Sosyal Bilgilier Öğretmenliği 2013 ÖABTGoogle'da Ara

"Sosyal Bilgilier Öğretmenliği 2013 ÖABT" adlı testte 50 soru vardır. Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Alan Bilgisi kategorisinde yayınlanan teste 3290 kişi bakmış, 432 kişi ise testi çözmüştür. Testte 1 yorum vardır. Yorum butonuna tıklayarak yorum yapabilir veya varsa yapılmış yorumları okuyabilir, iftihar butonuna basarak testin başarılı üyelerini görebilirsiniz. "Sosyal Bilgilier Öğretmenliği 2013 ÖABT" adlı testin zorluk seviyesi Orta olarak belirlenmiştir. Testi çözmek için soruları okuduktan sonra doğru olduğuna inandığınız cevabı işaretleyin ve sayfanın en altında bulunan Çözdüm - Cevapları Göster butonuna tıklayın. Ardından soruların üstünde doğru ve yanlışlarınızı görebilirsiniz. Test çözerken kaydedip sonra tekrar çözmek isterseniz üye girişi yaptıktan sonra göreceğiniz Sonra Çöz butonunu kullanabilirsiniz.
Bilgi
1 - Bilgi Yazı, ilk icat edildiğinde resim yazısı formundaydı. Zaman içerisinde içerikte ve biçimdeki gelişmelerle hecelerin gösterildiği, çivi yazısı olarak adlandırılan forma ulaştı.
Bu gelişim, aşağıdaki bölgelerden hangisinde yaşanmıştır?
2 - Bilgi  Sasani İmparatorluğu’na karşı Bizans İmparatorluğu ile ittifak kurmuştur.
 Kafkasya’da İslam-Arap ordularını durdurmuştur.
 965 yılında Kiyef (Kiev) Rus Knezliği tarafından yıkılmıştır.
Özellikleri verilen Türk devleti aşağıdakilerden hangisidir?
3 - Bilgi İlk Türk Devletlerinde veraset sistemi kesin bir kurala bağlanmasa da babadan oğula, oğul küçük ise büyük kardeşten küçük kardeşe geçmiştir. Ancak diğer hanedan üyeleri Kut’un kendilerinde de mevcut olduğu düşüncesiyle iktidar mücadelesine girmişlerdir.
Bu durumun, aşağıdakilerden hangisine neden olduğu savunulamaz?
4 - Bilgi Dört Halife Dönemi ile ilgili olarak aşağıda verilen eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
5 - Bilgi İlk Türk-İslam Devletlerinden olan Karahanlılarda, İslamiyet’i ilk kez resmî din olarak kabul eden hükümdar aşağıdakilerden hangisidir?
6 - Bilgi Haçlı ordularına karşı başarıyla mücadele ederek Kudüs’ü kurtaran hükümdar aşağıdakilerden hangisidir?
7 - Bilgi Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlılarda ilmiye sınıfına üye değildir?
8 - Bilgi Aşağıda verilen padişah - gelişme ve olay eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
9 - Bilgi Osmanlı Devleti’nde XVII. yüzyılda; İran ve Avusturya savaşlarının uzun sürmesi, olağan dışı vergilerin ahaliye yük getirmesi, mültezimlerin usulsüzlükleri ve taşra yöneticilerinin adaletsiz uygulamaları gibi birtakım gelişmeler olmuştur.
Bu gelişmelerin;
I. İstanbul,
II. Eyalet,
III. Celâlî
ayaklanmalarından hangilerine neden olduğu söylenebilir?
10 - Bilgi Aşağıdaki gelişmelerden hangisinin, Sanayi Devrimi sonucunda gerçekleştiği söylenemez?
11 - Bilgi Aşağıdakilerden hangisi, Birinci Dünya Savaşı sırasında Çanakkale Cephesi’nde Türk ordusunun kazandığı zaferin sonuçlarından biri değildir?
12 - Bilgi Yunanlıların İzmir’i işgalinden sonra Türk ve Yunan kuvvetleri arasında yaşanan çatışmaları önlemek ve Yunan işgal sınırını belirlemek üzere çizilen hat aşağıdakilerden hangisidir?
13 - Bilgi Birleşmiş Milletler Anayasası’nı belirleyen metin aşağıdaki gelişmelerden hangisinde hazırlanmıştır?
