Sabreyle gönül derdine dermân ere umma
Can atma oda bî-hude cânân ere umma
Gözün sadefinden nice dürdâne dökersin
Şol dişi güher dudağı mercân ere umma
Gel vasl dilersen ko bu feryâdı ey bülbül
Gül gonce gibi ağzı gülistân ere umma
Bu dizelere bakılarak şiir ile ilgili aşağıdakilerden hangisine kesin olarak ulaşılamaz?
Boş Bırak
I.
Biz erenler gerçeğiyiz
Has bahçenin çiçeğiyiz
Hacı Bektaş köçeğiyiz
Edep erkan yol bizdedir
II.
Süzme çeşmin gelmesin müjgan müjgan üstüne
Vurma zahm-ı sineme peykan peykan üstüne
Numaralanmış şiir örneklerinin nazım biçimleri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? (I. // II.)
Boş Bırak
Dinî temellere bağlı Halk Edebiyatı nazım şekillerinden ilahilerin Alevi-Bektaşî aşıklarınca yazılanlarına denir. Konusu genellikle tasavvuftaki vahdetivücud, AleviBektaşî ilkeleri, tarikat kurallarıyla ilgilidir. Dili sade bir Türkçe olan bu nazım biçimi, biçim olarak koşmaya benzer.
Parçada özellikleri verilen nazım biçimi aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
I. Beng Bade
II. Hadikatü’s Süeda
III. Su Kasidesi
IV. Leyla ile Mecnun
V. Risaletü’n Nushiyye
Yukarıda numaralanmış eserlerden hangisi Fuzuli’ye ait değildir?
Boş Bırak
Karnum açdur karnum açdur karnum aç
Rahmet itgil Tanrı bana kapu aç
Uçmak aşından dilerven bir çanak
Nûr hamîrinden iki üç bazlamaç
Rahmetün çokdur denizdür ey Çalab
Rahmetün eksülmeye sen çok saç
Bu şiirle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Boş Bırak
I.
Benüm bir istegüm vardur Kerim’den
Münkir bilmez evliyânun hâlinden
Kaygusuz’am ayrı düşdüm pirimden
Ağlar gelür şahum Abdal Mûsâ’ya
II.
Miskîn Yûnus bîçâreyem
Başdan ayağa yâreyem
Dost ilinden âvâreyem
Gel gör beni aşk neyledi
Aşağıdakilerden hangisi bu şiirlerin ortak özelliği değildir?
Boş Bırak
I. 13.yy.dan itibaren Oğuz Türkçesi, Arapça ve Farsçanın etkisiyle değişikliğe uğramıştır.
II. Tasavvuf öğretisi eserlerde kendini hissettirir.
III. Edebiyatımızda yüksek zümre edebiyatının başlangıç eserleri verilmiştir.
IV. Ürünler Arap alfabesiyle yazılmış olup tamamen sade bir dil kullanılmıştır.
V. Eserler Anadolu’nun İslamlaşmasına katkı sağlamıştır.
13-14 yy. Oğuz Türkçesinin Anadolu’daki ilk ürünleri ile ilgili numaralanmış cümlelerden hangisinde yanlışlık yapılmıştır?
Boş Bırak
I.
Hâsılım yoh ser-i kûyunda belâdan gayrı
Garazım yoh reh-i aşkında fenâdan gayrı
Ney-i bezm-i gamem ey âh ne bulsan yele ver
Oda yanmış kuru cismimde hevâdan gayrı
II.
Gökyüzünde İsa ile
Tur dağında Musa ile
Elindeki âsâ ile
Çağırayım Mevlâm seni
Numaralanmış dizelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Boş Bırak
Aşağıdaki nazım biçimlerinden hangisi dili ve nazım birimi bakımından diğerlerinden farklıdır?
Boş Bırak
I. 13. yüzyılda Anadolu’da konuşma dili olarak Arapça ve Farsça, Türkçeden daha etkilidir. ( )
II. Türk edebiyatında tasavvuf konusunu esas alan ve bu düşünceyi işleyen bir edebiyat oluşmuştur. ( )
III. Hece ölçüsü ve aruz ölçüsü kullanılmıştır. ( )
IV. Şiirler didaktik özellik ifade edilerek yazılmıştır. ( )
V. Nazım birimi dörtlüktür, beyitle yazılmış şiirlere rastlanmaz. ( )
>Anadolu’daki ilk ürünlerle ile ilgili yargılardan doğru olanlara (D), yanlış olanlara (Y) yazıldığında doğru sıralama aşağıdakilerden hangisi olur?.
Boş Bırak
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi nefes türü için söylenemez?
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

Yorum Yaz