1881’den 1919’a Mustafa Kemal 1

Bilgi
1 - Bilgi Mustafa Kemal’in doğduğu ve 1896 yılına kadar kaldığı Selanik şehri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
2 - Bilgi Mustafa Kemal’in eğitim aldığı ve Müslüman Türkler tarafından Selanik’te açılan ilk özel Türk okulun adı aşağıdakilerden hangisidir?
3 - Bilgi Mustafa Kemal’in bitirdiği ortaokul aşağıdakilerden hangisidir?
4 - Bilgi Selanik şehri ile birlikte Osmanlı Devleti’nin Batıya açılan önemli bir şehridir. Aynı zamanda bu şehrin bulunduğu Makedonya bölgesinin diğer bir özelliği de II.Abdülhamit’e karşı Meşrutiyet taraftarlarının yoğun olarak yaşadıkları bir yer olmasıdır.
Yukarıda bazı özellikleri verilen ve Mustafa Kemal’in de eğitim aldığı şehir, aşağıdakilerden hangisidir?
5 - Bilgi Mustafa Kemal’in İttihat ve Terakki Cemiyeti üyeleriyle yaşadığı fikir ayrılıkları onun 1913’te ateşemiliterliğe atanmasına neden oldu.
Mustafa Kemal ateşemiliterlik görevine aşağıdaki şehirlerden hangisinde başlamıştır?
6 - Bilgi I- Harp Akademisi
II- Selanik Askeri Rüştiyesi
III- Manastır Askeri İdadisi
IV- Harp Okulu
Mustafa Kemal’in öğrenim gördüğü okulların kronolojik sırası aşağıdakilerden hangisidir?
7 - Bilgi I- Batıcılık
II- Milliyetçilik
III- İslamcılık
Mustafa Kemal’in yukarıdaki fikir akımlarından hangilerinden etkilendiği söylenebilir?
8 - Bilgi Osmanlı Devleti’ni siyasi, sosyal ve ekonomik sorunlardan kurtarmanın yolunu meşrutiyetin tekrar ilan edilmesinde gören bir grup tıp öğrencisi 1889’da bir cemiyet kurdular.
Sözü edilen cemiyet aşağıdakilerden hangisidir?
9 - Bilgi Mustafa Kemal, çok sevdiği askerlik mesleğinde hep daha ileri gitmek için çaba göstermiştir. Askerlikte yükselmenin tek yolu ise kurmaylık sınavını kazanmaktı.
Mustafa Kemal aşağıdaki hangi okulun sınavını kazanarak kurmay subay olmak fırsatını elde etmiştir?
10 - Bilgi Avrupalı devletler Osmanlı Devleti’ne verdikleri borçlarını geri alabilmek için devletin önemli gelirlerine el koydular. Bu durum Osmanlı Devleti’nin ekonomik bağımsızlığını kaybettiğini gösterir.
Avrupalı Devletlerin borçlarını geri alabilmek için kurmuş oldukları kurumun adı aşağıdakilerden hangisidir?
11 - Bilgi Mustafa Kemal’in eğitim aldığı okullar arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
12 - Bilgi I- Ailesinin bu konuda çok ısrarlı olması
II- Askerlik mesleğini sevmesi
III-Osmanlı Devleti’nin o yıllarda içinde bulunduğu siyasi durum
Yukarıdakilerden hangileri Mustafa Kemal’in askerlik mesleğine yönelmesinin nedenleri arasında yer alır?