Öğretim Yöntem ve Teknikleri Genel Test 4Google'da Ara

"Öğretim Yöntem ve Teknikleri Genel Test 4" adlı testte 20 soru vardır. Kpss Öğretim Yöntem ve Teknikleri kategorisinde yayınlanan teste 5350 kişi bakmış, 1458 kişi ise testi çözmüştür. Testte 1 yorum vardır. Yorum butonuna tıklayarak yorum yapabilir veya varsa yapılmış yorumları okuyabilir, iftihar butonuna basarak testin başarılı üyelerini görebilirsiniz. "Öğretim Yöntem ve Teknikleri Genel Test 4" adlı testin zorluk seviyesi Orta olarak belirlenmiştir. Testi çözmek için soruları okuduktan sonra doğru olduğuna inandığınız cevabı işaretleyin ve sayfanın en altında bulunan Çözdüm - Cevapları Göster butonuna tıklayın. Ardından soruların üstünde doğru ve yanlışlarınızı görebilirsiniz. Test çözerken kaydedip sonra tekrar çözmek isterseniz üye girişi yaptıktan sonra göreceğiniz Sonra Çöz butonunu kullanabilirsiniz.
Bilgi
1 - Bilgi Fiziksel ya da zihinsel becerilerin, önce en olgun biçimiyle usta ya da öğretmence gösterildiği, gerekli açık­lamaların yapıldığı; daha sonra öğ­rencilerin aynı becerileri tekrarlama­ları ve uygulamalarının istendiği yön­tem hangisidir?
2 - Bilgi Değişik görüşe sahip kişi ya da grup­ların herhangi bir konudaki sorunları tartışarak bir sonuca varmak için, bir başkasının yönetiminde sürdürdük­leri sözel iletişim türünün olduğu yöntem hangisidir?
3 - Bilgi Değişik konularda ilgili kurula ya da yöneticiye bilgi vermek amacıyla kı­sa ve öz olarak geçekleştirilen teknik hangisidir?
4 - Bilgi Bir öğretmen dersini işlerken önce bilgi düzeyindeki kavranılan sınıfa anlatıyor ve her bir kavram ile ilgili yaşamdan en az iki örnek veriyor......                      bu öğretmenin izlemeye çalıştığı strateji hangisidir?
5 - Bilgi İleri sürülen noktaların açıklığa ka­vuşturulması  yasa  savların  kanıt­lanması için kullanılan tanımlar, ör­nekler, karşılaştırmalar, istatistik ve uzman kanılar gibi sözel desteklerin kullanıldığı yöntem hangisidir?
6 - Bilgi Bilişsel alanın bilgi, duyuşsal alanın alma ve tepkide bulunma, devinsel alanın uyarılma basamağı ile ilgili hedef ve davranışların kazandırılma­sının hedeflendiği strateji hangisi­dir?
7 - Bilgi Bilişsel alanın kavrama - analiz -sentez ve değerlendirme, duyuşsal alanın tepkide bulunma ve değer verme basamaklarından en az birin­de olması kural olan öğretme strate­jisi hangisidir?
8 - Bilgi Aşağıdakilerden hangisi buluş yoluy­la öğretim stratejisinde kullanılan a-kıl yürütme yollarından değildir?
9 - Bilgi Genellikle dört kişiden oluşan grup­ların serbest ve informal olarak yak­laşık dörder dakika tartışmaları esa­sına dayalı bir tartışma tekniğidir. Bu teknik aşağıdakilerden hangisidir?
10 - Bilgi Küçük grupla öğretim yöntemi kulla­nılırken grupların oluşturulmasında farklı yaklaşımlar kullanılır. Bu yak­laşımlardan birinde öğrenciler şans yöntemi ile gruplara ayrılırlar. Aşağıdakilerden hangisi bu yaklaşımı ifade eder?
11 - Bilgi Özellikle kalabalık grupların eğiti­minde kullanılan ve öğretmenden öğrencilere doğru bilgi akışını sağla­yan öğretim yöntemi hangisidir?
12 - Bilgi Aşağıdaki  yöntemlerin  hangisinde psikomotor becerilerin geliştirilmesi hedeflenmiştir?
13 - Bilgi Buluş yoluyla öğretim stratejisi kim tarafından geliştirilmiştir?
14 - Bilgi 1960 yılında A.B.D. Stanford Üniver­sitesinde öğretmen eğitiminin niteli­ğini arttırmak için bir grup eğitimci tarafından deneysel programın bir parçası olarak geliştirilen yöntem hangisidir?
15 - Bilgi Bir savaş ortamı yaratılarak sivil sa­vunmaya ilişkin bilgilerin öğretilmesi veya bir yangın olayının gerçekleş­miş gibi canlandırılarak yangın es­nasında alınacak tedbirlerin ve kurtu­luş çarelerinin öğretilmesi hangi yöntemle mümkündür?
16 - Bilgi Öğrencilerden yarım kalan bir olayı, hikayeyi, masalı veya bir filmi kendi­lerine göre canlandırmalarının isten­diği, özellikle onların duyuşsal alan davranışlarının geliştirilmesinin is­tendiği yöntem hangisidir?
17 - Bilgi - Bilgilerin kalıcı olmasını sağlar.
- Hem görerek ve hem de işiterek öğ­renme imkanı sağlar.
- Yaparak yaşayarak öğrenme imkanı sağlar.
Yukarıda belirtilen özellikler hangi yöntemle sağlanır?
18 - Bilgi Gerçek öğrenmelerin, bir problemin çözümüne aktif olarak katılan bireyin tecrübe ve deneyimlerine dayalı ol­duğunu ifade eden bilim adamı kim­dir?
19 - Bilgi Bir öğretmenin dersine başından ge­çen bir anıyı anlatarak başlaması aşağıdaki işlemlerden hangisiyle ilgi­lidir?
20 - Bilgi Tam öğrenme yaklaşımında davranı­şın tekrar edilme sıklığını artırma işi­ne ne denir?