"Divan Şiiri 3" adlı testte 11 soru vardır. YKS Edebiyat, YKS Edebiyat ve Türk Dili ve Edebiyatı 10 kategorilerinde yayınlanan teste 263 kişi bakmış, 16 kişi ise testi çözmüştür. Testte 0 yorum vardır. Yorum butonuna tıklayarak yorum yapabilir veya varsa yapılmış yorumları okuyabilir, iftihar butonuna basarak testin başarılı üyelerini görebilirsiniz. "Divan Şiiri 3" adlı testin zorluk seviyesi orta olarak belirlenmiştir. Testi çözmek için soruları okuduktan sonra doğru olduğuna inandığınız cevabı işaretleyin (şıkkın üstüne tıklayarak işaretleme yapabilirsiniz) ve sayfanın en altında bulunan Çözdüm - Cevapları Göster butonuna tıklayın. Ardından soruların üstünde doğru ve yanlışlarınızı görebilirsiniz. Test çözerken kaydedip sonra tekrar çözmek isterseniz üye girişi yaptıktan sonra göreceğiniz Sonra Çöz butonunu kullanabilirsiniz.

Divan Şiiri 3Google'da Ara

Bilgi
1 - Bilgi Aşağıdakilerden hangisi klasik Türk edebiyatının özelliklerinden biri değildir?
Boş Bırak
2 - Bilgi 17. yüzyıl şairlerinden Nabi için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Boş Bırak
3 - Bilgi Bu ‘anber saç ruh-ı zîbâya düşmiş
Bulıtdan sanki güne sâye düşmiş
Hayâlin agzunun gördüm gözümde
Güherdür bî-kerân deryâya düşmiş
(Anberli saçının süslü yanağının üstüne düşmesi güneşin üstüne bulutun gölgesinin düşmesi gibiydi. Gözümde ağzının hayalini gördüm sanki sonsuz bir denize düşmüş cevher gibiydi.)
Bu şiir parçasının dil ve anlatımı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Boş Bırak
4 - Bilgi Günâhum vezn idüp tartarsa Yezdân
Eger adl ide Rahmân
Neler çekse gerek mahşerde mîzân
Dögünem taşla her ân
Bu dizeler aşağıdaki gazel tür ve bölümlerinden hangisiyle ilişkilendirilebilir?
Boş Bırak
5 - Bilgi Aşağıdakilerden hangileri divan edebiyatında kullanılan Türk şiirine özgü nazım şekilleridir?
Boş Bırak
6 - Bilgi I. Fars ve Hint edebiyatında doğup gelişen özellikle XV-XVIII. yüzyıllarda divan edebiyatında etkisi görülen ince ve karmaşık hayallere dayalı bir şiir tarzıdır.
II. Yeni imgeler ve hayaller oluşturmak için büyük çaba sarf edilmiş, tasavvufi içerik sıklıkla kullanılmıştır.
III. Izdırap, kötümserlik ve hüzün baskın duygu hâlleridir.
IV. Mübalağa, tezat ve irsal-i mesel sanatlarının kullanımı azalmıştır.
V. İnsanın dış dünyasına, kişiler arası ilişkilere odaklanılmıştır.
Sebk-i Hindi üslubu ile ilgili numaralanmış cümlelerden hangilerinde doğru bilgiler verilmiştir?
Boş Bırak
7 - Bilgi Kaside ve mesnevi ile ilgili aşağıda kurulan benzerliklerden hangisi yanlıştır?
Boş Bırak
8 - Bilgi Ey pây-bend-i dâmgeh-i kayd-ı nâm u neng
Tâ key hevâ-yı meşgale-i dehr-i bî-direng
An ol güni ki âhir olup nev-bahâr-ı ‘ömr
Berg-i hazâne dönse gerek rûy-ı lâle-reng

Ol şeh-süvâr-ı mülk-i sa’âdet ki rahşına
Cevlân deminde ‘arsa-i âlem gelürdi teng
Baş egdi âb-ı tîgina küffâr-ı Üngürûs
Şemşîri gevherini pesend eyledi Freng
Yüz yire kodı lutf ile gül-berg-i ter gibi
Sandûka saldı hâzin-i devrân güher gibi
Bu şiir parçası aşağıdaki nazım şekillerinden hangisini örneklemektedir?
Boş Bırak
9 - Bilgi
Boş Bırak
10 - Bilgi I. Seyr edün yer yüzinün hurşîd-i rahşânun deyü
Barmag-ıla gösterür gökden seni ey meh şihâb
(Yeryüzünün parlak güneşini izleyin” diyerek yıldız seni gökten parmakla gösterir.) (hüsnütalil)
II. Ayağı yer mi basar zülfüne berdâr olanun
Zevk u şevk ile virür cân u seri döne döne
(Senin zülfüne asılı olan kişinin ayağı yere basar mı? O zevk ve şevkle döne döne canını ve başını verir.) (tevriye)
III. Cânuma kâr eyledi çün ‘ışk-ı bî-pâyân-ı Nûh
Başdan aşdı seyl-i eşküm nitekim tûfân
(Nuhun sonsuz aşkı canıma fayda verdi. Nitekim gözyaşımın seli tufan olup başımdan aştı.) (telmih)
IV. Ey Fuzûlî mâh-nisbet mahv kıl varın tamâm
Ger dilersen bulmak ol hur-şîd ile bir ittisâl
(Ey Fuzuli! O güneşle kavuşmak istiyorsan aya rağmen tüm varını mahvet.) (teşbih)
V. Zevki kederde mihneti râhatda görmüşüz
Ayînedir birbirine subh u şâmımız
(Zevki kederde sıkıntıyı rahatta görmüşüz. Sabah ve akşamımız birbirine aynadır) (tezat)
Numaralanmış beyitlerden hangisinde ayraç içindeki edebî sanatla ilgili bir örnek yoktur?
Boş Bırak
11 - Bilgi XVI. yüzyılda yetişmiş klasik Türk şiiri temsilcilerindendir. Asıl adı İvaz olup gençlik yıllarında Balıkesir’de çizmecilik yapmış, şairlik dışında remmallıkla da uğraşmıştır. Bu üretken şair, Divan’ı ile birlikte Şem ü Pervane isimli mesnevisi, Edirne Şehrengizi ve Letaif adlı türlü nüktelerden oluşan eseriyle tanınmaktadır.
Bu parçada hakkında bilgi verilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.