LYS Türkiye’de Hayvancılık ve Ormancılık

Bilgi
1 - Bilgi Türkiye hayvan varlığı bakımından dünyanın önde gelen ülkeleri arasında yer almasına rağmen, et ve süt üretiminde verim istenilen seviyede değildir.
Bu durum üzerinde aşağıda verilenlerden hangisinin etkili olduğu söylenemez?
2 - Bilgi Türkiye'de kümes hayvancılığının daha çok büyük kent merkezlerinin çevresinde toplanmasında aşağıda verilenlerden hangisinin daha fazla etkili olduğu söylenebilir?
3 - Bilgi
4 - Bilgi I. Halkın beslenme ve giyinme ihtiyacını karşılaması
II. Tarımsal gelirin % 20'sini, dış ticaretin yaklaşık % 15'ini oluşturması
III. Hayvancılık faaliyetlerinin çeşitlilik göstermesi
IV. Hayvancılıktan elde edilen ürünlerin yıllara göre dalgalanma göstermesi
Yukarıda verilenlerden hangileri hayvancılık faaliyetlerinin Türkiye ekonomisinde önemli bir paya sahip olduğunun göstergesi olamaz?
5 - Bilgi Aşağıdaki tabloda Türkiye'de ormanların coğrafi bölgelere göre dağılış oranları verilmiştir.
BölgeOrman Oranı %
Karadeniz27
Akdeniz22
Ege17
Marmara13
Doğu Anadolu10
İç Anadolu8
Güneydoğu Anadolu3
Yalnızca tablo incelendiğinde;
I. Kıyı bölgelerindeki orman alanları iç bölgelerden fazladır.
II. Karadeniz ve Akdeniz bölgelerindeki orman oranı toplam orman varlığının yaklaşık yarısı kadardır.
III. Orman ürünleri üretiminin en fazla olduğu bölgeler Akdeniz ve Ege'dir.
IV. Ege Bölgesi'ndeki ormanlar kıyıdan iç kesimlere doğru artış göstermektedir.
yargılarından hangilerine ulaşılamaz?
6 - Bilgi
(I // II // III // IV)
7 - Bilgi Türkiye'de tarımsal faaliyetlerde makineleşmeye bağlı olarak otlak ve çayırların alanı daralmış, tarım alanları ise genişlemiştir.
Bu durum aşağıda verilen hayvancılık faaliyetlerinden hangisi üzerinde daha fazla olumsuz etki yapmıştır?
8 - Bilgi
9 - Bilgi I. İhtiyaç duyulan kerestenin sağlanması
II. Orman içi köylerinin geçim kaynağı olması
III. Yaban hayatına uygun ortamları oluşturması
IV. Boya sanayisine ham madde temin etmesi
V. Oksijen üretimine katkı sağlaması
Yukarıda verilenlerden hangilerinin Türkiye'deki ormanların ülke ekonomisine doğrudan katkıları arasında yer aldığı söylenemez?
10 - Bilgi Türkiye'de kümes hayvancılığı pazarlama koşullarının yaygın olduğu ve ulaşım sistemlerinin gelişme gösterdiği bölgelerde daha fazla gelişme göstermiştir.
Buna göre, aşağıda verilen bölgelerden hangisinde kümes hayvancılığının daha fazla gelişme göstermesi beklenir?
11 - Bilgi Türkiye'nin pekçok bölgesinde hayvancılık faaliyetlerinin yürütebilmesi için yaylacılık yapılmak zorundadır.
Bu durum Türkiye hayvancılığında aşağıdaki sorunlardan hangisinin görülmesinin bir sonucudur?
12 - Bilgi Mera hayvancılığı ile besi ve ahır hayvancılığı karşılaştırıldığında aşağıda verilenlerden hangisinin doğru olduğu söylenemez?
13 - Bilgi