Anasayfa

Öğretim Stratejileri Yöntem ve Teknikleri Test Soruları 1

1 - Bilgi
Bir dersin amaçlanan hedelere ulaşması için kullanılacak yöntem ve teknikleri belirlemek için yol gösteren genel yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?
2 - Bilgi
"öğretimin belirlenen hedef ve davranışlara ulaşabilmesi için kullanılabilecek her bir yol" ifadesi aşağıdaki kavramların hangisiyle ilgilidir?
3 - Bilgi
öğretimi belirlenen hedeflere ulaştırmak için kullanılan yöntemlerin uygulama biçimi aşağıdakilerden hangisidir?
4 - Bilgi
Aşağıdakilerden hangisi sunuş yoluyla öğretme stratejisinde kullanılabilecek ders işleme yöntem ve tekniklerinden değildir?
5 - Bilgi
Aşağıdakilerden hangisi derslerinde buluş yoluyla öğretme stratejisini kullanan Zeynep öğretmenin kullanacağı yöntem ve tekniklerden değildir?
6 - Bilgi
Daha çok uygulama düzeyinde hedef davranışlann kazandırılmasına yönelik etkinlikler içeren,deney-gözlem ve rol yapma tekniklerini sıkça kullanan öğretim stratejisi aşağıdakilerden hangisidir?
7 - Bilgi
Aşağıdaki ögretme-öğrenme tekniklerinden hangisi karşıda belirtilen bilişsel hedef alanını kazandırmada etkili bir yöntem değildir?
8 - Bilgi
Bir bilginin küçük bölümlere ayrılarak ve her bölümde pekiştirilerek öğrenmenin sağlandığını belirten Programlı Öğretim'in başlıca temsilcisi aşağıdakilerden hangisidir?
9 - Bilgi
Bir konu öğrenilmeden diğer konuya geçilmeyen, öğrencilerin hazırbulunuşluk düzeyine uygun hizmet sağlayan ve her öğrencinin başanlı olabileceği temeline dayanan öğretme stratejisi aşağıdakilerden hangisidir?
10 - Bilgi
Derslerinde daha çok sunuş yoluyla öğretim stratejisini kullanan Adnan Bey'in dersin monotonlaşmasını önlemek için aşağıdakilerden hangisinden kaçınması gerekir?
11 - Bilgi
"Selçuk Bey, derslerinde buluş yoluyla öğretim yaklaşımım benimseyen bir öğretmendir.'' Selçuk Bey'e göre bir öğretmenin jDt görevi aşağıdakilerden hangisidir?
12 - Bilgi
I. Öğretmenin bilgileri düzenleyerek etkin bir şekilde dersini işlemesini öneren yaklaşım
II. Öğrenmede öğrencilerin problem çözme sürecini kabul eden yaklaşım
II. Öğrencinin kendi gözlem ve etkinliklerine bağlı olarak bilgiye ulaşmasını savunan yaklaşım
Yukarıda açıklamaları verilen yaklaşım isimleri aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla verilmiştir?
13 - Bilgi
"Bir öğretmen öncelikle sınıfta problemi belirler, problem tanımlanır, problemle ilgili bilgiler toplanır." Araşurma-İnceleme Yoluyla öğretim stratejisine göre sıradaki aşama aşağıdakilerden hangisidir?
14 - Bilgi
Aşağıdakilerden hangisi Bloom'un Tam Öğrenme yaklaşımına göre öğrencinin değiştirilemez özelliklerindendir?
15 - Bilgi
Bir öğrencinin önceki öğrenme yaşantılarına bağlı olarak herhangi bir konuyu öğre-nip-öğrenemeyeceğine dair kendisini algılama tarzı aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ilgilidir?
16 - Bilgi
Etkili ve kalıcı öğrenmenin sağlanması için uyulacak ilkelerden hangisi öğrenmede di-ğerleme karşı unutmaya en dirençlidir?
17 - Bilgi
Aşağıdaki bilişsel hedef davranışlarından hangisi diğerlerine göre daha zor öğrenilir?
18 - Bilgi
Sınıfta istenmeyen davranış gören Rehber öğretmen Deniz Hanım'ın yapması gereken ilk iş aşağıdakilerden hangisidir?
19 - Bilgi
Muhasebe dersi öğretmeni Zühre Hanım sınıf içinde istenmeyen davranışta bulunan Er-kut'a karşı aşağıdaki davranışlardan hangisini benimserse Erkut'un olumsuz davranışlan art: ma gösterir?
20 - Bilgi
"Bir sınıfta bulunan tüm öğrencilerin aynı beceri, bilgi ve davranışa sahip olması beklenemez." Bir öğretmen aşağıdaki ifadelerden hangisine önem verekek bu durumun ortaya çıkardığı öğrenme güçlüklerini en aza indirebilir?
21 - Bilgi
Sınıftaki olumsuz davranışlanyla dikte çekmek isteyen Nevzat'ın öğretmeni onun b davranışlarım değşitirmesi için aşağıdakilerde hangisini yapmamalıdır?
22 - Bilgi
"Aziz arkadaşlarının öğrenme düzeyine ulaşamayan ve öğrenme güçlüğü çeken bir öğrencidir." Sınıf öğretmeni Filiz Hanım'ın aşağıdaki davranışlarından hangisi Aziz için uygun bir yaklaşım olmaz?
23 - Bilgi
"Yasin arkadaşlarına göre daha hızlı öğrenen bir öğrencidir. Dersi arıladıktan sonra tekrarlarda sıkılmaya ve arkadaşlarına el-kol şakası yapmaya başlamaktadır." Aşağıdakilerden hangisi Yasin ve onun gibi öğrenciler için uygun bir yaklaşım değildir?
24 - Bilgi
"Ahmet sınıfta sürekli ayağa kalkıp dolaşan bir öğrencidir." Bir öğretmen aşağıdaki davranışlardan hangisini gösterirse Ahmet'in derse katılımını en yüksek seviyede sağlar?
25 - Bilgi
Sınıfta ortalamanın alanda veya üstünde öğrenciler için gerçekleştirilecek davranış öncelikle aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?