Tebrikler! Testin en başarılı üyesi şehriban 88 puan
Aşağıdaki omurgalı hayvan gruplarının hangisinde, karşısında verilen yapı bulunmaz?
Boş Bırak
Günümüzde canlılar; Bacteria, Archaea ve Eukarya olmak üzere 3 domain hâlinde gruplandırılmaktadır.
Bu domainler; hücrelerinin
I. iki takım (2N) kromozom,
II. hücre duvarında peptidoglikan,
III. zarla çevrili organeller,
IV. plazma zarı
içermeleri dikkate alındığında, aşağıdaki eşleştirmelerden hangileri doğrudur?
Bacteria // Archaea // Eukarya
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi, bitkiler içerisinde angiospermlerin ayırt edici özellikleri arasında yer almaz?
Boş Bırak
Aşağıdaki bitkilerin hangisinde, diploid olan sporofit nesil, haploid olan gametofitin üzerinde yer alır ve beslenme bakımından haploid gametofite bağımlıdır?
Boş Bırak
İnsanda mitoz ve mayoz bölünmelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Boş Bırak
Bir substrattan elektron alınmasını veya koparılmasını katalizleyen enzimler aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Bir bakteri ile ökaryotik bir bitki hücresi arasındaki yapısal farklılığı gözlemlemek isteyen bir öğrencinin, aşağıdakilerin hangisinde en az farklılık bulması beklenir?
Boş Bırak
Bir hücrenin zarında kolesterol miktarının görece az olması, bu hücrenin zarıyla ilgili aşağıdakilerden hangisine neden olabilir?
Boş Bırak
Hücre solunumunun glikoliz evresinde oluşan
I. pirüvat,
II. ATP,
III. gliseraldehit 3-fosfat
moleküllerinden mitokondriye aktarılanlar, aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
Boş Bırak
Aşağıdaki hücrelerin hangisinde, daha fazla miktarda lizozom bulunması beklenir?
Boş Bırak
Proteinlerle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Boş Bırak
Hücre zarlarından aktif taşıma ile içeriye madde alınması ve dışarıya madde atılması ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Boş Bırak
DNA’nın replikasyonunda aşağıdakilerden hangisine ihtiyaç duyulmaz?
Boş Bırak
Boş Bırak
DNA’nın replikasyonu sırasında gerçekleşen hata okuma (proof reading) olayının gerçekleşme nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Tatlısu balıklarının vücut sıvıları yaşadığı ortama göre hipertoniktir. Bu nedenle su, balığın vücudu içine girme, tuz da canlı vücudundan çevredeki suya geçme eğilimi gösterir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi, tatlısu balıklarında görülen bu soruna çözüm olamaz?
Boş Bırak
İnsanlarda kan grubu fenotipi kalıtsal olarak belirlenmektedir. Aşağıda dört ayrı çiftin ABO sistemine göre kan grupları verilmiştir.
Çiftlerin kan grubu fenotipleri;
I. O x O,
II. A x A,
III. B x B,
IV. AB x AB
olduğuna göre, çiftlerin hangilerinden doğacak çocuğun kan grubunun ne olacağı kesinlikle söylenebilir?
Boş Bırak
“Dar boğaz (şişe boynu) etkisi” nedeniyle ana popülasyondan geriye çok az sayıda bireyin kaldığı ve bu bireylerden yeni bir popülasyonun kurulduğunu varsayarsak bu yeni popülasyon ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin doğru olduğu söylenemez?
Boş Bırak
Boş Bırak
Boş Bırak
Bir bitkinin çeşitli organlarından kesit alan bir öğrencinin, aşağıdaki dokuların hangisinde birden fazla hücre tipi gözlemesi beklenmez?
Boş Bırak
Belirli bir süre karanlıkta tutularak sürgün oluşturması sağlanan bir patates yumrusu aydınlık ortama alındıktan sonra, oluşan sürgünle ilgili olarak,
I. Gövde uzaması hızlanır.
II. Yaprak yüzeyi genişler.
III. Sürgünler klorofil sentezler.
yargılarından hangileri doğrudur?
Boş Bırak
C3, C4 ve CAM bitkileri ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Boş Bırak
Fotosentez sırasında tilakoit zardaki klorofil molekülleri ışık enerjisini soğurduğunda eş zamanlı olarak bu zarların iç kısmında (lümen) aşağıdaki olaylardan hangisi gerçekleşir?
