Tebrikler! Testin en başarılı üyesi @seymak_00 860 puan
İnformal öğrenmede, öğrencilerin bilgiyi okul ortamından farklı olarak milli park, müze, bilim ve sanat merkezleri ve benzeri alanlarda birincil kaynaklardan elde ederek anlamlandırdıkları söylenebilir. Bu süreçte öğrenciler yaparak, yaşayarak öğrenebilirler ve somut yaşantılar kazanabilirler.
Buna göre, informal öğrenme aşağıdaki programlardan hangisinin kapsamında daha etkili gerçekleştirilebilir?
Boş Bırak
Türk erkeğiyle evli olan yabancı bir kadın eve girerken ayakkabılarını çıkarmayı, büyüklerin elini öpmeyi ve misafirperverliği öğrenir. Türk erkeği ise eşinden pizza yapmayı ve değişik dans figürleri öğrenir.
Bu durum, aşağıdakilerden hangisine örnek olarak verilebilir?
Boş Bırak
Matematik dersinde, öğretmen ile öğrenciler arasında geçen bir konuşma şöyledir:
Öğretmen: Şimdi öğreneceğimiz çok zor bir konu ama disiplinli çalışırsanız öğrenirsiniz. Yaşam, kurallı ve disiplinli olmayı gerektirir.
Zeynep: Öğretmenim tahtadaki şekli defterime yan olarak çizebilir miyim?
Öğretmen: Hayır, ben ne yapıyorsam aynısını yapın. Siz her şeyi benden öğreniyorsunuz.
Selim: Öğretmenim ben soruyu formül kullanmadan başka bir yoldan da çözdüm, isterseniz göstereyim.
Öğretmen: Benim verdiğim formülü ezberle ve o şekilde çöz. Sınavda formülsüz çözümleri kabul etmeyeceğim. Bu formüller yüzyıllardır kullanılıyor, sen de kullan.
Bu örnekteki öğretmen hangi eğitim felsefesine göre davranmaktadır?
Boş Bırak
Hayat bilgisi dersinde milli ve dini bayramlar ve yerel kurtuluş günleriyle ilgili konuların işleniş zamanı belirlenirken öncelikle aşağıdakilerden hangisi göz önünde tutulmalıdır?
Boş Bırak
Program geliştirme sürecinde izlenecek işlem basamakları aşağıdaki işlem - zaman çizelgesinde verilmiştir.
Bu işlem - zaman çizelgesinde hangi iki işlemin sırasının değiştirilmesi doğru olur?
Boş Bırak
Öğretim programlarının en önemli ögesi olan kazanımlarda, gözlenemeyen ya da yoruma açık ifadeler yerine gözlenebilir ve net ifadelerin kullanılması önerilmektedir.
Bu önerinin aşağıdaki süreçlerden hangisini kolaylaştırıcı etkisi en azdır?
Boş Bırak
“Görgü kurallarına uymayı alışkanlık haline getirme” kazanım ifadesinin, öğrencilerde davranış değişikliğine neden olup olmadığını sınamak amacıyla duyuşsal ve psiko - motor öğrenme alanlarında değerlendirmeler yapılacaktır.
Öğrenme alanlarına göre, bu kazanımın ölçülmesinde kullanılması uygun olan ölçme araçları aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
(Duyuşsal alan / Psiko - motor alan)
Boş Bırak
Sedat Öğretmen, beden eğitimi dersinde voleybol, basketbol ve hentbol oyunlarının benzer görünmekle beraber farklı özelliklerde olduğunu düşünür ve bu oyunların öğretiminde farklı yöntem ya da teknikler kullanır. Her oyunu kendi içinde organize ederek öğretir.
Buna göre, Sedat Öğretmen’in aşağıdaki içerik programlama yaklaşımlarından hangisini kullandığı söylenebilir?
Boş Bırak
Fen öğretiminde öğrencilerin bilgileri “keşfetmelerini” isteyen bir öğretmen, aşağıdakilerden hangisine en az yer vermelidir?
Boş Bırak
Bir ilköğretim programı yeniden yazılır ve uygulanmadan önce bu programın denenmesine karar verilir. Programın etkili bir şekilde uygulanabilmesi için planlama yapıldıktan sonra deneme yapılacak okullar ile sınıfların belirlenmesine sıra gelir.
Aşağıdakilerden hangisi deneme okullarını ve sınıfları seçerken dikkate alınması gereken ölçütlerden biri değildir?
Boş Bırak
Sinem Öğretmen, sınıfında öğrencilerinin kendilerini güvende hissetmelerine, derslerde katılımcı ve enerjik olmalarına, kendi çalışmalarını yönetebilecekleri öz denetime sahip olmalarına, arkadaş grubuna ait olmayı hissetmelerine, her zaman meraklı, dikkatli ve çaba göstermeye duyarlı olmalarına ve kendi kararlarını vermelerine önem vermektedir.
Buna göre, Sinem Öğretmen’in öğrenme ortamlarını düzenlerken hangi öğrenme yaklaşımı ilkelerini temel aldığı söylenebilir?
Boş Bırak
I. Bir hücre modeli oluşturarak hücreyi oluşturan ögelerin birbirleriyle ilişkisini gösterme
II. Hücre organellerinin görevlerini kendi cümleleriyle ifade etme
III. Canlının hücrelerden oluştuğunu örneklerle açıklama
IV. İki farklı dokuya ait hücrenin temel ögelerini eşleştirme
V. Daha önce duymadığı tek hücreli bir canlı türü tasarlama
Yukarıdaki kazanımlardan hangisi Bloom’un bilişsel alan sınıflamasına göre daha üst düzeydedir?
Boş Bırak
Öğretim programları hazırlanırken kazanımların yazılması ya da öğrenme çıktılarının belirlenmesi hem eğitim durumları hem de ölçme durumları için rehber konumdadır.
Buna göre, kazanımlar yazılırken ya da öğrenme çıktıları belirlenirken
I. Öğrenciler için bu konu alanında hangi temel becerileri kazanmak önemlidir?
II. Öğrenciler için hangi olgu, kavram, ilke ve genellemelerle kuramlar gereklidir?
III. Öğrenciler için hangi zihinsel süreçler dikkate alınmalıdır?
sorularından hangileri sorulmalıdır?
Boş Bırak
Öğrenmede bitişiklik kuramının öncülerinden Guthrie’ye göre, öğrenilen bilgilerin sağlıklı bir şekilde transfer edilebilmesi için öğrencilerin gerçek veya gerçeğe yakın öğrenme yaşantıları kazanmaları önemlidir.
Bu görüşü benimseyen bir öğretmenin ünite planı hazırlarken aşağıdaki uygulamalardan hangisine en az yer vermesi beklenir?
Boş Bırak
Fen ve teknoloji dersi öğretim programı ilköğretim 6. sınıf “canlılarda üreme, büyüme ve gelişme” ünitesinde ve paylaşıldığı toplumsal organizasyonların önemini fark ederek bu organizasyonlara katılmaya gönüllü olur.” kazanımı yer almaktadır.
Öğrencilerin bu kazanıma ulaşabilmeleri için aşağıdaki uygulamalardan hangisi önerilemez?
Boş Bırak
“Meyve suyu niçin daha yavaş, su ise daha hızlı akar? Bugün işte bunu öğreneceğiz.” diyen bir sınıf öğretmeninin öncelikle aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirmek istediği söylenebilir?
Boş Bırak
Bir öğretmen ilköğretim I. Kademe fen ve teknoloji dersinde hücre konusunu işlerken A şubesinde üç boyutlu hücre modelini kullanarak B şubesinde ise modeli getirmeyi unuttuğu için tahtada gerçeğe yakın çizimler yaparak konuyu anlatır. Konu sonundaki değerlendirmede, B şubesindeki bazı öğrencilerin hayvan hücresini küresel yapılar yerine dairesel yapılar olarak düşündüklerini ve A şubesinin daha başarılı olduğunu belirler.
Buna göre, aşağıdaki yorumlardan hangisi yanlıştır?
