Anasayfa

Lys Coğrafya 1 Genel Test

1 - Bilgi
Aşağıdaki tabloda, beş farklı bölgenin coğrafi konumu verilmiştir.
Buna göre, verilen bölgelerden hangisinin Türkiye’ye diğerlerine göre daha yakın olduğunu söylenebilir?
2 - Bilgi
Aşağıda bir yöreye ait izohips haritası verilmiştir.
Buna göre, yöre ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?
3 - Bilgi
Aşağıdaki şekil, bir yörede herhangi bir günde etkili olan basınç merkezini ve bu basınç merkezindeki hava hareketlerini göstermektedir.
Buna göre, bu yöre ile ilgili,
I. Kuzey Yarımküre’de bulunur.
II. Sıcaklık ortalamaları yıl boyunca düşüktür.
III. Geniş bir iç denizin yüzeyinde yer alır.
IV. Alçak basınç alanıdır.
yargılarından hangileri kesindir?
4 - Bilgi
Ekvatoral bölgelerin aşağıdaki özelliklerinden hangisi Yer’in şekli ile açıklanamaz?
5 - Bilgi
Aşaqıdaki doqal afetlerden hangisi, bu doqal afetin etkili olduqu bir ülkeyle birlikte verilmemiştir?
6 - Bilgi
Oba, göçebe aileler tarafından kullanılan kırsal yerleşme türüdür. Oba yerleşmeleri, Orta Karadeniz ve Adana bölümlerinde yaygındır.
Buna göre, obalardaki temel ekonomik fonksiyon aşaqıdakilerden hangisidir?
7 - Bilgi
Bir kırsal bölgede, tarımda makine kullanımının yaygınlaşmasına bağlı olarak aşağıdakilerden hangisinin gözlenmesi beklenmez?
8 - Bilgi
Doğu Anadolu Bölgesi’nde aşağıdaki sektörlerden hangisinin ham madde üretimi daha fazladır?
9 - Bilgi
Aşağıdaki elektrik santrallerinden hangisi kullandığı enerji kaynağına yakın yere kurulmamıştır?
10 - Bilgi
I. ıstanbul ve Çanakkale boğazları
II. Doğu Karadeniz kıyıları
III. Antalya Körfezi kıyıları
IV. Doğu Akdeniz kıyılarındaki akarsu ağızları
Yukarıdakilerden hangilerinde deniz ürünleri üretimi daha fazladır?
11 - Bilgi
Yukarıdaki haritada numaralanmış yörelerin hangisinde gerçek alan ile izdüşümsel alan arasındaki fark diğerlerinden daha azdır?
12 - Bilgi
Karadeniz Bölgesi’nin aşağıdaki özelliklerinden hangisi yükselti ve eğimin fazla olmasının bir sonucu değildir?
13 - Bilgi
I. Kış aylarında sıcaklık ortalamasının 0 C°’nin altında düşmemesi
II. Yağış rejiminin düzenli olması
III. Yaz kuraklığının etkili olması
IV. Yıllık toplam yağış miktarının 200 mm’nin altında olması
Yukarıdakilerden hangileri Türkiye’de narenciye tarımının yoğun olarak yapıldığı alanların özelliklerden değildir?
14 - Bilgi
Aşağıdaki coğrafi bölümlerin hangisinde yer şekillerine bağlı ulaşım güçlüğü diğerlerine göre daha azdır?
15 - Bilgi
Yukarıdaki haritada numaralanmış yörelerin hangisinde tarımın yöre ekonomisindeki önemi ötekilerine göre daha azdır?
16 - Bilgi
Bir yörenin ortalama atmosfer koşulları, yörenin aşağıdaki özelliklerinden hangisi üzerinde etkili değildir?
17 - Bilgi
Türkiye ile ilgili aşağıdaki gözlemlerden hangisi iklim koşullarıyla açıklanamaz?
18 - Bilgi
Gelgit genliği arttıkça, bu enerjiden elde edilebilecek elektrik enerjisi miktarı da artmaktadır.
Buna göre, yukarıdaki haritada numaralanmış yerlerin hangisinde kurulacak gelgit enerjisi santrallerinden daha fazla elektrik üretilmesi beklenir?
19 - Bilgi
Aşağıdaki bölgelerden hangisinin sınırlarında zaman içinde değişme olması beklenir?
20 - Bilgi
Bir doğa olayı, kısa sürede yol açtığı can ve mal kaybı sonucunda afete dönüşür.
Aşağıdakilerden hangisi bu doğal afetlerden biri değildir?
21 - Bilgi
Gün boyunca bağıl nemin düşük olduğu bir yöre ile ilgili olarak,
I. Yüksek basınç etkilidir.
II. Konveksiyonel yağışlar etkilidir.
III. Bulutluluk oranı fazladır.
IV. Nem açığı fazladır.
yargılarından hangileri söylenebilir?
22 - Bilgi
Aşağıdaki ülkelerin hangisinde yerleşme üst sınırının diğerlerine göre daha yüksek olması beklenir?
23 - Bilgi
Türkiye tarımı ile ilgili,
I. ekim yapılan toprakların bir kısmının bir veya birkaç yıl boş bırakılması,
II. tarımsal nüfus yoğunluğunun yıllar içinde azalması,
III. tahıl üretiminin yıllar arasında dalgalanmalar göstermesi
IV. seracılığın yaygınlaşması
durumlarından hangileri doğa koşullarına bağımlılığın devam ettiğine kanıt olabilir?
24 - Bilgi
Yukarıdaki haritada numaralanmış yörelerin hangisinde küçükbaş hayvancılık ve tahıl tarımının kırsal yörelerin ekonomik etkinliklerinde diğerlerine göre daha önemli olduğu söylenebilir?