Tebrikler! Testin en başarılı üyesi HARUN KÖSE 77 puan
İslamiyet öncesi Türk devletleri ve özellikleri ile ilgili verilen eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi Orta Asya Türk devletlerinden Kırgızlara ait bir destandır?
Boş Bırak
I. Avarlar
II. Hunlar
III. Kök Türkler
Yukarıdaki Türk topluluklarından hangileri hem Asya’da hem Avrupa’da devlet kurmuşlardır?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi Avarların, Slavlar üzerinde etki yarattığı alanlardan biri değildir?
Boş Bırak
Büyük Bulgarya Devleti’nin parçalanmasından sonra dağılan Bulgarların Tuna kolu, Slavlaşıp milli kimliğini kaybetmiş, İtil kolu ise günümüze kadar varlığını sürdürmüştür.
Bu durumun;
I. Tuna Bulgarlarının Hristiyanlığı, İtil Bulgarlarının Müslümanlığı kabul etmesi
II. Tuna Bulgarlarının yeni göç dalgaları ile büyümemesi
III. İtil Bulgarlarının Karadeniz’in kuzeyine göç etmesi
nedenlerinden hangileriyle ilişkili olduğu söylenebilir?
Boş Bırak
Hz. Ömer döneminde Müslüman Araplarla komşu olan Hazarlar, Hz. Osman ve Emeviler dönemlerinde yaptıkları mücadelelerde başarılı olmuşlar ve İslam ordularının ilerlemesini engellemişlerdir.
Bu durumun;
I. İslamiyet’in Türkler arasında yayılması,
II. Kafkasların Türklerin hakimiyetinde kalması,
III. Hazarların Rusları devlet ve ordu teşkilatında etkilemesi
gelişmelerinden hangilerinin ortaya çıkmasını geciktirdiği söylenebilir?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi Kıpçaklara ait özelliklerden biri değildir?
Boş Bırak
Türk tarihinde ilk kez kendi adına para bastıran Baga Tarkan -------- kağanıdır.
Yukarıdaki cümlede verilen boşluğa hangi Türk topluluğunun adı yazılmalıdır?
Boş Bırak
Boş Bırak
Bir tarihçi “Macarlar ve Bulgarlar Avrupa’ya göç ettikten sonra Slav topluluklarla kaynaşarak milli kimliklerini yitirmişlerdir.’’ demiştir.
Bu durum;
I. bulundukları bölgede azınlık durumunda kalmaları,
II. teşkilatçı özelliklerini yitirmeleri,
III. yerleşik hayata geçmeleri
verilen nedenlerden hangileri ile ilişkilendirebilir?
Boş Bırak
Hazarlarda yönetici kesim Musevi olmasına rağmen ülkede farklı dinlere mensup kişiler bulunmaktaydı. Farklı dinsel inançlara sahip kişiler arasındaki davalara her dinin temsilcilerinden oluşan Hakimler Kurulu bakardı.
Bu bilgilere göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?
Boş Bırak
Karluklar; Uygurlar ve Basmillerle birleşerek II. Kök Türk Devleti’ni yıkmışlardır. Bir süre Uygurların egemenliğinde yaşayan Karluklar, Uygurlarla anlaşamayınca batıya göç etmişler, Talas Savaşı’nda Abbasilere yardım ederek Çin’in yenilmesinde rol oynamışlardır.
Buna göre;
I. Türk toplulukları birbirleriyle mücadele etmiştir.
II. Karluklar İslamiyeti kabul etmiştir.
III. Ulusal kimliklerini korumuşlardır.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

Yorum Yaz