Tebrikler! Testin en başarılı üyesi tuba toprak 552 puan
Selçuk Öğretmen sınıfta öğrencilerine hızlı trenin insan yaşamına sağladığı kolaylıklarla ilgili bir metin paylaştıktan sonra onları iki kişilik gruplara ayırarak her öğrenciye iki dakika konuşma süresi verir. Daha sonra onlara hızlı trenin yaygınlaştırılması ile ilgili olarak neler yapılabilir sorusunu sorarak bir tartışma etkinliği sağlar. Gerçekleştirilen tartışma etkinliğinin sonunda her grubun fikirlerini sınıfla paylaşmasını ister.
Buna göre Selçuk Öğretmen’in süreçte kullandığı öğretim yöntem ya da tekniği aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Hayat bilgisi dersinde İdris Öğretmen öğrencilerine, “Toplumsal olaylara duyarlılık gösterilmesi neden önemlidir?” sorusunu sorar. Bunun için toplumsal duyarlılığın önemi konusunda öğrencilerin önce kendi başlarına düşünce üretmelerini ister. Daha sonra sınıfta ikili gruplar oluşturur. Öğrencilerin düşüncelerini birbirleriyle paylaşmaları hedefler. Sürecin sonunda konuşulanlarla ilgili değerlendirme yapılmasını sağlar.
İdris Öğretmen’in verilen örnekte kullandığı öğretim tekniği aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Türkçe dersinde Leyla Öğretmen farklı yetenek ve ilgilere sahip öğrencileri için derslerde bu ilgi ve yetenekleri doğrultusunda çalışmalar düzenlemeyi tercih etmektedir. Ayrıca bu çalışmaların diğer derslerle de ilişkilendirilmesinin mümkün olduğunu savunan Leyla Öğretmen aşağıdaki öğretim model ya da yaklaşımlarından hangisini tercih etmelidir?
Boş Bırak
Fen bilgisi dersi öğretmeni Mustafa, “İletken olmayan maddeler” konusuyla ilgili öğrencilerine yaşadıkları çevrede var olan bir problem durumu sunmuştur. Öğrencilerin gruplar halinde verilen problem durumu üzerinde hem sınıf içinde ve hem de yaşadıkları çevrede etkinlikler yapmalarını istemiştir. Öğrenciler de bilimsel ve bağımsız düşünme becerilerini kullanarak çeşitli ürünler tasarlamışlardır. Oluşturdukları ürünleri görsel ve işitsel teknolojik donanımlardan yararlanarak okuldaki diğer bireylere sunmuşlardır.
Buna göre Mustafa Öğretmen’in verilen sorunun çözümünde kullandığı düşünme becerisi aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Eğitim sürecinde öğrenciler arasındaki bireysel farklılıklar dikkate alınarak zenginleştirilmiş yöntem ve tekniklere yer verilmelidir. Gözlem, hayal kurma ve üç boyutlu düşünme becerisi gelişmiş öğrenciler için kavram ya da zihin haritası oluşturma etkinliklerine yer verilmelidir. Ayrıca öğrencilerin iletişim ve duygudaşlık kurma becerilerini geliştirerek sosyalleşmelerini sağlamak için sınıfta işbirlikli öğrenme ortamları oluşturulmalıdır.
Yukarıdaki açıklamada vurgulanan öğretim ilkesi aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
Boş Bırak
— Her okulda ve sınıfta hızlı öğrenen ve öğrenemeyen öğrencilerin bulunduğunu bu nedenle her öğrencinin hazır bulunuşluk düzeyine uygun öğretimin yapılmasını
— Her öğrenciye ihtiyacı olan ek öğretim zamanı ve nitelikli öğretim hizmeti sağlanırsa tüm öğrencilerin öğrenebileceğini
savunan öğretim modeli aşağıdakilerden hangisi ile açıklanır?
Boş Bırak
Eğitim-öğretim programlarımızın temelini oluşturan bütünleştirmeci öğrenme yaklaşımı için aşağıdakilerden hangisinin doğru olması beklenmez?
Boş Bırak
“Geleceğimizi torunlarımızdan ödünç alıyoruz.” sloganı ile derse başlayan sosyal bilgiler öğretmeni öğrencilerinden su tasarrufu ile ilgili fikir üretmelerini istemiştir. Buna uygun etkinlik düzenleyen öğretmen bu etkinliğin sonunda elde edilen görüşlerden en fazla oy alan önerileri değerlendirilip bulunan çözüm yolu hakkında tartışmışlardır.
