Tebrikler! Testin en başarılı üyesi Zeynep Sarı 1020 puan
Aşağıdakilerden hangisi çözeltilerin ayarlanmasında kullanılan primer standart maddelerde aranan özelliklerden değildir?
Boş Bırak
0,1 M Na2SO4 çözeltisinin iyonik şiddeti, aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
Boş Bırak
Kütlece % 90 Al ve % 10 Cu içeren bir alaşımın yoğunluğu 3,0 g/cm3 tür.
Bu alaşımın 1,0 cm3lük bir parçasının tamamı derişik HCl çözeltisi ile tepkimeye sokulduğunda elde edilen H2 gazının normal şartlar altında hacmi kaç litredir?
(Al, HCl ile tepkimeye girer; Cu ise tepkimeye girmez.
Al = 27g/mol, Cu =63,5g/mol
Boş Bırak
100 mL 0,01 M KOH çözeltisine,
I. 100 mL saf su,
II. 100 mL 0,01 M KOH,
III. 100 mL 0,01 M HCl
çözeltileri ayrı ayrı eklendiğinde başlangıçtaki çözeltinin OH derişiminde meydana gelen değişimler aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
(I / II / III)
Boş Bırak
Boş Bırak
Boş Bırak
35 mL 0,2 M pridin (C5H5N) çözeltisine 5 mL 0,2 M HCl çözeltisi eklendiğinde elde edilen çözeltideki OH- derişimi kaç molardır?
(pridin için Kb) =1,5x10-9
Boş Bırak
Boş Bırak
Boş Bırak
Boş Bırak
Atomun yapısıyla ilgili; küçük ve ağır bir çekirdeğin, elektronların bulunduğu büyük hacimli bir boşluk tarafından çevrildiğini deneysel olarak ortaya koyan bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Boş Bırak
H2CNN molekülünün Lewis elektron nokta yapısı yazıldığında sigma (σ) ve pi (π) bağlarının sayısı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
(Atomların dizilişi molekül formülünde verildiği gibidir.1H, 6C, 7N)
Boş Bırak
Boş Bırak
Asit-bazlarla ilgili,
I. Aynı derişimdeki kuvvetli ve zayıf asitlerin sulu çözeltilerinin pH’si aynıdır.
II. Zayıf asitler, suda tamamen iyonlaşmayan asitlerdir.
III. Suda zayıf olan bir asit, başka bir çözücüde kuvvetli asit olarak davranabilir.
yargılarından hangileri doğrudur?
Boş Bırak
Bir katı ile ilgili,
 Çok yüksek erime noktasına sahiptir.
 Erimiş hâlde iletken değildir.
bilgileri veriliyor.
Buna göre, bu katı aşağıdakilerden hangisi olabilir?
Boş Bırak
Periyodik çizelgede, aynı periyot boyunca soldan sağa doğru gidildikçe atom yarıçapı genellikle küçülür.
Bu durumun başlıca nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Boş Bırak
Boş Bırak
Değerlik kabuğu elektron çifti itme kuramına (VSEPR) göre SİCI4, H2S CIF3 moleküllerinin molekül geometrileri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
(1H, 9F, 14Sİ, 16S, 17CI )
SİCI4 / H2S / CIF3
Boş Bırak
Boş Bırak
Aşağıdaki bileşiklerin asitlik derecesine göre büyükten küçüğe doğru sıralanışı hangisinde doğru olarak verilmiştir?
Boş Bırak
Aşağıda verilen,
I. Alkenlerin hidrojenasyonu
II. Alkinlerin hidrojenasyonu
III. Alkil halojenürlerin asetik asit içerisinde metalik çinko (Zn) ile tepkimesi
IV. Alkenlerin önce O3 ile sonra Zn ve asetik asitle olan tepkimeleri
yöntemlerden hangileri alkan sentezinde kullanılır?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi 2-Metil-4-heksen-1-ol bileşiğinin yapı izomeridir?
Boş Bırak
Boş Bırak
Aşağıda verilen çıkış maddelerinden hangisi hedef molekülü elde etmek için uygun değildir?
(Çıkış maddesi / Hedef molekül)
Boş Bırak
Aşağıdaki bileşiklerden hangisi tek bir tepkime türüyle sikloheksene dönüştürülemez?
Boş Bırak
Boş Bırak
Aynı koşullarda (derişim, sıcaklık, vb.) aşağıdaki bileşiklerden hangisi en hızlı nitrolanma tepkimesi verir?
