"2012 Lisans Kpss Genel Kültür" adlı testte 60 soru vardır. Kpss Genel Kültür kategorisinde yayınlanan teste 31891 kişi bakmış, 7299 kişi ise testi çözmüştür. Testte 5 yorum vardır. Yorum butonuna tıklayarak yorum yapabilir veya varsa yapılmış yorumları okuyabilir, iftihar butonuna basarak testin başarılı üyelerini görebilirsiniz. "2012 Lisans Kpss Genel Kültür" adlı testin zorluk seviyesi orta olarak belirlenmiştir. Testi çözmek için soruları okuduktan sonra doğru olduğuna inandığınız cevabı işaretleyin (şıkkın üstüne tıklayarak işaretleme yapabilirsiniz) ve sayfanın en altında bulunan Çözdüm - Cevapları Göster butonuna tıklayın. Ardından soruların üstünde doğru ve yanlışlarınızı görebilirsiniz. Test çözerken kaydedip sonra tekrar çözmek isterseniz üye girişi yaptıktan sonra göreceğiniz Sonra Çöz butonunu kullanabilirsiniz.

2012 Lisans Kpss Genel KültürGoogle'da Ara

Bilgi
1 - Bilgi Eski Türk devletlerinde hükümdara, yönetme yetkisinin Tanrı tarafından verildiğine inanılmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi, İslamiyet’ten önce kurulan Türk devletlerinde bu yetkiye verilen addır?
Boş Bırak
2 - Bilgi Satuk Buğra Han, amcası Oğulcak Kadır Han devletin başındayken İslamiyet’i benimsemiş, amcasından sonra hükümdar olunca da İslamiyet’i resmî din olarak kabul etmiştir.
Bu bilgiyle Karahanlılarda,
I. devleti yönetme yetkisinin hanedana ait olduğu,
II. İslamiyet’in Türkler arasında yayılmasının hızlandığı,
III. Arapçanın resmî dil olarak kabul edildiği
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
Boş Bırak
3 - Bilgi Batman’daki Malabadi Köprüsü ve Mardin’deki Hatuniye Medresesi, aşağıdaki Türk devletlerinden hangisinin egemenliği dönemine aittir?
Boş Bırak
4 - Bilgi Aşağıdakilerden hangisinin, Osmanlı Devleti’nde ticareti geliştirmek ve ticaret yollarında güvenliği sağlamak amacıyla yapıldığı savunulamaz?
Boş Bırak
5 - Bilgi I. Şer’i hukuk kuralları
II. Eski Türk gelenekleri
III. Fethedilen bölgelerde daha önceki uygulamalar
Osmanlı Devleti’nin hukuk sisteminde yukarıdakilerden hangileri etkin olmuştur?
Boş Bırak
6 - Bilgi Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı timar sistemine göre dirlik sahibinin görevlerinden biri değildir?
Boş Bırak
7 - Bilgi Osmanlı Devleti’nde,
I. askerî eğitim sisteminde yenileşmeler,
II. bürokraside düzenlemeler,
III. Enderun mektebinin kurulması çalışmaları
uygulamalarından hangilerinin, modernleşmeye yönelik olduğu savunulabilir?
Boş Bırak
8 - Bilgi Osmanlı Devleti’nde 23 Aralık 1876 tarihinde Kanunuesasi’nin ilan edilmesiyle başlayan dönemle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Boş Bırak
9 - Bilgi Aşağıdakilerden hangisi, İttihat ve Terakki Partisinin millî ekonomi oluşturma çabaları arasında gösterilemez?
Boş Bırak
10 - Bilgi Mustafa Kemal Paşa’nın Mondros Ateşkes Anlaşması’ndan sonra İstanbul’a gelerek düşüncelerini yaymak için Fethi Bey’le birlikte çıkardığı gazete aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
11 - Bilgi Kuvayımilliye birlikleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Boş Bırak
