2014 Kpss Genel Kültür Deneme SınavıGoogle'da Ara

"2014 Kpss Genel Kültür Deneme Sınavı" adlı testte 60 soru vardır. Kpss Genel Kültür kategorisinde yayınlanan teste 24678 kişi bakmış, 7579 kişi ise testi çözmüştür. Testte 0 yorum vardır. Yorum butonuna tıklayarak yorum yapabilir veya varsa yapılmış yorumları okuyabilir, iftihar butonuna basarak testin başarılı üyelerini görebilirsiniz. "2014 Kpss Genel Kültür Deneme Sınavı" adlı testin zorluk seviyesi Orta olarak belirlenmiştir. Testi çözmek için soruları okuduktan sonra doğru olduğuna inandığınız cevabı işaretleyin ve sayfanın en altında bulunan Çözdüm - Cevapları Göster butonuna tıklayın. Ardından soruların üstünde doğru ve yanlışlarınızı görebilirsiniz. Test çözerken kaydedip sonra tekrar çözmek isterseniz üye girişi yaptıktan sonra göreceğiniz Sonra Çöz butonunu kullanabilirsiniz.
Bilgi
1 - Bilgi Eski Türklerde, budunların bir yönetim altında birleşmesiyle oluşan, vatanı koruyarak milleti huzur ve barıs içinde yasatmayı amaçlayan siyasi teşkilatın ismi, aşağıdakilerden hangisidir?
2 - Bilgi Türk - İslam devletlerinde merkez teşkilatı içerisinde;
I. hükümdar,
II. hükûmet,
III. saray
unsurlarından hangileri yer alır?
3 - Bilgi Tirmiz Sarayı ve Ayşe Bibi Türbesi aşağıdaki Türk - İslam devletlerinden hangisi dönemine aittir?
4 - Bilgi II. Mehmet Dönemi'nde artan Osmanlı - Memlûk gerilimi, II. Bayezid Dönemi'nde savaşa dönüşmüş, I. Selim'in Mısır Seferi ile de Memlûkler tarih sahnesinden silinmistir.
Osmanlı Devleti ile Memlûkler arasında yaşanan bu mücadelenin nedenleri arasında;
I. mezhepsel gerilim,
II. Süveyş Kanalı hakimiyeti,
III. Baharat Yolu egemenliği
durumlarından hangileri yer alır?
5 - Bilgi Osmanlı Devleti'nde şehzadelerin deneyim ve tecrübe kazanmaları için gönderildikleri sancak merkezleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
6 - Bilgi Osmanlı Devleti'nde hazineden maaş alan askerler arasında;
I. cebelüler,
II. cebeciler,
III. humbaracılar
unsularından hangileri yer alır?
7 - Bilgi Osmanlı Devleti'nde eyaletler kendi içerisinde salyaneli (yıllıklı), salyanesiz (yıllıksız) ve özel yönetimi olan eyaletler olmak üzere üç gruba ayrılmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi özel yönetimi olan eyaletler içerisinde yer alır?
8 - Bilgi Osmanlı Devleti'nin XVII. yüzyılda "Duraklama Dönemi'ni" yaşamasına yol açan dış nedenler arasında;
I. Sanayi Devrimi,
II. Fransız İhtilali,
III. Coğrafi Keşifler
gelişmelerinden hangileri yer alır?
9 - Bilgi Yirmi Sekiz Mehmet Çelebi tarafından yazılan ve Osmanlı Devleti'nin Batı'ya açılan ilk penceresi olarak da kabul edilen eser aşağıdakilerden hangisidir?
10 - Bilgi I. Osmanlıcılık
II. İslamcılık
III. Panslavizm
Fransız İhtilali'nin ortaya çıkardığı milliyetçilik akımına karşı, ihtilalden sonra Osmanlı ülkesinde çözüm olarak ortaya atılan ve Osmanlı'nın toprak bütünlüğünü korumayı amaç edinen fikir akımları arasında, yukarıdakilerden hangileri yer alır?
11 - Bilgi Osmanlı Devleti'nde Tanzimat Dönemi'nde;
I. Ceride-i Havadis,
II. Tercüman-ı Ahval,
III. Takvim-i Vekayi
gazetelerinden hangileri çıkarılmıştır?
12 - Bilgi Osmanlı Devleti'nde 19. yy.da Sultan Abdülmecit Dönemi'nde ilan edilen Islahat Fermanı (1856) ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
13 - Bilgi 19. yy.da Osmanlı Devleti'nin Kuzey Afrika'da kaybettiği topraklar arasında;
I. Cezayir,
II. Tunus,
III. Mısır,
IV. Trablusgarp
bölgelerinden hangileri yer alır?
14 - Bilgi 1912-1913 yılları arasında gerçekleşen I. Balkan Savaşı'nın nedenleri arasında, aşağıdakilerden hangisinin yer aldığı söylenemez?
