Tebrikler! Testin en başarılı üyesi ilyas bat 13 puan
Türkçenin tarihî gelişimi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Boş Bırak
---Türkçesine ait olan ---adlı eser Türklerin soy ağacı ve Türk dili açısından oldukça önemli bir kaynaktır.
Bu cümlede boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
Boş Bırak
11. yüzyıl ile 21. yüzyıl arasında Kuzey ve Güney Azerbaycan, Kuzey Irak ve Kuzey Suriye, Anadolu, Kıbrıs, Ege adaları, Balkanlar, Kırım Hanlığı ve Kuzey Afrika’da kullanılan Türkçedir.
Bu parçada verilen bilgiler Türkçenin hangi dönemini tanımlamaktadır?
Boş Bırak
Aşağıdaki eserlerden hangisi Türkçenin farklı bir dönemine aittir?
Boş Bırak
Kuzey-Doğu Türkçesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Boş Bırak
• Türk adının geçtiği ilk metindir.
• Türkçenin yazılı en eski metinleri kabul edilir.
• Türkçenin en eski yazılı nutuk örneğidir.
Bu özellikler aşağıdaki eserlerden hangisine ait olabilir?
Boş Bırak
I. Kültürel ve sosyal değişmeler
II. Savaşlar ve göçler
III. Dildeki değişmeler
Verilenlerden hangisi veya hangileri Türkçenin tarihi dönemlere ayrılmasının sebeplerindendir?
Boş Bırak
Bir dilin çok uzun zaman önce yazılı metinlerle izlenemeyen karanlık dönemlerinde kendisinden ayrılan koluna ---adı verilir.
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
Boş Bırak
Bir Karadenizlinin konuşması ile bir Egelinin konuşması birbirine benzemez, aralarında daha çok ses düzeyinde olmak üzere birtakım farklılıklar vardır.
Aşağıdakilerden hangisi bu farklılığın adıdır?
Boş Bırak
Farklı bir anlaşma biçimi sağlamak üzere aynı meslek veya topluluktaki insanların ortak dildeki kelimelere özel anlamlar vermek, bazı kelimelerde değişiklik yapmak, dilin lehçelerinden, eskimiş ögelerinden ve yabancı kökenli biçimlerinden de yararlanmak suretiyle oluşturdukları, herkesçe anlaşılmayan kelime ve deyimlerden oluşan, gereğinde mecazlı anlamlara da yer veren özel dil veya söz dağarcığı
Bu parçada sözü edilen dil özelliği aşağıdakilerden hangisi olabilir?
Boş Bırak
I. “Geliyorum yerine” ‘’celeyrum’’ ya da ‘’gelirem’’ demek
II. “Sınıfta kalmak” yerine ‘’çakmak’’ ifadesini kullanmak
Verilenlerdeki farklılığı ortaya koyan kavramlar aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir?
Boş Bırak
Medeniyet dili de denilen ---kullanıldığı ülkenin her yerinde aynı özelliği gösterir. Belirli kuralları olan bu dil, o ülkenin ortak dilidir.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi en uygun olur?
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

Yorum Yaz