Tebrikler! Testin en başarılı üyesi omermt 69 puan
Aşağıdakilerden hangisinde Servetifünûn edebiyatını etkileyen sosyal, siyasal ve kültürel ortamla ilgili bir yanlışlık söz konusudur?
Boş Bırak
Aşağıdakilerin hangisi Servetifünûn edebiyatını etkileyen sosyal, siyasal ve kültürel ortamla ilgili anahtar ifadelerden biri değildir?
Boş Bırak
Tanzimat Devri’nde daha çok gazete sütunlarında toplanmış olan edebî çalışmalar, 1880’den sonra edebiyat dergilerinin çoğalmaya başlaması üzerine, Edebiyatıcedide Devri’nde dergilere kaymış, Batı’da olduğu gibi Türkiye’de de farklı edebî eğilimlerin sözcülüğünü yapan dergiler kurulmuş bulunuyordu. Bu devirde Batı edebiyatı ve divan edebiyatı taraftarlığı olarak başlıca iki eğilim bulunduğu için dergilerin de bu iki cenah etrafında toplandıkları görülür. Bununla beraber devrin bazı büyük gazetelerinde her iki eğilimle ilgili yazılara da yer verilir. Bunlar arasında Sabah, Tercümân-ı Hakikat, Tarîk ve İkdam sayılabilir.
Bu metin Servetifünûn Dönemi’ndeki hangi yapıya dair bilgi vermektedir?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi Servetifünûn ve Tanzimat edebiyatının benzer özelliklerinden biri değildir?
Boş Bırak
Edebiyat tarihimizin ilk modern romanları sayılan eserler aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Boş Bırak
Aşağıdaki özelliklerden hangisi Servetifünûn Dönemin’de anlatmaya bağlı metinlerin olgunluk kazandığının göstergelerinden biri değildir?
Boş Bırak
I. Dönemin siyasi şartlarının da etkisiyle toplumsal konular bırakılarak bireysel konular işlenmiştir.
II. Daha çok Fransız edebiyatının etkisinde kalınmıştır.
III. Anlatılan olaylarda temel mekân İstanbul’dur.
IV. Mensur şiirin ilk örnekleri verilmiştir.
V. Tiyatro türü roman, hikâye ve şiire göre ön plana çıkmıştır.
Numaralanmış özelliklerden hangisi Servetifünun edebiyatı için söylenemez?
Boş Bırak
Aşağıdaki ilklerden hangisi Servetifünun edebiyatıyla ilişkilendirilemez?
Boş Bırak
Sofrada artık yemek sonuna mahsus bir dağınıklık hüküm sürüyordu. Kahvenin gelmesine kadar unutularak bırakılıvermiş elma, portakal kabuklarıyla dolu son tabaklar bardakların yanında duruyor, sofranın kenarında yer yer çıkan tütün dumanı bir müddet dalgalanarak lambanın etrafında dönen bir bulut teşkil ettikten sonra dağılıyor, beyaz örtünün üstünde yüksek yemiş tabaklarının, bardaklarının oraya bırakılmış bir fesin karışan gölgeleri, lambanın oynak ziyası altında kâh küçülüp kâh büyüyor... şurada devrilmiş bir tuzluk… Yer yer tabakların üzerine yahut şişelerin yanına bırakılmış peşkirler… Düşmüş de kaldırılmasına üşenilen bir bardak… Sofrayı baştanbaşa örten bir kargaşalık, sanki yedi kuvvetli çenenin hücumundan yorgun düşmüş, melul bir enkaz kümesi şeklinde serilmiş bir sofra…
Bu metinde aşağıdaki akımların hangisine özgü nitelikler ağır basmaktadır?
Boş Bırak
Sabâ eser gusûn-i ter
Ki, mürg-i aşka lânedir,
Fısıldaşır sükût eder...
Bu bir güzel terânedir.
Akar çağıl çağıl o su
Ki bağlara revânedir;
Meler başında bir kuzu
Bu bir güzel terânedir.
Çoban kaval çalar anın
Hayatı şairânedir;
Güler perîsi tarlanın...
Bu bir güzel teranedir.
Bu dizeler aşağıdaki akımlardan hangisine uygun özellikler göstermektedir?
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

Yorum Yaz