Anasayfa

2013 Kpss Genel Kültür Testi

1 - Bilgi
Orta Asya’da kurulan ilk Türk devletleriyle ilgili olarak,
I. Ülke; töre adı verilen, yazılı olmayan hukuk kurallarına göre yönetilmiştir.
II. Toprak, yurt olarak adlandırılmıştır.
III. Hükümdara devlet yönetimiyle ilgili konularda yardımcı olmak üzere danışma meclisleri kurulmuştur.
yargılarından hangileri doğrudur?
2 - Bilgi
Kayseri'deki Gevher Nesibe Hatun, Aksaray'daki Alaeddin Keykubat ve Divriği'deki Turan Melek adlı Türkiye Selçukluları Dönemi’ne ait eserler aşağıdaki yapı türlerinden hangisine girer?
3 - Bilgi
Anadolu’da kurulan ilk beyliklerden biri olan ve 1072-1202 yılları arasında Erzurum ve çevresinde hüküm süren; Üç Kümbetler ve Mama Hatun Türbesi gibi eserleri günümüze ulaşan beylik aşağıdakilerden hangisidir?
4 - Bilgi
Osmanlı Beyliği’nin Rumeli’ye geçişinde aşağıdakilerden hangisi etkili olmamıştır?
5 - Bilgi
Osmanlı Devleti’nin kuruluş ve yükseliş döneminde oluşturduğu kültürde;
I. Orta Asya Türklerinin,
II. Müslümanların,
III. fethedilen yerlerin ahalisinin
yaşam tarzı ve inanışlarından hangilerinin etkili olduğu savunulabilir?
6 - Bilgi
Osmanlı Devleti’nde Divanıhümayun’un üyelerinden reisülküttap, zamanla aşağıdakilerden hangisine dönüşmüştür?
7 - Bilgi
Osmanlı Devleti’nde esnaf teşkilatının usta sayısını sınırlı tutmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
8 - Bilgi
Osmanlı toplumunda uzun yıllar Millet-i Sadıka olarak bilinen Ermeni toplumunun isteklerinin zamanla bir soruna dönüşmesinde aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu savunulamaz?
9 - Bilgi
Aşağıdaki padişah - gerçekleştirdiği yenilik eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
10 - Bilgi
II. Mahmut Dönemi’nde eğitim alanında gerçekleştirilen yeniliklerden bazıları şunlardır:
 Medresenin yanında modern askerî ve sivil okullar açıldı.
 İstanbul'da kız ve erkek çocuklara ilköğretim zorunlu hâle getirildi.
 Yurt dışına öğrenci gönderilmeye devam edildi.
Yalnız bu bilgilerle II. Mahmut Dönemi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi savunulamaz?
11 - Bilgi
Osmanlı Devleti’nde XIX. yüzyılda savunulan İslamcılık fikriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
12 - Bilgi
Osmanlı Devleti’nde XX. yüzyılın başlarında görülen;
I. İkinci Meşrutiyet’in ilanı,
II. Babıali Baskını,
III. 31 Mart Vakası
olaylarının kronolojik sıralaması aşağıdakilerden hangisidir?
13 - Bilgi
Mondros Ateşkes Anlaşması’nın 7. maddesine işlerlik kazandırmak amacıyla;
I. Mavri Mira,
II. Pontus Rum,
III. Hürriyet ve İtilaf,
IV. İngiliz Muhipleri
kuruluşlarından hangileri, fiilî hareketlerde bulunmuştur?
14 - Bilgi
 Mustafa Kemal ve Kongre liderlerinin tutuklanması için Ali Galip’in görevlendirilmesi
 İngilizlerin, Anadolu’da kendileri için tehlikeli gördükleri stratejik mevkileri işgal etmesi
 Ankara Valisi Muhittin Paşa’nın, Kongreyi engellemek ve Mustafa Kemal ile arkadaşlarını tutuklamakla görevlendirilmesi
Damat Ferit Hükûmeti, bu önlemleri aşağıdaki kongrelerden hangisini engellemek amacıyla uygulamaya koymuştur?
15 - Bilgi
İzmir’in Yunan askerleri tarafından işgal edilmesinin öncelikle aşağıdakilerden hangisine neden olduğu savunulabilir?
16 - Bilgi
TBMM’nin birinci döneminde milletvekilleri sekiz ay maaşsız çalışmışlar, bir yıl sonra da 100 lira olan maaşlarının % 20’sini, bütçe açığını kapatmak amacıyla iade etmişlerdir.
Bu durumun, aşağıdakilerden hangisini gösterdiği savunulabilir?
17 - Bilgi
Aşağıdakilerden hangisi, Yeni Türk Devleti’nin kuruluşuna işaret eden gelişme olarak kabul edilebilir?
