YGS Uygarlığın Doğuşu ve İlk Uygarlıklar Testi

Bilgi
1 - Bilgi İlk çağlarda uygarlık alanındaki gelişmelerin ezopotamya bölgesinde yoğunluk kazandığı görülür.
Bu durum,
I. bölge topluluklarının sahip olduğu bilgi birikiminin fazla olması,
II. bu bölgede yaşayan toplumların dini inançlarının çok tanrılı nitelik taşıması,
III. yazının ilk defa bu bölge toplumları tarafından kullanılması
olgularından hangileriyle ilişkilendirilebilir?
2 - Bilgi Aşağıdakilerden hangisi, İlk Çağ'da toplumlar arası kültürel etkileşimin yoğunlaşmasında belirleyici olmamıştır?
3 - Bilgi Tarih öncesi dönemde kurulmuş bir yerleşim biriminde yapılan kazı çalışmalarında çok sayıda seramik ve bakır malzemeye rastlanmıştır.
Bu duruma bakılarak,
I. Tarih öncesi çağlar bu toplumda sırasıyla yaşanmıştır.
II. Yabancı bazı toplumların kültürel etkisi altında kalınmıştır.
III. Araç-gereç yapımında farklı malzemelerden yararlanılmıştır.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
4 - Bilgi İlk Çağ şehir devletlerinde bazı grupların toplumsal yapı içinde öne çıktığı, ayrıcalıklar elde ederek ekonomik açıdan güçlendiği ve yönetim hakkını eline geçirdiği görülür.
Bu gelişmenin,
I. ticari faaliyetlerin başlaması,
II. sosyal sınıf farklılıklarının oluşması,
III. kültürel etkileşimin artması
durumlarından hangilerine ortam hazırladığı savunulabilir?
5 - Bilgi Yontma Taş Dönemi insanları yaşamlarını toplayıcılıkla ve avcılık yaparak sürdürürken, Cilalı Taş Dönemi’nden itibaren tarımla uğraşılmaya başlandığı görülür.
Bu gelişme aşağıdakilerden hangisine kanıt olarak gösterilebilir?
6 - Bilgi Tarih öncesi dönemde kurulmuş bir yerleşim biriminde gerçekleştirilen kazı çalışmalarında, demirden imal edilmiş kılıçlar, tunçtan mızrak uçları ve çok sayıda ok bulunmuştur.
Bu yerleşim birimiyle ilgili olarak,
I. Tarım üretimi yaygın bir uğraş durumundadır.
II. Askeri nitelikleri ağır basan bir toplum yapısına sahip olunmuştur.
III. Farklı toplulukların kültürel etkileri altında kalınmıştır.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
7 - Bilgi Tarih öncesi dönemde yaşanan aşağıdaki gelişmelerden hangisi, ticari faaliyetlerin başlamasına ortam hazırlamıştır?
8 - Bilgi Hıristiyanlık ve İslamiyet tarihi süreçte geniş kitlelere yayılırken, Musevilik için aynı durum söz konusu olmamıştır.
Bu durumun temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
9 - Bilgi Eski Mısır'da tıp, eczacılık ve insan bedeni ile ilgili bilgiler ileri düzeyde idi.
Aşağıdakilerden hangisinin bu durumda rolü olduğu söylenebilir?
10 - Bilgi İlk Çağ’da görülen,
I. şehir devletlerinin yaygın olması,
II. tarıma elverişli toprakların yetersiz olması,
III. yazının yaygınlaşmaya başlaması
durumlarından hangileri, toplumların deniz koloniciliğine yönelmelerinde belirleyici olmuştur?
11 - Bilgi İlk Çağ’da Hint Yarımadası’nda yaşayan topluluklar ortak bir kültür oluşturamamış, millet olma bilincinden uzak kalmışlardır.
Aşağıdakilerden hangisinin bu durumda rol oynadığı söylenebilir?
12 - Bilgi İlk Çağ’la ilgili olarak aşağıda verilen eşleştirmelerden hangisi doğru değildir?
13 - Bilgi Hititlerde görülen,
I. yıllıklar hazırlatılması,
II. kralın, başrahip ve başyargıç olarak kabul edilmesi,
III. egemenlik altına alınan toplumların tanrılarının da kutsal kabul edilmesi
uygulamalarından hangileri, devlet otoritesini güçlendirme düşüncesinin ürünüdür?
14 - Bilgi İlk Çağ‘da Mısır toplumunda hukuk anlayışı yeterince gelişmemiştir.
Aşağıdakilerden hangisi bu durumun temel nedeni olarak gösterilebilir?