Tarih Deneme Sınavı 1Google'da Ara

"Tarih Deneme Sınavı 1" adlı testte 30 soru vardır. Ygs Sosyal Bilgiler ve Kpss Tarih kategorilerinde yayınlanan teste 179382 kişi bakmış, 53759 kişi ise testi çözmüştür. Testte 13 yorum vardır. Yorum butonuna tıklayarak yorum yapabilir veya varsa yapılmış yorumları okuyabilir, iftihar butonuna basarak testin başarılı üyelerini görebilirsiniz. "Tarih Deneme Sınavı 1" adlı testin zorluk seviyesi Orta olarak belirlenmiştir. Testi çözmek için soruları okuduktan sonra doğru olduğuna inandığınız cevabı işaretleyin ve sayfanın en altında bulunan Çözdüm - Cevapları Göster butonuna tıklayın. Ardından soruların üstünde doğru ve yanlışlarınızı görebilirsiniz. Test çözerken kaydedip sonra tekrar çözmek isterseniz üye girişi yaptıktan sonra göreceğiniz Sonra Çöz butonunu kullanabilirsiniz.
Bilgi
1 - Bilgi İslâmiyet öncesi Türk tarihinde aşağıdakilerden hangisi II. Göktürk Devleti’ne aittir?
2 - Bilgi Türk-İslam devletlerinde, niimari alanda değişimler yaşanmış; kümbet, medrese, ribat ve imarethaneler yapılmıştır.
Buna göre Türk-lslam devletleri İçin;
I. Kendilerine has bir medeniyet oluşturmuşlardır
II. Milli benliğe gereken önem verilmemiştir
II.Sınırlar batı yönünde gelişmeye devam etmiştir.
hangileri söylenebilir?
3 - Bilgi Osmanlı Devleti’nde,
I. Divanıhumayun’un kaldırılıp nazırlıkların otuştumiması
II. Halkın yönetime katılması
III. Padişahın devlet dairelerine portresini astırması
gelişmelerinden hangilerinde ıslahat düşüncesinin olduğu savunulabilir?
4 - Bilgi III. Selim döneminde Osmanlı Devleti Avrupa'nın Önemli merkezlerinde daimi elçilikler açmıştır.
Bu durumun Osmanlı Devleti’nde,
I. Yönetim biçiminin değişmesi
II. Batidaki gelişmelerin yakından takip edilmesi
III. Sınırların genişlemesi
durumlarından hangilerinin ortaya çıkmasına katkı sağladığı söylenebilir?
5 - Bilgi Osmanh Devleti’nin Avrupa’da meydana gelen rönesans hareketlerini takip etmemesi aşağıdakiierden hangisinin ortaya çıkmasında etkili olmuştur?
6 - Bilgi I. Hanedanın en yaşlı erkek üyesinin padişah seçilmesi
II. İç isyanların baski ve şiddete dayalı olarak bastırılması
III. Yeniçerilerin isyanlarının padişah değişikliği ile sonuçlanması
Yukandakilerden hangileri Duraklama Döneminde meydana gelmiştir?
7 - Bilgi XIX. yüzyıl Osmanlı Devleti’nde devlet yapılanmasmda değişikliklere gidilmesinde aşağidakilerden hangisinin etkili olduğu savunulamaz?
8 - Bilgi I. Tımar sisteminin uygulanması
II. Gelirinin doğrudan hâzineye aktarılması
III. Yöneticilerinin halk tarafmdan belirlenmesi
Yukarıdakilerden hangileri Osmanlı Devleti’nde salyaneli eyaletlerin özellik'leri içinde gösterilebilir?
9 - Bilgi I. Makedonya
II. Arnavutluk
III. Bulgaristan
Osmanlı Devleti, yukarıdakilerden hangilerini Balkan savaşlarında kaybetmiştir?
10 - Bilgi Amasya Genelgesi’nde alınan ‘Her türlü etki ve denetimden uzak milli bir kurul oluşturulmalıdır.’ kararı aşağidakllerden hangisinin oluşumunda etkili olmuştur
11 - Bilgi Sivas Kongresine ülke genelinde katilım beklenirken kongreye bazı illerden katılım olmamıştır.
Bu duruma göre aşağidakllerden hangisi söylenebilir?
12 - Bilgi Aşağıdakilerden hangisi Amasya Görüşmeleri’nin sonuçlarından değildir?
13 - Bilgi TBMM’nin açılmasından sonra,
I. Tekalif-i Milliye Emirlerinin çıkarılması
II. İstiklal Mahkemesinin Üyelerinin TBMM üyelerinden oluşturulması
III. İç isyanların Kuvayı Seyyare biriikieri tarafından bastırılması
gelişmelerinden hangileri askeri ihtiyaçların halk tarafından karşılanmaya çalışıldığının göstergesidir?
