2011 Lisans Kpss Genel KültürGoogle'da Ara

"2011 Lisans Kpss Genel Kültür" adlı testte 60 soru vardır. Kpss Genel Kültür kategorisinde yayınlanan teste 10155 kişi bakmış, 2499 kişi ise testi çözmüştür. Testte 1 yorum vardır. Yorum butonuna tıklayarak yorum yapabilir veya varsa yapılmış yorumları okuyabilir, iftihar butonuna basarak testin başarılı üyelerini görebilirsiniz. "2011 Lisans Kpss Genel Kültür" adlı testin zorluk seviyesi Orta olarak belirlenmiştir. Testi çözmek için soruları okuduktan sonra doğru olduğuna inandığınız cevabı işaretleyin ve sayfanın en altında bulunan Çözdüm - Cevapları Göster butonuna tıklayın. Ardından soruların üstünde doğru ve yanlışlarınızı görebilirsiniz. Test çözerken kaydedip sonra tekrar çözmek isterseniz üye girişi yaptıktan sonra göreceğiniz Sonra Çöz butonunu kullanabilirsiniz.
Bilgi
1 - Bilgi Aşağıdakilerden hangisi İslamiyetten önce, Türklerde ölen kişinin eşyalarıyla birlikte gömüldüğü mezara verilen addır?
2 - Bilgi Aşağıdakilerden hangisi, Hunların neden olduğu Kavimler Göçü’nün sonuçlarından biri değildir?
3 - Bilgi Cengiz Han’ın torunu Hülagu tarafından İran’da kurulan ve 1258 yılında Bağdat’ı alarak Abbasi Devleti’ne son veren devlet aşağıdakilerden hangisidir?
4 - Bilgi Aşağıdakilerden hangisi, Türk-İslam devletlerinde pazarlarda fiyatları, tartı ve ölçü aletlerini, üretilen ve satılan malların kalitesini denetleyen görevlidir?
5 - Bilgi Osmanlı Döneminde, Fatih Sultan Mehmet’in hocası olmuş, din, tasavvuf ve tıp alanlarındaki çalışmalarıyla bilinen ünlü bilgin aşağıdakilerden hangisidir?
6 - Bilgi Osmanlı Devleti’nde 19. yüzyılda güzel sanat dallarında eğitim ve öğretim yapmak üzere açılan ve müdürlüğüne Osman Hamdi Bey’in getirildiği okul aşağıdakilerden hangisidir?
7 - Bilgi II. Mahmut, Vak’a-i Hayriye’den sonra, “Bundan böyle saltanatın millet için bir dehşet, bir korku kaynağı değil, fakat bir destek olmasını istiyorum. Bunun için ferdin malına el konulması geleneğini kaldırıyorum.” demiştir.
Bu bilgiyle aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?
8 - Bilgi Osmanlı Devleti olası bir Rus saldırısı karşısında ülkesini savunacağı düşüncesiyle aşağıdakilerden hangisinin yönetimini 1878 yılında İngiltere’ye geçici olarak bırakmıştır?
9 - Bilgi Aşağıdakilerden hangisinin Osmanlı Devleti’nin ve Almanya’nın, Kafkas Cephesi’nin açılmasıyla elde etmeyi planladıkları kazanımlardan biri olduğu savunulamaz?
10 - Bilgi Aşağıdakilerden hangisi Wilson ilkelerinden biri değildir?
11 - Bilgi I. İslam Teâli Cemiyeti
II. İngiliz Muhipleri Cemiyeti
III. Sulh ve Selâmet-i Osmaniye Fırkası
Yukarıdakilerden hangileri ulusal mücadeleye karşı çıkmıştır?
12 - Bilgi İstanbul’un Anlaşma Devletleri tarafından işgal edilmesi ve Mebuslar Meclisinin dağılmasına aşağıdakilerden hangisinin neden olduğu savunulabilir?
13 - Bilgi Aşağıdakilerden hangisi Gümrü Antlaşması’yla sağlanan kazanımlardan biri değildir?
14 - Bilgi Atatürk, “Bu anlaşma, Türk ulusuna karşı yüzyıllardan beri hazırlanmış ve Sevr Antlaşması ile tamamlandığı sanılmış, büyük bir suikastın yıkılışını bildirir bir belgedir. Osmanlı tarihinde benzeri görülmemiş bir siyasal zafer yapıtıdır.” sözünü aşağıdakilerden hangisi için kullanmıştır?
