Tarihe Giriş - Tarih Bilimi Testi

Bilgi
1 - Bilgi Tarih bilimi, geçmişte yaşanmış olayları aydınlığa çıkarmayı hedefler.
Bu süreçte,
I. yer,
II. neden,
III. zaman
unsurlarından hangilerinin ortaya koyulması, tarihi olayların anlaşılmasını kolaylaştırır?
2 - Bilgi Tarihi süreçte ay yılı takvimi kullanan toplumların, aynı zamanda güneş yılı esaslı takvimleri de kullanmak durumunda kaldıkları görülür.
Bu durumun aşağıdakilerden hangisiyle ilişkili olduğu savunulabilir?
3 - Bilgi Tarih araştırmaları sırasında verilerin elde edilmesi ve değerlendirilmesi aşamasında bazı bilim dallarından yararlanılır.
Bu uygulamanın,
I. daha güvenilir sonuçlara ulaşma,
II. deney ve gözlem yapma,
III. olayları günümüz koşullarını dikkat alarak inceleme
amaçlarından hangilerine yönelik olduğu söylenebilir?
4 - Bilgi Tarihi olaylarla ilgili bilgi sağlayan kaynakların eksik ya da hatalı olmadıklarının belirlenmesi önemlidir. Aksi bir durum, araştırmacıyı hedeflediği noktadan çok uzaklara götürebilir.
Bu durumun sağlanmasında,
I. tahlil,
II. iç tenkit,
III. gözlem
uygulamalarından hangilerinin etkisinden söz edilebilir?
5 - Bilgi Tarih öncesi dönemlere dönük tarih çalışmaları güçlüklerle doludur.
Aşağıdakilerden hangisi bu durumun temel nedeni olarak gösterilebilir?
6 - Bilgi Zengin bir İlk Çağ toplumunun sanat eserleri daha gelişmiş ve estetik malzemelerden oluşurken, yaşam koşulları daha zor olan bir toplumun sanat eserlerinin basit görünüme sahip oldukları görülmüştür.
Buna göre,
I. ekonomik düzey,
II. dini inanç,
III. sınıf farklılığı
unsurlarından hangilerinin sanat anlayışları üzerinde etkin olduğundan söz edilmiştir?
7 - Bilgi Tarih araştırmaları sırasında objektif bir yaklaşıma sahip olunması önemlidir.
Bu gereksinimin aşağıdakilerden hangisini sağlamaya yönelik olduğu söylenebilir?
8 - Bilgi "Hun hükümdarı Attila’yı demokratik bir yönetim kurmamakla" eleştiren bir araştırmacının, tarih biliminin aşağıdaki çalışma ilkelerinden hangisini göz ardı ettiği söylenebilir?
9 - Bilgi Bazı sosyal bilim araştırmacıları tarihi en basit ifadeyle "geçmişin bilimi" olarak tarif etmektedirler.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisinin tarih biliminin ilgi alanı içinde yer aldığı savunulamaz?
10 - Bilgi Tarih araştırmaları sırasında kullanılan bilgilerin doğruluğu farklı kaynaklar karşılaştırılarak anlaşılır.
Buna göre,
I. çok yönlü çalışmanın gerekliliği,
II. yalnızca yazılı kaynaklara önem verilmesi,
III. araştırmalar sırasında günümüz koşullarının dikkate alınması
ilkelerinden hangilerinin öneminin vurgulandığı söylenebilir?
11 - Bilgi Tarihi olaylar geçmişte yaşanmış olduğu için tarih araştırmacıları gözlem yapma olanağına sahip değillerdir. Yani tarihi olaylar kontrol altında tutulamaz.
Bu bilginin, aşağıdaki yargılardan hangisi ile ilgili olduğu söylenebilir?
12 - Bilgi Tarih, toplumların faaliyetlerinden doğan olayları, zaman ve yer göstererek anlatan, olaylar arasındaki nedensel ilişkileri, olayların daha önceki ve sonraki olaylarla bağlantılarını, karşılıklı etkileşimlerini gösteren bilim dalıdır.
Bu tanım dikkate alındığında, aşağıda verilenlerden hangisinde ilk olayla ikinci olay arasında neden-sonuç ilişkisi kurulamaz?