Tebrikler! Testin en başarılı üyesi gonca dikdağ 68 puan
Demokritos ilk materyalist filozoflardan biridir.Varlığın oluşumunu en küçük madde anlamına gelen atomlarla açıklar. O’na göre, her ne varsa atomların yapısal özelliklerinin bir yansımasıdır. Demokritos’u atomcu düşünmeye iten gerekçeler, içinde yaşadığı toplumun somut olanı önceleyen yaklaşımı gösterilebilir.
Parçaya göre, Demokritos için aşağıdaki çıkarımlardan hangisi yapılamaz?
Boş Bırak
F. Hegel, varlığın kendisini ‘’Geist’’ (akıl/tin/ruh) olarak görür. O’na göre geist aşama aşama; evren, insan, toplum; son olarak da sanat, din ve felsefeye dönüşür. Tez, antitez, sentez diyalektiği içerisinde gerçekleşen bu değişim ve dönüşüm süreçleri; geist’ın yapısındaki, kendini bilmeye ve gerçekleştirmeye zorlayan çelişkiden kaynaklanır.
Hegel’in varlık anlayışına göre aşağıdaki çıkarımlardan hangisi yapılamaz?
Boş Bırak
Platon, ünlü mağara öğretisinde dünyadaki varlıkları, ideaların yansıyan gölgeleri olarak tasarlar. O’na göre dünyanın maddi ve bireysel varlıkları eksik, yetersiz ve olumsuz özelliklere sahip oldukları için asıl varlık olamazlar.
Buna göre Platon’un idealar öğretisi ile ilgili aşağıdaki çıkarımlardan hangisi yapılamaz?
Boş Bırak
Herakleitos,’a göre”Değişmedeki değişmezliği sağlayan şey logos’tur.”
Herakleitos’un varlık anlayışına uygun açıklama aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Asıl varlığı kendi dışında arama çabasına yönelen insan, bir bakıma bu tavrı ile kendi gerçekliğine gözlerini kapamış olur. Oysa J. G.Fichte’nin ifadesi ile varlık olmanın değerini oluşturacak tek kaynak, insanın kendi zihinsel algısıdır, denebilir.
Buna göre insan algısını varlığın kaynağı olarak gören yaklaşım, aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Varlık felsefesinde “var olan” kavramıyla, zamanda ve mekanda var olan nesnelerin yanında, zihinde varlık bulan nesneler de kastedilmektedir.
Buna göre “var olan” hakkında aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?
Boş Bırak
Ontoloji’nin, hatta felsefenin ilk sorusu “arkhe” problemidir. İnsanoğlu temel ve esas olanı merak ederek, önce tüm var olanların başlangıcını(töz) anlamaya çalışmıştır. Bu nedenle İlkçağ filozofları, felsefeyi daha çok doğayı anlama isteğiyle “evrenin özü nedir” sorusuyla başlatmışlardır.
Bu düşünceden yola çıkarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
Boş Bırak
I. Evrenin ana maddesi nedir?
II. İnsan eylemlerinde özgür müdür?
III. Mekan nedir?
IV. Varlığın öz’ü nedir?
V. Varlık kaç tarzdadır?
Yukarıdakilerden hangisi diğerlerinden farklı bir felsefe disiplinine aittir?
Boş Bırak
“Var olan” denilince, yalnızca beş duyu organımızla algıladıklarımız akla gelmemelidir. Atomdan galaksilere, Tanrı’dan, Anka Kuşu’na dek pek çok; nesne... gerçekte yahut zihinde ayrı bir varlık alanına karşılık gelmektedir.
Varlığa dair anlatılmak istenen temel düşünce aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Hobbes’a göre, “var olan” şeyler üzerinde düşünen bir öznenin, olup biteni gerekçe göstererek, olması gerekene ulaştığını iddia etmesi hatalı bir akıl yürütme biçimidir. Olandan olması gereken çıkmaz. Çünkü olan iyi şeyler üzerinden, genel bir “iyi ideasına” ulaştığımızı iddia ettiğimizde, bir başkası da çıkıp diyecektir ki “eee her şey de iyi ve güzel değil ki!” O yüzden biz ancak var olanlar üzerinde, konuşup, tartışabiliriz. Olması gereken üzerinde uzlaşı beklemek, belki iyi niyetli bir girişim olsa bile sonuçta boşa heba edilmiş zamanlardan ibarettir.
Hobbes’un bu düşünceleri aşağıdakilerden hangisiyle örtüşmektedir?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi, metafiziğin özelliklerinden değildir?
Boş Bırak
I. Duyularla kavranılan şeyler dışındaki varlıkların bilgisi
II. Görünen şeylerin arkasında gizlenen ve ona imkan veren varlığın bilgisi
III. Ruh’un ölümsüzlüğünün bilgisi
IV. Fiziksel olayların bilgisi
V. Son erek bilgisi
Yukarıdakilerden hangisi metafiziğin konusu içerisinde yer almaz?
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

Yorum Yaz