Anasayfa

Osmanlı Yükselme Dönemi

1 - Bilgi
Fatih Sultan Mehmet Dönemi’nde Mora Despotlukları ortadan kaldırılmış, Trabzon Rum İmparatorluğu’na son verilmiştir.
Bu girişimlerin ortak amacının aşağıdakilerden hangisi olduğu söylenebilir?
2 - Bilgi
Osmanlı Devleti’nde Fatih Sultan Mehmet Dönemi'nde gerçekleştirilen askeri girişimler İtalyan şehir devletlerini rahatsız etmiştir.
Bu rahatsızlıkta,
I. Venedik ve Ceneviz’in denizlerdeki ticari konumlarının sarsılması,
II. Osmanlı Devleti’nin deniz ticareti üzerindeki denetiminin güçlenmesi,
III. Osmanlı Devleti’nin çok uluslu bir yapıya kavuşması
durumlarından hangilerinin etkili olduğu savunulabilir?
3 - Bilgi
Osmanlı Devleti’nin,
I. Orta Asya Türk hanlıkları ile irtibat kurma,
II. İran ve Rusya üzerindeki baskıyı artırma,
III. yeni ticaret yolları bulunmasını önleme
hedeflerinden hangileri, XVI. yüzyılda gerçekleştirilmeye çalışılan Don-Volga Projesi ile ilişkilendirilebilir?
4 - Bilgi
Fatih Dönemi’nde 1480 yılında gerçekleştirilen deniz seferi ile Napoli Krallığı’nın elinde bulunan Otranto Kalesi ele geçirilmiştir.
Bu girişimin aşağıdakilerden hangisine yönelik olduğu savunulabilir?
5 - Bilgi
Osmanlı Devleti ile Venedik arasında 1479 yılında imzalanan antlaşmada yer alan,
I. Venedik savaş tazminatı ödeyecektir.
II. Venedik İstanbul’da elçilik açabilecektir.
III. Venedik elçisi Osmanlı topraklarındaki Venedik vatandaşlarının davalarına bakacaktır.
hükümlerinden hangileri, Venedik’in hukuki ayrıcalıklar elde ettiğinin göstergesidir?
6 - Bilgi
Yavuz Sultan Selim Dönemi'nde düzenlenen Mısır Seferi’nin ardından Osmanlı Devleti’nin teokratik niteliğinin güçlendiği görülür.
Bu gelişmenin, aşağıdakilerden hangisine bağlı olarak meydana geldiği söylenebilir?
7 - Bilgi
Osmanlı Devleti tarafından gerçekleştirilen, I. Dulkadiroğullarının egemenlik altına alınması,
II. Safevilerin Çaldıran Savaşı’nda yenilgiye uğratılması,
III. Akkoyunlularla Otlukbeli Savaşı’nda karşı karşıya gelinmesi
gelişmelerinden hangilerinin Anadolu’da Osmanlı etkinlik alanını genişlettiği söylenebilir?
8 - Bilgi
Osmanlı Devleti’nde XVI. yüzyılda,
I. Kıbrıs fethedilmiştir.
II. Mısır toprakları egemenlik altına alınmıştır.
III. Lehistan Krallığı himaye altına alınmıştır.
Bu gelişmelerinden hangilerinin, Osmanlı Devleti’nin Doğu Akdeniz’deki etkinliğini artırmasını sağladığı söylenemez?
9 - Bilgi
Osmanlı tahtını elde etmek üzere isyan eden Şehzade Cem’in Avrupalı devletlere sığınması ve Safevi tehlikesinin artması, II. Bayezid Dönemi'nde Osmanlı Devleti’ni güç durumda bırakmıştır. Bu durum nedeniyle fetih hareketlerinin eski hızını yitirdiği görülür.
Bu bilgi, aşağıdaki yargılardan hangisini destekler niteliktedir?
10 - Bilgi
Boğdan toprakları üzerine sefere çıkan II. Bayezid, Kili ve Akkerman kalelerini ele geçirmiştir.
Bu gelişme sayesinde,
I. Avrupa'da Osmanlı karşıtı bir haçlı ordusu oluşturulmasının önlenmesi,
II. Kırım ile kara bağlantısı kurulması,
III. Karadeniz üzerindeki denetimin artırılması
hedeflerinden hangilerine ulaşıldığı söylenebilir?
11 - Bilgi
Yavuz Sultan Selim’in ölümünün ardından genç yaşta Osmanlı tahtına geçen Kanuni Sultan Süleyman ilk dönemlerde eski Memlük komutanlarından Canberd Gazali‘nin bağımsız olmak için çıkardığı isyan ile uğraşmak zorunda kalmıştır.
Bu gelişme dikkate alındığında aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?
12 - Bilgi
Safevi Devleti Osmanlı Devleti’nin Anadolu topraklarındaki otoritesini zayıflatmak için çaba harcamıştır. Safevilerin de etkisiyle XVI. yüzyılda Anadolu’nun güneyinde çıkan Şahkulu İsyanı, Osmanlı yönetimini oldukça uğraştırmıştır.
Bu bilgiye göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?