Tebrikler! Testin en başarılı üyesi murat kartal 97 puan
Aşağıdakilerden hangisi bilim ve felsefenin varlığı ele alış tarzını yansıtmamaktadır?
Boş Bırak
Felsefe şeyleri, bize göründükleri halleriyle incelediği kadar, bunların arka planında neler olabileceğine dair genel malumatlarla da ilgilenir. Bu anlamda felsefe; Sümerlilerden bu yana algıların tanzim edilerek, Transandantal bir bütünlüğe ulaşılması sürecidir. Bilim ise gün geçtikçe uzmanlaşmakta, ayrıntılarda boğulmaya devam etmektedir.
Parçada anlatılan temel düşünce aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Astronomi; uzayı, biyoloji; canlıları, psikoloji ise insan davranışlarını inceler. Bütün bunlarda ortak olan, varolan şeyler olmasıdır. Bu bizi varlık hakkındaki en temel soruya götürür.
Buna göre aşağıdaki seçeneklerin hangisinde felsefenin varlığı kendisine konu edinen disiplini ve bu disiplinin temel sorusu doğru olarak verilmiştir?
Boş Bırak
• David Hume’a göre; deneyimlerimiz, bizim için tek gerçekliktir. Her gök gürültüsünden sonra yağmur yağmayabilir. Bir neden-sonuç genellemesi yapmakdoğru değildir.
• John Dewey’e göre; algılanmayan ve ispatı mümkün olmayan şeyler hakkında, bilgilerimiz olduğunu söyleyip, sözde ideal yargılar üretmek yararsız ve boşa zaman kaybıdır.
Filozofların varlık hakkında verilen ortak açıklamaları, aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak ifade edilmiştir?
Boş Bırak
• Evren, akıllı bir düzen içinde mi çalışmaktadır?
• Evren ve insan ilişkisinde zaman kavramının yeri nedir?
• Evrenin tözü nedir?
• Var olmanın koşulu nedir?
Bu sorularla, aşağıdaki cevapları eşleştirdiğimizde, hangi sorunun cevabına ulaşılamaz?
Boş Bırak
• Varlığın tözünün niceliği(sayısı) nedir?
• Varlığın tözünün niteliği(mahiyeti) nedir?
• Varlık var mıdır?
• Gördüklerimiz gerçek midir?
Ontolojinin verilen temel sorularına aşağıdaki seçeneklerden hangisi cevap niteliğinde değildir?
Boş Bırak
Anaksimenes, nitelik bakımından değişmeyen, kendisiyle aynı kalma özelliği gösteren, gevşeyip yoğunlaşabilen bir maddenin; varlığın özü olabileceğini iddia ederken, Empedokles ile Anagsagoras ise birbiriyle karışıp daha sonra ayrılabilen, fakat kendisi değişmeyen ilk madde üzerinde karar kılmıştır. Demokritos’ta ise bu sorunun cevabı, maddenin temeli olan atom fikrine dönüşmüştür.
Parçada aşağıdaki görüşlerden hangisi açıklanmaktadır?
Boş Bırak
Aristotales’i, içinde bulunduğumuz bu dünyadaki, var olan şeyler arasındaki düzen fikri; “nedensellik” ilkesine itmiştir. Hume ise tam tersine “nedensellik” düşüncesini reddedip, bunun bir alışkanlıktan kaynaklandığını, evrende düzensizliği de görebileceğimizi savunmaktadır.
Bu iki görüşten yola çıkarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?
Boş Bırak
“Hiçbirşey diye birşey yoktur
Olsaydı da bilinemezdi
Bilseydik de başkasına aktaramazdık”
diyen Gorgias aşağıdaki akımlardan hangisini savunuyor olabilir?”
Boş Bırak
Felsefe; Evren nasıl var oldu?, Her türlü değişime rağmen, değişmeyen nedir? Evrendeki düzeni sağlayan nedir? Görünenlerin arkasında bir gerçek var mıdır?... şeklinde uzayıp giden pek çok soruya cevap aramaktadır. Sıradan yaşayan insan da, filozof da aslında aynı soruları hayatı boyunca belki de defalarca kendisine sormuştur. Hiçbir insan olmamıştır ki, bu konular üzerinde kafa yormasın. Ontoloji ile ilgilenen filozoflar bu sorulara mantıksal temellendirmelerle cevap vermeye çalışmışlardır.
Parçaya göre, filozofun, ontolojik sorunlar karşısındaki ayırt edici tutumu aşağıdakilerin hangisinde doğru ifade edilmiştir?
Boş Bırak
Felsefe tarihinde pek çok her filozof, töz problemiyle ilgilenmiştir. Leibniz, cevherlerin sonsuz sayıda, her biri bölünemez bir “monad”; yani bir “birlik”ten oluştuğunu düşünmektedir. Demokritos’un söylediğinin tersine, cevherin etkinliğini ve gücünü, maddî bir şey olarak değil, maddî olmayan bir şey olarak düşünmüştür. Descartes ise; varlığın “ruh-beden” olmak üzere iki, Spinoza ise “Bir” cevherden oluştuğunu ifade etmektedir.
Parçada anlatılan görüşlerin, ortak problemi aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

Yorum Yaz