Boş Bırak
Bir öğretim sürecinde fiziksel olarak ayrı mekanlarda bulunan kişilere zaman zaman etkileşimli ortam sağlamak amaçlanmaktadır. Bunun için ortam, öğretici, öğrenci ve ders içeriğini bir araya getirecek bir sistem planlanır. Eğitimi alacak her bireyin kendi ihtiyacı dikkate alınır ve kişiye özel ders süreleri planlanabilecek modüler bir sistem uygulanır. Bireyler eğitimlerini eş zamanlı ve eş zamanlı olmayan şekillerde alabilirler.
Bu örnekte hangi tür eğitim / öğretim uygulamasından söz edilmektedir?
Boş Bırak
Sosyal bilgiler dersinde “Haklarımı öğreniyorum.” konusunun içeriğinde sırasıyla,
  • bulunduğu çeşitli grup ve kurumlar içindeki yerini belirleme,
  • İçinde bulunduğu grup ile gruplara ait rolleri ilişkilendirme,
  • katıldığı gruplarda aldığı roller ile rollerin gerektirdiği hak ve sorumlulukları ilişkilendirme
kazanımlarına yer verilmiştir.
Buna göre, içeriğin aşağıdaki temel ilkelerden hangisine uygun belirlendiği söylenebilir?
Boş Bırak
Çağan Öğretmen, sosyal bilgiler dersine başlarken öğrencilerin “Yaşadığımız bölgede görülen doğal afetleri nasıl önleyebiliriz?” Problemini tanımlamalarını sağlar. Öğrencilere, problemin geçici çözümünü bulmaları için sorular sorar, yönlendirmelerle hangi verileri nasıl toplayacaklarını buldurur. Öğrencileri beşerli gruplara ayırır ve verileri farklı şekilde toplamalarını ister. Elde edilen veriler karşılaştırılır ve yorumlanır. Bulgular birlikte değerlendirildikten sonra çözüm yolları üretilir ve uygulanır.
Bu örnekte Çağan Öğretmen, dersinde hangi öğretim strateji, yöntem ya da tekniğini kullanmıştır?
Boş Bırak
Demir Öğretmen sosyal bilgiler dersinde “teknolojik ürünlerin hayatımızda ve çevremizde yaptığı değişiklikler” konusunu işlemektedir. Tartışmaya katılmak üzere 5 - 10 arası gönüllü öğrenci seçer. Öğrenciler birbirlerini görecek şekilde otururlar ve konuyla ilgili düşüncelerini sırayla söylerler. Söz almak istemeyen öğrenciye saygı duyulur ve bir başka öğrenciye söz hakkı verilir. Bu sırada sınıftaki diğer öğrenciler dinleyicidir, tartışmaya katılmazlar.
Bu örnekte Demir Öğretmen, dersinde hangi öğretim yöntem ya da tekniğini kullanmıştır?
Boş Bırak
Olası bir savaşta hava bombardıman birliklerinde görev alacak askerler için sanal savaş ortamları oluşturulmuş ve savaş anında ne zaman ne yapmaları gerektiğine lişkin bilgi ve beceri kazanmaları için eğitim verilmiştir.
Bu örnekte askerlere eğitim verilirken hangi öğretim yöntem ya da tekniğinin kullanıldığı söylenebilir?
Boş Bırak
Derin Öğretmen elinde bir kuklayla sınıfa girer ve kuklayı konuşturarak öğrencilere “Öğretmeninizi ve arkadaşlarınızı düşünün. Öğretmenleriniz bazen sınıfta arkadaşlarınıza kızabilir ve kızgınlıklarını farklı davranışlarla gösterebilirler. Şimdi dörder kişilik gruplar oluşturmanızı istiyorum. Sınıfta öğretmeninizi kızdıracak bir davranışı ve öğretmeninizin bu davranış karşısında vermiş olabileceği tepkileri düşünün. Bu anı istediğiniz şekilde yansıtın.” der ve öğrencilere 15 dakika zaman verir.
Derin Öğretmen, bu derste aşağıdaki öğretim yöntem ya da tekniklerinden hangisini kullanmıştır?
Boş Bırak
Derslik dışı öğretim yöntemleri genel olarak milli parklar, hayvanat bahçeleri, müzeler ve sergilere yapılan geziler ve gözlemler olarak tanımlanabilir.
Derslik dışı öğretim yöntemlerinin etkili hâle getirilmesi amacıyla aşağıdaki uygulamalardan hangisi önerilemez?
Boş Bırak
Aşırı yağmurun olduğu, sellerin büyük çevresel zararlara yol açtığı günlerde Mustafa Öğretmen, “Yağmurlar sayesinde bu yıl kurak geçmeyecek.” der. Mustafa Öğretmen’in yukarıdaki davranışından yola çıkarak altı şapkalı düşünme tekniğinden hangi şapka rengine uygun davrandığını bulan öğrenciler, ders boyunca aynı şapka rengine uygun tepkiler vereceğini bilmektedirler.
Buna göre, Mustafa Öğretmen’in ders boyunca aynı şapka rengine uygun olarak aşağıdaki davranışlardan hangisini göstermesi beklenmez?
Boş Bırak
Beril Öğretmen, Türkçe dersinde öğrencilerin “Metnin, türünü dikkate alarak okur.” ve “Gazete ve dergi okur.” kazanımlarını edinmelerini sağlamak için “rol oynama” ve “eğitsel oyun” öğretim yöntem ya da tekniklerini kullanır.
Beril Öğretmen, bu öğretim yöntem ya da tekniklerini kullanarak öğrencilerinde öncelikle, hangi özelliğin gelişmesine yardımcı olur?
Boş Bırak
Cemil Öğretmen, sınıfın zeminine bir üçgen çizer ve bu üçgenin köşelerini mutluluk köşesi, mutsuzluk köşesi ve kızgınlık köşesi şeklinde isimlendirir. Daha sonra öğrencilere birkaç örnek durum verir. Verilen durumlarda hangi duyguyu hissederlerse üçgenin o köşesine gitmelerini ve hissettikleri duyguyu ifade eden bir cümleyi yüksek sesle söylemelerini ister.
Bu örnekte Cemil Öğretmen, aşağıdaki öğretim yöntem ya da tekniklerinden hangisini kullanmıştır?
Boş Bırak
I. Kavramlar arasındaki ilişkileri ortaya koyar.
II. Soyut işlemler dönemi çocukları için daha uygun bir araçtır.
III. Dersin değerlendirme aşamasında da kullanılabilir.
IV. İşlenen konuya bütün olarak bakılabilmesine olanak verir.
Yukarıdaki ifadelerden hangileri kavram haritalarının özelliklerindendir?
Boş Bırak
Bilgisayar Destekli Öğretim (BDÖ)
Program türleriProgramın özellikleri
I. Alıştırma ve tekrarÖğrencilere işlenmiş konuların tekrarını yaparak öğrenilenlerin kalıcılığını sağlar ve öğrencinin öğrenemediği bilgi ve becerileri kazandırmaya çalışır.
II. Birebir öğretimÖğrenci kendi hızına göre çalışır ve bu programla öğretim zamanı kısalır.
III. Problem çözmeÖğrenciler gerçek hayatta karşılaşabilecekleri problemleri çözmeyi öğrenirler ve deneyim kazanırlar.
IV. BenzetimÖğrencileri gerçek hayata hazırlar ve öğrencilerin yaparak öğrenmelerini sağlar.
V. Sınama durumlarıÖğrencilere ürün ve sürece yönelik düzeyleriyle ilgili geri bildirim sağlar.
Deprem olduğunda ne yapması gerektiği ve kendisini nasıl koruyacağı konusunda yetersiz olan öğrenci için tabloda verilen BDÖ programlarından hangileri diğerlerine göre daha etkili olur?