12 - Bilgi Aşağıdakilerden hangisi, Erzurum Kongresi’nin toplanmasının nedenlerinden biri değildir?
Boş Bırak
13 - Bilgi Mustafa Kemal Paşa ve Temsilciler Kurulunun, Sivas Kongresi’nden sonra İstanbul Hükûmetine karşı kazandığı ilk siyasi başarı aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
14 - Bilgi 8-9 Temmuz 1919 gecesi askerlik görevinden istifa eden Mustafa Kemal Paşa, aşağıdaki savaşlardan hangisinden sonra millî iradenin isteğiyle yeniden askerî görev üstlenmiştir?
Boş Bırak
15 - Bilgi Sovyet Rusya, Türkiye’ye 1920 yılında her türlü silah ve malzeme yardımında bulunmuş, bu yardım 1921 yılında büyük oranda artarak devam etmiştir.
Sovyet Rusya’nın yardımının artmasında aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu savunulabilir?
Boş Bırak
16 - Bilgi TBMM’nin Saltanatı kaldırması, aşağıdakilerden hangisine kanıt olarak gösterilemez?
Boş Bırak
17 - Bilgi 1921 tarihli Teşkilat-ı Esasiye Kanunu’nda ilk değişiklikle aşağıdakilerden hangisi gerçekleştirilmiştir?
Boş Bırak
18 - Bilgi Aşağıdakilerden hangisi, 3 Mart 1924 günü TBMM’de kabul edilen kanunlar kapsamında değildir?
Boş Bırak
19 - Bilgi Aşağıdakilerden hangisi, yeni Türk alfabesinin kabul edilmesinden sonra okuryazar oranını artırmaya yöneliktir?
Boş Bırak
20 - Bilgi Atatürk, “Bir toplum aynı amaca, bütün kadınlar ve erkekleriyle beraber yürümezse ilerlemesi ve medenileşmesine bilimsel olarak imkân yoktur.” demiştir.
Aşağıdakilerden hangisinin, Atatürk’ün bu sözü doğrultusunda gerçekleştirildiği savunulabilir?
Boş Bırak
21 - Bilgi Aşağıdakilerden hangisinin, ekonomik ilişkilerdeki karışıklıkları önlemek amacıyla yapıldığı savunulamaz?
Boş Bırak
22 - Bilgi Türkiye Cumhuriyeti, Birinci Beş Yıllık Sanayi Planı’ nın hazırlanmasında teknik ve ekonomik desteği aşağıdaki devletlerin hangisinden almıştır?
Boş Bırak
23 - Bilgi 1924 Anayasası’nın 88. maddesi “Türkiye’de din ve ırk ayırt edilmeksizin vatandaşlık bakımından herkese Türk denir.” şeklindedir.
Bu madde Atatürk’ün,
I. milliyetçilik,
II. laiklik,
III. halkçılık
ilkelerinden hangileriyle ilişkilendirilebilir?
Boş Bırak
24 - Bilgi Aşağıdakilerden hangisinin dilde sadeleştirmeye etkisi olduğu savunulamaz?
Boş Bırak
25 - Bilgi Mustafa Kemal Paşa’nın Nutuk’unda,
I. TBMM’nin açılması,
II. Halifeliğin kaldırılması,
III. Serbest Cumhuriyet Partisinin kurulması
olaylarından hangileri yer almaktadır?
Boş Bırak
26 - Bilgi Aşağıdakilerden hangisinin, Atatürk Dönemi’nde Türkiye ile İngiltere arasındaki ilişkilerin gelişmesine katkısı olduğu savunulamaz?
Boş Bırak
27 - Bilgi 1923-1930 yılları arasında Türk dış politikasının başlıca faaliyet alanını aşağıdakilerden hangisi oluşturmuştur?
Boş Bırak
28 - Bilgi Atatürk Dönemi’nin son başbakanı aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
29 - Bilgi İkinci Dünya Savaşı öncesinde,
I. İtalya,
II. Fransa,
III. Avusturya
devletlerinden hangilerinin yayılmacı politikası, Türkiye’nin boğazlar sorununu gündeme getirmesine neden olmuştur?
Boş Bırak
