Servet-i Fünun Edebiyatının Genel ÖzellikleriGoogle'da Ara

"Servet-i Fünun Edebiyatının Genel Özellikleri" adlı testte 12 soru vardır. Türk Dili ve Edebiyatı 11 ve Lys Edebiyat kategorilerinde yayınlanan teste 32 kişi bakmış, 1 kişi ise testi çözmüştür. Testte 0 yorum vardır. Yorum butonuna tıklayarak yorum yapabilir veya varsa yapılmış yorumları okuyabilir, iftihar butonuna basarak testin başarılı üyelerini görebilirsiniz. Testi çözmek için soruları okuduktan sonra doğru olduğuna inandığınız cevabı işaretleyin ve sayfanın en altında bulunan Çözdüm - Cevapları Göster butonuna tıklayın. Ardından soruların üstünde doğru ve yanlışlarınızı görebilirsiniz. Test çözerken kaydedip sonra tekrar çözmek isterseniz üye girişi yaptıktan sonra göreceğiniz Sonra Çöz butonunu kullanabilirsiniz.
Bilgi
1 - Bilgi Bir beyaz lerze, bir dumanlı uçuş,
Eşini gaib eyleyen bir kuş gibi karlar
Geçen eyyâm-ı nevbaharı arar…
Ey kulûbün sürûd-i şeydâsı,
Ey kebûterlerin neşîdeleri,
O bahârın bu işte ferdâsı
Kapladı bir derin sükûta yeri
Karlar
Ki hamûşâne dem-be-dem ağlar!

“Elhan-ı Şita”dan alınmış bu parçadan hareketle Şervetifünun sanatçılarının şiir anlayışı hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
2 - Bilgi I. “Edebiyatıcedide” olarak da bilinir.
II. Oluşumunda Namık Kemal’in sanat görüşleri etkili olmuştur.
III. Cenap Şahabettin’in adlarını aldıkları dergiye yazı işleri müdürü olmasıyla bir sanat ve edebiyat dergisine dönüşür.
IV. Roman ve hikâyede realizm ile natüralizmden etkilenmişlerdir.
V. Kafiye kulak içindir, anlayışını benimsemişlerdir.
Bu yargıların ardına sırasıyla doğru iseler (D), yanlış iseler (Y) konduğunda uygun işaretleme dizisi aşağıdakilerden hangisi olur?
3 - Bilgi Aşağıdaki sanatkârlardan hangisi Servetifünun Dönemi’nde eser vermesine karşın bu edebî ekolden bağımsız bir sanat anlayışına sahiptir?
4 - Bilgi Aşağıdakilerden hangisi Servetifünûn Dönemi’nin özelliklerinden biri değildir?
5 - Bilgi Aşağıdakilerden hangisi genel anlamda Servetifünûn Dönemi’nin Tanzimat Dönemi’nden ayrılan yönlerinden biridir?
6 - Bilgi Servetifünun Dönemi hikâyeciliği için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
7 - Bilgi Tanzimat ve Servetifünun edebiyatı anlatmaya bağlı edebî metinleri hangi özellikleri açısından birbirine benzemektedir?
8 - Bilgi Aşağıdaki yazar-eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
9 - Bilgi Servetifünun edebiyatında örneği verilen aşağıdaki şiir tür ve şekillerinden hangisi tanımıyla örtüşmemektedir?
10 - Bilgi • Sanatın araçsallaştırılmasına karşıdırlar.
• Biçimin kusursuz olması gerektiğini savunmuşlardır.
• Nesnellikten yanadırlar.
• Şiir türü üzerinde yoğunlaşmışlardır.
Birtakım özellikleri verilen ve Servetifünun edebiyatına tesir eden edebî akım aşağıdakilerden hangisidir?
11 - Bilgi Türkçe’yi hakkıyla yirminci asır lisanı hâline getirerek romanı ve tenkidi bugün Avrupa’da anlaşıldığı manada mükemmeliyatla vaz’ ve tesis ettiler. Felsefe ve sanayi-i nefiseyi tetkik ederek tarihin bugün Avrupa’da son nümunelerini görüp ve gösterdiler, yani kendilerinin sayesinde, yeni edebiyat, edebiyat-ı sabıkadan vücut bulduğu hâlde ona benzemeyecek derecede değişti.
Bu parçada sözü edilen edebî anlayış aşağıdakilerden hangisidir?
12 - Bilgi Halit Ziya ve Mehmet Rauf’un romanları ile hayatları yan yana düşünüldüğünde bu iki romancının, kimi zaman roman kişileriyle kendilerini özdeşleştirdikleri, kendi kişilik ve ideallerini romanlarındaki kişilere yükledikleri, bu sebeple onları adeta kendi sözcüleri gibi kullandıkları, romanlarına verdikleri adlardan yarattıkları kişilerin ortak özelliklerine kadar kendi hayal ve hayatlarından bazı unsurları romanlarına soktukları görülmektedir.
Bu parçada Servetifünun romancılığındaki hangi özellik vurgulanmaktadır?