Boş Bırak
Ayça Öğretmen, sosyal bilgiler dersinde “ülkemizin kaynakları” ünitesini işlemeden önce bir planlama yapar. Bu planlama sürecinde önce ünitenin kazanımlarını inceler. Bu ünitenin ön koşul davranışlarını belirlemek için bilişsel giriş testi hazırlar. Bu testin sonuçlarına göre öğrencilerde eksik olan ön koşul davranışlarla ilgili tamamlama öğretimi planlar. Öğrencilerin tamamının aktif katılımını sağlayacak etkinlikler düzenler ve ünitenin işlenmesi bittikten sonra öğrencilere uygulanacak izleme testi hazırlar. Herhangi bir öğrenme eksikliğine ya da yanlışlığına yönelik ek öğrenme - öğretme etkinliklerinin neler olacağına karar verir.
Bu örnekte, Ayça Öğretmen’in hangi öğrenme yaklaşımının işlem basamaklarını izlediği söylenebilir?
Boş Bırak
Şafak Öğretmen, iş birliğine dayalı öğrenmeyi kullanmak üzere öğrencileri gruplara rastgele dağıtarak kartallar ve şahinler adlı iki grup oluşturmuştur. İki gruba da her hafta vereceği etkinlikler için kendi gruplarıyla birlikte çalışacaklarını söyler. Başarıyı izlemek için Şafak Öğretmen, kartalları takım puanları bakımından; şahinleri de bireysel puanları bakımından her hafta değerlendirip puanlarını ne kadar artırdıklarını not eder.
Bu uygulamada dönem sonunda aşağıdakilerden hangisinin olması beklenir?
Boş Bırak
Nil Öğretmen, öğrencilerini öğrenmeye teşvik eden etkin bir öğrenme - öğretme ortamı sağlamak için çaba gösteren nitelikli bir öğretmendir.
Aşağıdaki uygulamalardan hangisinin Nil Öğretmen’e ait olma olasılığı en yüksektir?
Boş Bırak
Bir ilköğretim öğretmeni, öğrencileri gruplara ayırmış ve her gruba aynı ünitenin farklı konularıyla ilgili kapsamlı bir problem durumu vererek bu problemlerle ilgili çalışmalar yapmalarını istemiştir. Ancak ünite sonunda yaptığı sınavda her grubun sadece kendi çalıştıkları konuyla ilgili soruları cevaplayabildiğini, diğer sorularda oldukça düşük başarı gösterdiklerini görmüştür.
Öğretmen, bu uygulamada başarıyı artırmak için aşağıdakilerden hangisini yaparsa daha etkili sonuç alır?
Boş Bırak
Öğretmen derste sunum yapan öğrencisi Gamze’ye, “Gamze, ne sunduğun kadar, nasıl sunduğun da önemli. Sunumunun arkadaşlarında kalıcı öğrenme sağlayacağını düşünmüyorum.” der.
Aşağıdakilerden hangisi öğretmenin, Gamze’yi bu şekilde eleştirmesinin nedenlerinden biri olamaz?
Boş Bırak
Serkan Öğretmen, derste öğrencilere (I) “derse etkin katılımınızı bekliyorum.” der ve (II) öğrenci grupları oluşturur. (III) Gruplar arasında dolaşarak onlara ipuçları verir. (IV) Sınıfa getirdiği kaynakları öğrencilerle paylaşır. (V) Beğendiği çalışmalara artı puan verir.
Yukarıdaki öğretmen davranışlarından hangisi, öğrencilerin öğrenme - öğretme sürecine etkin katılmalarını sağlamada en az etkiye sahiptir?
Boş Bırak
“Koro” adlı filmde, öğretmen sınıfındaki tüm öğrencilerden bir koro oluşturmak amacıyla onlara tek tek şarkı söyletip ses özelliklerini ve müzik yeteneklerini değerlendirir. Bu öğretmen koroyu çalıştırırken müzik yeteneği olmadığını düşündüğü bir öğrencisine nota defterini elinde tutma ve sayfaları çevirme görevi verir.
Öğretmenin bu davranışının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Bireylerin örgün eğitim kapsamında edindiği bilgilerin, meslek yaşamlarında ve sosyal hayatlarında başarılı olmalarını sağlayacak düzeyde olması, bilginin ve teknolojinin hızla geliştiği günümüzde pek mümkün olmamaktadır. Bunun için toplumdaki bireylerin ihtiyaç duyduğu bilgiyi ve beceriyi daha verimli ve sistemli bir şekilde elde edebilmesine olanak sağlayan yaklaşımlardan yararlanması önem taşımaktadır.
Bu yaklaşımları sağlayan öğrenme - öğretme süreci aşağıdakilerden hangisinin temelinde vardır?
Boş Bırak
Fen ve teknoloji dersinde “güneş enerjisinin kullanıldığı yeni bir aydınlatma mekanizması” yapmak için öğrenci grupları oluşturulur. Öğrenciler önce ne yapacaklarını planlarlar ve buna göre kendi aralarında iş bölümü yaparlar. Çalışmalarıyla ilgili topladıkları bilgileri organize ederler. Elde ettikleri sonuçları nasıl sunacaklarını planlarlar. Sunularını hem kendi sınıfındaki hem de başka sınıflardaki arkadaşlarıyla paylaşırlar. Son olarak çalışmada öğrendiklerini yansıtırlar ve çalışmaların değerlendirilmesinde söz sahibi olurlar.
Bu örnekte hangi öğrenme yaklaşımı uygulanmıştır?
Boş Bırak
Zeynep Öğretmen, öğrencilerinin özyeterlik algılarını geliştirmeye çok önem vermekte ve öğrenme - öğretme sürecini buna göre düzenlemeye çalışmaktadır. Bu süreçte öğrencilerin bireysel ihtiyaçlarını dikkate almakta ve iş birliğine dayalı öğretim yapmaktadır.
Aşağıdakilerden hangisi Zeynep Öğretmen’in sınıfında özyeterlik algısı gelişmiş öğrencinin yapacağı davranışlardan değildir?
Boş Bırak
Eğitim uzmanları, sosyal bilimler alanında eğitim yönlendiricileri için bir “probleme dayalı öğrenme (PDÖ) oturum rehberi” hazırlar. İlk aşamada amaçlara uygun hedefleri belirlerler. Daha sonra,
I. Her oturum için ayrı süre planlarlar.
II. Öğrencilerden her oturuma uygun senaryo yazmalarını isterler.
III. Öğrencilere bu süreçte kullanabilecekleri kaynakların listesini verirler.
IV. PDÖ öncesi ve sonrası öğrencilere değerlendirme formları hazırlarlar.
V. Ayrıca eğitim yönlendiricisine de bir değerlendirme formu verirler.
Yukarıda verilen PDÖ sürecinde hangi basamaktaki işlem hatalı yapılmıştır?
Boş Bırak
Eren Öğretmen, dersinde sıvıların kaldırma kuvveti konusunu işler ve bu süreçte aşağıdaki kavram karikatürünü kullanır.
Aşağıdakilerden hangisi Eren Öğretmen’in kavram karikatürünü kullanmasının amaçlarından biri olamaz?
Boş Bırak
Aşağıdaki durumlardan hangisi, yapılandırmacı yaklaşıma dayalı olarak öğrenme - öğretme sürecinde teknoloji kullanımına ilişkin bir strateji olabilir?
Boş Bırak
Bir Kuzey Avrupa ülkesinde hemşirelik lisans programı mezunlarının çalışmaya başlayabilmeleri için yeterli düzeyde bilgi ve beceri sahibi olduklarını çoktan seçmeli bir testle göstermeleri gerekmektedir. Bu testte adayların başarılı sayılmaları için doğru cevaplamaları gereken soru sayıları meslek standartları doğrultusunda belirlenir ve yeterlik düzeyi için bir kesme puanı oluşturulur. Testten başarılı olan adaylar, çalışmaya başlamak için gerekli olan sertifikalarını almaya hak kazanırlar.
Yapılan değerlendirmenin amacına ve ölçütüne göre türü aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
(Amacına göre / Ölçütüne göre)
Boş Bırak
44. - 46. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ.
