Anasayfa

2012 Lisans Kpss Genel Kültür

1 - Bilgi
Eski Türk devletlerinde hükümdara, yönetme yetkisinin Tanrı tarafından verildiğine inanılmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi, İslamiyet’ten önce kurulan Türk devletlerinde bu yetkiye verilen addır?
2 - Bilgi
Satuk Buğra Han, amcası Oğulcak Kadır Han devletin başındayken İslamiyet’i benimsemiş, amcasından sonra hükümdar olunca da İslamiyet’i resmî din olarak kabul etmiştir.
Bu bilgiyle Karahanlılarda,
I. devleti yönetme yetkisinin hanedana ait olduğu,
II. İslamiyet’in Türkler arasında yayılmasının hızlandığı,
III. Arapçanın resmî dil olarak kabul edildiği
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
3 - Bilgi
Batman’daki Malabadi Köprüsü ve Mardin’deki Hatuniye Medresesi, aşağıdaki Türk devletlerinden hangisinin egemenliği dönemine aittir?
4 - Bilgi
Aşağıdakilerden hangisinin, Osmanlı Devleti’nde ticareti geliştirmek ve ticaret yollarında güvenliği sağlamak amacıyla yapıldığı savunulamaz?
5 - Bilgi
I. Şer’i hukuk kuralları
II. Eski Türk gelenekleri
III. Fethedilen bölgelerde daha önceki uygulamalar
Osmanlı Devleti’nin hukuk sisteminde yukarıdakilerden hangileri etkin olmuştur?
6 - Bilgi
Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı timar sistemine göre dirlik sahibinin görevlerinden biri değildir?
7 - Bilgi
Osmanlı Devleti’nde,
I. askerî eğitim sisteminde yenileşmeler,
II. bürokraside düzenlemeler,
III. Enderun mektebinin kurulması çalışmaları
uygulamalarından hangilerinin, modernleşmeye yönelik olduğu savunulabilir?
8 - Bilgi
Osmanlı Devleti’nde 23 Aralık 1876 tarihinde Kanunuesasi’nin ilan edilmesiyle başlayan dönemle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
9 - Bilgi
Aşağıdakilerden hangisi, İttihat ve Terakki Partisinin millî ekonomi oluşturma çabaları arasında gösterilemez?
10 - Bilgi
Mustafa Kemal Paşa’nın Mondros Ateşkes Anlaşması’ndan sonra İstanbul’a gelerek düşüncelerini yaymak için Fethi Bey’le birlikte çıkardığı gazete aşağıdakilerden hangisidir?
11 - Bilgi
Kuvayımilliye birlikleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
12 - Bilgi
Aşağıdakilerden hangisi, Erzurum Kongresi’nin toplanmasının nedenlerinden biri değildir?
13 - Bilgi
Mustafa Kemal Paşa ve Temsilciler Kurulunun, Sivas Kongresi’nden sonra İstanbul Hükûmetine karşı kazandığı ilk siyasi başarı aşağıdakilerden hangisidir?
14 - Bilgi
8-9 Temmuz 1919 gecesi askerlik görevinden istifa eden Mustafa Kemal Paşa, aşağıdaki savaşlardan hangisinden sonra millî iradenin isteğiyle yeniden askerî görev üstlenmiştir?
15 - Bilgi
Sovyet Rusya, Türkiye’ye 1920 yılında her türlü silah ve malzeme yardımında bulunmuş, bu yardım 1921 yılında büyük oranda artarak devam etmiştir.
Sovyet Rusya’nın yardımının artmasında aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu savunulabilir?
16 - Bilgi
TBMM’nin Saltanatı kaldırması, aşağıdakilerden hangisine kanıt olarak gösterilemez?
17 - Bilgi
1921 tarihli Teşkilat-ı Esasiye Kanunu’nda ilk değişiklikle aşağıdakilerden hangisi gerçekleştirilmiştir?
18 - Bilgi
Aşağıdakilerden hangisi, 3 Mart 1924 günü TBMM’de kabul edilen kanunlar kapsamında değildir?
19 - Bilgi
Aşağıdakilerden hangisi, yeni Türk alfabesinin kabul edilmesinden sonra okuryazar oranını artırmaya yöneliktir?
20 - Bilgi
Atatürk, “Bir toplum aynı amaca, bütün kadınlar ve erkekleriyle beraber yürümezse ilerlemesi ve medenileşmesine bilimsel olarak imkân yoktur.” demiştir.
