Yenilikler karşısında toplum her zaman hazırlıklı olamayabilir. Her değişim kendi içinde risk taşır ve başlangıçta bütün risklere karşı olumsuz tepki gösterebilir. Oysaki her toplum kendini geliştirebilmek, sorunlarını çözebilmek için, bilindik olanın dışına çıkmak zorundadır.
Buna göre toplumları olumlu yönde etkileyecek değişimler, aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ifade edilir?
Boş Bırak
Toplumsal düzene ilişkin norm uygulamaları, resmi kontrollerle sağlandığı gibi resmi olmayan sosyal ilişkilerdeki tavır alış ve dayatmalarla da kontrol sağlanabilir.
Aşağıdaki uygulamalardan hangisi resmi toplumsal kontroldür?
Boş Bırak
Bir toplum maddi ve manevi değerleri olmadan ne var olabilir, ne de geçmişten geleceğe varlığını sürdürebilir. Amerikalılar için bireysel özgürlüklerin, İngilizler için demokrasinin, Türkler için bağımsızlık ve vatan sevgisinin ne kadar kıymetli olduğu; uğruna verdikleri savaşlardan bellidir.
Paragrafa göre toplumsal değer ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenemez?
Boş Bırak
I. Resmi ve resmi olmayan kurallardan oluşur
II. Kaynağını toplumsal değerler oluşturur
III. Toplumsal düzeni sağlar
IV. Toplumdan topluma ve zaman içerisinde değişebilir
V. Ahlaki alanın dışında oluşur
Yukarıdaki ifadelerden hangileri toplumsal normun özelliklerinden değildir?
Boş Bırak
Toplum kavramı insana o kadar çok şey anlatır ki; Çin, Hindistan ya da Meksika toplumu demek, kendine özgü yaşam tarzından bahsetmek demektir. Farklı gelenekler, görenekler, ahlak anlayışları, farklı kültür dünyaları anlamına gelir.
Paragrafa göre “toplum” kavramından çıkarılabilecek yargı aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Toplumsal normlar sadece yazılı olanlar değildir. Yazılı olanlara da kaynaklık eden yazılı olmayan değerler ve normlar vardır; gelenekler, görenekler, örf ve adetler bunlar arasında sayılır. Zira tarihin hiçbir döneminde toplumların, kendi tecrübelerinden bağımsız düzen oluşturduğu görülmemiştir.
Paragraftan çıkarılabilecek sonuç aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru verilmiştir?
Boş Bırak
Seyahatlerimizde sıkça denetleme yapan trafik polisleri ile karşılaşırız. Şunu herkes iyi bilir ki; denetleme yapılmadığı takdirde, sadece trafik kurallarının konulması yol güvenliğini sağlamak için yeterli olmayacaktır. Aynı şekilde benzer durum, toplumun diğer alanları için de söylenebilir.
Paragrafta vurgulanmak istenen düşünce aşağıdaki seçeneklerin hangisinde verilmiştir?
Boş Bırak
Resmi ya da resmi olmayan toplumsal kurallara uyulmaması durumunda, sosyal ilişkilerde ciddi sorunların oluşacağı açık bir gerçektir. Böyle bir ortamda insanların maddi ve manevi kazanımları hem engellenmiş, hem de zarar görmüş olacaktır. Bu durumda doğal olarak yapılması gereken bellidir.
Paragrafa göre, yapılması gereken eylem için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
Boş Bırak
Kavramlar, varlık türlerini birbirlerinden ayırmakla kalmaz; aynı zamanda özellikleri doğrultusunda işlevsellik de ifade ederler. Bütün bilimlerde olduğu gibi, sosyolojide de kavram kullanımı aynı doğrultuda gerçekleşir. Örneğin ‘’anne’’ kavramı bir insanı diğer insan ilişkilerinden ayrı bir işlevsel konuma yerleştirir.
Buna göre aşağıdaki ifadelerin hangisinde bir işlevsel konumdan söz edilemez?
Boş Bırak
Toplumsal çevre edinmede sorun yaşamayan insanlar, yaşadığı toplumun neyi gerektirdiği ile kendisinin yaşama değerlerini birçok alanda buluşturmayı başarmıştır.
Parçada anlatılmak istenen, aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Sosyal ilişkilerde insanlar, o ilişkinin yapısı gereği doğal olarak konumlanır. Sosyal ilişkilerin oluşturduğu bu konumlanmayı en iyi ifade eden kavram ise statüdür. Statü aynı zamanda, bireyin konumu gereği sorumlu olduğu davranış biçimini de içerir. Rol adını verdiğimiz bu davranış biçimlenmesi, sosyal ilişkilerin taraflarınca bilinen ve beklenen bir durumdur.
Paragrafta açıklanan kavramlar aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru bir sırayla verilmiştir?
Boş Bırak
Bir zamanlar öğretmenlerin apayrı bir yeri vardı. Öğretmen denince akan sular durur; hürmette kusur edilmezdi. Hatta çocukların gelecekte öncelikli idealleri öğretmen olmaktı.
Paragrafta sözü edilen durum, aşağıdaki seçeneklerin hangisine karşılık gelir?
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

Yorum Yaz