İnsan nefesinden, kandaki alkol düzeyini ölçen alkolmetrelerin kullanılmadığı bir ülkede, trafik polisleri alkol kontrolünü “yedi adım testi” ile yapmaktadır. Bu testte, kontrolü yapılacak sürücüden düz bir çizgi üzerinde yedi adım atması istenir. İlgili trafik polisi ise sürücünün yürüyüşünü gözlemleyerek aşağıdaki formu doldurur.
Sürücünün gözlenmesi sonucunda, formdaki maddelerden iki veya daha fazlası “Evet” olarak işaretlenmiş ise sürücü, alkollü olarak değerlendirilip kendisine ceza kesilmektedir.
Sürücülerin alkol düzeylerinin ölçülmesinin ve değerlendirilmesinin türleri, aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
(Ölçme / Değerlendirme)
Boş Bırak
“Yedi adım testi”nin uygulanması sonucunda sürücü için işaretlenen toplam “Evet” sayısı, alkol düzeyinin bir ölçümü olarak kabul edilmektedir.
Buna göre, “yedi adım testi”nden elde edilen alkol düzeyi ölçümleri hangi ölçek türündedir?
Boş Bırak
Trafik polisinin kullandığı form için aşağıdaki terimlerden hangisi kullanılabilir?
Boş Bırak
Geniş ölçekli sınavlar yapan bir kurumda çalışan bir uzman, eğitim bilimleri testiyle ilgili olarak aşağıdaki açıklamayı yapmaktadır: “Çoktan seçmeli madde formatıyla üst düzey düşünme becerilerinin ölçülmesinin zor olduğunun farkındayız. Örneğin, bir kişinin ne kadar iyi bir öğretmen olduğunun en geçerli değerlendirmesi için açık uçlu maddeler kullanılmasına ve performans değerlendirme uygulamalarına ihtiyaç vardır. Ancak bizim sınavımıza yaklaşık bir milyon aday katılmaktadır. Geliştirilecek performans görevleriyle değerlendirme süreci, en az bir yıllık bir zaman dilimine ve sınırsız ölçüde kaynağa ihtiyaç duyacaktır.”
Uzmanın açıklamasına göre, belirtilen sınavda açık uçlu madde formatı ve performans değerlendirmenin yerine çoktan seçmeli madde formatının kullanılmasının gerekçesi aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Serap Öğretmen, hazırladığı ve ilk defa uyguladığı bir sınavda geçme puanını 60 olarak belirlemiştir. Ancak sınav sonuçlarını değerlendirirken 59 puan alanları da başarı saymıştır.
Serap Öğretmen’in 59 puan alan öğrencileri de başarılı saymasındaki temel gerekçe aşağıdakilerden hangisi olursa ölçme ve değerlendirme açısından geçerli bir uygulama yapmış olur?
Boş Bırak
Başarı testi geliştiren bir uzman, pilot uygulama için on öğrenciyi tek tek sınava almıştır. Bu uygulamada öğrencilerden maddeleri sesli olarak çözmelerini isteyen bir uzman, öğrencilerin maddeleri çözerken kullandıkları bilişsel süreçleri açığa çıkarmayı amaçlamıştır.
Uzmanın bu çalışması, geliştirilen testin en çok hangi özelliği hakkında bilgi sağlar?
Boş Bırak
Bir okuldaki bilim şenliğine 11 şubenin yaptığı proje sayıları aşağıdaki grafikte verilmiştir.
Buna göre, proje sayıları dağılımının ranjı kaçtır?
Boş Bırak
PISA 2006 Fen Bilimleri Testi’nde aşağıda yer alan maddeler kullanılmıştır.
Kullanılan bu maddelerin ilişkilendirildikleri kazanım aşağıdakilerden hangisi olabilir?
Boş Bırak
Bir matematik öğretmeni aşağıdaki çoktan seçmeli maddeyi sınavında kullanmıştır.
Problemde sözel olarak ifade edilen durumu cebirsel denkleme dönüştüren ve bu denklemi çözen ancak yeterince dikkatli olmayan öğrenciler, Evren’in yaşının değil, ablasının yaşının sorulduğunu unutarak A seçeneğini işaretlemişlerdir.
Yukarıda açıklanan durumun, maddenin
I. doğru cevaplanma oranı,
II. ayırt edilicilik düzeyi,
III. geçerlik
özelliklerinden hangilerini düşürmesi beklenir?
Boş Bırak
Özlem Öğretmen, bir ölçme ve değerlendirme uzmanından uygulayacağı sınavda kullanacağı madde türleriyle ilgili görüş istemiştir. Uzman, sınavda hem çoktan seçmeli, doğru - yanlış veya eşleştirme gibi seçimlik maddeler hem de kısa cevaplı ve açık uçlu maddeler kullanmasını önermiştir.
Ölçme ve değerlendirme uzmanının birden çok madde türünün kullanılmasını önermesinin gerekçesi aşağıdakilerden hangisi olamaz?
Boş Bırak
İlköğretim okullarında not verme amacıyla sözlü sınav uygulamasına son verilmiştir. Ancak öğretmenler, öğrencilerin dikkatini uyanık tutmak, sözlü anlatım becerilerini geliştirmek, öğrenme düzeylerini hızlıca kontrol etmek, öğrencilere önemli noktaların hangileri olduğunu işaret etmek ve sınıf içi etkinliklere yön vermek amacıyla sınıf içinde sözlü olarak soru sormaktadır.
Bu türden sözlü soru - cevap etkinliklerinin uygulanmasında aşağıdakilerden hangisi önerilemez?
Boş Bırak
Standart testleri eleştiren bir öğretmen aşağıdaki açıklamayı yapmıştır:
“Çoktan seçmeli maddelerden oluşan standart testlerde çoğu zaman gerçek hayatta karşılıkları olmayan, sınav için üretilmiş problemler kullanılmaktadır. Ancak biz öğrencilerimizin gerçek yaşamda karşılacakları türden problemler çözmelerini isteriz. Üstelik bu standart sınavlarda öğrenciler problemleri çözerken hiçbir araç, kaynak ve materyal kullanmamaktadır. Oysa gerçek yaşam problemlerinin çözümünde farklı araçlar ve kaynaklar kullanılır. Ayrıca, çoktan seçmeli madde türü genellikle alt düzey becerileri öne çıkarmaktadır. Gerçek yaşam problemlerinin çözümünde ise temel becerilerin yanı sıra yaratıcılık ve üst düzey düşünme becerileri de kullanılmaktadır. Bu nedenlerle, okullarımızda farklı bir değerlendirme yaklaşımının kullanılmasını destekliyorum.”
Bu açıklamayı yapan öğretmenin, okullarda hangi değerlendirme yaklaşımını desteklemesi beklenir?
Boş Bırak
Durmuş Ali Öğretmen, iki farklı lise 1. sınıf şubesine matematik sınavı uygulamıştır. İki uygulama sonucunda her iki sınıfta da puan dağılımı tek modlu simetrik bir yapıda olmuştur. İki şubenin puan ortamalası aynı, standart sapmaları ise farklı hesaplanmıştır.
Bu iki şubenin puan dağılımları grafiği aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir?
Boş Bırak
Bir okulda öğrencilerin gelişimini izlemek amacıyla, bir hafta arayla, 100’er maddelik paralel iki test uygulanmıştır. Bu iki uygulamadan elde edilen doğru cevap ortalamaları, standart sapmalar ve Zeynep adlı öğrencinin doğru cevap sayıları aşağıdaki tabloda verilmiştir.
Birinci Uygulamaİkinci Uygulama
Testin Ortalaması5060
Testin Standart Sapması1010
Zeynep'in Doğru Sayısı6065
Zeynep’in durumuyla ilgili olarak,
I. Mutlak başarı düzeyi artmıştır.
II. T standart puanı artmıştır.
III. Sınıf içindeki sıralamada yükselmiştir.
ifadelerinden hangisi kesinlikle doğrudur?
Boş Bırak
58. ve 59. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ.
