Anasayfa

Koşullu Öğrenme

1 - Bilgi
I. Bireyin böceklenen sebzeler için bahçede ilaçla-ma yapması
II. Bilgisayar dersinde etkinlikleri tamamlayan öğ-rencilerin bilgisayarda oyun oynamalarına izin veril-mesi
III. Annesine yalan söyleyen çocuğun ağzına biber sürülmesi
Yukarıda verilenler sırasıyla aşağıdakilerden han-gisine örnek oluşturur?
2 - Bilgi
Uzun zamandır hazırlandığı atletizm yarışlarında ai-lesinin ve arkadaşlarının büyük desteğini alan ve ba-şarısız olduğunda dahi, onların "Buna rağmen bu se-nenin birincisi yine sen olacaksın." biçimindeki des-teğinden etkilenerek daha çok çalışan Nevzat, ger-çekten de atletizmde katıldığı branşın birincisi olmuştur.
Nevzat'ın elde ettiği birincilik aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?
3 - Bilgi
Selen sofrayı kurma ve toplama işlerinde annesine yardımcı olmasına rağmen bir türlü bu davranışından dolayı ondan takdir alamamış ve bir süre sonra anne-sine yardım etmeyi bırakmıştır.
Selen'in davranışında ortaya çıkan bu durum aşa-ğıdakilerden hangisine örnek oluşturur?
4 - Bilgi
I. Davranışın ardından verilen ve organizma üzerinde hoşa giden bir etki yaratan uyarıcılardır.
II.Davranışın ardından hoşa gitmeyen uyarıcı verile-rek organizmanın davranışının tekrarlanma olası-lığını azaltan eylemdir.
Yukarıda verilen iki tanım sırasıyla aşağıdakiler-den hangisine karşılık gelir?
5 - Bilgi
Aşağıdakilerden hangisi edimsel koşullanma yoluyla kazanılan bir davranıştır?
6 - Bilgi
Genelde çok şımarık olan ve sınıf kurallarına uy-mayan Arda'nın fen ve teknoloji dersinde oldukça sessiz olma ve bütün kurallara uyma davranışı aşağıdakilerden hangisiyle açıklanır?
7 - Bilgi
İlköğretim birinci sınıf öğretmeni Seval Hanım öğ-rencilerinin okul eşyalarını temiz kullanma davranışı-nı kazanabilmeleri için ilk zamanlar okul eşyasını te-miz kullanan öğrencilerini çeşitli pekiştireçler kulla-narak ödüllendirmiştir.
Seval Hanım öğrencilerin istenen davranışı kazan-malarının ardından hangi pekiştirme tarifesini kul-lanırsa öğrencilerin okul eşyalarını temiz kullanma davranışı kalıcı hâle gelir?
8 - Bilgi
İlköğretim birinci sınıf öğretmeni Derya Hanım, kâğıt üzerindeki şekilleri makasla kesmede zorla-nan bir öğrencisine bu davranışı kazandırabilmek için edimsel koşullanma kuramına göre aşağıdaki-lerden hangisini kullanmalıdır?
9 - Bilgi
Edimsel koşullanma kuramına göre Öğrenmenin gerçekleşmesi öncelikle aşağıdakilerden hangisine bağlıdır?
10 - Bilgi
Bir uzman "Çocuk ve Aile" konulu seminerinde velile-re "Çocuğunuzun istenmeyen davranışları karşısında ortama olumsuz bir uyarıcı eklemek yerine ortamdan olumlu bir uyarıcıyı kaldırın." şeklinde bir Öneri sun-muştur.
Uzmanın bu önerisi aşağıdakilerden hangisini ifade eder?
11 - Bilgi
Aşağıdakilerden hangisi edimsel koşullanmanın te-melini oluşturan ilkedir?
12 - Bilgi
Aşağıdakilerden hangisinde davranış değişikliği ikincil pekiştireç ile güçlendirilmektedir?
13 - Bilgi
Edimsel koşullanma ilkelerine göre organizma yapmış olduğu davranışın sonucundan etkilenir. Yani organiz-ma davranışı sonucu olumlu bir durumla karşılaşırsa o davranışın tekrarlanma olasılığı artar. Ya da orga-nizma davranışı sonucu olumsuz bir durumla karşıla-şırsa o davranışın tekrarlanma olasılığı azalır.
Yukarıda hangi öğrenme ilkesinden bahsedilmek-tedir?
14 - Bilgi
I. Meyve Suyu
II- İlgi
III. Oyuncak
IV. Şekerleme V. Okul çantası
Yukarıda verilenlerden hangisi/hangileri birincil pekiştireç kapsamında değerlendirilir?