Milli Mücadele’nin Hazırlık Dönemi III

Bilgi
1 - Bilgi Aşağıdakilerden hangisi I. TBMM’nin ayaklanmalara karşı aldığı önlemlerden biri değildir?
2 - Bilgi Amasya Genelgesi’nin;
• Vatanın bütünlüğü ve milletin bağımsızlığı tehlikededir.
• Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.
maddelerinden yola çıkılarak aşağıdakilerden hangilerine ulaşılabilir?
I. Kurtuluş Savaşı’nın sebebi ortaya konmuştur
II. Milli mücadelenin amaç ve yöntemi belirlenmiştir
III. Millet iradesine dayalı devlet düşüncesi vardır
IV. Padişaha doğrudan tepki vardır
3 - Bilgi Aşağıdakilerden hangisi Erzurum Kongresi’nin özelliklerinden değildir?
4 - Bilgi Sivas Kongresi’nden sonra Damat Ferit Paşa’nın istifa etmek zorunda kalmasının önemi aşağıdakilerden hangisidir?
5 - Bilgi Aşağıdakilerden hangisi Sivas Kongresi’nin özelliklerinden biridir?
6 - Bilgi Sevr Anlaşması’nın (10 Ağustos 1920) hukuken geçersiz olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
7 - Bilgi Aşağıdakilerden hangisi Mondros Ateşkes Antlaş- ması’ndan sonra ortaya çıkan milli cemiyetlerin ortak özelliklerinden değildir?
8 - Bilgi I. Amasya Genelgesi – Milli Mücadele’nin yöntemi belirlenmiştir.
II. Amasya Görüşmesi – Mebusan Meclisi’nin açılması kararı
III. Sivas Kongresi – Temsil Heyeti’nin yürütme gücünü kullanması
IV. Havza Genelgesi – Mustafa Kemal’in askerlikten ayrılması
V. Mebuslar Meclisi – Mustafa Kemal’in Ankara’dan mebus seçilmesi
Yukarıdaki eşleştirmelerden hangileri yanlıştır?
9 - Bilgi Mustafa Kemal’in Meclis’in yetkileri ve hükümetin kurulması konusunda verdiği 24 Nisan önergesinde “Geçici bir hükümet başkanı tanımak doğru değildir.” denilerek TBMM’nin üstünde bir güç olmadığı belirtilmiştir.
Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?
I. İstanbul Hükümeti’nin yok sayıldığına
II. Meclis’in bağımsız olduğuna
III. Kabine sisteminin kabul edildiğine
10 - Bilgi İstanbul’un İtilaf Devletleri tarafından işgal edilmesinin en önemli sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
11 - Bilgi Osmanlı Devleti 1878’de kaybettiği Kars, Ardahan ve Batum’u 1918’de Brest Litovsk Anlaşması’yla Ruslardan geri aldı. Ermenilerin Doğu Anadolu’daki hak iddialarının geçersizliği General Harbord Raporu ile tescillenmişse de İngiltere Doğu Anadolu üzerinde Sevr hayali kuran Ermenileri desteklemeye devam etti. Bu desteklerin sonucu olarak saldırıya geçen Ermeniler, Kazım Karabekir komutasındaki Türk ordusu karşısında bozguna uğradı. TBMM’nin ilk askeri başarısıyla Ermeniler, Sevr hayalinden 3 Aralık 1920’de Gümrü Anlaşması ile uyandılar ve Doğu Anadolu üzerindeki isteklerinden vazgeçtiler.
Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
12 - Bilgi Mondros Ateşkes Anlaşması’ndan sonra Antalya ve Konya illeri hangi devlet tarafından işgal edilmiştir?