Tebrikler! Testin en başarılı üyesi Tuğba Korkmaz 480 puan
Türk Milli Eğitim sistemini düzenleyen genel esaslar 1739 sayılı milli eğitim temel kanununda belirtilmiş- tir. Buna göre Türk milli eğitim sistemi, ………….. ve ………… olmak üzere, iki ana bölümden kurulur.
Bu parçadaki boşluklara, aşağıdaki sözcüklerden hangisi sırasıyla getirilmelidir?
Boş Bırak
Toplumun beklentilerine uygun iyi vatandaşı yetiştirme sorumluluğunu taşıyan eğitim kurumlarının, bu sorumluluklarını sadece resmi programlarda öngörülen ders içerikleriyle kazandırmaları çok zordur. Çünkü açık programla kazandırılmaya çalışılanların çoğu bilgi aktarımından öteye geçememektedir. Bu durum, özellikle öğretilmekten çok yaşatılması gereken demokratik de- ğer ve tutumların kazandırılması bakımından önem ta- şımaktadır. Bu nedenle okullarda demokratik değerlerin yaşandığı ve yaşatıldığı bir süreç yaratılarak, açık programlarla kazandırılmaya çalışılan bilgi, beceri ve değerlerin bir yaşam biçimi olarak benimsenmesi sağ- lanmalıdır.
Yukarıda özelliklerin gerçekleşmesi için kullanabilecek program türü aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
I. Öğrencilerin, önemli bilgileri kendi kendilerine keşfetmeleri
II. Öğrenme sürecinde deneyimden önce ön koşul bilgilerin gerekli olduğu
III. Öğrencilere kavramlar ünite ve öbekler şeklinde verilmesi
IV. Öğrencilerin, öğretmen kılavuzluğunda araştırmalar yaparak kendi kendilerine öğrenmeleri
V. İçeriğin ardışıklık ilkelerine göre düzenlenmesi
Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri doğrusal programın dayandığı temel düşüncelerdendir?
Boş Bırak
I.Trafik ve İlkyardım dersinde trafik ışıklarının renklerini sayar.
II. Bir paragraftan sonra gelen cümleyi tahmin eder.
III. Sosyal Bilgiler dersinde çevreyi korumaya dönük hazırlanmış bir projeyi sağlayacağı yararlar açısından eleştirir.
IV. Matematik dersinde verilen problemi çözmek için özgün bir yöntem geliştirir
V. İngilizce dersinden öğrendikleri bilgilerle bir turiste adres tarif eder.
Yukarıda belirtilen bilişsel alan ifadeleri aşağıdakilerden hangisinde kalıcılığı en düşükten en yükseğe doğru sıralanmıştır?
Boş Bırak
Uygulamalı bir süreç olan program geliştirme, eğitim süreci ile ilgili olan bütün koşulların, bireylerin, ders kitapları ve araçların sürekli biçimde geliştirilmesidir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi program geliştirme sürecinin uğraş alanlarından biri değildir?
Boş Bırak
Öğrencilerin, içinde yaşadıkları sosyal çevre ve içinde bulunulan koşulların özünü analiz edebilmelerini amaçlayan bir öğretmen eğitim durumlarını düzenlerken aşağıdakilerden hangisini diğerlerine oranla daha az dikkate almalıdır?
Boş Bırak
Öğrenme – öğretme süreci temelde bir iletişim sürecidir. Bu iletişim sürecinde kaynak olan öğretmen ile alıcı durumda olan öğrenci arasında etkileşimin sağlıklı olması ve verilecek mesajın öğrenci tarafından sağlıklı bir biçimde alınması gerekmektedir.
Yukarıda belirtilen süreç aşağıdaki hangi öğretim ilkesiyle öncelikle ilgilidir?
Boş Bırak
Güneş öğretmen sunuş yolu ile öğretim yaklaşımını derslerinde kullanmak istemektedir. Güneş öğretmenin bu yaklaşımın gereği olarak aşağıdakilerden hangisini yapmaya özen göstermesi beklenmez?
Boş Bırak
Öğretme - öğrenme sürecinde, öğrencilerini farklı düşünmeye ve çoklu bakış açısı geliştirmeye yönlendirmek isteyen bir öğretmen öncelikle aşağıdaki hangi yöntem ya da teknikleri kullanmalıdır?
