit hacimde sisteme verilen ısı, sistemin iç enerji değişimine eşittir.
II. Sabit basınçta sisteme verilen ısı, sistemin entalpi değişimine eşittir.
III. Gibbs serbest enerjisinin sıfırdan küçük olması, olayın istemli olduğunu gösterir.
IV. Yoğunlaşma ve donma olayında sistemin entropisi artar.
yargılarından hangileri doğrudur?
Boş Bırak
33 - Bilgi 1 mol ideal gazın sıcaklığı 27 °C’den 77 °C’ye adyabatik tersinmez olarak artırılıyor.
Sisteme yapılan iş kaç kJ’dir?
(Cv = 25 J/K.mol)
Boş Bırak
34 - Bilgi
Boş Bırak
35 - Bilgi Sıvıların yüzey gerilimi ile ilgili olarak,
I. Genelde sıvıların yüzey gerilimi sıcaklık arttıkça azalır.
II. Sıvıların kılcal borularda yükselme eğilimi, yüzey geriliminin bir sonucudur.
III. Yağmur damlalarının küresel olmasının nedeni, yüzey gerilimidir.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
Boş Bırak
36 - Bilgi Bir madde birinci dereceden bir tepkimeyle bozunmaktadır.
Bu maddenin, 10 saniyede % 90’ı tepkimeye girdiğine göre, tepkimenin hız sabiti (k) kaç s-1dir?
Boş Bırak
37 - Bilgi
Boş Bırak
38 - Bilgi
Boş Bırak
39 - Bilgi
Boş Bırak
40 - Bilgi
Boş Bırak
41 - Bilgi Aşağıdakilerden hangisi, teori (kuram) türünden bir ifadedir?
Boş Bırak
42 - Bilgi Kazanım 1: Bilim ve teknolojideki gelişmelerin insanlar ve doğa üzerine olumlu/olumsuz etkilerine örnekler verir.
Kazanım 2: Kimya dersinde öğrendiklerini günlük hayatta karşılaştığı sorunları çözmede kullanır.
Yukarıda verilen kazanımlar Kimya Öğretim Programı’ndaki hangi kazanım alanıyla ilgilidir?
Boş Bırak
43 - Bilgi Kimyasal denge konusunu, 5E modelinin aşamalarını takip ederek işlemeyi planlayan bir öğretmenin aşağıdakilerden hangisini yapması doğru değildir?
Boş Bırak
44 - Bilgi Aşağıdakilerden hangisi, asit-baz kavramını geliştirmede kullanılan zihinsel süreçlerden değildir?
Boş Bırak
45 - Bilgi Modeller; karmaşık olayları, durumları ve nesneleri temsil eden basit gösterim veya ifade şekilleridir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi, kimya öğretiminde kullanılan modellerden değildir?
Boş Bırak
46 - Bilgi Öğrencilerinin çoğunda “Buharlaşma sadece belirli sıcaklıkta olur. Her sıcaklıkta buharlaşma olmaz.” şeklinde bir yanılgının olduğunu belirleyen kimya öğretmeni, bu yanılgıyı düzeltmek istiyor.
Bu amaçla kavramsal değişim stratejisine/modeline uygun bir öğretim süreci tasarlayan kimya öğretmeninin, öncelikle yapması gereken aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
47 - Bilgi Öğrencilerde kavram yanılgısı oluşmasının birçok nedeni vardır. Bunlardan biri makroskobik dünya hakkındaki bilgilerin mikroskobik dünyaya taşınmasıdır.
Aşağıdakilerden hangisi bu durumu açıklayabilen bir yanılgı değildir?
Boş Bırak
48 - Bilgi Bir kimya öğretmeni; öğrencilerinin bilimsel süreç becerilerinin her bir basamağını kullanmasını, özgün yaratıcılıklarının gelişmesini ve öğrenmenin kalıcı olmasını sağlayacak deneyler yaptırmak istiyor.
Buna göre, öğrencilerine aşağıdaki deneylerden hangisini yaptırmalıdır?
Boş Bırak
49 - Bilgi Laboratuvarda kullanılan bir kimyasal madde şişesinin üzerinde olan
sembolünün anlamı, aşağıdakilerin hangisidir?
Boş Bırak
50 - Bilgi Kimyasal maddeleri depolamayla ilgili olarak aşağıda verilen kurallardan hangisi yanlıştır?
Boş Bırak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.