14 - Bilgi Aşağıdakiierden hangisi TBMM’nin kurduğu düzenli ordunun Yunan ordusuna karşı kazandığı savaşların sonunda imzalanmış antlaşmalardan biri değildir?
15 - Bilgi Aşağidakllerden hangisi TBMM ile Fransa arasında imzalanan Ankara Antlaşması’nın sonuçlarındandır?
16 - Bilgi Kurtuluş Savaşı’nda,
I. Hıyanet-i Vataniye Kanunu’nun çıkartılması
II. İstiklal Mahkemelerinin kurulması
III. Bekir Sami Bey’in Londra Konferansına temsilci olarak gönderilmesi
Yukarıdakilerden hangileri TBMM’nin varlığını korumak İçin aldığı tedbirler arasında gösterilebilir?
17 - Bilgi Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyetin ilan edilmesini zorunlu hale getiren gelişmeler içinde gösterilemez?
18 - Bilgi I. Milliyetçilik
II. Devletçilik
III. Laiklik
3 Mart 1924’te halifeliğin kaldırılması yukarıdakilerden hangileri ile ilgili bir inkilaptır?
19 - Bilgi Erkan-i Harbiye-i Umumiye’nin kaldırılması,
I. Tekke ve zaviyelerin kaldırılması
II. Askeri ve siyasi işlerin birbirinden ayrılması
III. Yeni bir anayasanın hazırlanması
gelişmelerinden hangilerine katkı sağlamıştır?
20 - Bilgi Mecelle yerine Türk Medeni Kanunu’nun kabul edilmesinde,
I. Laik hukuk sistemine geçilmek istenmesi
II Toplumun ihtiyaçlarını karşılaması
III. Kadın-erkek eşitliğini sağlaması
gibi özelliklerden hangilerinin etkili olduğu savunulabilir?
21 - Bilgi I. Siyasi haklar
II. Sosyal devlet ilkesi
III.Milletvekillerinin yemin etme esasları
Yukarıdakilerden hangileri 1924 Anayasası ile düzenlenmiştir?
22 - Bilgi I. Toprağı olmayan köylülere toprak dağıtılması
II. Aşar vergisinin kaldırılması
III. Ziraat Bankasının kurulması
Yukarıdakilerden hangileri 1929 yılında çıkarılan toprak reformu kapsammdadır?
23 - Bilgi Aşağıdakilerden hangisinin,
  • Laik toplum yapısınm önündeki engellerin kaldırılması
  • Toplumda özgür düşüncenin yaygınlaştırılması
gibi amaçlara yönelik olduğu söylenemez?
24 - Bilgi 1934’te Soyadı Kanunu ile çeşitli unvanların kaldırılmasının,
I. Kadınlara kendi soyadlarını kullanma hakkının verilmesi
II. Eşitlik prensibinin benimsenmesi
III. Sosyal tabakalaşmanın önüne geçilmesi
amaçlarından hangilerine yönelik olduğu savunulabilir?
25 - Bilgi Tevhid-i Tedrisat’ın kabul edilmesinin aşağıdaki gelişmelerden hangisinin ortaya çıkmasında etkisi yoktur?
26 - Bilgi 1928 yılında kabul edilen Latin harflerinin,
I. Okur-yazar oranının, artması
II. Avrupa ile bütünleşmeyi kolaylaştırması
III. Avrupalı devletlerle yapılan ticaretin artması
gibi gelişmelerden hangilerine katkı sağladığı söylenebilir?
27 - Bilgi I. Seçmen yaşının düşürülmesi
II. Çok partili hayata geçilmek istenmesi
III. Kadınlara siyasi hakların tanınması
Atatürk döneminde yukarıdakilerden hangilerine önem verilmiştir?
28 - Bilgi Lozan Antlaşması'nda yabancılara siyasi, ekonomik, kültürel alanda verilen ayrıcalıklara sınırlama getirilmiştir.
Bu durum,
I. Milliyetçilik
II. Milli egemenlik
III. İnkılapçılık
ilkelerinden hangilerinin öneminin kavrandığını gösterir?
29 - Bilgi 1934’te oluşturulan Balkan Antantı’na sınır sorunları nedeniyle katılmayan devlet aşağıdakilerden hangisidir?
30 - Bilgi I. Türkiye'ye Truman ve Marshall yardımlarının yapilması
II. Nüfus mübadelesi
III. Boğazların Türk askeri tarafından korunmaya başlanması
Yukandakilerden hangileri Atatürk dönemi gelişmeleri arasmda değildir?