Dil bilginleri diller arasında görülen ses sistemi, yapı, söz dizimi, söz varlığı gibi birtakım benzerliklerden yola çıkarak dünya dillerini ---- adını verdikleri gruplara ayırmıştır.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
Boş Bırak
Türkçe köken bakımından aşağıdaki dil ailesinden hangisine mensuptur?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi Altay dillerinin ortak özelliklerinden değildir?
Boş Bırak
Bu dillerin en belirleyici özelliği kökten yeni bir sözcük türetilirken kökün içten bir değişikliğe uğramasıdır. Bu özelliğe sahip bazı dillerde kök türetim sırasında tanınmaz bir duruma gelirken bazılarında kökteki kimi sesler korunurken kısmî bir değişim söz konusu olur ve bundan dolayı kök ve ek arasındaki türetme ilgisi açıkça görülür.
Aşağıdakilerden hangisi bu parçada sözü edilen diller arasında yer alır?
Boş Bırak
Eklemeli dillerle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
Boş Bırak
Hakaniye ve Çağatay Türkçesi biçiminde devam eden Doğu Türkçesinde 20. yüzyılın başlarında uygulanan dil politikaları sonucunda bazı yazı dilleri ortaya çıkmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi bu yazı dillerinden biri değildir?
Boş Bırak
Aşağıdaki diller yapı bakımından eşleştirildiğinde hangisi dışta kalır?
Boş Bırak
Türk yazı dilinin ilk devresi ---’dir ve Türk adının geçtiği ilk yazılı belgeler de ----’dir.
Bu cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
Boş Bırak
Bu yazı dili 12. asrın ikinci yarısı ile 13. asrın ilk yarısında şekillendiği anlaşılan,13. asrın ikinci yarısından itibaren de metinlerle günümüze kadar aralıksız bir şekilde takip ettiğimiz yazı dilidir. Selçuklulardan başlayarak bugüne kadar gelen ve devam etmekte olan yazı dili, Türklüğün en büyük ve verimli yazı dili durumundadır.
Parçada sözü edilen yazı dili dönemi hangisidir?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi Batı Türkçesinin çağdaş kollarından biri değildir?
Boş Bırak
Aşağıdaki eserlerden hangisi Eski Türkçe dönemine ait değildir?
Boş Bırak
Türkçenin tarihî gelişim evreleriyle ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

Yorum Yaz