Boş Bırak
Boş Bırak
Boş Bırak
Boş Bırak
Dışarıda hava sıcaklığının 0 oC olduğu bir kış gününde sınıfa dışarıdan gelen bir öğrenci oturduğu zaman üşümemek için sıcaklığı 20 oC olan sınıfta, uzun süredir bulunan tahta ve demir sandalyelerden,
I. Tahta olanı seçer çünkü sıcaklığı daha yüksektir.
II. Demir olanı seçer çünkü ısısı daha yüksektir.
III. Tahta olanı seçer çünkü ısı iletimi daha yavaştır.
yargılarından hangilerini seçerse sebepleri ile birlikte doğru karar vermiş olur?
Boş Bırak
Boş Bırak
Işık ışınları hava ortamından cam ortamına geçerken kırılmaya uğrar.
Buna göre; kırılarak cam ortamına geçen ışık ışınlarıyla ilgili,
I. Dalga boyu azalır.
II. Ortalama hızı azalır.
III. Frekansı azalır.
yargılarından hangileri doğrudur?
Boş Bırak
Boş Bırak
Boş Bırak
Boş Bırak
Boş Bırak
4/5 c hızıyla hareket eden m kütleli bir parçacığın göreli momentumu kaç mc’dir?
(c : ışık hızı)
Boş Bırak
Boş Bırak
Gök bilimlerinde kullanılan Astronomik Birim (AU) aşağıdaki fiziksel büyüklüklerden hangisinin birimidir?
Boş Bırak
Molekül hâlinde çözünen 1,0 g bir bileşik; 51,2 g benzenin donma noktasını 5,5 oC'dem 3,0 oC'ye düşürmektedir.
Bu bileşiğin mol kütlesi kaç g / mol’dür?
Benzen için Kd = 5,12 oCm-1
Boş Bırak
Boş Bırak
Boş Bırak
Boş Bırak
Boş Bırak
Boş Bırak
Boş Bırak
23V element atomunun özellikleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Boş Bırak

(I // II)
Boş Bırak
Aşağıdaki bileşiklerden hangisinin IUPAC sistemine göre adı, karşısında yanlış verilmiştir?
Boş Bırak
Molekül formülü C6H10 olan bileşikle ilgili,
I. Düz zincirli bir alkin olabilir.
II. Halkalı bir alken yapısına sahip olabilir.
III. İki halkalı bir alkan olabilir.
yargılarından hangileri doğrudur?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi, hayvanlar âleminde sadece kuşlara özgü bir özelliktir?
Boş Bırak
Hücre bölünmeleri ile ilgili olarak,
I. homolog kromozomların zıt kutuplara doğru çekilmesi,
II. kardeş kromatitlerin birbirinden ayrılması,
III. bölünme tamamlandığında dört hücre oluşması,
IV. oluşan kardeş hücrelerin ana hücre ile özdeş olması
ifadelerinden hangileri, mitoz ve mayoz bölünmeler için ortaktır?
Boş Bırak
Bir bitki hücresinin, aşağıdaki olaylardan hangisi için enerji harcaması gerekmez?
Boş Bırak
Aşağıda, solunumun üç ana evresi verilmiştir.
I. Glikoliz
II. Sitrik asit döngüsü
III. Oksidatif fosforilasyon
Buna göre, bu evrelerden hangilerinde ATP üretiminin yanında ATP tüketimi de görülür?
Boş Bırak
Aşağıdaki hayvanların hangisinin dolaşım sisteminde büyük ve küçük dolaşım ayrımı yoktur?
Boş Bırak
Memelilerdeki,
I. ağızdaki dişlerin tipleri ve konumlanmaları,
II. vücut büyüklükleri,
III. sindirim kanalının uzunluğunun vücut uzunluğuna oranı
özelliklerinden hangileri, hayvanın beslenme şeklinin (herbivor, omnivor, karnivor) anlaşılabilmesini sağlar?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi, insandaki bağ dokunun işlevlerinden biri değildir?
Boş Bırak
Bitkilerde; suyun köklerden yapraklara, yer çekiminin tersi yönünde taşınmasına suyun aşağıdaki özelliklerinden hangisi katkı sağlar?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi, omurgalılarda sudan karaya geçişte kazanılan uyumsal özelliklerden biri değildir?
Boş Bırak
Heterozigot ARh(+) bir anne ile heterozigot BRh(+) bir babanın birinci çocukları ORh(-) kan grubuna sahiptir.
Bu anne ve babanın ikinci çocuklarının BRh(+) grubundan olma olasılığı kaçtır?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi, prokaryot ve ökaryot hücrelerde translasyon sırasında görülmez?
Boş Bırak
Aralarında beslenme ilişkisi bulunan canlıların bulunduğu bir ekosisteme, dış kaynaklı olarak giren toksik bir maddenin, dokularındaki birikimin en yüksek olması beklenen canlı aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Normalin üzerinde azot ve fosfor girdisi olan bir gölde aşağıdakilerden hangisinin ortaya çıkması beklenmez?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi, toprak oluşumunda etkili olan ana faktörlerden biri değildir?
Boş Bırak
Graben ve Horst sistemlerinin oluşumunda,
I. normal,
II. ters,
III. yanal atımlı
faylardan hangileri etkilidir?