30 - Bilgi Aşağıdaki sorunlardan hangisinin çözümünde, Milletler Cemiyeti devreye girmemiştir?
Boş Bırak
31 - Bilgi Türkiye’nin jeopolitik önemi üzerinde aşağıdakilerden hangisinin etkisi daha azdır?
Boş Bırak
32 - Bilgi Türkiye’nin dağlarıyla ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?
Boş Bırak
33 - Bilgi I. Gece ve gündüz süresine
II. Yarımada özelliğine
III. Yer şekillerinin çeşitliliğine
IV. Orta kuşakta bulunmasına
Türkiye’nin farklı yörelerinde değişik yönlerden esen meltem rüzgârlarının görülmesi, yukarıdakilerden hangilerine bağlanabilir?
Boş Bırak
34 - Bilgi Türkiye’de nüfusun tarihsel gelişimi ve sayım dönemlerine göre nüfus hareketleri göz önüne alındığında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Boş Bırak
35 - Bilgi
Yukarıdaki haritada, Türkiye’de ticaret hacmi geniş olan bazı liman kentleri gösterilmiştir.
Aşağıdakilerden hangisi, bu kentler için ortak bir özellik değildir?
Boş Bırak
36 - Bilgi Bursa’nın komşu olduğu illere göre, nüfusunun fazla olmasında aşağıdakilerden hangisinin etkisi daha azdır?
Boş Bırak
37 - Bilgi Türkiye’de tarım sektörünün en önemli sorunlarından biri işletmelerin parsel büyüklüğünün giderek küçülmesidir. Bu sorunun çözümü için küçük arazilerin toplulaştırma yoluyla birleştirilmesi konusunda çalışmalar yapılmaktadır.
Buna göre, arazi toplulaştırmasıyla birlikte aşağıdakilerden hangisinin ortaya çıkması beklenmez?
Boş Bırak
38 - Bilgi Türkiye’nin kıyı kesimlerindeki ovalarda tarımsal ürün çeşidinin, iç kesimlerdeki ovalara göre daha fazla olmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
39 - Bilgi I. Maki
II. Bozkır
III. Çayır
IV. Çiçekli bitkiler ve orman
Yukarıda Türkiye’deki bazı bitki tür ve toplulukları verilmiştir.
Buna göre, bu bitkilerin egemen olduğu yerlerde doğal koşullara uygunluk ve üretimdeki verimlilik bakımından sırasıyla hangi hayvan türlerinin yetiştirilmesi ve hayvancılık faaliyetlerinin yapılması beklenir?
(I / II / III / IV)
Boş Bırak
40 - Bilgi Aşağıdaki mesleklere sahip kişilerden hangisi, farklı bir ekonomik faaliyet grubu içinde yer alır?
Boş Bırak
41 - Bilgi Aşağıdakilerin hangisinde, yer altı kaynağının rezerv bakımından zengin olduğu yer yanlış verilmiştir?
Boş Bırak
42 - Bilgi Aşağıda verilen termik santrallerde kullanılan enerji kaynakları göz önüne alındığında hangisinin, hava kirliliği üzerindeki etkisinin daha az olması beklenir?
Boş Bırak
43 - Bilgi Endüstri kuruluşlarının yer seçimini belirleyen etmenler göz önüne alındığında Karadeniz’in kıyı kesiminde çay, fındık ve kâğıt endüstrisinin gelişmesinde aşağıdakilerden hangisinin etkisi daha fazladır?
Boş Bırak
44 - Bilgi Türkiye’nin gündeminde olan aşağıdaki ulaşım projeleri tamamlandığında hangisinin, yolcu trafiğindeki payının daha fazla olması beklenir?
Boş Bırak
45 - Bilgi Türkiye’de turizm etkinlikleri çeşitlenmekte, bu da turizm gelirlerinin ekonomideki payını giderek artırmaktadır.
Buna göre aşağıdaki turizm etkinliklerinden hangisinin, ülke ekonomisine yıl boyunca katkı sağlaması beklenir?
Boş Bırak