Boş Bırak
Duyuşsal öğretim ilgi tutum ve özgüven gibi hissi boyutların bireylerde oluşması şeklinde gelişir. Örneğin demokratik olma, hoşgörülü olma, çevre kirliliğine duyarlı olma gibi. Buna göre öğrencilerinde duyuşsal özellikler geliştirmek isteyen bir öğretmen aşağıda verilen özelliklerden hangisine sahip olmalıdır?
Boş Bırak
Altı ayakkabı düşünme tekniğinde yer alan pembe ev terliği uygulaması çoklu zeka modelinin hangi zeka alanında tam başarı elde eder?
Boş Bırak
Öğretmenlik ve etik birbiriyle ilişkili kavramlardır. İdeal bir öğretmen, yalnız kusursuz öğretme yetenekleri ile değil,aynı zamanda yaşama biçimi ile de örnek alınacak ahlaki bir modele dönüşür. Öğretmenlik meslek etiğinden bahsedebilmek için öncelikle, öğretmenin işinde profesyonel olması gerekir. Öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği görevleri belirtilen standartlar içinde yapabilecek yeterlilikte olmayan bir öğretmenin meslek eti- ği ilkelerinden söz etmek imkansızdır. Bu nedenle öğretmenlik mesleğinin birinci etik ilkesi profesyonelliktir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu ilkenin bir özelliği değildir?
Boş Bırak
• Öğrencilere akademik sorumluluk vermekten kaçınma
• Öğrencilerin bütün öğrenmelerini denetim altına alma
• Öğrencileri birbirleriyle karşılaştırarak rekabet oluşturma
• Öğrencilerinin inisiyatif alacakları ortamları oluşturmama
Yukarıdaki uygulamaları yapan bir öğretmeninin öğrencilerinde aşağıdakilerden hangisi öncelikle oluşur?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi yapılandırmacı (oluşturmacı) bir öğretmen davranışı değildir?
Boş Bırak
Tam öğrenme modelinde belirlenen standartlara uygunluğun belirlenmesi ve bir sonraki konu ya da üniteye geçmek aşağıdakilerden hangi uygulama sonucu gerçekleşir?
Boş Bırak
Ebru öğretmenin derste anlatacağı konu kapsamlı olup öğrencilerinde konu ile ilgili hazırbulunuşluk düzeyleri çok düşüktür.
Bu konuyu kısa bir zamanda öğrencilerine aktarmak isteyen Ebru öğretmene aşağıdaki hangi öğretim yöntemi önerilir?
Boş Bırak
I. Öğrencilerin başlanmış ya da yarıda bırakılmış bir durumu olayı problemi bitirmeleri amaçlı bir tekniktir.
II. Görüş farklılıklarını görmeye ve bunlara saygı göstermeye katkıda bulunan bir tekniktir
III. Öğrencilerin bir konuyu kavramaya çalışmasını, öğrenmesini, o konuda düşünmesini, başkalarının düşüncelerini öğrenip, değerlendirmesini sağlayan bir tekniktir.
Yukarıda özellikleri verilen aktif öğretim teknikleri aşağıdaki hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?
(I // II // III)
Boş Bırak
Kemal öğretmenin verdiği çalışma için alışveriş merkezine gider ve pantolonun % 20 indirimle satıldığını görür fakat vereceği parayı bir türlü hesaplayamaz.
Bu durumun öncelikli oluşma nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Öğrenme-öğretme sürecinde öğrenciler arasında bireysel farklılıklar olduğunu belirleyen bir öğretmenin aşağıdaki etkinliklerden hangisine öncelik vermesi uygun bir davranış olur?
Boş Bırak
(I // II)
Boş Bırak
Öğrenmede deneyimin kritik rolünü onaylayan bir öğretmen aşağıdaki hangi öğretim tekniğini öncelikle temele almalıdır?
Boş Bırak
Bir öğretmen aşağıdaki özelliklerin öğrencilerinde oluşmasını istemektedir.
• Grubun henüz fark edilmeyen ortak ihtiyaçlarına duyarlı olma
• Risk alma
• Yeni fikirlere, bilgi ve becerilere açık olma
• Kendini olası eleştirilere ve başarısızlıklara açık tutma
• Kaybetmeyi göze alarak yenilikleri deneme cesareti gösterme ve bundan zevk alma
Bu öğretmenin öğrencilerinde geliştirmek isteği beceri aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi işbirliğine dayalı öğrenme modelini uygulayan bir öğretmenin öğrencilerinde oluşmayacak bir özelliktir?
