Milli Mücadele’nin Hazırlık Dönemi I

Bilgi
1 - Bilgi I- Uşi Antlaşması
II- İstanbul Antlaşması (1913)
III- Atina Antlaşması
Osmanlı Devleti yukarıdaki hangi antlaşmalar sonucunda toprak kaybetmiştir?
2 - Bilgi XX. yüzyılın başlarında Osmanlı Devleti’nin ekonomisinin zayıflamasında etkili olan gelişmeler arasında;
I- Duyunuumumiye İdaresinin kurulması
II- Kapitülasyonların devam etmesi
III-Meşruti yönetime geçilmesi
hangilerinin yer aldığı savunulabilir?
3 - Bilgi XX. yüzyılın başlarındaki Osmanlı Devleti’nin durumunu gösteren gelişmeler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
4 - Bilgi Aşağıdakilerden hangisi I. Dünya Savaşı’nın çıkmasında etkili olan genel nedenler arasında yer almaz?
5 - Bilgi I. Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin Almanya’nın yanında yer almak istemesinin nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
6 - Bilgi Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşı’nda toprakları dışında mücadele ettiği cepheler aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
7 - Bilgi I- İngiltere’nin sömürgeleri ile olan bağlantısını kesmek
II- Mısır’ı İngiltere’den geri almak
III-Rusya’nın güneye inmesine engel olmak
Yukarıdakilerden hangileri Osmanlı ile Almanya’nın birlikte açtığı Kanal Cephesindeki amaçları arasında yer alır?
8 - Bilgi Aşağıdakilerden hangisi İtilaf Devletlerinin Çanakkale Cephesini açmak istemesinin nedenlerinden biri değildir?
9 - Bilgi Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşı’nda uygulamak istediği hangi düşünce Müslüman Arapların İngiltere ile işbirliği yapması sonucunda önemini yitirmiştir?
10 - Bilgi Enver Paşa’nın Kafkasya Cephesi’ni açmak istemesinde;
I- Orta Asya Türklerini Rusya’ya karşı birleştirmek
II- Rusya’nın güneye inmesini engellemek
III-Kurtuluş Savaşına hazırlık yapmak
durumlarından hangileri etkili olmuştur?
11 - Bilgi • Kafkas Cephesi kapanmıştır
• Kars, Ardahan ve Batum Osmanlı Devleti’ne geçmiştir.
Yukarıda bazı özellikleri verilen antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?