18 - Bilgi
24 Temmuz 1923'te imzalanan Lozan Barış Antlaşması’nda Türkiye'yi temsil eden delegasyonda yer alan kişiler aşağıdakilerden hangisinde birlikte verilmiştir?
19 - Bilgi
Türkiye Cumhuriyeti’nde azınlıkların özel hukuk alanına ilişkin farklı konum ve durumlarını sona erdiren yasal düzenleme aşağıdakilerden hangisidir?
20 - Bilgi
Aşağıdakilerden hangisiyle Türkiye Cumhuriyeti’nin, ekonomik ve mali bağımsızlığını sınırlandıran engellerden kurtulduğu savunulamaz?
21 - Bilgi
Atatürk, vasiyetinde Türkiye İş Bankasında kendisine ait hisse gelirlerinin bir kısmını Türk Tarih Kurumu ve Türk Dil Kurumuna bırakmıştır.
Atatürk’ün, bu uygulamayla aşağıdakilerden hangisini amaçladığı savunulamaz?
22 - Bilgi
I. Cumhuriyet Halk Partisi
II. Terakkiperver Cumhuriyet Partisi
III. Serbest Cumhuriyet Partisi
Yukarıdakilerden hangilerinin kuruluşunda Atatürk'ün rolü ve katkısı vardır?
23 - Bilgi
1929 yılından itibaren Türk-İngiliz ilişkileri;
I. Almanya,
II. İtalya,
III. Fransa
devletlerinden hangilerinin, Orta Doğu’daki siyasi ve ekonomik nüfuzlarını artırma çabalarının etkisi altında gelişmiştir?
24 - Bilgi
Aşağıdakilerden hangisi, Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatını anlatan biyografik bir eserdir?
25 - Bilgi
Aşağıdakilerden hangisi, Demokrat Parti Dönemi’nde Atatürk ile ilgili olarak yapılan çalışmalardan biri değildir?
26 - Bilgi
İkinci Dünya Savaşı’nın ardından;
I. Almanya,
II. Kore,
III. Japonya
topraklarının hangilerinde farklı rejimlerle yönetilen iki ayrı devlet kurulmuştur?
27 - Bilgi
1950’li yılların başlarında Kıbrıs'ın Yunanistan'a bağlanması amacı ile Yorgo Grivas liderliğinde kurulmuş Rum örgütü aşağıdakilerden hangisidir?
28 - Bilgi
Kaynağını Batı ve Orta Torosların güney yamaçlarından alan akarsuların Akdeniz’e döküldükleri alanlarda büyük deltalar oluşmamıştır.
Bu durum, aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir?
29 - Bilgi
Türkiye’de farklı toprak türlerinin görülmesinde;
I. iklimin çeşitlilik göstermesi,
II. farklı kayaçların bulunması,
III. iki kıtada da arazisinin bulunması,
IV. akarsu ağının sık olması
özelliklerinden hangileri etkilidir?
30 - Bilgi
Türkiye’de Doğu Karadeniz kıyı kesimine ait aşağıdaki özelliklerin hangisinde, yer şekillerinin etkisi yoktur?
31 - Bilgi
Son yıllarda, Konya Ovası’nda hatalı arazi kullanımından kaynaklanan çevresel sorunlarda artış görülmektedir.
Aşağıdakilerden hangisi, bu sorunlardan biri değildir?
32 - Bilgi
Bir Türkiye fiziki haritasında, yaklaşık aynı boylam üzerinde olan iki ovanın farklı renklerle gösterilmesi aşağıdakilerden hangisine bağlanabilir?
33 - Bilgi
Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye’de teknolojinin gelişmesiyle doğal çevreye olan bağımlılığın azaldığına örnek olarak gösterilebilir?
34 - Bilgi
35 - Bilgi
Türkiye’nin kıyı bölgelerinde nüfus yoğunluğu iç bölgelere göre daha fazladır.
Bu durumun oluşmasında aşağıdaki özelliklerden hangisinin etkisi en azdır?
36 - Bilgi
37 - Bilgi
İnsanların ekonomik, sosyal, siyasi veya doğal nedenlerle yer değiştirmesi olayına göç denir. Bu yer değiştirme hareketleri, bireylerin istekleriyle veya istekleri dışında gerçekleşir.
Buna göre, Türkiye’de yaşanan aşağıdaki göçlerden hangisi, bireylerin istekleri dışında yapılan göçlere örnektir?
38 - Bilgi
Türkiye’nin iç kesimlerindeki bazı yörelerinde daha çok, kuraklığa dayanıklı tarım ürünleri yetiştirilir. Ancak son yıllarda bu yörelerdeki tarım alanlarında yetiştirilen ürün çeşitliliğinde bir artış görülmektedir.
Bu durum üzerinde aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu söylenemez?