İlköğretim 6. Sınıf öğrencilerinin okuma becerilerinin zaman içindeki gelişimini izlemek amacıyla, 80’er maddelik çoktan seçmeli beş test geliştirilmiştir. Bu testler ocak ayından itibaren her ay okuldaki tüm 6. sınıf öğrencilerine uygulanmıştır. Puanlamada doğru cevaplanmış maddelere 1, yanlış cevaplara ve cevaplanmamış maddelere ise 0 puan verilmiştir.
Aşağıda, Burcu’nun bu testlerdeki doğru cevap sayılarına ve Z standart puanlarına ait grafik verilmiştir.
Burcu’nun durumuyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur?
Boş Bırak
Nisan ayında uygulanan testin standart sapması 6 olduğuna göre, bu testten 64 soruyu doğru cevaplayan bir öğrencinin T standart puanı kaç olur?
Boş Bırak
Bir matematik öğretmeni dönem sonunda 24 kişilik sınıfında birçok konuyu kapsayan çoktan seçmeli bir test uygulamıştır. Bu testte ondalık sayılar konusundan beş madde bulunmaktadır. Bu beş maddelik alt testin her bir maddesindeki seçenekleri işaretleyen öğrenci sayılarını aşağıdaki tabloda özetlemiştir. Doğru cevap olan seçenekleri yıldız işareti (∗) ile göstermiştir.
MaddelerABCDToplam
M133*15324
M242*14424
M30987*24
M46*65724
M54412*424
Bu beş maddelik alt testin ortalaması kaçtır?
Boş Bırak
Yapılan boylamsal bir çalışmada, ikiz erkek kardeşlerin 5 yaşındaki ilgi alanları arasında 0,80; aynı çocukların 18 yaşındaki ilgi alanları arasında ise 0,60 korelasyon katsayısı saptanmıştır.
Buna göre, ilgi alanları arasındaki korelasyon katsayısı farklılığını aşağıdakilerden hangisi en iyi açıklar?
Boş Bırak
Motor gelişimin incelendiği bir çalışmada, 16 aylık tek yumurta ikizleri her biri bir grupta olacak şekilde iki gruba ayrılırlar. Birinci gruba tırmanmayı gerektirecek çok sayıda eşyanın bulunduğu bir ortamda altı hafta boyunca merdiven tırmanma eğitimi verilir (E). İkinci grupla ise tırmanacakları herhangi bir eşyanın bulunmadığı bir ortamda, motor gelişimle ilgili olmayan oyunlar oynanır (O). İki grubun motor performanslarının her hafta ölçüldüğü bu çalışmanın sonunda, verilen merdiven tırmanma eğitiminin motor gelişim hızını bir süre için artırdığı, bu süreden sonra eğitime devam edilmesinin motor gelişim hızını bir süre için artırdığı, bu süreden sonra eğitime devam edilmesinin motor gelişim hızını artırmada bir etkisinin olmadığı ve normal çocuklara yaklaştıkları görülür. Bu sürede normal yaşamda var olan tırmanma etkinliklerinin yerine başka oyunların oynatıldığı grupta (O), motor gelişim hızının yavaşladığı ancak bir süre sonra onların da normal çocuklara yaklaştıkları gözlenir.
Normal gelişimin (N) kesikli çizgiyle gösterildiği aşağıdaki grafiklerden hangisi, bu araştırma sonucunu en doğru şekilde yansıtmaktadır?
Boş Bırak
Gelişimle ilgili yapılan araştırmalar, akranlarına göre konuşmayı geç öğrenen çocukların okumayı da geç öğrendiklerini göstermektedir.
Bu durumu en iyi açıklayan gelişim ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Beş yaşındaki bir çocuğun çizdiği resim aşağıda verilmiştir.
Çocuğun kraliçeye ilişkin şemasını taç takan bir kadın, arıya ilişkin şemasını ise kanatları ve iğnesi olan bir böcek olarak oluşturup daha sonra iki şemayı birleştirerek bu resimde kraliçe arıyı taç takan dişi bir böcek olarak çizmesi, Piaget’in bilişsel gelişim kuramına göre aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?
Boş Bırak
Şehirlerarası bir seyahat sırasında dört yaşındaki Merve ile yan koltukta oturan Hatice Teyze arasında şöyle bir konuşma geçer:
Hatice Teyze: Nerede oturuyorsunuz?
Merve: Ankara’da
Hatice Teyze: Anakara Türkiye’de mi?
Merve: Evet.
Hatice Teyze: Ankara’da oturanlar, Türkiyeli midir?
Merve: Hayır, Ankaralıdırlar.
Hatice Teyze: Hiç Türkiyeli tanıdın mı?
Merve: Tanıdım ama çok değil.
Hatice Teyze: Nerede oturuyorlar?
Merve: Bilmem...
Piaget’nin bilişsel gelişim kuramına göre, Hatice Teyze’nin sorularını Merve’nin yanlış yanıtlaması, aşağıdakilerden hangisinin tam olarak gelişmediğini gösterir?
Boş Bırak
66. - 68. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ.
Küçük bir kasabada doğan Fatma, çocukluğunda babasından sık sık dayak yer ve ev işlerinin ağırlığından bunalan annesinin ilgisinden de yoksun büyür. Lisede sınıf arkadaşları hangi bölümde okuyacaklarını uzun uzun araştırırken Fatma’nın tek düşüncesi evden uzaklaşmak olur. Açıkta kalmayacağı bölümleri tercih listesine yazar. Bunlardan birini kazanır ve üniversite eğitimi için İstanbul’a gider. Bu eğitimi sırasında, bazıları birbirine zıt olan çeşitli dinsel ve politik gruplara katılır fakat içlerinde barınamaz. Bir ara sınıf arkadaşı Emine ile eve çıkarlar ancak ona da yakınlık gösteremez, adeta kendisinden uzaklaştırır. Emine eşyalarını toplayıp evi terk ederken Fatma bunu umursamıyormuş gibi davranır çünkü o kimsenin yardımına gereksinim duymuyor ve her konuda kendine yetiyormuş gibi görünmek ister. Gerçekte kendine güvenmeyen, duygusal ama göstermeyi sevmeyen, sıkılgan, isteksiz ve duyarsız biri olarak Fatma’nın böyle görünmesi çok da zor olmaz.
Yukarıda anlatılanlara göre, Fatma hangi bağlanma biçimini geliştirmiş olabilir?
Boş Bırak
Marcia’nın kimlik statüleri yaklaşımına göre, Fatma hangi kimlik statüsünü geliştirmiş olabilir?
Boş Bırak
Bem’in cinsiyet rolleri yaklaşımına göre, Fatma hangi cinsiyet rolünü geliştirmiş olabilir?
Boş Bırak
69. ve 70. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ.
Lise 1. sınıf öğrencisi Arda okul rehber öğretmenine şunları anlatır:
Bence ilkokul öğretmenlerinin insanlar üzerindeki etkisi çok fazla. Örneğin, bizim öğretmenimiz matematik ve fen derslerine çok önem verirdi. Ben ise derslerde sürekli resim yapardım. Bu durum öğretmenimin hoşuna gitmez ve “Yaptığın resimler bir işe yaramıyor, ileride sakın resimle ilgili bir bölüm seçme.” diyerek benim şevkimi kırmaya çalışırdı. Ona çok kızardım ve dünyanın en iyi ressamı olacağım diye kendime sözler verirdim. Bu nedenle resim dergileri satın aldım, kurslara katıldım. Bu arada arkadaşlarımın benden daha iyi resim yapmalarına dayanamazdım. Örneğin, iki yıl önce bir resim yarışmasına katılmış, benden daha iyi resim yapan bir arkadaşıma da yarışmayı haber vermemiştim. Çok güzel olmasına karşın resmim dereceye giremediği için yıkılmıştım.
Erikson’un psikososyal gelişim kuramına göre, Arda’nın dünya çapında bir ressam olmaya yönelik çabaları, aşağıdaki duyguların hangisinden kurtulmaya yöneliktir?
Boş Bırak
Freud’un psikanalitik kuramına göre, sınıf öğretmeninin tutumu karşısında, Arda’nın resim çalışmalarına aşırı zaman ayırmaya devam etmesi, aşağıdaki savunma mekanizmalarından hangisine örnek olabilir?
