Tebrikler! Testin en başarılı üyesi Kerim Tepki K 486 puan
Aşağıdakilerden hangisi konu yönünden yetkisizlik sonucu doğurur?
Boş Bırak
İdarenin görev alanı içine giren bir konuda alınacak bir idari kararın hangi idari makamı ve organı tarafından alınacağı sorunu hangi unsurlar gözönünde tutularak cevaplandırılır?
Boş Bırak
Belli konulara ilişkin kararların hangi idari makamlarca alınacağı hangi yönden yetkiyi ifade eder?
Boş Bırak
İdare adına irade açıklamaya yetkili bir merci veya kamu görevlisi tarafından başka bir idari mercii veya kamu görevlisinin görev alınana giren bir konu hakkında karar alınması halinde ortaya çıkan ve iptali istenebilen sakatlık hali hangisidir?
Boş Bırak
İdari işlemlerde şekil kurallarıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Boş Bırak
Bir idari kararın idarenin alacağı başka bir idari kararla geçmişe etkili olarak yürürlükten kaldırılmasına ne ad verilir?
Boş Bırak
Görüşme yapılmadan elden imza toplanarak alınan idari kararlar hangi yönden hukuka aykırıdır?
Boş Bırak
I.Devlet
II.  Kamu İktisadi teşebbüsleri
III. İl özel idareleri
IV. Belediyeler
V.  Sosyal Kamu Kurumları
Yukarıda sayılan kuruluşların hangilerinin alacakları kamu alacağı sayılır?
Boş Bırak
İdare adi alacaklarını tahsil için hangi yola başvurabilir?
Boş Bırak
 İdarenin, kanunla yetki verilmeden, kendiliğinden temel hak ve özgürlüklere müdahale etmesi ne teşkil eder?
Boş Bırak
Kaldırma ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi konu unsurundaki sakatlık halleri arasında sayılmaz?
Boş Bırak
Bir idari kararın içeriğine ve doğuracağı sonuçlara bakılmaksızın yanlış hükümleri yerine doğrularının geçmişe ve geleceğe yönelik olarak konulmasına ne denir?
Boş Bırak
Hukukumuzda özel kişiler lehine kamulaştırma yapılmasıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Boş Bırak
İdare kamulaştırma işleminde bedel yerine malike, kendisine ait bir taşınmazı trampa yoluyla verebilir.
Bu durumda idarenin vereceği taşınmazın değeri, kamulaştırma bedelinin yüzde kaçını aşamaz?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi kamulaştırma işlemine yetkilidir?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi kamulaştırma işleminde gerekli ödeneğin temini aşamasından hemen sonraki aşamadır?
Boş Bırak
İdarenin kamulaştırma kararı almasından sonra uygulaması gereken işlem aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Geçici işgal işleminin yapılma sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
İdarenin en başta gelen yetkisi aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi bireysel işlemdir?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi idari kararların özelliklerinden biri değildir?
Boş Bırak
İdari kararlara aynı zamanda ne ad verilir?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi idari sözleşmelerden aleniyet ilkesinin bir istisnasıdır?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi hukukumuzda tanınan idari sözleşme türlerinden biri değildir?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi kamulaştırma işlemine konu olur?
Boş Bırak
Aşağıdaki idari kuruluşlardan hangisi idari işlemle kurulur?
Boş Bırak
Kamulaştırmanın amacı nedir?
Boş Bırak
Aynı adı taşıyan düzenleyici işlemler aynı idari makamlarca yapılmış ve birbirleriyle çelişiyorsa hangi düzenleyici işlem geçerli olur?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi 6183 sayılı kanun kapsamında değildir?
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

3 Yorum

  1. Hasan İzeltaş 08/03/2014 07:42

    Faydalı bir site

  2. mehmet 08/03/2014 07:33

    Gerçekten güzelmiş

  3. gökhan 15/01/2014 10:44

    harika :)

Yorum Yaz