2013 Kpss Genel Kültür TestiGoogle'da Ara

"2013 Kpss Genel Kültür Testi" adlı testte 60 soru vardır. Kpss Genel Kültür kategorisinde yayınlanan teste 43283 kişi bakmış, 12179 kişi ise testi çözmüştür. Testte 0 yorum vardır. Yorum butonuna tıklayarak yorum yapabilir veya varsa yapılmış yorumları okuyabilir, iftihar butonuna basarak testin başarılı üyelerini görebilirsiniz. "2013 Kpss Genel Kültür Testi" adlı testin zorluk seviyesi Orta olarak belirlenmiştir. Testi çözmek için soruları okuduktan sonra doğru olduğuna inandığınız cevabı işaretleyin ve sayfanın en altında bulunan Çözdüm - Cevapları Göster butonuna tıklayın. Ardından soruların üstünde doğru ve yanlışlarınızı görebilirsiniz. Test çözerken kaydedip sonra tekrar çözmek isterseniz üye girişi yaptıktan sonra göreceğiniz Sonra Çöz butonunu kullanabilirsiniz.
Bilgi
1 - Bilgi Orta Asya’da kurulan ilk Türk devletleriyle ilgili olarak,
I. Ülke; töre adı verilen, yazılı olmayan hukuk kurallarına göre yönetilmiştir.
II. Toprak, yurt olarak adlandırılmıştır.
III. Hükümdara devlet yönetimiyle ilgili konularda yardımcı olmak üzere danışma meclisleri kurulmuştur.
yargılarından hangileri doğrudur?
2 - Bilgi Kayseri'deki Gevher Nesibe Hatun, Aksaray'daki Alaeddin Keykubat ve Divriği'deki Turan Melek adlı Türkiye Selçukluları Dönemi’ne ait eserler aşağıdaki yapı türlerinden hangisine girer?
3 - Bilgi Anadolu’da kurulan ilk beyliklerden biri olan ve 1072-1202 yılları arasında Erzurum ve çevresinde hüküm süren; Üç Kümbetler ve Mama Hatun Türbesi gibi eserleri günümüze ulaşan beylik aşağıdakilerden hangisidir?
4 - Bilgi Osmanlı Beyliği’nin Rumeli’ye geçişinde aşağıdakilerden hangisi etkili olmamıştır?
5 - Bilgi Osmanlı Devleti’nin kuruluş ve yükseliş döneminde oluşturduğu kültürde;
I. Orta Asya Türklerinin,
II. Müslümanların,
III. fethedilen yerlerin ahalisinin
yaşam tarzı ve inanışlarından hangilerinin etkili olduğu savunulabilir?
6 - Bilgi Osmanlı Devleti’nde Divanıhümayun’un üyelerinden reisülküttap, zamanla aşağıdakilerden hangisine dönüşmüştür?
7 - Bilgi Osmanlı Devleti’nde esnaf teşkilatının usta sayısını sınırlı tutmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
8 - Bilgi Osmanlı toplumunda uzun yıllar Millet-i Sadıka olarak bilinen Ermeni toplumunun isteklerinin zamanla bir soruna dönüşmesinde aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu savunulamaz?
9 - Bilgi Aşağıdaki padişah - gerçekleştirdiği yenilik eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
10 - Bilgi II. Mahmut Dönemi’nde eğitim alanında gerçekleştirilen yeniliklerden bazıları şunlardır:
 Medresenin yanında modern askerî ve sivil okullar açıldı.
 İstanbul'da kız ve erkek çocuklara ilköğretim zorunlu hâle getirildi.
 Yurt dışına öğrenci gönderilmeye devam edildi.
Yalnız bu bilgilerle II. Mahmut Dönemi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi savunulamaz?
11 - Bilgi Osmanlı Devleti’nde XIX. yüzyılda savunulan İslamcılık fikriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
12 - Bilgi Osmanlı Devleti’nde XX. yüzyılın başlarında görülen;
I. İkinci Meşrutiyet’in ilanı,
II. Babıali Baskını,
III. 31 Mart Vakası
olaylarının kronolojik sıralaması aşağıdakilerden hangisidir?
13 - Bilgi Mondros Ateşkes Anlaşması’nın 7. maddesine işlerlik kazandırmak amacıyla;
I. Mavri Mira,
II. Pontus Rum,
III. Hürriyet ve İtilaf,
IV. İngiliz Muhipleri
kuruluşlarından hangileri, fiilî hareketlerde bulunmuştur?
14 - Bilgi  Mustafa Kemal ve Kongre liderlerinin tutuklanması için Ali Galip’in görevlendirilmesi
 İngilizlerin, Anadolu’da kendileri için tehlikeli gördükleri stratejik mevkileri işgal etmesi
 Ankara Valisi Muhittin Paşa’nın, Kongreyi engellemek ve Mustafa Kemal ile arkadaşlarını tutuklamakla görevlendirilmesi
Damat Ferit Hükûmeti, bu önlemleri aşağıdaki kongrelerden hangisini engellemek amacıyla uygulamaya koymuştur?
