Redif ve Kafiye Testi

Bilgi
1 - Bilgi Gel otur yanıma
Hâlimi söyleyim
Derdimden anlamaz
Ben o yâri neyleyim
Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi vardır?
2 - Bilgi Asagıdaki dizelerin hangisinde redif yoktur?
3 - Bilgi Sanki zambak gibi gördükçe açık pencerede
Gül açar bahtımın evvelki hazanlık korusu
Yukarıdaki dizelerle,
I. genç eder ufkumu
II. örttügü yıllar nerede
III. hülyalarımın genç kokusu
IV. sorarım ak saçımın
sözlerinin tümü kullanılarak sarmal kafiye düzeninde anlamlı bir dörtlük kurulmak istenirse, aşağıdakilerin hangisi son iki dizeyi oluşturur?
4 - Bilgi Sen şehit oğlusun incitme yazıktır atanı
Verme dünyaları alsan da bu cennet vatanı
dizelerinde aşağıdaki kafiye türlerinden hangisi vardır?
5 - Bilgi Aşağıdaki dizelerin hangisinde zengin uyak vardır?
6 - Bilgi Asagıdaki dizelerin hangisinde redif yoktur?
7 - Bilgi Aşağıdakilerden hangisi şiirin şekil unsurlarından biri değildir?
8 - Bilgi Gene bahar geldi bülbül sesinden
Seda verip seslendin mi yaylalar
Çevre yanın lale sümbül bürümüş
Gelin olup süslendin mi yaylalar
Bu dörtlükle ilgili olarak aşağıda verilenlerin hangisi yanlıştır?
9 - Bilgi I. Gün olur sürüyüp beni derbeder
Bu ses rüzgarlara karışıp gider
II. O zaman başından aşkındı derdi
Mermeri oyardı, taşı delerdi
III. Kardır yağan üstümüze geceden
Yağmurlu karanlık bir düşünceden
IV. Bir büyük boşlukta bozuldu büyü
Nasıl hatırlamazsın o türküyü
V. Leya gelin oldu, Mecnun mezarda
Bir susuz yolcu yok şimdi daglarda
Numaralanmış dizelerin hangilerinde tam kafiye vardır?
10 - Bilgi Sabûh içmedi gündüz çemenden gül - ruhsâr
Bu nerkisün gözü nedür hurmardan gece
Müzeyyen oldu reyâhın benzendi bâğ-ı çemen
Meğer ki bağa haber geldi yârdan bu gece
Bu dizelerden hareketle dönemin zihniyetiyle ilgili olarak hangisi söylenebilir?
11 - Bilgi Elâ gözlerine kurban olduğum
Yüzüne bakmaya doyamadım ben
İbret için gelmiş derler cihana
Noktadır benlerin sayamadım ben
Bu dörtlükle ilgili olarak aşağıdakilerin hangisi yanlıştır?
12 - Bilgi Aşağıdakilerin hangisinde redif vardır?