Boş Bırak
Begüm öğretmen derslerinde yaşadığı olaylar üzerinde düşünüp seçimler yapmakta ve bunlardan ders çıkarmaktadır. Yaptığı seçimlerin sorumluluğunu üstlenmekte daha sonra ise bu edinimlerini yeni planlamalarında kullanmaktadır.
Öğretmenin bu özellikleri, aşağıdaki üst düzey becerilerden hangisine sahip olduğunun göstergesidir?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi öğrenme-öğretme uygulamaları sırasında göz önünde bulundurulması gereken faktörlerden biri değildir?
Boş Bırak
Verilen bir problem ya da konu ile ilgili olarak, öğrenciler önce tek başlarına düşünüp, sonra iki, daha sonra dört ve sekiz kişilik gruplar halinde tartışırlar. En son grupta ulaşılan sonuçlar, sınıfa sunulur.
Yukarıda özellikleri verilen aktif öğretim tekniği aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Evde meydana gelebilecek tehlikeli ya da acil durumlarda öğrencilerin ne yapması gerektiğini uygulayarak göstermek isteyen bir öğretmen öğrencilerin dikkatini çekmek için sınıfa eli sargılı olarak girer. Kendisine merakla bakan öğrencilere, evde başlarına ne gelmiş olabileceğini sorar.
Yukarıdaki etkinlikte aşağıdakilerden hangisi bulunmamaktadır?
Boş Bırak
Bir öğretim etkinliğinde öğrencilere okulda karşılaşılabilecekleri çeşitli sorunlarla ilgili senaryolar verilir. Gönüllü olan öğrenciler bu senaryoları canlandırırlar. Senaryodaki sorunlar fark ettirilir. Öğrenciler, bu sorunlarla ilgili çözüm yolları üretirler.
Yukarıdaki öğretim etkinliğinde kullanılan öğretim yöntemi ve tekniği aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
Boş Bırak
I. Öğrencilere çalışkanlık simgesi olan adlar takma
II. Sorun yaşandığında konuyu değiştirme
III. Öğrenci yanlış yanıt verse de yanıtı kabul etme
IV. Öğrencileri bol bol övme ve ödül verme
V. Öğrencilerde var bilgileri ortaya çıkartıcı mesajlar kullanma
Yukarıda verilen davranışlardan hangisi sınıf içi etkileşim sürecinde öğretmenin yapması gereken bir davranıştır?
Boş Bırak
Dersinde sürekli olarak konuşan öğrencilerinin oturma yerlerini değiştiren Levent öğretmen aşağıdaki hangi sınıf yönetimi modelini kullanmıştır?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi bir öğretmenin sınıf içi rollerinden biri değildir?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi tebeşirli yazı tahtasının temel özelliğidir?
Boş Bırak
Boş Bırak
Edgar Dale tarafından öğrenme yaşantılarının ve eğitim durumlarının düzenlenmesine yardımcı olmak amacıyla geliştirilen yaşantı konisi dikkate alındığında, aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Boş Bırak
Bir dersin değişik bölümlerinde araç-gereç kullanmayla ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi veya hangileri yanlıştır?
I. Dikkat çekme aşamasında hikâye, karikatür, resim gibi görsel ve sözel araçlar kullanılabilir.
II. Güdüleme aşamasında görsel zekâya yönelik ilginç bir soru sorulabilir.
III. Hedeften haberdar etme aşamasında elektronik sunu, tepegöz saydamı veya yazı tahtası kullanılabilir.
IV. Değerlendirme aşamasında akış şemaları, kavram ağları/haritaları ve bilgi haritaları gibi görseluzamsal materyaller kullanılabilir
Boş Bırak

(I // II // III // IV)
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi otantik performans değerlendirmeyi gerektiren bir durumdur?
Boş Bırak
Fen ve teknoloji öğretmeni Emre Bey, öğrencilere, geçme notunu %30 oranında etkileyecek bir proje ödevi vermiştir. Proje konusu U şeklindeki bir mıknatıs içinde elektrik gücüyle dönebilen bir bobin düzeneği ile ilgilidir.
Emre Öğretmen’in öğrencilerin geliştirdiği düzeneği bir puanlama kriteriyle ölçme sürecine ne ad verilir?
Boş Bırak


Atış testinin uygulanması sonucunda asker için verilen puan, askerin atış becerisinin bir ölçümü olarak kabul edildiğine göre elde edilen ölçme sonuç- ları hangi ölçek düzeyindedir?
