Coğrafi Keşifler - Rönesans - Reform Testi

Bilgi
1 - Bilgi Yeni Çağ’da Avrupa’da yaşanan ekonomik gelişmeleri inceleyen bir araştırmacının,
I. Reform,
II. Hümanizma,
III. Coğrafi Keşifler
gelişmelerinden hangileriyle ilgili çalışmalar yapması gereklidir?
2 - Bilgi Avrupalı devletlerin XV. yüzyıldan itibaren düzenledikleri deniz aşırı seferler, sömürgeciliğin ortaya çıkmasına yol açmıştır.
Sömürgeci politikaların,
I. Avrupalı devletlerin ekonomik etkinliklerinin artması,
II. askeri deniz gücünün geri plana düşmeye başlaması,
III. devletler arası ekonomik rekabetin artması
gelişmelerinden hangilerine yol açtığı savunulabilir?
3 - Bilgi Avrupa’da XV. yüzyılda yaşanan, aşağıdaki gelişmelerden hangilerinin Avrupa kıtasında yaşayan toplumların kültürel alanda ilerlemesine ortam hazırladığı söylenemez?
4 - Bilgi Avrupa’da yaşanan,
I. ticaretle uğraşan burjuvaların zenginleşmesi,
II. modern orduların oluşturulmaya başlanması,
III. toprağın bir zenginlik kaynağı olmaktan çıkmaya başlaması
gelişmelerden hangileri, soyluların ekonomik etkinliklerinin azalmasına ortam hazırlamıştır?
5 - Bilgi Yeni Çağ’da Avrupa’da karşılaşılan gelişmelerden bazıları şunlardır:
I. Mesen sınıfı sanat faaliyetlerini desteklemiştir.
II. Katolik Kilisesi'nin toplumsal etkinliği sarsılmıştır.
III. Akdeniz’deki liman kentlerinin ticari canlılığı azalmıştır.
Bu gelişmelerden hangilerinin, Avrupa’nın sosyal ve kültürel yapısına etki ettiği söylenebilir?
6 - Bilgi Avrupa’nın pek çok toplumunu etkisi altına alan Rönesans, ilk olarak İtalya’da başlamıştır.
Bu durumda aşağıdakilerden hangisinin etkisinden söz edilemez?
7 - Bilgi Kutsal Roma Germen İmparatorluğu ile Alman prenslikleri arasında 1555 yılında imzalanan Augsburg Antlaşması;
I. Avrupa toplumlarında kölelik olgusunun ortadan kaldırılması,
II. Papa’nın Avrupa’daki etkinliğini bütünüyle yitirmesi,
III. Protestan mezhebinin Papa tarafından resmen kabul edilmesi
sonuçlarından hangilerine yol açmıştır?
8 - Bilgi XVI. yüzyılda Almanya’da başlayan ve Alman prenslikleri tarafından desteklenen Reform düşüncesinin, bazı Kuzey Avrupa ülkeleri tarafından da destek gördüğü bilinmektedir.
Aşağıdakilerden hangisi, bu desteğin temel nedeni olarak gösterilebilir?
9 - Bilgi Avrupa’da yaşanan aşağıdaki gelişmelerden hangileri arasında sebep sonuç ilişkisi bulunmamaktadır?
10 - Bilgi Reform’u başlatan Alman din adamı Martin Luther, Katolik Kilisesi’ni eleştirmiş, Hz. İsa tarafından öngörülmediğini söylediği endülüjans, aforoz ve günah çıkarma uygulamalarından dolayı Papa’yı suçlamıştır.
Buna göre Reform hareketleriyle ilgili olarak şağıdakilerden hangisi söylenebilir?
11 - Bilgi Avrupa’da skolastik düşünce anlayışının gerilemesinde,
I. Coğrafi Keşifler’in gerçekleşmesi,
II. Reform düşüncesinin Avrupa toplumları arasında taraftar bulması,
III. Hümanizma akımının ortaya çıkması
gelişmelerinden hangilerinin rolünden söz edilebilir?
12 - Bilgi Avrupa devletlerinin elinde bulundurduğu değerli maden miktarı XVI. yüzyılda ciddi miktarlarda artış göstermiştir.
Bu gelişme aşağıdakilerden hangisinin sonucudur?
13 - Bilgi Aşağıdakilerden hangisinin Reform hareketlerine ortam hazırladığı söylenemez?
14 - Bilgi Barutun XVI. yüzyıldan itibaren Avrupalı krallar tarafından etkin biçimde kullanılmaya başlandığı, bu gelişmenin de derebeylerini korumasız hale getirdiği görülür.
Aşağıdakilerden hangisi bu gelişmenin sonuçları arasında gösterilebilir?