Öğretim Yöntem ve Teknikleri Genel Test 5

Bilgi
1 - Bilgi Öğrencinin yeni gelen bilgileri belle­ğindeki eski bilgileriyle ilişkilendirerek uzun süreli belleğe kodlanması hangi öğrenme stratejisi ile ilgilidir?
2 - Bilgi Öğrenmede önemli bir yer tutan bilgi ve kavram haritaları hangi öğrenme stratejisinde kullanılır?
3 - Bilgi Bireyin bir metni çalışırken, yeni ge­len bilgileri eskileriyle ilişkilendirerek olduğu gibi değil, değiştirerek uzun süreli belleğe kodlaması bu öğrenci­nin hangi öğrenme stratejisini kul­landığını gösterir?
4 - Bilgi Bireylerin duyularına gelen uyarımla­rı kısa ve uzun süreli belleğe transfer etmesini ve uzun süreli belleğe işle­mesini sağlayan tekniklere ne denir?
5 - Bilgi Kavram haritaları bir konuyla ilgili kavramların isimlerinin.............. şe­matik olarak gösterilmesidir.
6 - Bilgi Aşağıdakilerden hangisi tekrar ve gözden geçirme stratejisinin teknik­lerinden değildir?
7 - Bilgi Bilgiler arasında ilişki kurularak ye­niden düzenlemeyi  gerektiren öğ­renme stratejisi hangisidir?
8 - Bilgi Bir öğretmen soruyu sorduktan son­ra eğer öğrenci soruyu cevaplayamazsa, öğretmenin göstermemesi gereken soru sorma davranışı han­gisidir?
9 - Bilgi Bir grup öğrencinin diğer öğrencilere bilgi verdiği, sununun sonunda da dinleyicilerin konuşmacılara konuya ilişkin sorular yönelttiği grup tartış­ması yöntemi aşağıdakilerden han­gisidir?
10 - Bilgi Tam öğrenme modeline göre giriş davranışları aşağıdakilerden hangi­sini kapsamaktadır?
11 - Bilgi Tam öğrenme modeline göre üzerin­de en fazla durulan değerlendirme aşağıdakilerden hangisidir?
12 - Bilgi Türkiye'deki üniversiteler ve sorun­ları konusunda öğretmen öğrencile­rine bir film izlettirmektedir. Filmin en ilginç yerinde televizyonu kapatıp bundan sonra neler olabilir? Niçin sorularını sorarak tartışma açmıştır. Daha sonra tartışma sonuçlarını da kullanarak filmin sonuçlarını  gös­termiştir. Bu öğretmenin uygulamaya çalıştığı yöntem (teknik) hangisidir?
13 - Bilgi Aşağıdaki yöntemlerden hangisi öğ­rencinin bilgisayar kullanım beceri­sini gerektirir?
14 - Bilgi Bir öğretmenin anlatım yönteminde başarılı olabilmesi için yapması ge­reken en önemli unsur aşağıdakilerden hangisidir?
15 - Bilgi Eleştirilerin yasaklanması, düşünce­lerin teşvik edilmesi, çok sayıda dü­şünce üretiminin amaçlanması ve hayal etmenin sağlanmasına ağırlık veren teknik aşağıdakilerden hangi­sidir?
16 - Bilgi Öğrencilerin derse katılımlarının ve güdülenmelerini arttıran, öğrenmeyi soyutluktan kurtaran, somut ve ya­parak yaşayarak öğrenmeyi sağlayan teknik hangisidir?
17 - Bilgi  Aşağıdakilerden hangisi anlatma yönteminin özelliklerinden değildir?
18 - Bilgi Bir öğrencinin bölgelerimizi bilmesi hangi davranışla ilgilidir?
19 - Bilgi Bir öğrencinin kendi diş sağlığına dikkat etmesi hangi davranışla ilgi­dir?
20 - Bilgi Yapay bir ortamda maketler üzerinde çalışmayı gerektiren teknik hangisi­dir?