14 - Bilgi Günümüz ekonomik yapısının güçlü örgütlenmelerinden biri olan ve 2001’de Şanghay İş Birliği Örgütü adını alan oluşum, Şanghay Beşlisine dayanmaktadır.
Aşağıdakilerden hangisi, Şanghay Beşlisini oluşturan ülkelerden biri değildir?
15 - Bilgi Orman alt ve üst sınırının bölgeden bölgeye farklılık göstermesindeki en önemli etken aşağıdakilerden hangisidir?
16 - Bilgi Bir ülkedeki nüfusun niteliği ve niceliği ile ilgili olarak, hükûmetler tarafından yürürlüğe konulan uygulamalara ‟nüfus politikalarıˮ denilmektedir. Bazı ülkeler nüfus artışını teşvik eden politikalar izlerken bazı ülkeler nüfus artışını azaltmaya yönelik politikalar izlemektedir.
Buna göre aşağıdakilerin hangisinde, günümüzde birbirine zıt nüfus politikası izleyen ülkeler birlikte verilmiştir?
17 - Bilgi
Yukarıda, 5 farklı nüfus piramit tipi verilmiştir.
Bu piramitlere bakılarak aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz?
18 - Bilgi Mısır’da sıcak ve kurak iklim şartları görülmekte olup en fazla yağış ortalama 200 mm ile Akdeniz kıyılarına düşmektedir. Bu iklim özelliklerine rağmen Nil Nehri, ülkede yapılan barajlardan önce her yıl büyük taşkınlara neden olmuştur.
Bu durum Nil Nehri’nin aşağıdaki özelliklerinden hangisiyle açıklanabilir?
19 - Bilgi Bir bölgenin coğrafi şartlarına en iyi uyum sağlayan bitkiye ‟klimaks” denilmektedir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi, Akdeniz İklimi’nin klimaks türüdür?
20 - Bilgi Soğuk Savaş Dönemi’nin sona ermesiyle birlikte jeopolitik kavramı 1990’lardan itibaren yeniden tanımlanmaya başlanmıştır.
Buna göre;
I. çevresel değişim,
II. küresel ekonomi,
III. küresel moda
ifadelerinden hangileri, Yeni Jeopolitik’in tanımlanmasında kullanılmaktadır?
21 - Bilgi Türkiye’de endemik bitkilerin yayılışını gösteren bir haritaya bakıldığında endemik bitki sayısı bakımından ülke genelindeki dağılışın belirli kesimler arasında büyük farklılıklar gösterdiği gözlenir. Bunda topoğrafya, iklim ve benzeri koşullar rol oynar.
Buna göre, Türkiye’de endemik bitkilerin en fazla bulunduğu alan aşağıdakilerden hangisidir?
22 - Bilgi Aşağıdakilerden hangisi, fiyordlu kıyıların Türkiye’de görülmemesinin nedeni olarak gösterilebilir?
23 - Bilgi Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye nüfusunda Cumhuriyet Dönemi boyunca görülen özelliklerden biri değildir?
24 - Bilgi 1927 yılı nüfus sayımına göre, Türkiye’de nüfusun yaklaşık % 30’u il ve ilçe merkezlerinde yaşarken % 70’i belde ve köylerde yaşamaktaydı. Günümüzde ise nüfusun yaklaşık % 70’i il ve ilçe merkezlerinde yaşarken % 30’u belde ve köylerde yaşamaktadır.
Aşağıdakilerden hangisi, nüfus oranlarındaki bu değişikliğe yol açan faktörler içinde en az etkilidir?
25 - Bilgi Aşağıdakilerden hangisi, menfaat temelli bir baskı grubunun, tutum (ideal) temelli bir baskı grubu gibi de davranabileceğini örneklemektedir?
26 - Bilgi Türk hukukunda, kanunların zaman bakımından uygulanması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
27 - Bilgi Aşağıdakilerden hangisi, hukuk devleti olmanın gerekleri arasında yer almaz?
28 - Bilgi Avrupa Konseyi tarafından hazırlanarak imzaya açılan, bireyi insan hakları ihlali iddiaları bakımından uluslararası hukukun bir öznesi hâline getiren ve Türkiye’nin 1954 yılında onayladığı, hukuki bağlayıcılığa sahip uluslararası sözleşme aşağıdakilerden hangisidir?
29 - Bilgi Bir iletişim sürecinde, konuşan kişinin karşısında sessiz kalınarak sadece söylenenlerin dinlenmesi hangi dinleme türüne girer?