Boş Bırak
Askerin atış becerisini ölçmede kullanılan ölçmenin türü aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Askerin kritik mevzide görev almasına yönelik verilecek karar sonucunda yapılan ölçüte göre değerlendirmenin türü aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Mehmet Öğretmen anekdot kaydı tutarken olayla ilgili olarak gerçeğin bazı yönlerini görmezden gelmiş, bazı yönlerini kendi istediği gibi yazmış, olay kahramanından söz ederken abartıcı sözcükler kullanmıştır.
Mehmet Öğretmen’in tutmuş olduğu anekdot kayıtları ile ilgili olarak aşağıdaki yorumlardan hangisi doğrudur?
Boş Bırak
.Aşağıdaki tabloda Ayşe’nin fizik ve Türkçe derslerine ilişkin vize, final, proje, sözlü sunum ve ödev uygulamalarından aldığı puanlar verilmiştir.
SınavlarFizikTürkçe
I. Vize7040
II. Vize5060
Final6045
Sözlü7538
Proje9070
Ev Ödevi8075
Tablodaki puanlar dikkate alındığında Ayşe’nin fizik ve Türkçe başarısıyla ilgili ilişkiye yönelik aşağıda söylenenlerden hangisi doğrudur?
Boş Bırak
Bir firmaya eleman almak amacıyla başvuran adaylara bir performans testi uygulanmıştır. Daha sonra işe alınan adayların performans testinden aldıkları puanlarla iş performans puanları arasındaki ilişki katsayısı 0,75 olarak hesaplanmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi bu ilişki katsayısının yüksek bulunmasını sağlayan bir etken değildir?
Boş Bırak
Aşağıda belirtilen değişkenler arasındaki ilişkilerden hangisi, kamu personeli seçme sınavı alan bilgisi testinin yordama geçerliği hakkında bilgi verir?
(1. Değişken // 2. Değişken)
Boş Bırak


10. soruyla ilgili olarak aşağıda söylenenlerden hangisi doğru değildir?
Boş Bırak
10. maddenin güçlük düzeyiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Boş Bırak
Matematik Öğretmeni Alper Bey, 7A ve 7B şubelerindeki öğrencilere aynı testi uygulamıştır. Şubelerdeki puan dağılımına ait betimsel istatistikleri aşağıdaki tabloda verilmiştir.
İstatistikler7A7B
En düşük puan3220
En yüksek puan5038
Aritmetik ortalama4530
Standart sapma57
Öğrenci sayısı6080
Bu tabloya göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenebilir?
Boş Bırak
Whplas isimli filmin konusu şöyledir: “Küçük yaşlardan itibaren bateri çalmaya başlayan Andrew, işinde tam bir usta olmak ister. Yükseköğretim program tercihinde de ülkenin en iyi müzik okulu olarak gördüğü Shcarffer Konservatuarı’nı ilk sıraya yazar ve bu programı kazanır. Henüz 19 yaşında olmasına rağmen ders saatleri dışında kalan zamanlarda var gücüyle antrenman yapar. Bir gün, okulun en sert hocalarından birisi olan caz duayeni Terence Fletcher’ın dikkatini çeker. Fletcher Andrew’i okulun en parlak öğrencilerinin seçildiği ve sürekli yeni yarışmalara hazırlanan “studioband”e seçer. Başarısı kadar acımasızlığıyla da ün yapmış olan Fletcher, “studioband”e seçildikten sonraki ilk görüşmesinde Andrew’e kapasitesini sonuna kadar kullanmadan onu asla başarmış saymayacağını söyler.
Bu bilgilere dayanarak caz duayeni Terence Fletcher hakkında aşağıdaki yargılardan hangisine varılabilir?
Boş Bırak
Psikososyal gelişim sürecinin bu evresinde, “Gereksinimleri yeterli düzeyde karşılanan bireyler için dünya iyi bir yerdir, insanlar sevecendir ve başkalarına yaklaşmakta sakınca yoktur. Bu durumun aksine gereksinimleri yeterli düzeyde karşılanamayan bireyler ise yeterli sevgi ve ilgiyi göremediklerinden dolayı kendi yaşamlarına yabancılaşırlar ve içe kapanma (geri çekilme) duygusu yaşarlar. Bundan dolayı da başkalarına yaklaşmak kendileri için sakıncalı bir durumdur.”
