Kurtuluş Savaşı’nda Cepheler 1

Bilgi
1 - Bilgi Ermeni Hükümeti’nin Sevr Anlaşması’nın geçersiz olduğunu kabul ederek Doğu Anadolu üzerindeki bütün isteklerinden vazgeçtiğini belirten antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?
2 - Bilgi Milli Mücadele’de Doğu Cephesi komutanı aşağıdakilerden hangisidir?
3 - Bilgi I. Amasya Genelgesi
II. Amasya Görüşmeleri
III. Sivas Kongresi
IV. Erzurum Kongresi
Yukarıdaki gelişmelerin kronolojik sıralanışı hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?
4 - Bilgi I. Siyasi tartışmalar
II. Güçler birliğinin uygulanması
III. Saltanatın kaldırılması
IV. Diplomatik başarılar
V. İsyanların bastırılması
Yukarıdakilerden hangisi TBMM’nin otoritesini güçlendiren gelişmelerden biri değildir?
5 - Bilgi Sivas Kongresi’nin kararları çerçevesinde halkı doğru bilgilendirmek amacıyla yayımlanan ve Atatürk’ün “Benim gazetem” dediği gazete aşağıdakilerden hangisidir?
6 - Bilgi İstanbul Hükümeti, Salih Paşa’yı Temsil Heyeti ile görüşmesi için Amasya’ya göndermiş ancak alınan kararlardan “Mebusan Meclisi’nin açılması” dışındaki kararları kabul etmemiş; Meclis’in İstanbul dışında açılmasını da anayasaya aykırı bulduğu için reddetmiştir.
Buna göre aşağıdakilerden hangilerine ulaşılır?
I. Milli mücadelenin gücü kabul edilmiştir.
II. Temsil Heyeti resmen tanınmıştır.
III. İstanbul Hükümeti otoritesini kaybetmemeye çalışmıştır.
IV. Milli Mücadeleye katılım azalmıştır.
7 - Bilgi İtilaf Devletleri İstanbul’u 16 Mart 1920’de resmen işgal etmiş, Meclisimebusan’ ı dağıtmış ve herkesin saltanat makamı olan İstanbul Hükümeti’nin emirlerine uymasını bildirmiştir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
8 - Bilgi Temsil Heyeti’nin Ankara’yı merkez seçmesinde aşağıdakilerden hangisinin etkisi yoktur?
9 - Bilgi Kurtuluş Savaşı’nda aşağıdaki milletlerden hangileriyle savaşılmıştır?
10 - Bilgi Halide Edip’in, İzmir’in işgali sırasında eşini ve çocuğunu kaybeden Ayşe’nin Anadolu’ya geçerek Kuvayımilliye’ye katılmasını anlatan eseri aşağıdakilerden hangisidir?
11 - Bilgi Aşağıdakilerden hangisi TBMM’nin açılmasından önce olmuştur?
12 - Bilgi • Galip devletler yenilen devletlerden toprak ve savaş tazminatı almayacaktır.
• Devletler arası gizli anlaşmalar yapılmayacaktır.
• Cemiyetiakvam kurulacaktır.
• Her millet, çoğunlukta olduğu bölgelerde kendi devletini kurabilecektir.
• Boğazlar, uluslararası garanti altına alınıp bütün devletlerin gemilerine açık olacaktır.
Yukarıda verilenlere bakılarak aşağıdakilerden hangilerine ulaşılır?
I. Sömürgeciliğin önlenmesi düşünülmüştür.
II. Açık diplomasi istenmiştir.
III. Osmanlı’nın boğazlar üzerindeki hakimiyeti güçlenmiştir.
IV. Dünya barışını koruma amacı vardır.