15 - Bilgi Aşağıdakilerden hangisi, Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun (Öğretim Birliği) sonuçlarından biri değildir?
16 - Bilgi Atatürk, “En iyi bireyler, kendinden çok, bağlı olduğu toplumu düşünen, onun varlığının ve mutluluğunun korunmasına yaşamını adayan insanlardır.” demiştir.
Atatürk’ün bu sözündeki en iyi birey tanımının aşağıdakilerden hangisiyle eşleştiği savunulabilir?
17 - Bilgi Kurtuluş Savaşı’nın anlamını ve bağımsızlık isteğini dile getirecek bir marşın yazılması için yarışmayı aşağıdakilerden hangisi açmıştır?
18 - Bilgi Atatürk Nutuk’ta, “Takrir-i Sükûn Kanunu ile İstiklal Mahkemelerini, istibdat vasıtası olarak kullanacağımız fikrini ortaya atanlar ve bu fikri telkine çalışanlar oldu... Biz olağanüstü olarak alınan ve fakat yasal olan önlemleri hiçbir vakit ve hiçbir surette, kanunun üzerine çıkmak için vasıta olarak kullanmadık.” demiştir.
Atatürk’ün bu anlatımıyla, Takrir-i Sükûn Kanunu’nun kabul edilmesi ve İstiklal Mahkemelerinin kurulmasında aşağıdakilerden hangisini gerekçe olarak gösterdiği savunulamaz?
19 - Bilgi Aşağıdakilerden hangisi Teşvik-i Sanayi Kanunu’nun uygulamalarından biri değildir?
20 - Bilgi Türk İnkılabı’nın,
I. belli bir ideolojiye bağlı olarak ortaya çıkma,
II. başka uluslara örnek olma,
III. tek kişinin egemenliğine dayalı ülke idaresini değiştirme
durumlarından, hangileri bakımından Rus İnkılabı’ndan farklı olduğu savunulabilir?
21 - Bilgi
  • Soyadı Kanunu’nun kabul edilmesi
  • Medreselerin kapatılması
  • Medeni Kanun’un kabul edilmesi
Yukarıdaki gelişmeler aşağıda verilen Atatürk ilkelerinden hangisiyle ilişkilendirilemez?
22 - Bilgi Aşağıdakilerden hangisinin sosyal hayattaki ayrıcalıkları önlemek amaçlı olduğu savunulamaz?
23 - Bilgi Mustafa Kemal, “Hiçbir sınır tanımayarak dünyadaki bütün Türkleri bir devlet olarak birleştirmek, ulaşılamayacak bir amaçtır. Bu, yüzyılların ve yüzyıllarca yaşamakta olan insanların çok acı, çok kanlı olaylar ile ortaya koyduğu bir gerçektir.” demiştir.
Mustafa Kemal bu sözüyle, Osmanlı Devleti’nin yıkılışı döneminde savunulan aşağıdaki fikir akımlarından hangisini eleştirmiştir?
24 - Bilgi Mustafa Kemal, “...Artık hükûmet ile millet arasında mazideki ayrılık kalmamıştır. Hükûmet millettir ve millet hükûmettir. Artık hükûmet ve hükûmet mensupları kendilerinin milletten ayrı olmadıklarını ve milletin efendi olduğunu tamamen anlamışlardır.” demiştir.
Mustafa Kemal’in bu anlatımıyla aşağıdaki kavramlardan hangisini vurguladığı savunulabilir?
25 - Bilgi Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet Dönemi gelişmelerinden biri değildir?
26 - Bilgi Aşağıdakilerden hangisi, Atatürk Döneminde tarımı geliştirmek amacıyla yapılan çalışmalardan biri değildir?
27 - Bilgi I. Mudanya Ateşkes Anlaşması’yla ilgili görüşmelerdeki başarısı
II. Eskişehir-Kütahya Savaşları
III. Genelkurmay Başkanı olduğu sırada yaptığı başarılı hizmetleri
İsmet İnönü’nün Lozan Konferansı’na gönderilen heyete başkan olarak seçilmesinde yukarıdakilerden hangilerinin etkili olduğu savunulabilir?