Boş Bırak
Otobüs durağında bekleyen yaşlı bir kadın, sigara içen bir gencin dumanından rahatsız olur. Yaşlı kadın gence, astım hastası olduğu için sigaradan uzak durması gerektiğini açıklar. Genç, “Üzgünüm, açık alandayız, burada sigara içmek yasak değil.” der. Yaşlı kadın “Biraz ötede sigaranızı içemez misiniz? diye sorar. Genç, “Teyzeciğim, buna da itirazınız olmaz herhâlde.” diyerek birkaç adım uzaklaşır ve dumanı yaşlı kadını hâlâ rahatsız etmesine karşın sigarasını içmeye devam eder.
Kohlberg’in ahlaki gelişim kuramına göre, gencin içinde bulunduğu ahlaki evre aşağıdakilerden hangisi olabilir?
Boş Bırak
Tek yumurta ikizleri ile tek doğan çocukların dil gelişimlerinin incelendiği bir araştırmada, ikizlerin tek doğan çocuklara göre dil gelişimlerinin daha yavaş ilerlediği bulunmuştur. Araştırmacılar özellikle ilk yıllarda gözlenen ancak zaman içinde kapanan, tek çocuklar ve ikizler arasındaki bu farklılığın, ikizlerin anneleriyle olan konuşma sürelerinin az olmasından ve daha çok birbirleriyle iletişim kurmalarından kaynaklanabileceğini ileri sürmüşlerdir.
Bu araştırma sonucuna bağlı olarak dil gelişimiyle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?
Boş Bırak
Ayhan, içinde yaşadığı çevrede adı hep olumsuz sıfatlarla birlikte anılan bir sosyal gruba karşı olumsuz duygular beslediğini hissetmekte, ancak bir yandan da hayatında hiçbir üyesiyle bir kez dahi karşılaşmadığı hâlde niçin bu gruba karşı olumsuz duygular hissettiğini merak etmektedir.
Ayhan’ın söz konusu sosyal gruba karşı hissettiği olumsuz duygular aşağıdaki süreçlerden hangisiyle açıklanabilir?
Boş Bırak
Meral otomobiliyle işe giderken kaza yapmış ve ciddi biçimde yaralanmıştır. Otomobil kullanmaktan çok hoşlanan Meral bu olaydan sonra otomobil kullanmaktan korkmaya başlamıştır. Aradan bir süre geçtikten sonra arkadaşlarının ısrarıyla tekrar otomobil kullanmaya başlayan Meral’in korkusu giderek azalmış ve sonuçta ortadan kalkmıştır.
Meral’in kazada yaralanmasını, otomobil kullanma korkusunu ve bu korkunun giderek ortadan kalkmasını açıklayan tepkisel koşullama kavramları aşağıdakilerden hangisinde doğru sırada verilmiştir?
Boş Bırak
Kuramsal olarak insanların koşullanma yoluyla her durum ya da uyarıcıdan korkmayı öğrenmeleri mümkün olmakla birlikte pratikte insanların doğası gereği kendileri için tehlikeli olan durum ya da uyarıcılardan korkmayı daha çabuk öğrendikleri görülmektedir. Bu da insanların bazı durum ya da uyarıcılardan korkmaya ---- olarak yatkın olduğunu göstermektedir.
Parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
Boş Bırak
Garcia’nın olumsuz tat kaçınması konusunda yaptığı deneyler, tepkisel koşullanmanın daha önce doğru olarak kabul edilen hangi ilkesinin aslında doğru olmayabileceğini göstermiştir?
Boş Bırak
Aşırı kilolu olan Ayşen Hanım, bir diyetisyenin tavsiyesine uyarak kek, kurabiye ve benzeri kilo yapan yiyecekleri düşük miktarda elektrik şoku veren metal bir tabağa koyar. Tabağa her uzandığında elektrik çarpar ve elini çekmek zorunda kalır. Ayşen Hanım, tabağa verdiği elektrik akımının şiddetini birkaç günde artırır ve sonuçta tabaktan yiyecek alma girişiminde bulunmaktan vazgeçerek kilo vermeye başlar.
Ayşen Hanım’ın kilo vermek için uyguladığı teknik aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Bireylerin tutumları öğrenme yoluyla oluşur. Bu öğrenme, bazen sadece tutum nesnesinin isminin olumsuz duygusal anlamları olan kelimelerle eşleşmesi sonucunda gerçekleşir.
Bu şekilde öğrenilen olumsuz bir tutumu, tutum nesnesinin ismini olumlu duygusal anlamları olan kelimelerle eşleştirerek olumlu hâle getirmek isteyen bir psikolog, aşağıdaki tekniklerden hangisini kullanmaktadır?
Boş Bırak
Oynadığı balonun aniden patlaması nedeniyle balonlara karşı korku tepkisi geliştiren iki yaşındaki bir bebek, elinde balonla kendisine birkaç kez yaklaşmasının ardından iki yaş büyük abisini görünce elinde balon olmasa bile korku tepkisi vermeye başlamıştır.
Bebeğin abisine karşı korku tepkisi vermeye başlaması aşağıdakilerden hangisinin sonucudur?
Boş Bırak
Bakıcısı yemeğini yedirdikten sonra iki yaşındaki bebeğin ellerini ve ağzını sabunlu bir bezle sert bir biçimde silmektedir. Bir süre sonra bebek yemeğin ardından bakıcının sabunlu bezi eline aldığını görür görmez ağlamaya başlar. Bunun farkına varan bakıcı elinde bulunan bezle sadece mama iskemlesini siler ve bir iki gün içinde bebek artık bakıcısı sabunlu bezi eline aldığında ağlama tepkisi vermez. Ancak, bakıcısını görmediği hafta sonu tatilinin ardından bebek bakıcısının elinde sabunlu bezi görünce tekrar ağlama tepkisi vermeye başlar.
Bebeğin hafta sonu tatilinin ardından sabunlu bezi görünce ağlamaya tekrar başlaması, aşağıdaki kavramlardan hangisiyle en iyi açıklanabilir?
Boş Bırak
Normal olarak pek yalan söylemeyen bir öğrenci derse geç kaldığı bir gün hasta olduğunu söyleyerek öğretmeninden azar işitmekten kurtulmuştur. Bu olaydan sonra öğrenci gerek okulda gerekse evde zorda kaldığı durumlarda yalan söylemeye başlamıştır.
Öğrencinin yalan söyleme davranışında görülen değişme aşağıdaki öğrenme türlerinden hangisiyle açıklanabilir?
Boş Bırak
Bir basketbol okulu öğretmeni gösterdiği hareketleri iyi yapamayan öğrencilerine bağırmayı alışkanlık hâline getirmiştir. Bunun bir sonucu olarak birçok öğrenci, hareketleri daha iyi yapmak için çalışmak yerine okulu terk etmiştir.
Bu durum ceza yoluyla davranış kontrolünün aşağıda belirtilen sakıncalarından hangisine örnek oluşturabilir?
Boş Bırak
Kademeli yaklaşma tekniğiyle öğrencisine yeni bir davranış kazandırmak isteyen bir öğretmen aşağıdaki yollardan hangisini izleyecektir?
Boş Bırak
Edimsel psikoloji yaklaşımına göre, aşağıdakilerden hangisi tepki genellemesine örnek olabilir?
Boş Bırak
Bir psikolog, oğlunun her fırsatta küçük kardeşini hırpalamasından yakınan bir anneye, kardeşini her hırpaladığında onu sevdiği bir oyuncakla oynamasını yasaklayarak cezalandırmasını, kardeşine karşı sergilediği her olumlu davranışı ise bir şekilde ödüllendirmesini ancak sürekli olarak aynı ödülü kullanmamaya özen göstermesini tavsiye eder.
