Boş Bırak
Boş Bırak
Boş Bırak
Çembersel hareketle ilgili,
I. Cisme etki eden net kuvvet hıza dikse o cisim daima çembersel hareket yapar.
II. Çembersel hareket yapan cismin hızı sabittir.
III. Çembersel hareket yapan cisme etkiyen bileşke (net) kuvvet sıfırdır.
yargılarından hangileri doğrudur?
Boş Bırak
Boş Bırak
Boş Bırak
Yer küre, kütlesi hacmine homojen olarak dağılmış bir küre olarak varsayılırsa yer çekimi ivmesinin (g) küre merkezinden olan uzaklığa göre değişim grafiği aşağıdakilerden hangisi gibi olur?
(m: dünyanın kütlesi, G: Gravitasyon sabiti, R: dünyanın yarıçapı)
Boş Bırak
Boş Bırak
Cihan, elindeki iki özdeş yumurtayı düşürmüş ve aynı yükseklikten düşen yumurtalardan birinin parkeye düşerek kısa sürede kırıldığını diğerinin ise tüylü bir halının üzerine düşerek kırılmayıp sekmeden durduğunu gözlemiştir.
Zemin tarafından yumurtalara etkiyen kuvvetin büyüklüğü ve itmenin değeri sırasıyla parkeye düşen yumurta için F1 ve L1, tüylü halıya düşen için F2 ve L2 olduğuna göre, F1 ve F2 ile L1 ve L2 arasındaki ilişki nedir?
Boş Bırak
Boş Bırak
Boş Bırak
Boş Bırak
Boş Bırak
Boş Bırak
Boş Bırak
Boş Bırak
12 voltluk gerilime sahip bir akü, otomobilin elektrik devresine 20 amperlik akım verdiğinde akünün iki kutbu arasındaki potansiyel farkı 11,6 volta düşmektedir.
Bu akünün iç direnci kaç ohmdur?
Boş Bırak
Bazı maddeler bir dış manyetik alan içine konulduğunda oluşan tork, elektronların manyetik momentlerinin alan yönünde yönelmesine sebep olur ve madde mıknatıslanma özelliği kazanır. Dış manyetik alan kaldırıldığında mıknatıslanma özelliği de kaybolur.
Buna göre, dış manyetik alanı arttırıcı katkı sağlayan bu tür maddelerin adı aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Boş Bırak
Boş Bırak
Yer küre yüzeyi, deniz ve kara parçalarından meydana gelmiştir. Deniz suyunun sıcaklığı, kara parçasının sıcaklığına göre kış aylarında daha yüksek olurken yaz aylarında daha düşüktür.
Bunun nedeni,
I. Suyun özısısı kara parçasınınkine göre daha yüksektir.
II. Birim zamanda suyun soğurduğu enerji kara parçasına göre daha azdır.
III. Suyun ısıl eylemsizliği kara parçasınınkine göre daha yüksektir.
yargılarından hangileri olabilir?
Boş Bırak
İnsan vücudunun dayanabileceği maksimum basıncın 12 atm olduğu kabul edilirse bir gölde dalınabilecek maksimum derinlik kaç metre olur?
(1 atm = 105 N / m2, g = 10 m / s2, dsu = 1 g / cm3)
Boş Bırak
Boş Bırak
Yer kürenin atmosferini oluşturan; azot, oksijen, hidrojen gibi gazlar yer kürenin çevresinde onlarca kilometre (~40 km) yarıçapında küresel bir hacme dağılmıştır.
Atmosferi oluşturan bu gazların uzayın derinliklerine dağılmadan bir arada durmasının nedeni,
I. Atmosferi oluşturan gazlara etkiyen yer çekim kuvveti, diğer kütle çekim kuvvetlerine göre daha büyüktür.
II. Atmosferi oluşturan gazların ortalama hızları, yer yüzünden kurtulma hızlarından küçüktür.
III. Atmosferin, deniz seviyesine yakın bölgelerde yoğunluğu dış bölgelerine göre daha fazladır.
yargılarından hangileriyle ilgilidir?
Boş Bırak
Boş Bırak
Gökyüzüne bakıldığında tonu değişse de genellikle mavi renkte görünür.
Gökyüzünün mavi renkte görünmesinde etkili olan ışık olayı aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Bir elekromanyetik dalganın manyetik alanının genliği 3x10-7 T ise elektrik alanının genliği kaç N / C dir?
(ışık hızı : c = 3x108 m / s)
Boş Bırak
Bir ambulansın sireni 450 Hz frekanslı ses çıkarmaktadır.
Ambulans, hastaneye 144 km / saat hızla yaklaşırken hastanede bulunan bir kişi siren sesinin frekansını kaç Hz olarak algılar?
(sesin havadaki hızı = 340 m / s)
Boş Bırak
Bir kalem, küresel bir aynanın 10 cm uzağına asal eksene dik olarak yerleştirilmiştir.
Aynada, kalemin iki kat büyük ve düz bir görüntüsü oluştuğuna göre, küresel aynanın türü ve odak uzaklığı aşağıdakilerden hangisidir?
Türü // Odak uzaklığı (cm)
Boş Bırak
Işığı kırma indisi 3/2 olan camdan yapılmış bir merceğin havadaki odak uzaklığı f ise su içindeki odak uzaklığı kaç f dir?
(nsu = 4/3, nhava = 1)
Boş Bırak
Bir araç, durgun hâlden harekete başlayıp ışık hızına yakın bir hıza kadar hızlanmaktadır.
Bu araca ait aşağıdaki büyüklüklerden hangisi, yerdeki bir gözlemciye göre hıza bağlı olarak artmaz?