46 - Bilgi Türkiye’de bölgeler arasındaki gelişmişlik farklarını azaltmak için yapılan çalışmalardan biri de bölgesel kalkınma projeleridir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi, bu projelerden biri olan Yeşilırmak Havzası Gelişim Projesi kapsamındaki illerden değildir?
Boş Bırak
47 - Bilgi Türkiye’nin dış ticaret hacminin giderek büyümesine karşın, dış satımın dış alımı karşılama oranı istenilen düzeye ulaşamamıştır.
Bu durumun oluşmasında aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu söylenemez?
Boş Bırak
48 - Bilgi Aşağıdakilerin hangisinde insanların doğal çevre üzerindeki etkisi daha azdır?
Boş Bırak
49 - Bilgi Türk hukukunda olağan hâllerde evlenme yaşı aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
50 - Bilgi Hukuk kuralları arasında aksine bir hukuksal işlem yapılması mümkün olmayan kurallara ne ad verilir?
Boş Bırak
51 - Bilgi Borçlunun sorumluluğu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Boş Bırak
52 - Bilgi 1982 Anayasası’na göre, Bakanlar Kurulu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Boş Bırak
53 - Bilgi 1982 Anayasası’na göre, Cumhurbaşkanlığına Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri içinden veya dışından aday gösterilebilmesi için en az kaç milletvekilinin yazılı teklifi gerekir?
Boş Bırak
54 - Bilgi 1982 Anayasası’na göre, ara verme ve tatil sırasında Türkiye Büyük Millet Meclisinin toplantıya çağrılması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Boş Bırak
55 - Bilgi Aşağıdakilerden hangisinin bozulması, kamu düzeninin ihlali anlamına gelmez?
Boş Bırak
56 - Bilgi I. Kanun hükmünde kararname
II. Tüzük
III. Yönetmelik
IV. Genelge
Yukarıdakilerden hangileri, sadece Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılabilir?
Boş Bırak
57 - Bilgi I. Kamu iktisadi teşebbüsleri
II. Ticaret odası
III. Hukuk fakültesi
IV. İl özel idaresi
Yukarıdakilerden hangileri, yönetmelik yapma yetkisine sahip değildir?
Boş Bırak
58 - Bilgi Yunanistan’ın kredi notunu artırmasına rağmen, Türkiye’nin kredi notu görünümünü pozitiften durağana çeviren ve bunun sonucunda tepkilere neden olan uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
59 - Bilgi 25. NATO Devlet ve Hükûmet Başkanları Zirvesi Mayıs 2012 tarihinde aşağıdaki ülkelerin hangisinde düzenlenmiştir?
Boş Bırak
60 - Bilgi Haziran 2012 tarihinde düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu Ortadoğu, Kuzey Afrika ve Avrasya Zirvesi’ ne ev sahipliği yapan şehir aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak

5 Yorum

 • arzu dedi ki:

  ben ok beğendim bu siteyi kuranların ellerine sağlık teşekkürler

 • zuhal karakus dedi ki:

  o kadar çözdüm çözdüm linki varken kayboldu yazık değil mi bana:((

 • Soruları çözdüğünüz zaman çözdüm linkine tıkladığınızda doğru ve yanlış cevaplarınızı görebiliyorsunuz. Tam olarak nerede takıldığınızı anlayamadım.

 • abdullah dedi ki:

  bu ne ya cevap anahtarı yok bu siteyi yapıyosun madem cvp anahtarınıda yap bi sekil

 • samet dedi ki:

  teşekkürler çok güzel bir testdi.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.