Boş Bırak
Boş Bırak
Boş Bırak
Bitkilerde azot bağlanması ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Boş Bırak
Tropikal yağmur ormanlarıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Boş Bırak
Bir türün yayılış alanı içinde yer alan elverişli habitat parçalarına “yama”, bu özellikteki habitat yamalarında yaşayan alt popülasyonun her birine de “metapopülasyon” adı verilir. Aşağıdaki şekilde alan büyüklükleri aynı olan beş farklı yamadan (K, L, M, N, P) oluşan bir metapopülasyon dağılımı verilmiştir. (Yamalar arasındaki göçlerin oklar yönünde gerçekleştiği varsayılacaktır.)
Bu metapopülasyon ile ilgili olarak,
I. N yamasındaki alt popülasyon, yeterince göç almazsa genetik varyasyonun azalmasına bağlı olarak zamanla yok olma girdabına girebilir.
II. İnsan eliyle L yamasına sokulan yabancı (egzotik) bir türün, zamanla bütün yamalarda görülmesi beklenebilir.
III. Yamalar arasındaki geçiş koridorlarından etkin bir şekilde göçlerin ve şansa bağlı çiftleşmenin devam etmesi alt popülasyonlar arasındaki farklılaşmayı hızlandırır.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi, ötrofikasyona uğramış bir gölün özelliklerinden değildir?
Boş Bırak
Bağışıklık sistemiyle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Boş Bırak
Aşağıda, sağlıklı bir insanın böbrekler aracılığı ile gerçekleştirdiği boşaltıma ilişkin bazı sayısal bilgiler verilmiştir.
 Bir çift böbrekten her gün 1100-2000 litre kan geçer.
 Bir günde glomeruluslardan Bowman kapsülüne 180-190 litre sıvı süzülür.
 Bir günde atılan idrar miktarı 1-1,5 litredir.
Yukarıda verilenlere göre;
I. kanın bütün bileşenlerinin Bowman kapsülüne süzüldüğü,
II. Bowman kapsülüne geçen süzüntünün % 99’unun vücuda geri emildiği,
III. böbrek toplardamarlarına giden kanda azotlu atıkların hiç bulunmadığı
çıkarımlarından hangileri kesin olarak yapılabilir?
Boş Bırak
I. Kalp kası
II. Düz kas
III. İskelet kasları
Yukarıdaki kaslara uzanan sinirler kesilecek olursa hangilerinin kasılıp gevşemeleri yine de devam eder?
Boş Bırak
İnsanda incebağırsak içine bırakılan işaretli glikoz molekülü, en kısa yoldan kalp kası hücrelerine ulaşacak olursa aşağıdaki damarların hangisinden geçmesi gerekmez?
Boş Bırak
Aşağıdaki hormon çiftlerinden hangisi, birbirinin antagonisti olarak çalışır?
Boş Bırak
İnsan vücudundaki bazı hücre tipleri ve bulundukları dokulara ilişkin olarak yapılan aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
Hücre tipi // Bulunduğu doku
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi, insan midesinin duvarında yer alan hücreleri mide öz suyunun tahrip edici etkisinden korumaya yönelik bir adaptasyon olarak düşünülemez?
Boş Bırak
Bir refleks arkında uyartının iletim yönü, aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
Boş Bırak
Hayvanlardaki gaz alışverişini inceleyen bir öğrencinin yapmış olduğu aşağıdaki yorumlardan hangisi yanlıştır?
Boş Bırak
Aşağıdaki hayvanların hangisinde, embriyonik gelişimleri sırasında oluşan ilkin ağız (blastopor) daha sonraki evrelerde anüse dönüşmektedir?
Boş Bırak
2011 yılında yayımlanan 9-12. Sınıflar Biyoloji Dersi Öğretim Programı’ndaki sarmallık ilkesi bağlamında çevre ile ilgili aşağıdaki konulardan hangisinin 12. sınıfta yer alması beklenir?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi, 2011 yılında yayımlanan 9-12. Sınıflar Biyoloji Dersi Öğretim Programı’nda yer alan “bilim-teknoloji-toplum-çevre ilişkileri” kazanımlarından değildir?
Boş Bırak
Hücrelerin boyutları ile organizmanın büyüklüğü arasındaki ilişkiyi 5E modelini kullanarak kavratmak isteyen bir öğretmenin, aşağıdakilerden hangisini yapması uygun olmaz?