28 - Bilgi I. Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO)
II. Milletler Cemiyeti
III. Balkan Antantı
Türkiye Cumhuriyeti’nin yukarıdaki kuruluşlara üye olma sıralaması aşağıdakilerden hangisidir?
29 - Bilgi Aşağıdakilerden hangisi, Lozan Antlaşması imzalandıktan sonra Türkiye ile Fransa arasında gerginliğe sebep olan konulardan biri değildir?
30 - Bilgi Türkiye’nin Milletler Cemiyetine üye olmasında aşağıdakilerden hangisinin etkisi olduğu savunulamaz?
31 - Bilgi Televizyonda hava durumunu aktaran sunucu, Türkiye kıyılarında rüzgârın karayel ve poyrazdan saatte 50-60 kilometre hızla estiğini söylemiştir.
Buna göre, haritada numaralanmış rüzgârlardan hangisinin esiş yönü yanlış verilmiştir?
32 - Bilgi I. Topraklarının mineral bakımından genellikle zengin olması
II. Turizm açısından önemli yer şekillerine sahip olması
III. Aktif volkanların bulunması
IV. Fay hatları ve püskürük kayaçların olduğu yerlerde bulunması
Yukarıdakilerden hangileri Türkiye’deki volkanik arazilerin tümü için ortak bir özelliktir?
33 - Bilgi Türkiye’nin coğrafi bölgeleri belirlenirken fiziki, beşerî ve ekonomik özellikler göz önünde bulundurulmuştur. Fiziki özellikler içerisinde de yer şekilleri belirleyici olmuştur.
Buna göre, Ege Bölgesi’nin sınırlarının, diğer kıyı bölgelerinin aksine iç kesimlere daha fazla sokulması, bölgedeki dağların hangi özelliğiyle açıklanabilir?
34 - Bilgi Aşağıda belirtilen dönem ve olayların hangisi, Türkiye’de nüfus artış hızının azalmasında daha az etkili olmuştur?
35 - Bilgi Türkiye’de 1950 yılından sonra etkili olmaya başlayan iç göçlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
36 - Bilgi Aşağıda beş ile ait bazı beşerî ve ekonomik özellikler verilmiştir.
I. Bolu’da kümes hayvancılığının yaygınlaşması,
II. Kars’ta kış turizminin gelişmesi,
III. Elazığ’da Keban Barajı’nın işletmeye açılması,
IV. Eskişehir’in bir üniversite ve kültür kenti olması,
V. Burdur’da İnsuyu Mağarası’nın turizme açılması
Buna göre, yukarıdaki illere ait beşerî ve ekonomik özelliklerden hangisi, o ilin sosyoekonomik yapısında diğerlerine göre daha büyük değişime neden olmuştur?
37 - Bilgi Aşağıdakilerden hangisi Kocaeli, Bursa ve Sakarya illerinin ortak özellikleri arasında yer almaz?
38 - Bilgi Ege Bölgesi’nin elektrik üretimi göz önüne alındığında,
I. akarsu,
II. linyit,
III. rüzgâr,
IV. jeotermal
enerji kaynaklarından hangilerinin payı daha fazladır?
39 - Bilgi Güneydoğu Anadolu Projesi’nin hayata geçirilmesi, bu bölgede yoğun olarak yetiştirilen ürünlerden hangisinin üretim miktarının artmasında daha etkili olmuştur?
40 - Bilgi Akdeniz Bölgesi’nin dağlık ve platoluk kesimlerinin jeomorfolojik özellikleri,
I. yaylacılık,
II. ticaret,
III. turizm,
IV. ulaşım
etkinliklerinden hangilerini olumlu yönde etkilemiştir?
41 - Bilgi Türkiye’de tarımda makineleşme ne kadar yaygınlaşırsa yaygınlaşsın yine de bazı ürünlerin yetiştirilmesinde insan emeğine duyulan yoğun gereksinim devam edecektir.
Bu yargının doğruluğunu kanıtlamak için öncelikle,
I. çeltik,
II. buğday,
III. çay,
IV. mısır
ürünlerinden hangilerinin yetiştirilme koşulları örnek gösterilebilir?
