2013 Tarih Öabt SorularıGoogle'da Ara

"2013 Tarih Öabt Soruları" adlı testte 50 soru vardır. Tarih Öğretmenliği Alan Bilgisi kategorisinde yayınlanan teste 5259 kişi bakmış, 925 kişi ise testi çözmüştür. Testte 0 yorum vardır. Yorum butonuna tıklayarak yorum yapabilir veya varsa yapılmış yorumları okuyabilir, iftihar butonuna basarak testin başarılı üyelerini görebilirsiniz. "2013 Tarih Öabt Soruları" adlı testin zorluk seviyesi Orta olarak belirlenmiştir. Testi çözmek için soruları okuduktan sonra doğru olduğuna inandığınız cevabı işaretleyin ve sayfanın en altında bulunan Çözdüm - Cevapları Göster butonuna tıklayın. Ardından soruların üstünde doğru ve yanlışlarınızı görebilirsiniz. Test çözerken kaydedip sonra tekrar çözmek isterseniz üye girişi yaptıktan sonra göreceğiniz Sonra Çöz butonunu kullanabilirsiniz.
Bilgi
1 - Bilgi I. Faydalanılan kaynaklar
II. Bir tablo veya istatistiğin düzenlenmesinde kullanılan verilerin kaynakları
III. Yazarın anlatımları
Yukarıdakilerden hangileri dipnot koymayı gerektiren bir bilgidir?
2 - Bilgi Tarih yazıcılığı geçmişten günümüze birçok evreler geçirmiştir.
Tarihî olayları anlatarak bunlardan ders çıkarılmasını isteyen ve ahlaki değerleri geliştirmeyi amaçlayan Thukydides (Tukidides)’in öncülük yaptığı tarih yazıcılığı aşağıdakilerden hangisidir?
3 - Bilgi Tarihin yöntemi, tarihî olayları inceleyerek anlamak ve açıklamaktır. Tarihî olaylar hakkında doğru bilgi edinmek, yaşanılan dönemden kalan orijinal belge ve bulguların değerlendirilmesi ile mümkündür.
Bu değerlendirmenin yapılabilmesi için izlenmesi gereken işlemler sırasıyla aşağıdakilerden hangileridir?
4 - Bilgi Arkeoloji Müzesinde yer alan Roma Dönemi paraları, Hacı Bektaş Veli Müzesinde yer alan yazma eserleri ve Damat İbrahim Paşa Külliyesi yapılarında yer alan kitabeleriyle Nevşehir, bir tarih hazineleri şehri görünümündedir.
Bu şehirde tarihe yardımcı,
I. Epigrafi,
II. Nümizmatik,
III. Paleografi
bilim dallarından hangilerine ilişkin eserler bulunduğu söylenebilir?
5 - Bilgi Aşağıdaki Roma Dönemi eserlerinden hangisi, günümüzde Türkiye sınırları içerisinde yer almamaktadır?
6 - Bilgi Aşağıdaki kentlerden hangisi, eski Ön Asya’da bir devlete başkentlik yapmamıştır?
7 - Bilgi İslamiyet öncesi Orta Asya Türk devletlerinde idarecilik ve devlet yönetimi konusunda tecrübe kazanmak amacıyla, bağlı boy ve oymakların başına gönderilen hakan çocuklarının aldığı unvan aşağıdakilerden hangisidir?
8 - Bilgi Orta Asya Türk devletleri için ticaret önemli bir gelir kaynağı olmuş, bu devletler bölgeden geçen İpek Yolu’na hâkim olmak için mücadele etmekten kaçınmamışlardır.
İpek Yolu’nun bir kısmına hâkim olmak isteyen Göktürkler, Sasanilerle ittifak yaparak aşağıdaki devletlerden hangisine son vermişlerdir?
9 - Bilgi İslamiyet Öncesi Dönem’de Türklerin Orta Asya’daki varlığına dair ipuçları, çevre uygarlıkların yazılı kaynaklarından da elde edilmektedir.
Buna göre, eski Türkler hakkında aşağıdakilerden hangisinin kaynaklarından yararlanıldığı söylenemez?
10 - Bilgi Eski Türk yazıtları Türkler için en önemli kültürel miras arasında yer alır.
Bu eserleri ilk defa çözerek anlaşılır hâle gelmesini sağlayan Türkolog aşağıdakilerden hangisidir?
11 - Bilgi Göktürkler Dönemi’ne ait orak, kürek, demir sapan gibi eşyalar bulunmuş ayrıca Yenisey vadilerine kadar uzanan Tötö Kanalı gibi sulama kanallarına ulaşılmıştır.
Bu bilgiyle Göktürklerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?
12 - Bilgi Aşağıdakilerden hangisi, Hz. Ömer Dönemi’ne ait gelişmelerden biri değildir?
13 - Bilgi Zamanla gerileyerek hâkimiyeti sadece Bağdat ve çevresiyle sınırlı kalan, İslam dünyasının liderliğini daha çok manevi alanda temsil ederek sembolik bir kimliğe dönüşen Abbasilerin, bu duruma düşmesinde aşağıdakilerden hangisi etkili olmamıştır?