Boş Bırak
Boş Bırak
Azot döngüsünü anlatan bir öğretmenin aşağıdaki konulardan hangisiyle ilgili önceden bilgi vermiş olması, öğrencilerin döngüyü anlamalarını kolaylaştıracaktır?
Boş Bırak
Bilişsel alan dikkate alındığında aşağıdaki kazanımlardan hangisi, diğerlerine göre daha üst düzey bir seviyededir?
Boş Bırak
Organeller konusunda kavram haritası hazırlayan bir öğrencinin;
I. aynı hiyerarşik seviyede gösterdiği golgi ve endoplazmik retikulum arasında çapraz bağlantı kurması,
II. farklı hiyerarşik seviyede gösterdiği granüllü endoplazmik retikulum ve lizozom arasında çapraz bağlantı kurması,
III. organeller arasında hiyerarşik bir ilişkiyi göstermesi,
IV. ribozom ile protein sentezi arasında ara bağlantı kelimesi yazması
uygulamalarından hangileri görece daha yüksek puan verilerek değerlendirilir?
Boş Bırak
Bir biyoloji öğretmeni, sınıfındaki öğrencilerine aşağıdaki soruyu sormuştur.
Somatik (vücut) hücrelerimizin her birinde 46 kromozom olduğuna göre, bütün özelliklerimizi şifreleyen genlerin her hücrede olması lazım. Ancak şöyle bir baktığımda dilimin içinden kıllar çıkmadığını veya parmaklarımın gözlerim gibi mavi olmadığını görüyorum. Sizce belirli özellikler neden sadece belirli bir hücre tarafından ortaya çıkarılıyor?
Bu soruya üç öğrencinin vermiş olduğu cevaplar aşağıdaki gibidir.
Öğrenci 1: Bence parmaklarımızda mavi proteini şifreleyen genler yok. Ancak gözlerimizde o gen var.
Öğrenci 2: Bence kıl genleri hem dilimizde hem de derimizde var. Ancak derideki kıl genleri çalışırken dildeki kıl genleri yeterince çalışmaz.
Öğrenci 3: Bence hücrelerimizde sürekli mutasyonlar oluyor. Örneğin, parmaklarımızda mavi protein şifreleyen genler mutasyonla bozuluyor. Dilimizdeki kıl genleri için de aynı durum söz konusu.
Öğretmen, öğrencilerin ifadelerini düşündüğünde bunların ya düzeltilmesinin ya da geliştirilmesinin gerekli olduğu sonucuna varmıştır.
Buna göre, aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğrudur?
Fikirleri geliştirilsin // Fikirleri düzeltilsin
Boş Bırak
Biyoloji dersi kapsamında, öğrenciler farklı zamanlarda aşağıdaki etkinlikleri yapmışlardır.
I. Okul çevresindeki canlıları Türkçe isimleriyle listelemişlerdir.
II. Gen terapisi ile ilgili olarak İnternet araştırması yapmış ve bu konuda var olan farklı görüşleri sınıf içinde birbirleriyle tartışmışlardır.
III. Hazırlamış oldukları musluk ve havuz suyu bulunan kaplara ağız içi epitel hücreleri bırakmış ve hücrelerdeki hemoliz olaylarını incelemişlerdir.
Bu etkinlikler, öğrencilerin sorgulama becerilerinin düzeyi bakımından en düşük olandan en yüksek olana doğru nasıl sıralanır?
Boş Bırak
Bir biyoloji öğretmeni, egzersiz süresinin nabız sayısına etkisini belirlemek amacı ile öğrencilerini dörder kişiden oluşan gruplara ayırıyor. Her grupta bir öğrenciye egzersiz yapma, birine nabız sayını tespit etme, birine süreyi tutma, bir diğerine de verileri kaydetme görevi veriyor. Öğrenciler, öncelikle egzersiz süresinin nabız atış sayısına etkisine yönelik tahminlerde bulunuyor. Sonra egzersiz yapma görevi alan öğrencinin 1, 2, 3 ve 4. zaman aralıklarının sonundaki nabzını ölçerek kaydediyorlar. Egzersiz süresi arttıkça nabız sayısının arttığını ancak 3. zaman aralığının başından itibaren sabitlendiğini tespit ederek etkinliğin sonuçlarına yönelik yaptıkları tahminleri tartışmaya açıyorlar.
Bu etkinlikte öğretmen veya öğrencilerin, aşağıdaki hususlardan hangisini dikkate almadığı söylenebilir?
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

Yorum Yaz