İyonik Bileşikler

Bilgi
1 - Bilgi
2 - Bilgi XY bileşiği suda X+1 ve Y–1 iyonlarına ayrışmaktadır.
Buna göre, XY bileşiği ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
3 - Bilgi
4 - Bilgi Kararlı bileşiklerinde +2 değerlik alan X elementinin Y ve Z elementleri ile oluşturacağı bileşiğin formülü aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
(6Y, 9Z)
5 - Bilgi
6 - Bilgi 5X ile 1Y arasında oluşacak bileşiğin elektron - nokta yapısı aşağıdakilerden hangisidir?
7 - Bilgi X elementi flor (9F) elementi ile sadece XF3 iyonik bileşiğini oluşturmaktadır.
Buna göre, X elementinin SO4 –2 kökü ile oluşturduğu bileşiğin formülü aşağıdakilerden hangisidir?
8 - Bilgi Aşağıdaki elementlerden hangisinin değerlik elektron sayısı diğerlerinden daha fazladır?
9 - Bilgi I. X elementi soygazdır.
II. Y nin atom numarası X inkinden 1 fazladır.
III. Z üç elektron alınca elektron sayısı X inkine eşit olur.
Buna göre, Y ve Z arasında olusacak bileşiğin formülü nedir?
10 - Bilgi Aşağıda bazı tuzların suda iyonlaşmalarına ait çözünme denklemlerinden hangisi yanlış verilmiştir?
11 - Bilgi ------------- bağ elektron alışverişi sonucu oluşur. Bileşik oluşumunda elektron veren element ------------- atomu, elektron alan element ise ------------- atomudur.
Yukarıdaki cümlede boşluk bırakılan yerlere sırası ile aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
12 - Bilgi
13 - Bilgi
14 - Bilgi Aşağıdaki bileşiklerden hangisi yanlış adlandırılmıştır?
(Bileşik / Adlandırma)
15 - Bilgi I. Erime noktaları çok yüksektir.
II. Oda koşullarında katı haldedirler.
III. Katı halde elektrik akımını iletmezler.
İyonik bileşikler için yukarıda verilen yargılardan hangileri doğrudur?
16 - Bilgi 11Na, 12Mg, 19K elementlerinin 17Cl ile oluşturacakları bileşiklerin normal erime noktaları sırası ile 801, 714 ve 772ºC dir.
Buna göre bu bileşiklerin iyonik bağ sağlamlığına göre, büyükten küçüğe sıralanışı aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?