Atatürkçülük ve Atatürk İlkeleri YGS Testi

Bilgi
1 - Bilgi Türk dili, Osmanlılar döneminde yabancı dilbilgisi kurallarının ve kelimelerin etkisi altında kalmıştır. Yeni Türk Devleti ile birlikte bu konuya büyük önem verilmiş, Türk dilinin zenginleştirilmesine çalışılmıştır.
Bu çalışmaların,
I. Milliyetçilik,
II. Cumhuriyetçilik,
III. Halkçılık
ilkelerinden hangilerinin doğrudan bir sonucu olduğu söylenebilir?
2 - Bilgi Türk kadını 1930’da belediye seçimlerine, 1933’te muhtarlık seçimlerine, 1934’te de milletvekili seçimlerine katılma hakkını elde etmiştir.
Bu gelişmelerin Türk toplumunda aşağıdakilerden hangisini sağladığı söylenebilir?
3 - Bilgi Atatürk, hukuk önünde milletin bütün fertlerinin eşit olması gerektiğini vurgulamış ve her ne şekilde olursa olsun toplumsal ayrıcalıkların varlığını kabul etmemiştir.
Atatürk’ün bu düşünceleri dikkate alındığında aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?
4 - Bilgi Atatürk bir konuşmasında, "Gerçi bize milliyetçi derler. Ama, biz öyle milliyetçileriz ki, işbirliği eden bütün milletlere hürmet ve riayet ederiz. Onların milliyetlerinin bütün gereğini tanırız. Bizim milliyetçiliğimiz her halde bencil ve mağrur bir milliyetçilik değildir." demiştir.
Bu söz dikkate alındığında, Atatürk'ün milliyetçilik anlayışı ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?
5 - Bilgi Atatürk, "Bilelim ki, ulusal benliğini bilmeyen milletler başka milletlere yem olurlar." demiştir.
Atatürk bu sözüyle aşağıdaki ilkelerden öncelikle hangisinin önemini vurgulamaktadır?
6 - Bilgi ABD Başkanı Franklin D. Roosevelt, 1937 yılında yaptığı bir konuşmada, "Avrupa'nın en kıymetli devlet adamı Avrupa'da değil, Boğazların gerisinde, Ankara'da yaşayan Mustafa Kemal’dir." demiştir.
ABD Başkanı’nın bu ifadesi aşağıdakilerden hangisinin kanıtıdır?
7 - Bilgi Atatürk kendi yazdığı Medeni Bilgiler isimli kitapta, sosyalist yönetim anlayışı ile ilgili olarak, "Amaçları ulusal değildir. Kişisel özgürlük ve eşitlik tanımazlar. Halk egemenliğine riayetleri yoktur." ifadelerini kullanmıştır.
Bu ifadeler dikkate alındığında, Atatürk ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?
8 - Bilgi Türkiye’de,
I. halk iradesinin öne çıkarılması,
II. devletler arası işbirliğine katkıda bulunulması,
III. devletin ekonomik kalkınmada öncü rolü üstlenmesi
girişimlerinden hangileri, Atatürk İlkeleri doğrultusunda gerçekleştirilmiştir?
9 - Bilgi Yunanistan Başbakanı Venizelos, 1934 yılında Norveç Nobel Komitesi Başkanlığı'na yazdığı mektupta, "Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuyla bölgedeki istikrarsız durum sona ermiştir. Barış dünyasına bu değerli katkı, Türkiye Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Paşa sayesinde yapılabilmiştir. Bu nedenle, Yunanistan Hükümeti Başbakanı sıfatıyla, Mustafa Kemal Paşa'nın Nobel Barış Ödülü'ne adaylığını takdim etmekten şeref duymaktayım." ifadelerini kullanmıştır.
Yunan Başbakanı’na ait bu ifadeler, Atatürk’ün ortaya koyduğu,
I. Yurtta barış dünyada barış,
II. ulusal egemenlik,
III. milli birlik ve beraberlik
ilkelerinden hangileri ile ilişkilendirilebilir?
10 - Bilgi Atatürk, devlet işlerinin din kurallarından tamamen ayrı biçimde yürütülmesi için çaba harcamıştır. Bu çaba akla ve bilime dayalı bir hukuk anlayışının egemen hale getirilmesi düşüncesi ile yakından ilgilidir.
Bu bilgi dikkate alındığında,
I. Dinin toplumsal etkinliği zayıflatılmaya çalışılmıştır.
II. Dinin siyasi alandaki etkinliği sona erdirilmek istenmiştir.
III. Dini inançların bir baskı aracı olması engellenmeye çalışılmıştır.
yargılarından hangilerinin Atatürk’ün bu çabaları ile bağlantılı olduğu söylenebilir?
11 - Bilgi Atatürk bir konuşmasında, "Türk toplumunu oluşturan başlıca çalışma grupları şunlardır: Çiftçiler, küçük sanat sahibi, esnaf, amele ve işçi, serbest meslek sahipleri, sanayiciler, tüccarlar ve memurlar. Bunların her birinin çalışması diğerlerinin ve bütün toplumun hayat ve mutluluğu için zorunludur." demiştir.
Bu sözler ışığında,
I. Demokratik düşüncenin yaşama geçirilmesi ekonomik çabaların önünde görülmüştür.
II. Devletçilik ilkesi, ekonomik temel ekonomik yöntem olarak benimsenmiştir.
III. Sosyal düzenin korunması toplumu oluşturan meslek gruplarının dayanışması ile mümkün olabilir.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
12 - Bilgi I. İnanç ve ibadet özgürlüğünü korumak
II. Ulusal egemenlik ilkesini güçlendirmek
III. Avrupa kültürünün Türk toplumunda yaygınlaştırılmasını sağlamak
amaçlarından hangileri, Atatürk İlkeleri’nin hedefleri arasında yer almıştır?