14 - Bilgi İran-Fars edebiyatının ünlü ismi Firdevsî’nin meşhur eseri Şehname, aşağıdaki Türk hükümdarlarından hangisine sunulmuştur?
15 - Bilgi I. Batı İran ve Azerbaycan’ın alınması,
II. Ani şehrinin fethi,
III. Pasinler Savaşı
Yukarıdaki olaylardan hangileri, Büyük Selçuklu Devleti hükümdarı Tuğrul Bey Dönemi’nde meydana gelmiştir?
16 - Bilgi Anadolu Selçukluları Sultanı II. Kılıçarslan, 1176’da Miryakefalon Savaşı’nda Bizans ordusunu ağır bir yenilgiye uğratmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi, bu savaşın bir sonucu değildir?
17 - Bilgi Aşağıdakilerden hangisi, Anadolu Selçuklu Devleti ile Büyük Selçuklu Devleti arasındaki ortak özelliklerden biri değildir?
18 - Bilgi Osmanlı ordusunda görevli Kapıkulu askerî birlikleri ve görevleriyle ilgili,
I. Bostancı − Saray hizmetlisi
II. Humbaracı − Bir çeşit topçu sınıfı
III. Cebeci − Silah ve mühimmat sorumlusu
IV. Sipah − Saray mutfağı görevlisi
eşleştirmelerinden hangileri yanlıştır?
19 - Bilgi Bin atlı akınlarda çocuklar gibi şendik
Bin atlı o gün dev gibi bir orduyu yendik
Ak tolgalı beylerbeyi haykırdı ilerle!
Bir yaz günü geçtik Tuna’dan kafilelerle.
Yahya Kemal Beyatlı’nın bu dörtlüğünde anlatılanların, aşağıdaki hangi padişah döneminde gerçekleştiği söylenebilir?
20 - Bilgi Osmanlılarda timar sistemi çerçevesinde kullanılan çift veya çiftlik ifadesi ile aşağıdakilerden hangisi kastedilmektedir?
21 - Bilgi Osmanlı Klasik Dönemi’nde yapılan tahrirler; idari, mali ve askerî konuları kapsamaktaydı.
Aşağıdakilerden hangisi, tahrirler sonucunda hazırlanan defterler arasında yer almaz?
22 - Bilgi 1720-1721 yılları arasında Paris’te görev yapan Osmanlı sefiridir. Sefaretnamesi, bir Osmanlı sefirinin Avrupa’da neler olup bittiğini anlama gayretine yönelik ilk metinler arasında gösterilmektedir. Dönüşünde beraberinde getirdiği bilgiler, daha sonra “Lale Devri” diye anılacak dönemde etkili olmuştur. Özellikle bu dönemde İstanbul’da inşa edilen saraylar, kendisinin Paris’ten getirdiği saray gravürleri ve krokilerine dayanılarak yapılmıştır.
Yukarıda hakkında bilgiler verilen Osmanlı sefiri kimdir?
23 - Bilgi Aşağıdakilerden hangisi, 1878 Berlin Antlaşması’nın hükümlerinden biri değildir?
24 - Bilgi İttihat ve Terakki Cemiyetini, meşrutiyetin yeniden ilanı konusunda harekete geçiren olay aşağıdakilerden hangisidir?
25 - Bilgi Son Osmanlı Mebusan Meclisi seçimlerine katılan Mustafa Kemal, aşağıdaki illerin hangisinden milletvekili seçilmiştir?
26 - Bilgi Aşağıdakilerden hangisi, I. TBMM’de oluşan siyasal düşünce gruplarından biri değildir?
27 - Bilgi Lozan Antlaşması’ndan önce kapitülasyonların kaldırılmasını kabul eden ülke aşağıdakilerden hangisidir?
28 - Bilgi Atatürk, “İnsan mensup olduğu milletin varlığını ve saadetini düşündüğü kadar bütün cihan milletlerinin huzur ve refahını düşünmeli ve kendi milletinin saadetine ne kadar kıymet veriyorsa bütün dünya milletinin saadetine hizmet etmeye de elinden geldiği kadar çalışmalıdır.” demiştir.
Atatürk’ün bu ifadesiyle Türkiye’nin,
I. Kellogg-Briand Paktı’na katılması,
II. Balkan Antantı’nın oluşumunda etkin rol oynaması,
III. Milletler Cemiyetine üye olması
gelişmelerinden hangileri ilişkilendirilebilir?
29 - Bilgi Türkiye İktisat Kongresi’nde ulusal ve tam bağımsız bir ekonomiyi esas alan öneriler ön plana çıkmıştır.
İktisat Kongresi’nde yapılan aşağıdaki önerilerden hangisinin bu doğrultuda olduğu söylenemez?
30 - Bilgi Atatürk Dönemi’nde devletçiliği savunmak amacıyla çıkarılan Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun sahibi olduğu dergi aşağıdakilerden hangisidir?