Boş Bırak
2006 yılından itibaren Türkiye genelinde uygulanmaya başlanan Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim Programı’na ilişkin,
I. Sarmal bir yaklaşımı esas almaktadır.
II. Tematik ve modüler yaklaşıma dayalıdır.
III. Fizik, kimya ve biyoloji konularına ilişkin içerikler çoğunlukla farklı ünitelerde yer almaktadır.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
Boş Bırak
2006 yılından itibaren Türkiye genelinde uygulanmaya başlanan Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim Programı; derste kazandırılacak bilgi, beceri, anlayış ve tutumları değişik öğrenme alanlarında tanımlamaktadır.
Buna göre,
I. Konu içeriği ile ilgili öğrenme alanları,
II. Bilişim ve İletişim Becerileri,
III. Tutum ve Değerler
ifadelerinden hangileri, öğretim programında tanımlanan öğrenme alanlarından biri değildir?
Boş Bırak
Ses konusu işlenirken 5E modelini kullanan bir fen ve teknoloji öğretmeninin, yöntemin keşfetme basamağında aşağıdaki etkinliklerden hangisini yapması daha uygundur?
Boş Bırak
Isı ve sıcaklık kavramlarıyla ilgili,
I. Bir cismin ısısı, kütlesi ile sıcaklığının çarpımıdır.
II. Isı ve sıcaklık aynı kavramlardır.
III. Sıcaklık, maddeyi oluşturan taneciklerin ortalama kinetik enerjisidir.
ifadelerinden hangileri, alan eğitimi araştırmalarında kavram yanılgısı olarak verilmektedir?
Boş Bırak
Bir fen ve teknoloji öğretmeni, öğrencilerine katı bir maddenin sıvı içerisinde çözünme hızına etki eden faktörlerle ilgili bir araştırma yaptırmaktadır. Öğretmenin bu araştırmada, çözünme hızını etkileyecek uygun bir faktör seçme ve araştırma problemini uygun şekilde yazma basamaklarını değerlendirmek amacıyla geliştirdiği dereceli puanlama ölçekleri (rubrik) aşağıda verilmiştir.
I. Ölçek
Uygun Bir Faktör BelirlemePuan
Ölçülebilen ve çözünme hızını etkileyen bir faktör belirlenmiştir.10
Ölçülebilen fakat çözünme hızını etkilemeyen bir faktör belirlenmiştir.5
Ölçülebilen ve çözünme hızını etkileyen bir faktör belirlenememiştir.0
II. Ölçek
Uygun Bir Problem Cümleşi YazmaPuan
Bağımlı ve bağımsız değişkeni içeren bir problem cümleşi oluşturulmuştur.10
Bağımlı veya bağımsız değişkenlerden yalnızca birini içeren bir problem cümleşi oluşturulmuştur.5
Bağımlı ve bağımsız değişkenlerin ikisini de içermeyen bir problem cümleşi oluşturulmuştur.0
Buna göre, sıvının sıcaklığının katının çözünme hızına etkisini araştıran ve “Sıcaklığın etkisi nedir?” şeklinde bir problem cümleşi kuran bir öğrenci her bir ölçekten kaç puan alır?
(I. Ölçek // II. Ölçek)
Boş Bırak
Boş Bırak
Öğrencilerinden, bitki ve hayvan hücrelerini mikroskopta inceleyip hücreler arasındaki benzerlik ve farklılıkları tespit ederek sınıftaki arkadaşlarına sunmalarını isteyen bir öğretmen,
I. gözlem yapma,
II. hipotez kurma,
III. sunma,
IV. değişkenleri kontrol etme,
V. karşılaştırma
bilimsel süreç becerilerinden hangilerini öğrencilerinde geliştirmeyi hedeflemiş olabilir?
Boş Bırak
Bilimsel yöntemler kullanılarak ve sağduyu süzgecinden geçirilerek elde edilen bilgiye “bilimsel bilgi” denir.
Buna göre,
I. Yasalar (kanunlar) değişmez ancak kuramlar (teoriler) değişebilir.
II. Kestirme ve tahmin etme aynı anlama gelen kavramlardır.
III. Kanun ve teoriler, işlevsel olarak birbirinden farklı bilimsel bilgilerdir.
yargılarından hangileri, alan eğitimi araştırmalarına göre doğrudur?
Boş Bırak
2006 yılından itibaren Türkiye genelinde uygulanmaya başlanan Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim Programı’nda bilimin doğasını anlama, fen ve teknolojiyi ilişkilendirebilme, insan-toplum-bilim ve çevre arasında ilişki kurma becerilerini içeren kazanımlar hangi öğrenme alanında ele alınmıştır?
Boş Bırak
Bir laboratuvarda bulunan kimyasal maddeleri güvenli bir şekilde depolarken,
I. kilitlenebilir dolap kullanılması,
II. kimyasal maddelerin depolanma organizasyonunun açık ve basit olması,
III. kolay alev alan sıvıların ağzının sıkı bir şekilde kapatılarak havalandırılan bir yerde saklanması
işlemlerinden hangilerinin yapılması gerekir?
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

Yorum Yaz