Aşağıdakilerden hangisinin, Atatürk’ün bu sözü doğrultusunda gerçekleştirildiği savunulabilir?
21 - Bilgi
Aşağıdakilerden hangisinin, ekonomik ilişkilerdeki karışıklıkları önlemek amacıyla yapıldığı savunulamaz?
22 - Bilgi
Türkiye Cumhuriyeti, Birinci Beş Yıllık Sanayi Planı’ nın hazırlanmasında teknik ve ekonomik desteği aşağıdaki devletlerin hangisinden almıştır?
23 - Bilgi
1924 Anayasası’nın 88. maddesi “Türkiye’de din ve ırk ayırt edilmeksizin vatandaşlık bakımından herkese Türk denir.” şeklindedir.
Bu madde Atatürk’ün,
I. milliyetçilik,
II. laiklik,
III. halkçılık
ilkelerinden hangileriyle ilişkilendirilebilir?
24 - Bilgi
Aşağıdakilerden hangisinin dilde sadeleştirmeye etkisi olduğu savunulamaz?
25 - Bilgi
Mustafa Kemal Paşa’nın Nutuk’unda,
I. TBMM’nin açılması,
II. Halifeliğin kaldırılması,
III. Serbest Cumhuriyet Partisinin kurulması
olaylarından hangileri yer almaktadır?
26 - Bilgi
Aşağıdakilerden hangisinin, Atatürk Dönemi’nde Türkiye ile İngiltere arasındaki ilişkilerin gelişmesine katkısı olduğu savunulamaz?
27 - Bilgi
1923-1930 yılları arasında Türk dış politikasının başlıca faaliyet alanını aşağıdakilerden hangisi oluşturmuştur?
28 - Bilgi
Atatürk Dönemi’nin son başbakanı aşağıdakilerden hangisidir?
29 - Bilgi
İkinci Dünya Savaşı öncesinde,
I. İtalya,
II. Fransa,
III. Avusturya
devletlerinden hangilerinin yayılmacı politikası, Türkiye’nin boğazlar sorununu gündeme getirmesine neden olmuştur?
30 - Bilgi
Aşağıdaki sorunlardan hangisinin çözümünde, Milletler Cemiyeti devreye girmemiştir?
31 - Bilgi
Türkiye’nin jeopolitik önemi üzerinde aşağıdakilerden hangisinin etkisi daha azdır?
32 - Bilgi
Türkiye’nin dağlarıyla ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?
33 - Bilgi
I. Gece ve gündüz süresine
II. Yarımada özelliğine
III. Yer şekillerinin çeşitliliğine
IV. Orta kuşakta bulunmasına
Türkiye’nin farklı yörelerinde değişik yönlerden esen meltem rüzgârlarının görülmesi, yukarıdakilerden hangilerine bağlanabilir?
34 - Bilgi
Türkiye’de nüfusun tarihsel gelişimi ve sayım dönemlerine göre nüfus hareketleri göz önüne alındığında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
35 - Bilgi
Yukarıdaki haritada, Türkiye’de ticaret hacmi geniş olan bazı liman kentleri gösterilmiştir.
Aşağıdakilerden hangisi, bu kentler için ortak bir özellik değildir?
36 - Bilgi
Bursa’nın komşu olduğu illere göre, nüfusunun fazla olmasında aşağıdakilerden hangisinin etkisi daha azdır?
37 - Bilgi
Türkiye’de tarım sektörünün en önemli sorunlarından biri işletmelerin parsel büyüklüğünün giderek küçülmesidir. Bu sorunun çözümü için küçük arazilerin toplulaştırma yoluyla birleştirilmesi konusunda çalışmalar yapılmaktadır.
Buna göre, arazi toplulaştırmasıyla birlikte aşağıdakilerden hangisinin ortaya çıkması beklenmez?
38 - Bilgi
Türkiye’nin kıyı kesimlerindeki ovalarda tarımsal ürün çeşidinin, iç kesimlerdeki ovalara göre daha fazla olmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
39 - Bilgi
I. Maki
II. Bozkır
III. Çayır
IV. Çiçekli bitkiler ve orman
Yukarıda Türkiye’deki bazı bitki tür ve toplulukları verilmiştir.