31 - Bilgi  Ortaçağ Batı dünyasının yetiştirdiği en önemli bilim adamlarından biridir.
 Güvenilir bilgiye ancak akıl ve deney yoluyla ulaşabileceğini savunmuştur.
 Kurduğu laboratuvar ile deney yönteminin yaygınlaşmasında etkili olmuştur.
Sözü edilen bu ünlü bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir?
32 - Bilgi Coğrafi Keşifler içerisinde Ümit Burnu’nun keşfine yönelik ilk başarılı seferleri gerçekleştiren kâşifler, aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
33 - Bilgi Aşağıdaki gelişmelerden hangisi Rönesans’ın sonuçları arasında gösterilemez?
34 - Bilgi İtalya’da ulusal birliğin kurulması için ilk çalışmaları gerçekleştiren, 1807’de kurulmuş gizli örgüt aşağıdakilerden hangisidir?
35 - Bilgi Avrupa’da XVII. yüzyılda Almanya’da mezhep mücadelesi olarak başlayan, çatışmalar geliştikçe diğer devletlerin de katılımıyla yeni bir nitelik kazanan ve devam eden din savaşlarını sona erdiren önemli olay, aşağıdakilerden hangisidir?
36 - Bilgi 1848 ihtilalleri sonrasında liberalizm bütün Avrupa’yı etkilemiş; Almanya ve İtalya, siyasi birliklerini sağlamışlardır.
Bu bilgiyle,
I. 1848 ihtilallerinde milliyetçilik hareketleri etkili olmuştur.
II. Krallar, toplumlara siyasi haklar tanımak zorunda kalmıştır.
III. Feodal unsurlar giderek güçlenmiştir.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
37 - Bilgi II. Dünya Savaşı yıllarında Türkiye’de başbakanlık yapmış olan kişiler, aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
38 - Bilgi Aşağıdakilerden hangisi, İsmet İnönü’nün Cumhurbaşkanlığı döneminde çıkarılmış olan kanunlardan biri değildir?
39 - Bilgi 1890 Türkistan doğumlu olup Basmacı Hareketi içerisinde yer alan ve 1939’da İstanbul Üniversitesi’nde Umumi Türk Tarihi kürsüsünü kuran ordinaryüs unvanlı Türk tarihçisi aşağıdakilerden hangisidir?
40 - Bilgi Sosyalist bir sistemle yönetilen, birleşik ve laik bir Arap toplumu oluşturmayı amaçlayan siyasal hareket aşağıdakilerden hangisidir?
41 - Bilgi “XVII. yüzyıldan itibaren Osmanlı Devleti’nin ekonomisinde meydana gelen değişimi değerlendirir.” kazanımını yapılandırıcı bir şekilde işleyecek bir öğretmenin uygulaması gereken öğretim basamakları Littiedeyke ve Huxford’a göre aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak sıralanmıştır?
42 - Bilgi “Tarihsel kavrama” becerisine sahip bir öğrencinin, aşağıdaki davranışlardan hangisini göstermesi beklenir?
43 - Bilgi Dersinde “Nadiri’nin Hotin seferine ilişkin minyatürlerini” kullanan bir öğretmenin aşağıdaki dönemlerden hangisini işlediği söylenebilir?
44 - Bilgi Aşağıdakilerden hangisi ile tarih dersi, öğretimin bütün basamaklarında zorunlu tutulmuştur?
45 - Bilgi Tarih dersinde öğrencilerin geçmişte yaşayan insanların olaylar karşısında şimdiki insanlar gibi tepki vereceğini varsayarak geçmişe bugünün gözüyle bakmasına ne ad verilir?
46 - Bilgi Aşağıdakilerden hangisi, “XVIII. yüzyılda Osmanlı Devleti’ndeki kültür, sanat ve bilim alanlarındaki önemli kişilerin biyografilerini yazar.” kazanımını ölçmek için uygun bir araçtır?
47 - Bilgi Tarih öğretmeni Ankara Şehir Planı’nı incelemiş ve Gazi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı, Tunalı Hilmi Caddesi, Tandoğan Meydanı ve Hacı Bayram Veli Mahallesi gibi çeşitli isimler belirlemiştir. Ardından da öğrencilerden bu isimler hakkında araştırma yapmalarını istemiştir.
Buna göre öğretmen, aşağıdaki yöntemlerden hangisine başvurmuştur?
48 - Bilgi Tarih dersinde öğrendiği kişi, olay ya da kurumlar hakkında “ Peki bu iyi mi, kötü mü?’’, “Bu doğru mu, yanlış mı?’’ şeklinde sorular yönelten bir öğrencinin, Kieran Egan’a göre tarihsel düşünme gelişiminin hangi aşamasında olduğu söylenebilir?
49 - Bilgi Tarih Dersinde Çevre İncelemeleri adlı eser aşağıdakilerden hangisine aittir?
50 - Bilgi şağıdakilerden hangisi 2007 Tarih Dersi Öğretim Programı’nın genel amaçları arasında yer almaz?