Atatürkçülük ve Atatürk İlkeleri 2

Bilgi
1 - Bilgi Atatürk İnkılaplarının amaçları arasında;
I. Milli egemenliği sağlamak
II. Tam bağımsızlığı kuvvetlendirmek
III. Çağdaş bir toplum oluşturmak
verilenlerden hangileri gösterilir?
2 - Bilgi Atatürk’ün çağdaş devlet anlayışında;
I. Tam bağımsızlık fikrinin benimsenmesi,
II. Yöneticilerin sınırsız süre ile seçilmesi,
III. Egemenliğin ulusa dayanması
özelliklerinden hangilerinin olması beklenir?
3 - Bilgi Yeni Türk Devleti’ndeki;
I. 1924 Anayasa’sının kabulü,
II. Seçmen yaşının düşürülmesi,
III. Halifeliğin kaldırılması
gelişmelerinden hangilerinin, Cumhuriyetçilik ilkesiyle ilgili olduğu söylenebilir?
4 - Bilgi Atatürk’ün tam bağımsızlık anlayışına;
I. Türkiye’nin menfaatlerinin gözetilmesi
II. Yabancı devletlerin iç işlerine müdahale edilmesi
III. Dış ilişkilerde yanlızlık politikasının benimsenmesi
hangilerinin uygun olduğu söylenemez?
5 - Bilgi I. Milli devlet
II. Tam bağımsızlık
III. Milli egemenlik
Yukarıda verilenlerden hangilerinin, Türkiye Cumhuriyeti’nin niteliklerinden olduğu söylenebilir?
6 - Bilgi Cumhuriyetçilik ilkesi; seçme ve seçilme hakkının tüm vatandaşlara verilmesini ve yönetimde eşitliği esas alır.
Buna göre ‘‘Cumhuriyetçilik’’ ilkesinin aşağıdaki ilkelerden hangisi ile ilişkili olduğu söylenebilir?
7 - Bilgi Cumhuriyet Dönemi’nde yeni Türk devletinin yönetim yapısının oluşturulmasında;
I. Bilimsel düşünce,
II. Akılcılık ve Batıcılık fikri,
III. Teokrasi
unsurlarından hangileri ölçü olarak alınmıştır?
8 - Bilgi I. Halkın seçtiği kişilerin belli bir süre için devlet yönetiminde bulunmaları
II. Halkın, bütün kurum ve kuruluşlardan eşit yararlanması
III. Türkiye’nin ulusal çıkarlarının gözetilmesi
Yukarıda verilen özellikler, aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangileri ile doğru eşleştirilmiştir?
9 - Bilgi I. Çok partili siyasi yaşam
II. Tüm yurttaşların haklarının güvence altına alınması
III. Seçim ve halk iradesinin temsil edilmesi
Yukarıda verilenlerden hangilerinin ‘‘Cumhuriyetçilik’’ ilkesinin savunduğu düşünceler olduğu söylenebilir?
10 - Bilgi Milli egemenlik ilkesi;
I. Cumhuriyetçilik
II. Milliyetçilik
III. Halkçılık
Atatürk ilkelerinden hangileri ile ilgilidir?
11 - Bilgi Aşağıdakilerden hangisi Atatürkçülüğün niteliklerinden biri değildir?
12 - Bilgi “Milli iradeye dayanan ve Türkiye’nin geleceğini elinde tutan tek güç TBMM’dir.”
Mustafa Kemal Atatürk’ün bu sözü daha çok hangi temel ilke kapsamına girmektedir?