Psikoloğun anneyi sürekli olarak aynı ödülü kullanmama konusunda uyarmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Oğlunun düzenli biri olmasını isteyen bir anne, yatağını düzelttiği bir günün akşamında onu uzun süredir yapmadığı çok sevdiği bir tatlı yaparak ödüllendirmiş ancak beklentisinin aksine ertesi sabah oğlunun yatağını düzeltmeden okula gittiğini görmüştür.
Edimsel koşullama ilkeleri çerçevesinde düşünüldüğünde, çocuğun yatağını düzeltmeye devam etmemesinin en olası nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Ahmet Bey, bir sigorta şirketinde aylık 600 TL ücretle işe başlamıştır. Ücretini alabilmek için ayda en az 30 kişiye sigorta satmak zorunda olan Ahmet Bey, 30 kişiden sonra sigorta sattığı her kişi için belirli bir miktar prim alacaktır. Ahmet Bey, bir hafta içinde 30 kişiye sigorta satmış ve aylık ücretini almak için yöneticisine başvurmuştur. Ancak yönetici, kotasını doldursa bile aylık süre tamamlanmadan ücretinin ödenemeyeceğini söylemiştir.
Ahmet Bey’in iş yerinde uygulanan ödeme sistemi aşağıdaki pekiştirme tarifelerinden hangisini çağrıştırmaktadır?
Boş Bırak
Pınar Hanım, annesinin severek izlediği dizilerin arasında çok fazla reklam yayımlanmasından sürekli olarak yakındığını ancak yine de izlediği dizi bitinceye kadar reklamları da izlediğini fark etmiştir.
Pınar Hanım’ın annesinin reklam izleme davranışının sürmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
İlk kez gittiği lokantada yediği yemeğin tadından hoşlanmayan bir bireyin bir daha bu lokantaya gitmemesi aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?
Boş Bırak
İyi sonuçlar alan takımının maçlarına düzenli olarak giden bir taraftarın, takımının üst üste birkaç kez yenilmesinin ardından maça gitmekten vazgeçmesi aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?
Boş Bırak
Evde midesi bulanıyormuş gibi rol yaparak sevmediği yemekleri yemekten kurtulan Caner, yeni başladığı anaokulunda da sevmediği yemekleri yememek için midesi bulanıyormuş gibi yapmış ancak öğretmeninin taviz vermemesi nedeniyle okulda bu davranışı sönmeye başlamıştır.
Bu durumda, kısa dönemde, Caner’in evde mide bulantısı rolü yapma davranışında ne tür bir değişiklik beklenir?
Boş Bırak
Babası tarafından sürekli olarak azarlanan Tolga, ne yaparsa yapsın durum değişmemekte, babası bir bahane bulup kendisini azarlamaktadır. Tolga okuldaki başarısından söz ettiği bir akşam babasının kendisini azarlamadığını fark eder. Bu olaydan sonra Tolga azardan kurtulmak için babasına okulda yaşadığı gerçek olmayan bir başarıdan söz eder.
Tolga’nın babasına yalan söylemesi aşağıdakilerden hangisine örnek olabilir?
Boş Bırak
Bir alışveriş merkezinde dolaşan Ayfer, bozuk olduğu için hareketsiz durumdaki yürüyen merdivene ilk adımını sanki merdiven yürüyormuş gibi attığını fark etmiştir.
Ayfer’in bu davranışı aşağıdakilerden hangisinin sonucudur?
Boş Bırak
Bir köyde görev yapan bir öğretmen evinin altında tavuk beslemektedir. Alışveriş için gittiği ilçeden geç döndüğü bir gün tavukların evin içine kadar girdiğini görür ve tavukların davranışlarını sistematik olarak incelemeye karar verir. Tavuklara akşamüstü gün batarken yem vermeye başlar ve bir süre sonra gün batımı yaklaştığında merdivenin önünde toplanmaya aşladıklarını fark eder. Gün batımında, birkaç gün üst üste yem vermezse tavukların yavaş yavaş merdivenden çıkarak evin içine doğru ilerlediklerini görür.
Birkaç gün üst üste yem verilmeyen tavukların yavaş yavaş merdivenden çıkarak evin içine doğru ilerlemelerinin nedenini en iyi açıklayan ifade aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Arkadaşları Altan’a sürekli olarak tatsız şakalar yapmaktadır. Altan başlangıçta arkadaşlarının kendisine bu tür şakalar yapmalarını engellemek için kavga etmeden küsmeye, rica etmekten aldırmaz görünmeye kadar uzanan çeşitli yollar denemiş ancak başarılı olamamıştır. Çok üzülmesine rağmen Altan artık arkadaşlarının kendisine bu tür şakalar yapmasını engellemek için herhangi bir çaba göstermemektedir.
Altan’ın arkadaşlarının şaka yapmalarını engellemek için çaba göstermemesi aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?
Boş Bırak
Sosyal öğrenme kuramına göre, model alma yoluyla öğrenme dikkat, hatırlama, tekrar ve güdülenme olmak üzere dört adımda gerçekleşir. Bireyin hangi modellerin davranışlarına dikkat edeceğini ve hangi koşullarda dikkat ettiği davranışı sergilemek için güdüleneceğini belirleyen bazı etkenler vardır.
Aşağıdaki örneklerden hangisinde bu etkenlerden herhangi birine vurgu yapılmamaktadır?
Boş Bırak
İlk kez aldığı millî piyango biletine ikramiye çıktığı için ara sıra bilet almaya başlayan Özgür, daha sonra hiç ikramiye kazanamaması nedeniyle bilet almaktan vazgeçmiştir. Ancak, bir gün yanında kazı - kazan kartı alan bir arkadaşının ikramiye kazandığına tanık olmasının ardından Özgür, kazı - kazan almaya başlamış ve ara sıra küçük ikramiyeler kazanmıştır.
Bu bilgilere dayanarak aşağıdaki sonuçlardan hangisi çıkarılamaz?
Boş Bırak
Aşağıdaki örneklerden hangisinde, öğretmen öğrencilerine konulara çalışırken küçük adımlar ilkesinden yararlanmalarını tavsiye etmektedir?
Boş Bırak
Bir problemin çözülmesinde geçmiş öğrenmelerin ve problemlerin bileşenleri arasındaki ilişkilerin görülmesinin en fazla önem taşıdığı öğrenme türü aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Bir öğretmen öğrencisine sınava çalışırken konuları yüksek sesle bir arkadaşına anlatmasını ve arkadaşının konuyu kitaptan ya da notlardan izleyerek nerede hata yaptığını hemen kendisine söylemesini tavsiye eder.
Öğretmenin bu tavsiyeyi yapmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Trenle yolculuk yapmayı seven Ayşe Öğretmen, İzmir’e giderken çok fazla gürültü yapan bir grup yolcuyla tartışmış ve bu olaydan sonra trenle seyahat etmekten vazgeçmiştir. Ancak Ayşe Öğretmen, yarıyıl tatilinde yolların karlı olması nedeniyle kara yolları güvenli olmadığıiçin yeniden trenle yolculuk yapmıştır.
Ayşe Öğretmen’in trenle seyahat etmekten vazgeçmesini ve tekrar treni tercih etmesini açıklayan kavramlar aşağıdakilerin hangisinde doğru sırada verilmiştir?
Boş Bırak
Aşağıdaki durumlardan hangisinde bireyin sınama - yanılma yoluyla öğrenme stratejisini benimsemesi en uygun olacaktır?
Boş Bırak
Bir bireyin hatalarından dolayı aşırı derecede suçluluk duymaması, kendinden utanmaması, hatalarını fark edip bunları kişiliğinin bir parçası sayması, aşağıdaki kavramlardan hangisiyle en iyi açıklanabilir?
Boş Bırak
Yetmiş iki millete bir gözle bakmayan, halka müderris olsa da, Hakk’a asidir.
Yunus Emre’nin bu sözü, insancıl yaklaşıma göre, öğretmen - öğrenci iletişiminde aşağıdakilerden hangisinin önemine örnek verilebilir?
Boş Bırak
Annesiyle yaşadığı sorunu anlatan bir öğrenci, sınıf rehber öğretmeninden annesiyle konuşmasını ve kendisine aşağılayıcı sözler söylememesi için ona uyarıda bulunmasını istemektedir.