42 - Bilgi I. Orman örtüsünün zengin olması
II. Tarla tarımına elverişli alanların sınırlı olması
III. Yaz kuraklığının az görülmesi
IV. Dağınık yerleşmenin yaygın olması
Yukarıdakilerden hangileri, Doğu Karadeniz Bölümü’nde büyükbaş hayvancılığın önemli bir ekonomik etkinlik olmasının nedenidir?
43 - Bilgi İzmir’in merkez ilçesine bağlı bir köye kara yoluyla ulaşabilmek için ortalama on kilometre yol almak gerekirken Kütahya’da kuş uçumu mesafesi aynı olan bir köye on beş kilometre yol almak gerekmektedir.
Bu durum, aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?
44 - Bilgi Ülke sınırları içerisinde bölge, bölüm ve yöreler arasında yapılan ticarete “iç ticaret” denir.
Buna göre, Türkiye’de hareketli bir iç ticaretin olması aşağıdakilerden hangisiyle ilgili değildir?
45 - Bilgi Türkiye’de, 1990 yılında tarımsal ürünlerin dış satımından yaklaşık 2,4 milyar Amerikan doları gelir elde edilmiş ve bu değer toplam dış satımın % 18,1’ini oluşturmuştur. 2007 yılında ise yaklaşık 11,4 milyar Amerikan dolarlık tarımsal ürün dış satımının, toplam dış satımdaki payı % 10,7 olmuştur.
Buna göre, 1990-2007 yılları arasında Türkiye ekonomisiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
46 - Bilgi Ege Bölgesi’nde kıyı boyunca kuzeyden güneye doğru turistik amaçlı gezi yapan bir grup, aşağıdakilerden hangisine rastlamaz?
47 - Bilgi Aşağıda bazı il ve il merkezleriyle özdeşleşmiş ifadeler verilmiştir.
  • Gündüz seyranlık, gece gerdanlık - Mardin
  • Tahıl ambarı - Konya
  • Serhat şehri - Edirne
  • Güller ve göller şehri - Isparta
  • Ege’nin incisi - İzmir
Bu ifadelerde, il ve il merkezlerinin aşağıdaki özelliklerinden hangisi vurgulanmamıştır?
48 - Bilgi Endüstrileşme ve teknolojik gelişmelerin ortaya çıkardığı çevre sorunlarından biri de hava kirliliğidir.
Buna göre, haritada numaralarla gösterilen liman kentlerinin hangisinde endüstrileşmeye bağlı olarak hava kirliliğinin daha fazla olması beklenir?
49 - Bilgi 1982 Anayasası’na göre, Cumhurbaşkanı aşağıdakilerin hangisi tarafından seçilir?
50 - Bilgi 1982 Anayasası’na göre, TBMM kaç milletvekilinden oluşur?
51 - Bilgi 1982 Anayasası’na göre, Devletin şekli ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
52 - Bilgi Aşağıdaki idarelerden hangisi bir mahallî idare birimi değildir?
53 - Bilgi Köy işlerinin bütün köylü birleşerek yapılması usulüne ne ad verilir?
54 - Bilgi Hakkında soruşturma açılan bir belediye başkanını geçici olarak görevden uzaklaştırma yetkisi aşağıdakilerden hangisine aittir?
55 - Bilgi Aşağıdaki tüzel kişilerden hangisi, kişi topluluğu olmayıp mal topluluğu niteliğini taşımaktadır?
56 - Bilgi Aşağıdakilerden hangisi kişinin özel hakları arasında yer almaz?
57 - Bilgi Hukukun kendisine hukuki sonuç bağladığı insan davranışına ne ad verilir?
58 - Bilgi Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, Haziran 2011’de aşağıdakilerden hangisinin Türkiye’nin kredi notu üzerinde baskı yaratabileceğini açıklamıştır?/b>
59 - Bilgi Aşağıdaki ülkelerin hangisinde bir süreden beri yaşanan protestoların ve muhaliflerin çıkardığı olayların önüne geçmek amacıyla Mayıs 2011’de genel af ilan edilmiştir?
60 - Bilgi 9-13 Mayıs 2011 tarihlerinde düzenlenen Birleşmiş Milletler En Az Gelişmiş Ülkeler 4. Konferansı aşağıdaki şehirlerden hangisinde gerçekleştirilmiştir?