Yukarıda bazı temel özellikleri verilen psikososyal gelişim dönemi aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Freud’un “Yetişkinlik dönemindeki kişiliklerimiz yaşamın ilk beş ya da altı yılındaki deneyimlerimizle oluşur. Yetişkinler bazen çocukluk döneminde olduklarından daha farklı kişiler haline gelmiş görünseler de yetişkin kişiliğin temelleri çocukluk yıllarımızda oluşur.” görüşü, gelişimin hangi temel ilkesini desteklemektedir?
Boş Bırak
I. Hipotetik düşünme
II. Odaktan uzaklaşma
III. Çoklu monolog
IV. Gecikmiş taklit
Piaget’nin evre kuramına göre yukarıda verilen bilişsel özellikler, bilişsel gelişimimin ilk dönemi olan duyusal motor dönemden son dönemi olan soyut işlemler dönemi ne kadar doğru bir biçimde eşleştirilerek sıralandığında uygun olan seçenek aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
“Aşık olmak bir binadan atlamaya benzer. Aklın “sakın yapma” öleceksin derken; kalbin “merak etme uçacaksın” der. Psikolojide bu durumun karşılığı olan ego çatışma durumu aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
“Benim hakkımda ne düşünüyorsan Allah sana iki katını versin.” ifadesinin Kohlberg’in kuramında karşı- lığı olan ahlaki gelişim düzeyi ve evresi aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Sınıf öğretmeni Serap Hanım, okul rehber öğretmenine okumayı öğrenmekte güçlük yaşadığı için sınıf tekrarı yapan Gülşah’ın öğrenme güçlüğü olduğundan şüphelendiğini söyler. Gülşah ile görüşen rehber öğretmen, Gülşah’ın annesinin, kızının okurken yaptığı en ufak hatada “Sen zaten okumayı öğrenemeyeceksin.” diyerek ona ceza verdiğini, Gülşah’ın da annesinin bu tutumu nedeniyle bir süre çaba göstermeyi bıraktığını fark eder.
Annesinin okumayı öğrenmekte güçlük yaşadığı için sınıf tekrarı yapan Gülşah’a karşı bu olumsuz tutumu Erikson’un psikososyal gelişim kuramına göre, onda aşağıdaki gelişimsel çatışmalardan hangisinin başarılı bir biçimde atlatılamamasına neden olur?
Boş Bırak
Lawrence Kohlberg’in insanda ahlaki yargının gelişimine ilişkin görüşleri temel alındığında aşağıdakilerden hangisi hatalı bir yargıdır?
Boş Bırak
Üç istek; sevilme, beğenilme ve takdir edilme insanı hayatta başkasının adeta kölesi yapar. Kolhberg’in kuramında bu durumun karşılığı olan ahlaki gelişim evre ve düzeyi aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
Boş Bırak
Bir sınıf öğretmeni ilkokul birinci sınıfa yeni başlayan öğrencilerini hem tanımaya çalışmakta hem de onları teşvik amacıyla, her birini en iyi yapabildiği etkinlik konusunda tek tek ödüllendirmektedir. Örneğin bir gün “Gizem’in yaptığı resmi beğendiğini söyleyerek, onu sınıfın önünde övmekte ve resmini sınıfın panosuna asarken”; başka bir gün “Buket’i en iyi masal anlatan kişi seçmektedir.” Öğretmenin bu tutumu, Erikson’un psikososyal gelişim kuramına göre, sınıfındaki öğrencilerin öncelikle hangi kişilik özelliğini kazanmasını destekler?
Boş Bırak
Modern öğrenme psikologlarına göre, ödev öğrencinin yaşına ve düzeyine uygun ve üstesinden gelebileceği bir güçlükte olmalıdır. Ödevin çok kolay olması durumunda öğrenci sıkılacak ve güdülenmede güçlük yaşayacaktır. Yeteneğinin üzerinde ve zor olması durumunda ise öğrenci yine güdülenmede güçlük yaşayacak ve ödevi yapmak yerine yapmama yoluna gidecektir.
Öğrenme psikologları, ödevle ilgili bu düşünceleriyle, öğrenme ile aşağıdaki süreçlerden hangisi arasındaki ilişkinin önemine vurguda bulunmaktadırlar?