15 - Bilgi İttihat ve Terakki yönetimi, I. Dünya Savaşı'nın başlamasının ardından 9 Eylül 1914'te aldığı kararla 1 Ekim 1914'ten itibaren geçerli olmak üzere Osmanlı Devleti'nin iktisadi ve adli bağımsızlığını sağlamak üzere kapitülasyonları tek taraflı olarak kaldırdığını ilan etmiştir.
İttihat ve Terakki yönetiminin bu kararına ilk tepkiyi veren devlet aşağıdakilerden hangisidir?
16 - Bilgi Mondros Ateşkes Anlaşması'nın imzalanmasından sonra Anadolu'yu isgal eden devletler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
17 - Bilgi 1889-1974 yılları arasında yaşamış, İkdam ve Akşam'da yazdığı makale ve hikâyelerle Millî Mücadele'yi destekleyen, Sakarya Savaşı'ndan sonra Yunan ordusunun yakıp yıktığı bölgelerle Yunan mezalimini, tetkik heyeti ile birlikte yaptığı incemelerinde gördüklerini, "Düşmanın Yaktığı Köyler Ahalisi"ne adını taşıyan hikâye ve makalelerde ele alan, "Yaban" adlı romanında bir Anadolu köyü üzerinden Millî Mücadele yıllarını anlatan kişi aşağıdakilerden hangisidir?
18 - Bilgi I. TBMM;
I. Güçler birliği ülkesini benimsemiştir.
II. Kabine sistemi ile çalışmıştır.
III. Kurucu meclistir.
özelliklerinden hangilerine sahiptir?
19 - Bilgi 24 Ekim 1920'de gerçekleştirilen Gediz Muharebeleri için;
I. Ali Fuat Cebesoy komutasında gerçekleştirilmiştir.
II. Kuvayımilliye birlikleri tarafından gerçekleştirilmiştir.
III. Batı Cephesi birleştirilmiştir.
bilgilerinden hangileri doğrudur?
20 - Bilgi 11 Ekim 1922'de imzalanan Mudanya Ateşkes Anlaşması'na aşağıdakilerden hangisi katılmamıştır?
21 - Bilgi Aşağıdakilerden hangisi II. TBMM'nin görevde olduğu süreçte yasanan gelişmeler arasında yer almaz?
22 - Bilgi Türk Dil Kurumunun kurulması;
I. halkçılık,
II. milliyetçilik,
III. cumhuriyetçilik
ilkelerinden hangileriyle ilgilidir?
23 - Bilgi 30 Kasım 1925'te alınan kararla tekke, zaviye ve türbeler kapatılmıştır.
Bu durum üzerinde aşağıdakilerden hangisi hızlandırıcı bir etkiye sahiptir?
24 - Bilgi 9 Subat 1934'te oluşturulan Balkan Antantı için aşağıdaki bilgilerden hangisi doğru değildir?
25 - Bilgi Sovyetler Birliği'nin Türkistan Türklerine yönelik olarak uyguladığı asimilasyon politikaları arasında;
I. Türkler arasında farklı lehçelerin kullanımının yaygınlaştırılması,
II. sürgün ve iskan politikası,
III. Kiril alfabesinin kullanımının zorunlu hale getirilmesi
gelişmelerinden hangileri yer alır?
26 - Bilgi II. Dünya Savaşı'nda yer alan devletlerle bu devletlerin basında bulunan devlet adamları aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak eşleştirilmiştir?
(Hirohito // Mussolini // Hitler // Roosevelt)
27 - Bilgi Hindistan ile Pakistan arasında 1948'den itibaren süregelen ve bugün halâ çözüm bekleyen en temel sorun aşağıdaki hangi bölge üzerindeki hakimiyet mücadelesinden kaynaklanmaktadır?
28 - Bilgi Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de enlemin sıcaklık üzerindeki etkisine örnek olarak gösterilebilir?
29 - Bilgi
30 - Bilgi - Yıldız Dağları Bölümü
- Biga Yarımadası
- Teke Yarımadası
- Mentese Yöresi
verilen alanların ortak özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
31 - Bilgi
32 - Bilgi

(I // II // III)
33 - Bilgi Buğday Karadeniz Bölgesi'nin kıyı şeridinde yetiştirilememektedir.
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki durumun oluşmasıyla aynı nedene bağlanabilir?
34 - Bilgi
35 - Bilgi Aşağıdakilerden hangisi Ege Bölgesi ve Marmara Bölgesi akarsularının genel özellikleri arasında yer almaz?
36 - Bilgi
37 - Bilgi I. Besi ve ahır hayvancılığı
II. Arıcılık
III. Kümes hayvancılığı
IV. Mera hayvancılığı
Yukarıdaki hayvancılık faaliyetlerinden hangileri iklime bağlı olarak üretimde dalgalanmalar yaşayabilir?