15 - Bilgi İzmir’in Yunan askerleri tarafından işgal edilmesinin öncelikle aşağıdakilerden hangisine neden olduğu savunulabilir?
16 - Bilgi TBMM’nin birinci döneminde milletvekilleri sekiz ay maaşsız çalışmışlar, bir yıl sonra da 100 lira olan maaşlarının % 20’sini, bütçe açığını kapatmak amacıyla iade etmişlerdir.
Bu durumun, aşağıdakilerden hangisini gösterdiği savunulabilir?
17 - Bilgi Aşağıdakilerden hangisi, Yeni Türk Devleti’nin kuruluşuna işaret eden gelişme olarak kabul edilebilir?
18 - Bilgi 24 Temmuz 1923'te imzalanan Lozan Barış Antlaşması’nda Türkiye'yi temsil eden delegasyonda yer alan kişiler aşağıdakilerden hangisinde birlikte verilmiştir?
19 - Bilgi Türkiye Cumhuriyeti’nde azınlıkların özel hukuk alanına ilişkin farklı konum ve durumlarını sona erdiren yasal düzenleme aşağıdakilerden hangisidir?
20 - Bilgi Aşağıdakilerden hangisiyle Türkiye Cumhuriyeti’nin, ekonomik ve mali bağımsızlığını sınırlandıran engellerden kurtulduğu savunulamaz?
21 - Bilgi Atatürk, vasiyetinde Türkiye İş Bankasında kendisine ait hisse gelirlerinin bir kısmını Türk Tarih Kurumu ve Türk Dil Kurumuna bırakmıştır.
Atatürk’ün, bu uygulamayla aşağıdakilerden hangisini amaçladığı savunulamaz?
22 - Bilgi I. Cumhuriyet Halk Partisi
II. Terakkiperver Cumhuriyet Partisi
III. Serbest Cumhuriyet Partisi
Yukarıdakilerden hangilerinin kuruluşunda Atatürk'ün rolü ve katkısı vardır?
23 - Bilgi 1929 yılından itibaren Türk-İngiliz ilişkileri;
I. Almanya,
II. İtalya,
III. Fransa
devletlerinden hangilerinin, Orta Doğu’daki siyasi ve ekonomik nüfuzlarını artırma çabalarının etkisi altında gelişmiştir?
24 - Bilgi Aşağıdakilerden hangisi, Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatını anlatan biyografik bir eserdir?
25 - Bilgi Aşağıdakilerden hangisi, Demokrat Parti Dönemi’nde Atatürk ile ilgili olarak yapılan çalışmalardan biri değildir?
26 - Bilgi İkinci Dünya Savaşı’nın ardından;
I. Almanya,
II. Kore,
III. Japonya
topraklarının hangilerinde farklı rejimlerle yönetilen iki ayrı devlet kurulmuştur?
27 - Bilgi 1950’li yılların başlarında Kıbrıs'ın Yunanistan'a bağlanması amacı ile Yorgo Grivas liderliğinde kurulmuş Rum örgütü aşağıdakilerden hangisidir?
28 - Bilgi Kaynağını Batı ve Orta Torosların güney yamaçlarından alan akarsuların Akdeniz’e döküldükleri alanlarda büyük deltalar oluşmamıştır.
Bu durum, aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir?
29 - Bilgi Türkiye’de farklı toprak türlerinin görülmesinde;
I. iklimin çeşitlilik göstermesi,
II. farklı kayaçların bulunması,
III. iki kıtada da arazisinin bulunması,
IV. akarsu ağının sık olması
özelliklerinden hangileri etkilidir?
30 - Bilgi Türkiye’de Doğu Karadeniz kıyı kesimine ait aşağıdaki özelliklerin hangisinde, yer şekillerinin etkisi yoktur?
31 - Bilgi Son yıllarda, Konya Ovası’nda hatalı arazi kullanımından kaynaklanan çevresel sorunlarda artış görülmektedir.
Aşağıdakilerden hangisi, bu sorunlardan biri değildir?
32 - Bilgi Bir Türkiye fiziki haritasında, yaklaşık aynı boylam üzerinde olan iki ovanın farklı renklerle gösterilmesi aşağıdakilerden hangisine bağlanabilir?
33 - Bilgi Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye’de teknolojinin gelişmesiyle doğal çevreye olan bağımlılığın azaldığına örnek olarak gösterilebilir?
34 - Bilgi
35 - Bilgi Türkiye’nin kıyı bölgelerinde nüfus yoğunluğu iç bölgelere göre daha fazladır.
Bu durumun oluşmasında aşağıdaki özelliklerden hangisinin etkisi en azdır?
36 - Bilgi
37 - Bilgi İnsanların ekonomik, sosyal, siyasi veya doğal nedenlerle yer değiştirmesi olayına göç denir. Bu yer değiştirme hareketleri, bireylerin istekleriyle veya istekleri dışında gerçekleşir.
Buna göre, Türkiye’de yaşanan aşağıdaki göçlerden hangisi, bireylerin istekleri dışında yapılan göçlere örnektir?