Boş Bırak
Özel otomobiliyle seyahat eden bir kişi aniden acı bir fren sesi duymuş ve ardından da karşıdan gelen bir aracın yaşadığı kent Ankara’nın en işlek kavşaklarından birisi olan Kızılay kavşağında büyük bir gürültüyle otomobiline çarptığını görmüştür. Bu kazayı ciddi bir yara almadan ve maddi hasarla atlatan bu kişi, bu kaza sonrasındaki günlerde aradan uzun yıllar geçmiş olmasına rağmen, ne zaman Kızılay kavşağına gelse büyük bir huzursuzluk duygusu yaşadığını fark etmiştir.
Bu örnek olaydaki kişi için, Kızılay Meydanı huzursuzluk tepkisini ortaya çıkarmaya başlamadan önce ve başladıktan sonra aşağıdaki değişkenlerden hangi ikisinin işlevini yerine getirmektedir?
Boş Bırak
Cinsiyet rolüyle ilgili bir araştırmada kadınsı davranış- lar sergileyen 12 yaşındaki erkek çocukların uzun süreli uyum durumları ele alınmıştır. Sonuçlar, bu çocukların yetişkinliğe erişim süreçlerinde diğer erkeklere göre daha fazla uyum sorunu yaşadıkları yönünde bulgular içermektedir. Erkeksi kadınlar ve kadınsı erkekler toplum tarafından reddedilmiş ve küçümsenmiştir. Çünkü toplum, erkeksi erkeklere ve kadınsı kadınlara en büyük ödülleri vermek üzere tasarlanmıştır. Diğer bir ifadeyle, toplumca bu tip insanların en mutlu ve kendilerinden en hoşnut insanlar oldukları düşünülmektedir.
İnsanlarda cinsiyet rolü gelişimiyle ilgili bu metindeki düşünceler aşağıdaki öğrenme yaklaşımlarından hangisinin öngörüleriyle doğrudan ilgilidir?
Boş Bırak
Ali Bey yeni aldığı elbise dolabının kurulum yönergesine bakarak önce küçük parçaları birleştirmiş, sonra da birleştirdiği parçaları ilgili yerlere tutturarak elbise dolabını kurmayı başarmıştır.
Ali Bey’in elbise dolabını kurarken izlediği yol aşağıdaki öğrenme türlerinden hangisine uygun bir örnek olabilir?
Boş Bırak
Sanat adamı, yazdığının okunmasını, ilgi görmesini ister. Yalnız kendisi için yazan bir şair veya hikayeci düşünülemez. Bugün, yazdığının, bugün olmasa da hiç olmazsa yakın bir gelecekte okunacağını ummayan bir yazarın eline kalemi almasına ihtimal verilmez.
Sanatçı ya da yazarların okundukça ve ilgi gördükçe üretmeye devam etmeleri, bir davranışın devamı için aşağıdaki süreçlerden hangisine bir örnek olarak düşünülebilir?
Boş Bırak
Üniversite son sınıf öğrencisi olan Seda, ders çalışırken ve öğrenirken öğrenme hedeflerini kendisi belirleyebilmekte ve kendi öğrenmelerinin sorumluluğunu alabilmektedir. Süreç boyunca ve sürecin sonunda ne kadar başarılı olduğunu ve ilerleme gösterdiğini sürekli bir biçimde kontrol etmekte ve bir sorun ortaya çıktığında bu süreçlerde değişikliğe gidebilmektedir.
Seda’nın ders çalışırken ve öğrenirken izlediği yol bilgiyi işleme kuramcılarına göre en iyi aşağıdaki bilişsel süreçlerden hangisiyle açıklanabilir?
Boş Bırak
I. Bir davranış, ortaya çıktığı alandan soyutlanamaz.
II. Bir davranışın anlamı, onun alandaki konumuna bağlıdır.
III. Yaşamımızda olup bitenlere, yaşantılarımızı tek tek değil, hepsini bir bütün olarak algılayarak anlam veririz.
Yukarıda verilen öğrenme özelliklerinin tümü aşağıdaki öğrenme kuramlarından hangisinin temel öngörüleridir?
Boş Bırak
Ayhan, içinde yaşadığı çevrede adı hep olumsuz sıfatlarla birlikte anılan bir sosyal gruba karşı olumsuz duygular beslediğini hissetmekte, ancak bir yandan da hayatında hiçbir üyesiyle bir kez dahi karşılaşmadığı halde niçin bu gruba karşı olumsuz duygular beslediğini merak etmektedir. Ayhan’da olumsuz duygulara neden olan sosyal grup tepkisel koşullanma sürecinde Ayhan için aşağıdaki ögelerden hangisinin işlevini yerine getirmektedir?