(Aromatik yapıya tek bir nitro grubun bağlandığı kabul edilecektir.)
Boş Bırak
Primer aromatik aminlerin NaNO2 ile asidik ortamda 0,5 °C’deki tepkimeleri sonucu aşağıdaki bileşiklerden hangisi oluşur?
Boş Bırak
Boş Bırak
Termodinamik büyüklüklerle ilgili,
I. Sabit hacimde sisteme verilen ısı, sistemin iç enerji değişimine eşittir.
II. Sabit basınçta sisteme verilen ısı, sistemin entalpi değişimine eşittir.
III. Gibbs serbest enerjisinin sıfırdan küçük olması, olayın istemli olduğunu gösterir.
IV. Yoğunlaşma ve donma olayında sistemin entropisi artar.
yargılarından hangileri doğrudur?
Boş Bırak
1 mol ideal gazın sıcaklığı 27 °C’den 77 °C’ye adyabatik tersinmez olarak artırılıyor.
Sisteme yapılan iş kaç kJ’dir?
(Cv = 25 J/K.mol)
Boş Bırak
Boş Bırak
Sıvıların yüzey gerilimi ile ilgili olarak,
I. Genelde sıvıların yüzey gerilimi sıcaklık arttıkça azalır.
II. Sıvıların kılcal borularda yükselme eğilimi, yüzey geriliminin bir sonucudur.
III. Yağmur damlalarının küresel olmasının nedeni, yüzey gerilimidir.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
Boş Bırak
Bir madde birinci dereceden bir tepkimeyle bozunmaktadır.
Bu maddenin, 10 saniyede % 90’ı tepkimeye girdiğine göre, tepkimenin hız sabiti (k) kaç s-1dir?
Boş Bırak
Boş Bırak
Boş Bırak
Boş Bırak
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi, teori (kuram) türünden bir ifadedir?
Boş Bırak
Kazanım 1: Bilim ve teknolojideki gelişmelerin insanlar ve doğa üzerine olumlu/olumsuz etkilerine örnekler verir.
Kazanım 2: Kimya dersinde öğrendiklerini günlük hayatta karşılaştığı sorunları çözmede kullanır.
Yukarıda verilen kazanımlar Kimya Öğretim Programı’ndaki hangi kazanım alanıyla ilgilidir?
Boş Bırak
Kimyasal denge konusunu, 5E modelinin aşamalarını takip ederek işlemeyi planlayan bir öğretmenin aşağıdakilerden hangisini yapması doğru değildir?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi, asit-baz kavramını geliştirmede kullanılan zihinsel süreçlerden değildir?
Boş Bırak
Modeller; karmaşık olayları, durumları ve nesneleri temsil eden basit gösterim veya ifade şekilleridir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi, kimya öğretiminde kullanılan modellerden değildir?
Boş Bırak
Öğrencilerinin çoğunda “Buharlaşma sadece belirli sıcaklıkta olur. Her sıcaklıkta buharlaşma olmaz.” şeklinde bir yanılgının olduğunu belirleyen kimya öğretmeni, bu yanılgıyı düzeltmek istiyor.
Bu amaçla kavramsal değişim stratejisine/modeline uygun bir öğretim süreci tasarlayan kimya öğretmeninin, öncelikle yapması gereken aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Öğrencilerde kavram yanılgısı oluşmasının birçok nedeni vardır. Bunlardan biri makroskobik dünya hakkındaki bilgilerin mikroskobik dünyaya taşınmasıdır.
Aşağıdakilerden hangisi bu durumu açıklayabilen bir yanılgı değildir?
Boş Bırak
Bir kimya öğretmeni; öğrencilerinin bilimsel süreç becerilerinin her bir basamağını kullanmasını, özgün yaratıcılıklarının gelişmesini ve öğrenmenin kalıcı olmasını sağlayacak deneyler yaptırmak istiyor.
Buna göre, öğrencilerine aşağıdaki deneylerden hangisini yaptırmalıdır?
Boş Bırak
Laboratuvarda kullanılan bir kimyasal madde şişesinin üzerinde olan
sembolünün anlamı, aşağıdakilerin hangisidir?
Boş Bırak
Kimyasal maddeleri depolamayla ilgili olarak aşağıda verilen kurallardan hangisi yanlıştır?
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

Yorum Yaz