Boş Bırak
Bir elektron kaç c hızla hareket ederse toplam enerjisi durgunluk enerjisinin iki katı olur?
(c : ışığın boşluktaki hızı)
Boş Bırak
Sürekli spektrum x-ışınları, aşağıdakilerden hangisinin sonucunda elde edilir?
Boş Bırak
Boş Bırak
Boş Bırak
Bohr atom modeline göre, hidrojen atomunda n=2 seviyesindeki bir elektrona eşlik eden de Broglie dalga boyu kaç a0dır?
a0 = Bohr yarıçapı
Boş Bırak
Boş Bırak
Boş Bırak
Boş Bırak
Maddenin yapısında bulunan parçacıklarla ilgili aşağıdaki sınıflandırmalardan hangisi doğrudur?
Hadron grubu // Lepton grubu
Boş Bırak
2011 yılında güncellenen Fizik Öğretim Programı’nın vizyonunu aşağıdakilerden hangisi en iyi şekilde ifade etmektedir?
Boş Bırak
Bir öğretmen, ince kenarlı merceğin özelliklerini, yapılandırmacı öğrenme yaklaşımı temel alınarak geliştirilen yöntemlerden birine göre öğretmeyi amaçlamaktadır.
Buna göre öğretmen,
I. öğrencilerin ince kenarlı merceklerle ilgili hazır bulunuşluk düzeylerini ortaya çıkarma,
II. ince kenarlı merceklerin odak uzaklığını tanımlatma,
III. ince kenarlı merceklerin ışığı topladıkları noktanın yerini belirlemeye yönelik etkinlikler yapma,
IV. ince kenarlı mercekleri keşfetme amaçlı basit gözlemler yapma,
V. merceklerin kullanım alanları ile ilgili örnekler verme
adımlarını hangi sırada izlerse amacına ulaşmış olur?
Boş Bırak
1. Aşama // 2. Aşama
Boş Bırak
2011 yılında güncellenen Fizik Öğretim Programı’ndaki ölçme yaklaşımıyla ilgili,
I. Bilişsel boyut yanında duyuşsal alan da ölçülmelidir.
II. Sonuç ile birlikte süreç de ölçülmelidir.
III. Not verme yanında dönüt verme amaçlı da ölçüm yapılmalıdır.
yargılarından hangileri doğrudur?
Boş Bırak
Teori ve kanunla ilgili olarak,
I. Teoriler içerik olarak kanunlara kıyasla daha kapsamlı olabilir.
II. Kanunlar, mutlak ve değişmez doğrular içerir.
III. Teoriler yeterince bilimsel veriyle desteklendiğinde kanuna dönüşür.
yargılarından hangileri doğrudur?
Boş Bırak
2011 yılında güncellenen Fizik Öğretim Programı’nda “bilgi kaynaklarının güvenilir ve geçerli olup olmadığını kontrol etme”ye yönelik kazanım, hangi beceri alanı altında kodlanmıştır?
Boş Bırak
Bir öğretmen, öğrencilerinden iki farklı maddeden yapılmış aynı büyüklükteki topların hangisinin basketbol topu olmaya daha uygun olduğunu araştırmalarını istemiştir. Öğrenciler bu soruya cevap bulabilmek için hava pompasıyla şişirdikleri topları, yerden aynı yükseklikten, aynı ahşap zemin üzerine bırakıp zıplama yüksekliklerini ölçerek veri toplamışlardır.
Öğrencilerin, yaptıkları deneyde sabit tutmaları gerekirken sabit tutmadıkları değişken aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
20. yüzyılın başlarında Planck, kuantum teorisinin oluşumuna öncülük eden fikirleri ortaya atarken, Einstein da özel görelilik kuramını oluşturdu. Bu gelişmeler birkaç on yıl içinde, atom fiziği, çekirdek fiziği ve yoğun madde fiziği gibi alt alanlarda devam etti.
Bu durum, aşağıda verilen fizik bilgisinin doğasıyla ilgili ifadelerden hangisine bir örnektir?
Boş Bırak
Bir öğretmen “katıların elektrik iletkenliğini” modellemek için aşağıdaki mekanik düzeneği hazırlamıştır.
Tahtadan, eğim açısı değişebilen bir eğik düzlem yapıp üzerine rastgele aralıklarla çiviler çakmıştır. Daha sonra bu eğik düzlemin üstüne bıraktığı cam bilyelerin hareketini öğrencilerin gözlemlemesini sağlamıştır.
Öğretmen böyle bir düzenekte, “iletkenin uçları arasındaki potansiyel farkı” kavramını aşağıdakilerden hangisiyle modellemiştir?
Boş Bırak
Bir fizik öğretmeni, mekanik konusunu öğretmek amacıyla geliştirilmiş bir bilgisayar paket programı kullanarak cisimlerin belirli bir yükseklikten serbest düşme sürelerinin, cisimlerin kütlesine bağlı olmadığını göstermek amacıyla bir gösteri deneyi yapmaya çalışmaktadır.
Paket programında, serbest düşmeye bıraktığı farklı kütleli cisimlerin farklı zamanlarda düştüğünü gören öğretmen,
I. yer çekimi ivmesinin değerini sıfır yapmak,
II. bıraktığı cisimlerin geometrik şeklini ve büyüklüğünü farklı hâle getirmek,
III. hava sürtünme kuvvetinin değerini sıfır yapmak
işlemlerinden hangilerini yaparsa cisimlerin aynı anda yere düştüklerini gözlemleyebilir?
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

Yorum Yaz