30 - Bilgi Sosyal bilgiler dersinde konuyla ilgili proje tabanlı öğrenme yöntemine uygun olarak öğrencilerine bir sosyal proje hazırlatmayı planlayan öğretmen, bu yöntemle aynı zamanda öğrencilerin bazı beceri ve kazanımlar edinmesine yardımcı olmayı da hedeflemektedir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi, öğretmenin öğrencilerine kazandırmayı istedikleri arasında yer almaz?
31 - Bilgi Orta Çağ’da kentlerin ortaya çıkışı önemli değişikliklere yol açmıştır. Ekonomik açıdan en önemli değişim para ekonomisinin gelişmesi ve kentlerin ticaret merkezine dönüşmesidir. Bu dönemde tüccar sınıfı kendi içinde güçlenmiş ve ticaret çeşitlenmiştir. Paranın dolaşım hızı artarak uluslararası ticaret gelişmiştir.
Buna göre, ticari faaliyetlerin artmasının aşağıdaki gelişmelerden hangisine doğrudan yol açtığı söylenebilir?
32 - Bilgi Aşağıdakilerden hangisi, X malının talep eğrisinin sağa kaymasına yol açar?
33 - Bilgi I. Adların kökleri ve anlamları ile ilgilenen dil bilimidir.
II. El yazmalarının şekil ve tarih yönleriyle konu alınmasıdır.
III. Bir toplumun kültür ögelerini inceleyen bilimdir.
Bu tanımlara göre, aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğrudur?
(I // II // III)
34 - Bilgi Bazı ülkelerde, tarım alanlarının tarım dışı kullanımla işgali, temel gıda ürünleri yerine daha pahalı olan meyve ve sebzelerin üretiminin tercih edilmesi ve tarım için gerekli kırsal iş gücünün kaybı gibi nedenlerle gerek o ülkelerin gerekse dünya tarımının tehdit altına girdiği görülmektedir.
Özellikle hızlı bir gelişme sürecine giren ülkelerde görülen bu durum aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilmektedir?
35 - Bilgi  Anadolu irili ufaklı pek çok beylik hâlinde yönetiliyordu.
 Bu beyliklerden başlıcaları; Neşa, Mama ve Pruşhanda idi.
 Henüz güçlü bir merkezî otoriteye ulaşılamamıştı.
 Anadolu yazı ile bu çağda tanıştı.
Yukarıda verilen özellikler Anadolu’nun hangi çağını tanımlamaktadır?
36 - Bilgi Aşağıdakilerden hangisi, biyolojik antropolojinin çalışma alanlarından biri değildir?
37 - Bilgi Bir kişinin bir başkasına boyun eğmesi veya itaat etmesi aşağıdakilerden hangisi içinde değerlendirilebilecek bir davranış biçimidir?
38 - Bilgi Aşağıdaki sanat kuramlarından hangisi, sanatçıyı esas alarak sanat görüşleri ortaya koymaktadır?
39 - Bilgi  Neyi bilebiliriz?
 Bilgimizin kaynağı nedir?
 Doğru bilgi nedir?
 Hangi konularda bir şeyi ‟biliyorum” diyebiliriz?
gibi sorulara cevap arayan, felsefenin alt dalı aşağıdakilerden hangisidir?
40 - Bilgi Toplumsal değişme, toplum yapısının temel alanlarında var olan ilişkilerde ortaya çıkan farklılıklardır. Sosyologlar, toplumsal değişmeye yol açabilen diğer faktörlerle etkileşim içinde birden çok faktörün varlığını kabul ederler.
Buna göre, toplumsal değişmeyle ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi
yanlıştır?
41 - Bilgi  Buluş yapanların ve bilim insanlarının ortak özelliklerinin farkına varır.
 Kanıtlara dayanarak Atatürk’ün bilim ve teknolojiye verdiği önemi gösterir.
 Bilim ve teknoloji ile ilgili düzeyine uygun süreli yayınları tanır ve izler.
 Yaptığı çalışmalarda yararlandığı kaynakları gösterir.
Yukarıda bazı kazanımları verilen İlköğretim Sosyal Bilgiler Dersi 5. Sınıf Programı ‟Bilim, Teknoloji ve Toplum” öğrenme alanı, ‟Gerçekleşen Düşler” ünitesinde doğrudan verilmesi öngörülen değer aşağıdakilerden hangisidir?