Buna göre, bu bitkilerin egemen olduğu yerlerde doğal koşullara uygunluk ve üretimdeki verimlilik bakımından sırasıyla hangi hayvan türlerinin yetiştirilmesi ve hayvancılık faaliyetlerinin yapılması beklenir?
(I / II / III / IV)
40 - Bilgi
Aşağıdaki mesleklere sahip kişilerden hangisi, farklı bir ekonomik faaliyet grubu içinde yer alır?
41 - Bilgi
Aşağıdakilerin hangisinde, yer altı kaynağının rezerv bakımından zengin olduğu yer yanlış verilmiştir?
42 - Bilgi
Aşağıda verilen termik santrallerde kullanılan enerji kaynakları göz önüne alındığında hangisinin, hava kirliliği üzerindeki etkisinin daha az olması beklenir?
43 - Bilgi
Endüstri kuruluşlarının yer seçimini belirleyen etmenler göz önüne alındığında Karadeniz’in kıyı kesiminde çay, fındık ve kâğıt endüstrisinin gelişmesinde aşağıdakilerden hangisinin etkisi daha fazladır?
44 - Bilgi
Türkiye’nin gündeminde olan aşağıdaki ulaşım projeleri tamamlandığında hangisinin, yolcu trafiğindeki payının daha fazla olması beklenir?
45 - Bilgi
Türkiye’de turizm etkinlikleri çeşitlenmekte, bu da turizm gelirlerinin ekonomideki payını giderek artırmaktadır.
Buna göre aşağıdaki turizm etkinliklerinden hangisinin, ülke ekonomisine yıl boyunca katkı sağlaması beklenir?
46 - Bilgi
Türkiye’de bölgeler arasındaki gelişmişlik farklarını azaltmak için yapılan çalışmalardan biri de bölgesel kalkınma projeleridir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi, bu projelerden biri olan Yeşilırmak Havzası Gelişim Projesi kapsamındaki illerden değildir?
47 - Bilgi
Türkiye’nin dış ticaret hacminin giderek büyümesine karşın, dış satımın dış alımı karşılama oranı istenilen düzeye ulaşamamıştır.
Bu durumun oluşmasında aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu söylenemez?
48 - Bilgi
Aşağıdakilerin hangisinde insanların doğal çevre üzerindeki etkisi daha azdır?
49 - Bilgi
Türk hukukunda olağan hâllerde evlenme yaşı aşağıdakilerden hangisidir?
50 - Bilgi
Hukuk kuralları arasında aksine bir hukuksal işlem yapılması mümkün olmayan kurallara ne ad verilir?
51 - Bilgi
Borçlunun sorumluluğu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
52 - Bilgi
1982 Anayasası’na göre, Bakanlar Kurulu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
53 - Bilgi
1982 Anayasası’na göre, Cumhurbaşkanlığına Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri içinden veya dışından aday gösterilebilmesi için en az kaç milletvekilinin yazılı teklifi gerekir?
54 - Bilgi
1982 Anayasası’na göre, ara verme ve tatil sırasında Türkiye Büyük Millet Meclisinin toplantıya çağrılması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
55 - Bilgi
Aşağıdakilerden hangisinin bozulması, kamu düzeninin ihlali anlamına gelmez?
56 - Bilgi
I. Kanun hükmünde kararname
II. Tüzük
III. Yönetmelik
IV. Genelge
Yukarıdakilerden hangileri, sadece Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılabilir?
57 - Bilgi
I. Kamu iktisadi teşebbüsleri
II. Ticaret odası
III. Hukuk fakültesi
IV. İl özel idaresi
Yukarıdakilerden hangileri, yönetmelik yapma yetkisine sahip değildir?
58 - Bilgi
Yunanistan’ın kredi notunu artırmasına rağmen, Türkiye’nin kredi notu görünümünü pozitiften durağana çeviren ve bunun sonucunda tepkilere neden olan uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu aşağıdakilerden hangisidir?
59 - Bilgi
25. NATO Devlet ve Hükûmet Başkanları Zirvesi Mayıs 2012 tarihinde aşağıdaki ülkelerin hangisinde düzenlenmiştir?
60 - Bilgi
Haziran 2012 tarihinde düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu Ortadoğu, Kuzey Afrika ve Avrasya Zirvesi’ ne ev sahipliği yapan şehir aşağıdakilerden hangisidir?