38 - Bilgi
39 - Bilgi Bazı sanayi kuruluşlarında ham maddeye yakınlık zorunlu değildir. Fakat genel olarak ham maddeye yakınlık üretim maliyetini düşüreceğinden üretim alanının ham maddeye yakın alanlarda kurulması tercih edilir.
Aşağıda verilen endüştri kuruluşlarından hangisinde ham maddeye yakınlığa dikkat edilmemiştir?
40 - Bilgi
41 - Bilgi
42 - Bilgi Günümüzde gelişen teknolojiyle birlikte ülkeler arasında ithalat ve ihracat artmıştır. Özellikle son yıllarda ülkemiz ihracatı büyük ivme kazanmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'nin ihraç ettiği sanayi ürünleri arasında yer almaz?
43 - Bilgi I. Doğum oranlarının çok yüksek olması
II. Tarımda makine kullanımı nedeniyle tarımsal güce duyulan ihtiyacın azalması
III. Sanayinin yeterince gelişmemesi
IV. Eğitim, sağlık, altyapı hizmetlerinin gelişmemesi
Verilen faktörlerden hangileri göç veren yerleşim alanlarının ortak özellikleri arasında gösterilebilir?
44 - Bilgi
1980
İş KoluYüzde
Tarım% 62,5
Sanayi% 11,6
Hizmet% 23,4
2010
İş KoluYüzde
Tarım% 27,5
Sanayi% 22,5
Hizmet% 50
Yukarıdaki tablolarda Türkiye'de çalışan nüfusun sektörlere göre dağılısı gösterilmiştir.
Buna göre;
I. 1980'de tarımsal verim 2010'a göre daha yüksektir.
II. Sanayi ürünlerinin dıs satımı artmıştır.
III. Tarımda çalışan insan sayısı azalmıştır.
yargılarından hangilerine ulaşılamaz?
45 - Bilgi UNESCO Dünya Kültür ve Doğal Mirasın Korunması'na yönelik sözleşme gereğince ilgili devletler, UNESCO Dünya Miras Listesi'ne kaydedilmesine uygun olan varlıklara dair geçici listeyi Unesco Dünya Miras Merkezine iletmekle sorumludur. Türkiye geçici listesini 2013 yılında güncellemiş ve listesini iletmiştir.
Gönderilen Dünya Geçici Miras Listesi'nde pek çok varlığın yanında iletilen tek doğal miras aşağıdakilerden hangisidir?
46 - Bilgi Aşağıdakilerden hangisi kamu hukukunun dalları arasında yer almaz?
47 - Bilgi Kanunun suç isleyen kişiye uygulanmasını öngördüğü yaptırıma ne ad verilir?
48 - Bilgi Bir hak kazanılırken hakkın kazanılmasına neden olan bir nedenin, gerekli dikkat ve özene rağmen bilinmemesine ne ad verilir?
49 - Bilgi Türkiye Cumhuriyeti anayasalarından hangisi, tek yumuşak anayasadır?
50 - Bilgi Anayasa Mahkemesinin üye sayısı kaçtır?
51 - Bilgi Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Büyük Millet Meclisinin görevleri arasında yer almaz?
52 - Bilgi I. Kınama
II. Aylıktan kesme
III. Kademe ilerlemesinin durdurulması
IV. Devlet memurluğundan çıkarma
Yukarıdakilerden hangileri memurlara verilen disiplin cezaları arasında yer alır?
53 - Bilgi Siyasal organlar tarafından kamuya yararlı olarak kabul edilen, bir kamu kuruluşunun ya kendisi ya da yakın denetimi ve gözetimi altında özel kesim tarafından yürütülen faaliyetlere ne ad verilir?
54 - Bilgi Aşağıdakilerden hangisi, merkezden yönetim ilkesinin sakıncaları arasında yer alır?
55 - Bilgi BM, 2016 Dünya İnsani Yardım Zirvesi hangi ülkede yapılacaktır?
56 - Bilgi Türkiye’nin tek kadın valisi hangi ilde görev yapmaktadır?
57 - Bilgi Dünyanın en büyük silah ihracatçısı hangi ülkedir?
58 - Bilgi ABD’de 15 Nisan 2013 tarihinde yasanan patlama sonucu tamamlanamayan maraton koşusu aşağıdakilerden hangisidir?
59 - Bilgi Adana’da düzenlenen 20’nci Altın Koza Film Festivali'nde En İyi Film Ödülü'nü alan, Mahmut Fazıl Coşkun’un yönettiği film aşağıdakilerden hangisidir?
60 - Bilgi 2014 FIFA Dünya Kupası, aşağıdaki ülkelerden hangisinde gerçekleştirilecektir?