42 - Bilgi İlköğretim Sosyal Bilgiler Dersi 7. Sınıf Programı; ‟Bilim, Teknoloji ve Toplum” öğrenme alanı, ‟Zaman İçinde Bilim” ünitesinde, ‟Bilginler ve Kâşifler” başlıklı senkronik tarih şeridi oluşturma etkinliğinin yapılması önerilmiştir.
Bu etkinlikle, aşağıdaki beceri türlerinden hangisinin geliştirilmesi hedeflenmiştir?
43 - Bilgi I. Özgür bir birey olarak fiziksel, duygusal özelliklerinin; ilgi, istek ve yeteneklerinin farkına varır.
II. Hukuk kurallarının herkes için bağlayıcı olduğunu, tüm kişi ve kuruluşların yasalar önünde eşit olduğunu gerekçeleriyle bilir.
III. Meslekleri tanır, çalışmanın toplumsal yaşamdaki önemine ve her mesleğin gerekli olduğuna inanır.
Yukarıda, 2005 Sosyal Bilgiler Öğretim Programı’nın üç genel amacı verilmiştir.
Bu amaçların ilgili olduğu öğrenme alanları sırasıyla aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?
44 - Bilgi Bir sosyal bilgiler öğretmeni, öğrencilerinden ‟Okulumuzun yanından geçen kara yolunda meydana gelebilecek trafik kazalarını önlemek için ne yapmalıyız?” sorusuna yönelik olarak şu işlemleri yapmalarını istemiştir:
 Mahalle sakinleriyle bu soruya yönelik görüşme yapınız.
 Elinizdeki bilgileri belirli başlıklar altında sınıflayınız ve aynı bilgileri karşılaştırarak uygun durumu seçiniz.
 Bu bilgilerden hareketle çözüm önerileri geliştirerek en uygun çözümü belirleyiniz.
Bu işlem basamaklarını uygulatan bir öğretmenin, Sosyal Bilgiler Öğretim Programı’nda yer alan aşağıdaki becerilerden hangisine yönelik etkinlik yaptırdığı söylenemez?
45 - Bilgi Problem çözme yöntemini dersinde uygulamak isteyen bir sosyal bilgiler öğretmeninin aşağıdaki kazanımlardan hangisini tercih etmesi daha uygun olacaktır?
46 - Bilgi Sosyal bilgiler dersinde kavramlar; giriş, geliştirme ve pekiştirme düzeyinde 4. sınıftan 7. sınıfın sonuna kadar çeşitli konularla öğretilebilmektedir.
Bu bilgiye göre, yukarıdaki kavram öğretimi uygulamasında program anlayışının hangi özelliğine yer verilmiştir?
47 - Bilgi Aşağıdakilerden hangisi, değişim ve süreklilik kavramlarının öğretiminde kullanılabilecek stratejilerden biri değildir?
48 - Bilgi Bir sosyal bilgiler öğretmeni, 6.sınıf ‟Sosyal Bilgiler Öğreniyorumˮ ünitesinde yer alan ‟Atatürk’ün ülkemizde sosyal bilimlerin gelişmesi için yaptığı uygulamalara örnekler verir.ˮ kazanımına uygun olarak çeşitli etkinlikler planlamıştır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi, öğretmenin konuyla ilgili öncelikli olarak gerçekleştireceği etkinliklerden biri değildir?
49 - Bilgi Sosyal bilgiler dersinde ‟Bilinçli bir tüketici olarak isteklerini ayırt eder.” kazanımını içselleştirmiş bir öğrenci, ailesine ve arkadaşlarına bilinçli tüketici olmamız gerektiğini anlatmaktadır.
Öğrencinin göstermiş olduğu bu davranış Bloom taksonomisinde duyuşsal alanın hangi basamağını ifade eder?
50 - Bilgi 6. sınıf sosyal bilgiler dersinde ‟Doğal kaynakların bilinçsizce tüketilmesinin insan yaşamına etkilerini tartışır.” kazanımı için öğretmen grup tartışması yaptırmayı ve öğrencilerin konuyu, tüketim ve ekonomik kalkınmaya katkı boyutunda da ele almalarını amaçlamıştır. Ayrıca öğrencilerin özellikle duyuşsal boyutta değer verme, başkalarının görüşlerine ve kendine saygı gibi değerlere de ulaşmasını beklemektedir.
Buna göre öğretmenin, öğrencilere bu değerleri kazandırmak için uygulaması beklenen yöntem veya teknik aşağıdakilerden hangisidir?