39 - Bilgi
Türkiye’de hayvancılığın istenilen düzeye çıkarılması ve hayvansal ürün talebinin karşılanması için çeşitli önlemler alınmaktadır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi, Türkiye’de hayvancılığın gelişmesi için alınacak önlemlerden biri değildir?
40 - Bilgi
Aşağıdaki enerji santrallerinden hangilerinin yıllık üretim miktarları üzerinde iklim koşullarının etkili olduğu söylenebilir?
41 - Bilgi
I. Hamitabat (Kırklareli) – Doğal gaz
II. İzmir (İzmir) – Doğal gaz
III. Ovaakça (Bursa) – Linyit
IV. Bandırma (Balıkesir) – Linyit
Yukarıdaki termik santrallerden hangilerinin, enerji üretimi için kullandıkları yakıt türü yanlış verilmiştir?
42 - Bilgi
Aşağıdakilerden hangisinin kuruluşunda ham maddeye yakınlık göz önüne alınmamıştır?
43 - Bilgi
Karadeniz’in kıyı kesiminde yer alan Trabzon ve Samsun’un etki alanlarının geniş olmasında;
I. iklim özellikleri,
II. nüfus özellikleri,
III. fonksiyonel özellikler,
IV. yüz ölçümü
gibi etmenlerden hangileri daha fazla etkilidir?
44 - Bilgi
Dış ticaret açığı, dış satımın dış alıma göre daha az olması durumunda gerçekleşir.
Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye’de dış ticaret açığının azaltılmasına yönelik önlemler arasında yer almaz?
45 - Bilgi
Türkiye’nin, UNESCO Dünya Miras Listesi’nde kayıtlı olan bazı kültürel ve doğal varlıkları aşağıda verilmiştir.
I. Xantos – Letoon
II. Pamukkale – Hierapolis
III. Nemrut Dağı
IV. Göreme Millî Parkı ve Kapadokya Kayalık Sitleri
Buna göre, ülkemizi sembolize eden bu turizm varlıklarından hangileri, doğal ve kültürel özellikleri birlikte barındıran karma tipteki miras alanlarındandır?
46 - Bilgi
1982 Anayasası’na göre, Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
47 - Bilgi
1982 Anayasası’na göre aşağıdakilerden hangisi, Türkiye Büyük Millet Meclisinin görev veya yetkilerinden biri değildir?
48 - Bilgi
1982 Anayasası’na göre, suç ve cezalar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
49 - Bilgi
Ahmet ile anne bir kız kardeşi Ayşe’nin oğlu Mehmet arasındaki hısımlığın türü ve derecesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
50 - Bilgi
Belli bir hukuki duruma ilişkin olarak kanunda bir hüküm olması gerekirken hiçbir hüküm öngörülmemiş olmasının hukuki niteliği aşağıdakilerden hangisidir?
51 - Bilgi
Aşağıdakilerden hangisi, hukukun temel görevlerinden biri değildir?
52 - Bilgi
Aşağıdakilerden hangisi, devlet memurlarının ödevlerinden biri değildir?
53 - Bilgi
Tütün ve Tütün Tekeli Tüzüğü’nün Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tüzük, 21 Haziran 2007 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Bu tüzüğü çıkarmaya yetkili makam aşağıdakilerden hangisidir?
54 - Bilgi
İdare hukukunda; örnek olarak belli bir memurun veya belli bir öğrencinin hak ve yükümlülükleri değil, genel anlamda aynı konumda bulunan memurların veya öğrencilerin hukuki durumları genel, soyut, sürekli ve kişilik dışı kurallarla düzenlenmektedir.
Yukarıdaki cümlede idare hukukunun hangi özelliği anlatılmaktadır?
55 - Bilgi
Orhan Pamuk’un 2006 Aralık ayında Nobel Edebiyat Ödülü’nü alırken yaptığı konuşmanın adı aşağıdakilerden hangisidir?
56 - Bilgi
85. Oscar Ödülleri töreninde En İyi Yabancı Film Ödülü’nü alan Amour (Aşk) filminin yönetmeni aşağıdakilerden hangisidir?
57 - Bilgi
I. Hukuk
II. Sanat
III. Mimarlık ve İnşaat
TÜİK verilerine göre, yukarıdaki alanlardan mezun olanların 2012 yılı işsizlik oranlarının büyükten küçüğe doğru sıralaması aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
58 - Bilgi
Güneş sisteminin en büyük gezegeni aşağıdakilerden hangisidir?
59 - Bilgi
Şubat 2013’te istifa ederek Vatikan’da, 600 yıldan bu yana istifa eden ilk papa olma özelliğini taşıyan papa aşağıdakilerden hangisidir?
60 - Bilgi
II. Dünya Savaşı sonrasında kurulan, “Bretton Woods İkizleri” olarak da anılan uluslararası ekonomik kuruluşlar aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?