38 - Bilgi Türkiye’nin iç kesimlerindeki bazı yörelerinde daha çok, kuraklığa dayanıklı tarım ürünleri yetiştirilir. Ancak son yıllarda bu yörelerdeki tarım alanlarında yetiştirilen ürün çeşitliliğinde bir artış görülmektedir.
Bu durum üzerinde aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu söylenemez?
39 - Bilgi Türkiye’de hayvancılığın istenilen düzeye çıkarılması ve hayvansal ürün talebinin karşılanması için çeşitli önlemler alınmaktadır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi, Türkiye’de hayvancılığın gelişmesi için alınacak önlemlerden biri değildir?
40 - Bilgi Aşağıdaki enerji santrallerinden hangilerinin yıllık üretim miktarları üzerinde iklim koşullarının etkili olduğu söylenebilir?
41 - Bilgi I. Hamitabat (Kırklareli) – Doğal gaz
II. İzmir (İzmir) – Doğal gaz
III. Ovaakça (Bursa) – Linyit
IV. Bandırma (Balıkesir) – Linyit
Yukarıdaki termik santrallerden hangilerinin, enerji üretimi için kullandıkları yakıt türü yanlış verilmiştir?
42 - Bilgi Aşağıdakilerden hangisinin kuruluşunda ham maddeye yakınlık göz önüne alınmamıştır?
43 - Bilgi Karadeniz’in kıyı kesiminde yer alan Trabzon ve Samsun’un etki alanlarının geniş olmasında;
I. iklim özellikleri,
II. nüfus özellikleri,
III. fonksiyonel özellikler,
IV. yüz ölçümü
gibi etmenlerden hangileri daha fazla etkilidir?
44 - Bilgi Dış ticaret açığı, dış satımın dış alıma göre daha az olması durumunda gerçekleşir.
Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye’de dış ticaret açığının azaltılmasına yönelik önlemler arasında yer almaz?
45 - Bilgi Türkiye’nin, UNESCO Dünya Miras Listesi’nde kayıtlı olan bazı kültürel ve doğal varlıkları aşağıda verilmiştir.
I. Xantos – Letoon
II. Pamukkale – Hierapolis
III. Nemrut Dağı
IV. Göreme Millî Parkı ve Kapadokya Kayalık Sitleri
Buna göre, ülkemizi sembolize eden bu turizm varlıklarından hangileri, doğal ve kültürel özellikleri birlikte barındıran karma tipteki miras alanlarındandır?
46 - Bilgi 1982 Anayasası’na göre, Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
47 - Bilgi 1982 Anayasası’na göre aşağıdakilerden hangisi, Türkiye Büyük Millet Meclisinin görev veya yetkilerinden biri değildir?
48 - Bilgi 1982 Anayasası’na göre, suç ve cezalar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
49 - Bilgi Ahmet ile anne bir kız kardeşi Ayşe’nin oğlu Mehmet arasındaki hısımlığın türü ve derecesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
50 - Bilgi Belli bir hukuki duruma ilişkin olarak kanunda bir hüküm olması gerekirken hiçbir hüküm öngörülmemiş olmasının hukuki niteliği aşağıdakilerden hangisidir?
51 - Bilgi Aşağıdakilerden hangisi, hukukun temel görevlerinden biri değildir?
52 - Bilgi Aşağıdakilerden hangisi, devlet memurlarının ödevlerinden biri değildir?
53 - Bilgi Tütün ve Tütün Tekeli Tüzüğü’nün Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tüzük, 21 Haziran 2007 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Bu tüzüğü çıkarmaya yetkili makam aşağıdakilerden hangisidir?
54 - Bilgi İdare hukukunda; örnek olarak belli bir memurun veya belli bir öğrencinin hak ve yükümlülükleri değil, genel anlamda aynı konumda bulunan memurların veya öğrencilerin hukuki durumları genel, soyut, sürekli ve kişilik dışı kurallarla düzenlenmektedir.
Yukarıdaki cümlede idare hukukunun hangi özelliği anlatılmaktadır?
55 - Bilgi Orhan Pamuk’un 2006 Aralık ayında Nobel Edebiyat Ödülü’nü alırken yaptığı konuşmanın adı aşağıdakilerden hangisidir?
56 - Bilgi 85. Oscar Ödülleri töreninde En İyi Yabancı Film Ödülü’nü alan Amour (Aşk) filminin yönetmeni aşağıdakilerden hangisidir?
57 - Bilgi I. Hukuk
II. Sanat
III. Mimarlık ve İnşaat
TÜİK verilerine göre, yukarıdaki alanlardan mezun olanların 2012 yılı işsizlik oranlarının büyükten küçüğe doğru sıralaması aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
58 - Bilgi Güneş sisteminin en büyük gezegeni aşağıdakilerden hangisidir?
59 - Bilgi Şubat 2013’te istifa ederek Vatikan’da, 600 yıldan bu yana istifa eden ilk papa olma özelliğini taşıyan papa aşağıdakilerden hangisidir?
60 - Bilgi II. Dünya Savaşı sonrasında kurulan, “Bretton Woods İkizleri” olarak da anılan uluslararası ekonomik kuruluşlar aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?