Boş Bırak
Deneyimli eğitimcilere göre, sözel övgü, öğrencilerin istendik davranışlarının tekrarlanma sıklığını artırabilmek ve zamanla da alışkanlık haline gelmesini sağ- layabilmek için öğretmenlerce kullanılabilecek en doğal ve en kolay uygulanabilecek ödüllendirme biçimidir. Ancak sözel övgü, çok sık kullanıldığında kanıksanabilir ve etkili bir pekiştireç olma özelliğini kaybedebilir. Öğrenme psikologlarınca öğretmenlere yapılan bu uyarı en iyi aşağıdaki süreçlerden hangisiyle açıklanabilir?
Boş Bırak
Edebiyat öğretmeni Fatih Bey, katıldığı bir eğitim seminerinden çıkınca seminer boyunca konuşmacının söyledikleri yerine fiziksel görünüşüne ve giyimine odaklandığı için hiçbir şey hatırlayamadığının farkına varmıştır.
Bu edebiyat öğretmeninin, asıl hatırlaması gereken seminer içeriği yerine, daha çok dikkat ettiği için konuşmacının fiziksel görünüşünü ve kıyafetlerini hatırlaması öğrenme psikolojisinde en iyi aşağıdaki algı ilkelerinden hangisiyle açıklanabilir?
Boş Bırak
Annesinin sipariş ettiği ve akşam dönerken bakkaldan alınması gereken ekmek, süt, yumurta ve diğerlerini zihninde tutmaya çalışan Gamze, okula giderken oturdukları apartmanın da bulunduğu caddedeki her bir dükkanla annesinin kendisine sipariş ettiği ürünleri iliş- kilendirmiş ve bu yolla akşam eve dönerken annesinin almasını istediği şeyleri tek tek kolayca hatırlayabilmiştir.
Gamze’nin annesinin almasını istediklerini daha kolay hatırlayabilmek için izlediği yol bilgiyi işleme kuramcılarına göre aşağıdaki kodlama öğelerinden hangisine örnektir?
Boş Bırak
70. VE 71. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ..
Bir sınıf öğretmeni, her gün günün sonunda son dersin son 15 dakikasını öğrencilerine okuma alışkanlığı kazandırabilmek amacıyla kitap okuma etkinliği için ayırmıştı. Öğretmen, durumu önceden bilen ve dinlemeye hazır olan öğrencilerine dolabından çıkardığı kalın çocuk romanından okumaya başlar ve her gün kaldığı yerden devam ederek okumayı sürdürürdü. Öğrenciler ise sessiz bir biçimde ve ilgiyle öğretmeni dinler, devamını öğrenmek için sabırsızlanırlardı. Bazen zil çaldığı halde öğrencilerin birkaç sayfa daha okuması için öğretmene yalvardıkları olurdu. Öğretmenin okuduğu kitapta Çitlenbik isimli bir keçinin dağda bayırda yaşadığı maceralar anlatılıyordu.

Öğretmenin öğrencilerine okuma alışkanlığı kazandırabilmek amacıyla yapmış olduğu bu uygulama problem alanlarına göre rehberlik türleri esas alındığında aşağıdakilerden hangisi için uygun bir örnektir?
Boş Bırak
Öğrencilerin her gün belli bir bölümü okunan romanın devamını öğrenmek için sabırsızlanmaları ve merak duygusunun en üst düzeye çıkması durumunun karşılığı olan algı ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Mesleki olgunluk, bireyin içinde bulunduğu mesleki gelişim dönemine özgü mesleki gelişim görevlerini başarıyla yerine getirebilmesidir. Bazı mesleki gelişim kuramcıları, mesleki olgunluğun ölçütlerini belirlemeye çalışmışlar ve çeşitli ölçüt takımları öne sürmüşlerdir. Aşağıda bu kuramcılardan ikisi Super ve Overstreet tarafından önerilen, ergenlik dönemine ilişkin mesleki olgunluğun boyutları verilmiştir.
Super ve Overstreet’a göre, ergenlik dönemindeki bir bireyde mesleki olgunluğun boyutları gözlenirken öncelikle hangi boyuta bakılmalıdır?