Bu durumda sınıf rehber öğretmeni aşağıdakilerden hangisini yaparsa, özerklik ilkesine uygun davranarak öğrenciye yardım etmiş olur?
Boş Bırak
Uzun zamandan beridir gerçek hayatın başlamak üzere olduğu izlenimine kapılmıştım. Fakat her zaman yolumun üzerinde bir engel, öncelikle erişilmesi gereken bir şey, bitmemiş bir iş, hizmet edilecek zaman, ödenecek bir borç oldu. Sonra hayat başlayacaktı. Sonunda anladım ki bu engeller benim hayatımdı.
Alfred D. Souza’nın bu sözleri, insancıl yaklaşıma göre, insan yaşamında aşağıdakilerden hangisinin eksikliğine vurgu yapmaktadır?
Boş Bırak
Babasıyla sürekli çatışma yaşadığından yakınmaya başlayan bir öğrenciye, aşağıdakilerden hangisi sorulursa insancıl yaklaşıma göre bireye saygı ilkesine aykırı davranılmış olur?
Boş Bırak
Bu yıl sınıf rehber öğretmeni olarak görevlendirilen Ayşe Hanım, rehberlik saatinde öğrencilere “Kimdir bu” formlarını dağıtır ve öğrencilerden sıra arkadaşlarına göstermeden bu formdaki sorulara yanıt vermelerini ister ancak bazı öğrencilerin uygulamaya katılmadıklarını görür.
Bu durumda, Ayşe Hanım gönülsüz öğrencilere aşağıdakilerden hangisini yaparsa gönüllülük ilkesine en uygun davranmış olur?
Boş Bırak
İlköğretim 4. sınıf öğrencisi Selin, okul rehber öğretmenine babasının kendisine cinsel tacizde bulunduğunu ayrıntılarıyla anlatır. Ayrıca olanları annesine de aktardığını fakat annesinin kendisine inanmadığını söyler.
Bu durumda, okul rehber öğretmeninin öncelikle yapması gereken davranış aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
İki yıldır üniversite sınavlarını kazanamıyorum. Bu kez önceki yıllara göre çok daha programlı hazırlanıyorum ancak insanların “Hâlâ kazanamadın mı?” Diye sormaları, kendime olan güvenimi azaltıyor. Yine kazanamazsam diye düşündüğümde uykularım kaçıyor. Sağlığım bozuldu. Çok istediğim hâlde mühendis olamayacak mıyım
Yukarıdaki ifadeleri söyleyen bir öğrencinin kendine olan güvenini yeniden kazanması için verilecek yardım öncelikle rehberliğin hangi alanına yönelik olmalıdır?
Boş Bırak
Çocuklarımın hepsi büyüyüp evden ayrılıp gittiler. Ev sanki bomboş, yapacak hiçbir işim de yok.
Bir görüşme sırasında yukarıdaki ifadeyi söyleyen biri, özellikle hangi duyguyu yaşadığını belirtmek istiyor olabilir?
Boş Bırak
Bir yandan okula giderek diğer yandan okuldan sonra çalışarak geçirdim çocukluğumu. O yıllarda zengin olma hayalleri kurardım. Başarılı bir iş kadını oldum ancak son zamanlarda çevremde iş dışında vakit geçirebileceğim, sıkıntılarımı paylaşabileceğim pek arkadaşımın bulunmadığını fark ettim. Bugüne kadar kendimle ilgili doğru amaçlar belirlediğimden artık emin değilim. Şimdi 40 yaşındayım ve anladım ki bugüne kadar kendi tercihim olduğunu sandığım kaderimi yaşıyormuşum.
Bir görüşme sırasında yaşamını bu sözlerle özetleyen biri, özellikle aşağıdakilerden hangisini ifade etmeye çalışmaktadır?
Boş Bırak
113. ve 114. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ.
Elif, otobiyografisinde şunları yazar:
Engelli bir ağabeyim olduğu için çocukluğum bir yetişkin gibi onun sorumluluğunu alarak geçti. Bir de ailem var tabi. Çocukluğumda hiçbir isteğimi karşılamadılar. Onlar yüzünden hep bir şeyler eksik kaldı. Arkadaşlarımın yaptıklarını her zaman bir adım geriden takip edebildim. Yakın arkadaşlıklar kuramadığım için okul yıllarında kendimi derslere verdim. Ailem ağabeyimin engelinden duydukları eksikliği, başarılarımla övünerek kapattılar. Liseye geçiş sınavlarında çok çalışarak istediğim bir liseyi kazandım fakat babam okul şehir dışında olduğundan, gidersem bir daha geri dönmeyeceğimi düşünüp beni göndermedi. Şimdi onların istediği okuldayım. Keşke her şey farklı olsaydı!
Buna göre Elif, otobiyografisinde özellikle aşağıdakilerden hangisini ifade etmeye çalışmaktadır?
Boş Bırak
Bu otobiyografiye göre, Elif’in aşağıdaki duygulardan hangisini en yoğun yaşadığı söylenebilir?
Boş Bırak
115. ve 116. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ.
Lise 2. sınıf öğrencisi Ayşe, okul rehber öğretmenine şunları anlatır:
İlköğretim 8. sınıfta iken annemle liseleri gözerek bilgi toplamıştık. Çocuklarla çalışmak istediğim için meslek liselerini de ziyaret etmiştik. Bir rehber öğretmen, fikrimin ileride değişebileceğine dikkat çektiğinden, meslek lisesini tercih etmedim. Geçen yaz bir kreşte gönüllü olarak çalıştım. O zaman anladım ki çocuklarla çalışmak bana göre değilmiş. Sanırım ben yardım etmekten çok insanları etkilemeyi ve ikna etmeyi seviyorum.
Super’in benlik kuramına göre, yukarıdakileri okul rehber öğretmenine anlatan Ayşe, hangi mesleki gelişim basamağındadır?
Boş Bırak
Holland’ın tipoloji kuramına göre, Ayşe’nin baskın kişilik tipi ve kişilik tipine uygun meslekler aşağıdakilerden hangisi olabilir?
(Kişilik Tipi / Meslek)
Boş Bırak
Okul rehberlik servislerinde, aşağıdaki durumlardan hangisinde problem tarama listesinin uygulanması en uygundur?
Boş Bırak
118. ve 119. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ.
Bir sınıftaki öğrencilere başarı ve yetenek testi uygulanmış, her iki testin puan ortalaması 60 bulunurken yetenek testi için standart sapma 4, başarı testi için 5 olarak elde edilmiştir. Bu sınıftaki beş öğrencinin ham puanları aşağıdaki tabloda verilmiştir.
AdıYetenekBaşarı
Fatma5660
Tülay5270
Gamze6060
Gül6860
Fulya6870
Sınıf rehber öğretmeni yukarıdaki tabloda verilen ham puanları z puanına dönüştürerek aşağıdaki başarı - yetenek karşılaştırma grafiğini oluşturmuştur. Yetenek ve başarı puanlarının yorumlanmasında, taralı alandaki başarı puanlarının yorumlanmasında, taralı alandaki öğrenciler yeteneği ölçüsünde başarılı kabul edilmektedir (Grafikte her öğrenci bir harfle temsil edilmiştir).
Buna göre, Fatma’nın sınıf içindeki yerini, yukarıdaki grafikte hangi harf tanımlar?
Boş Bırak
Başarı - Yetenek tablosu ve karşılaştırma grafiği dikkate alındığında, aşağıdaki öğrencilerden hangisi yeteneğinin üzerinde başarılı olmuştur?
Boş Bırak
Bir sınıf öğretmeni sosyometri sonuçlarına göre birlikte oturmak istemeyi 1, birlikte oturmak istememeyi –1 ile gösterdiği aşağıdaki tabloyu hazırlar.
Buna göre, Engin’in grup içindeki yerini sosyogramdaki hangi harf doğru olarak tanımlar?
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

Yorum Yaz