Boş Bırak
Bu kişilik tipine sahip bireylerin belirgin özellikleri; dikkatli, titiz, tutarlı, itaatkar, düzenli, katı-esnek olmayan, sebatkar, özdenetimli, vicdanlı, dengeli ve hayal gücünden yoksun olmak biçiminde sıralanabilir. Yapmaktan hoşlandıkları etkinlikler ise nesnelerle ilgili sistematik çalışmalar, kurallara bağlı ve sistemli etkinlikler, hesaplama, kayıt tutma, veri işleme makineleri kullanma ve kontrol işlemleri vb. olarak sayılabilir.
Yukarıda bazı belirgin özellikleri ve yapmaktan hoşlandıkları bazı etkinlikler verilen kişilik tipi Holland’ın tipoloji-kişilik kuramına göre aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Araştırma sonuçları, aynı konu üzerinde ilgili davranan ve ikisi de başarılı olan iki öğrencinin çalışma nedenlerinin farklı olabileceğini göstermektedir. Öğrencilerden birincisi konuya ilgi duyduğu için ders çalışırken; ikincisi ise başarılı olursa yüksek not alacağını düşündüğü için ders çalışıyor olabilir.
Her ikisi de ders çalışan bu iki öğrencinin ders çalışma nedenleri arasındaki farklılık, insancıl eğitimin aşağıdaki temel ilkelerinden en iyi hangisiyle açıklanabilir?
Boş Bırak
Okul öncesi eğitim kademesindeki çocuklara verilmesi gereken rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin temel özellikleri dikkate alındığında aşağıdaki yargılardan hangisi hatalıdır?
Boş Bırak
. Onur’un yeni katıldığı arkadaş çevresindeki herkes kulağına küpe takmaktadır. Aslında bu tür aksesuarlardan çok hoşlanmayan Onur’da bir süre sonra grup tarafından dışlanma kaygısıyla kulağına küpe takmaya başlamıştır.
Onur’daki bu davranış değişikliği aşağıdakilerden hangisinin sonucudur?
Boş Bırak
İnsancıl psikologlarına göre, “Hiçbir danışman danışanı kendisinden daha iyi tanıyamaz. Bunun için de danışmanların danışanlara bir şeyleri benimsetmeye çalışmak, yani güdümlü bir yaklaşımı benimsemek yerine danışanların -nereden geldiklerini- anlamaya çalışmaları ve kendilerine yardım etmelerini sağlamaları gerekir.” İnsancıl yaklaşımın temel öngörüleriyle ilgili bu metinde ağırlıklı olarak aşağıdaki ilkelerden hangisinin önemine vurguda bulunulmuştur?
Boş Bırak
Bir anne, yemeğini yemek istemeyen çocuğuna “Yemeğini yemezsen üzülürüm.” derken, başka bir anne de ödevlerini aksatan çocuğuna “Senin için endişeleniyorum.” biçiminde geribildirimde bulunmuştur. Rehberlikte bu iki annenin yaklaşımlarının karşılığı olan iletişim dili aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Evde ebeveynlerince şımartılan ve okula yeni başlayan bir çocuk olan Burhan, sergilediği istenmeyen davranışlar nedeniyle bir süre sonra sınıfta da disiplin sorunu olmaya başlamıştır. Çözüm için denediği tüm yollar etkisiz olan sınıf öğretmeni, bu durumu görüşmek için öğrenci velisini okula davet etmiş, sorunu anlatmış ve yardım istemiştir. Veli ise öğretmenin bu yardım talebine “Efendim çocuğu eğitmek sizin göreviniz. Görevinizi iyi yaparsanız hiçbir sorun çıkmaz. Aksayan yönler varsa, öğretmenin ve okulun hatalarından kaynaklanıyor.” karşılığını vermiştir.
Burhan’ın evdeki ve okuldaki istenmeyen davranışlarının çözümü için ailesi ve öğretmeni arasında ortak bir anlayış oluşturmak, aşağıdaki rehberlik hizmet alanlarından hangisi kapsamında yer alır ve bu hizmet kim tarafından sağlanabilir?
Boş Bırak
Bazı öğrenme psikologlarına göre “Öğretmek, öğrenmeden daha güçtür. Bunun için de gerçek öğretmenler öğrenmeyi öğretmekten başka bir şey öğretmezler.”
Bazı öğrenme psikologları, bu düşünceleriyle problem alanlarına göre aşağıdaki rehberlik türlerinden hangisinin temel amacına vurguda bulunmaktadırlar?
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

Yorum Yaz