Buna göre kullanılan bu öğretim tekniğinde aşağıdaki uygulamalardan hangisi yanlış olacaktır?
Boş Bırak
Kimya dersinde “Asit ve bazlar” konusunu işleyen bir öğretmen, asitli içerikli sıvıların demiri eritme düzeyi hakkında bir deney çalışması yaparak konu ile ilgili kalıcı öğrenmeler gerçekleştirmek istemektedir. Ancak deney sürecinde kullanılacak asitli sıvıların tehlikeli olması nedeniyle gerçek ortamda bu uygulamayı öğrencilerine yaptıramayacak olan öğretmen, bu doğrultuda hazırlanmış olan bir bilgisayar yazılımı ile öğrencilerin deneyi yapmalarını planlamaktadır.
Buna göre, kimya dersinde belirlenen hedefin amacına ulaşabilmesi için öğretmene tavsiye edilebilecek en uygun öğretim tekniği aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Coğrafya dersinde, “Volkanik araziler” konusunu işleyen Suna Öğretmen sınıftaki öğrencileri üç-beş kişilik gruplara ayırmıştır. Grupların konu üzerinde birlikte çalışmalarını istemiş; her gruba çalışmalarında yardımcı olacak kaynak ve materyalleri sağlamıştır. Çalışma sonunda öğrencileri bireysel olarak sınava almış ve gruptaki her üyenin aldıkları sınav sonuçlarına göre gruba ortak bir puan ve ödül vermiştir.
Buna göre yapılan etkinlikte Coğrafya öğretmenin kullandığı öğretim tekniği aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Hayat bilgisi dersinde öğretmen; dersinin etkinlikler bölümünde öğrencilerine konu ile ilgili olarak hiçbir açıklamada bulunmamaya gayret göstermektedir. Bunun için öğrencilerine farklı örnekler vererek onlara konu ile ilgili ilkeyi nedeniyle ve nasılıyla buldurmayı amaçlamış ve onların öz güvenlerini geliştirmeyi ön plana almıştır.
Buna göre hayat bilgisi dersi için verilen bu çalışma aşağıdaki öğretim yöntem, teknik ya da stratejilerinin hangisi ile açıklanır?
Boş Bırak
Sosyal bilgiler dersinde öğretmen, tüm sınıfı sürece katabileceği bir tartışma etkinliği gerçekleştirmek istemektedir. Bunun için önce, “Çanakkale ilini dünyaya tanıtma konusunda en etkili yol internet midir yoksa çeşitli turist turları düzenlemek midir?” sorusunu tartışma konusu haline getirmiştir. Öğrenciler fikirlerini açıkça belirtmişler ve diğer öğrencilerin bu fikirlere katılıp katılmadıkları varsa fikir değişikliklerinin nedenini açıklayarak tartışmaya devam edilmiştir.
Buna göre süreçte kullanılan görüş geliştirme tekniği için aşağıdakilerden hangisinin söylenmesi beklenmez?
Boş Bırak
Bilişim teknolojileri dersinde öğretmen, tüm öğrencilerin birbirini göreceği uygun bir oturma düzeni oluşturarak dersin planlanması sürecini gerçekleştirebilmek için düzenlediği tartışma tekniği için bir başkan ve bir yazıcı belirlemiştir. Başkan öğretmenin sorduğu soruyu cevaplayacak arkadaşlarını belirlerken, yazıcı görevindeki öğrenci de verilen cevapları not etmiştir, kaydedilen verilerin okunup tartışılmasıyla öğretmen kazanımların edinilmesine yönelik değerlendirme yapmıştır.
Bilişim teknolojileri dersi öğretmeninin uyguladığı öğretim tekniği aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
Boş Bırak
“Çatma, kurban olayım, çehrene ey nazlı hilal!”
“Kahraman ırkıma bir gül…
Ne bu şiddet, bu celal?”
Dizelerini derste öğrencilerine okuyan bir Türkçe öğretmeni öğrencilerine ‘Nazlı hilal’ kelimesi ile ilgili olarak bizlere ne anlatılmak istenmiştir? Diyerek sözlerine devam eder.
Buna göre şairin bayrağı ‘Nazlı hilal’ ile ilişkilendirmesi aşağıdakilerden hangisi ile açıklamak istemiştir?
Boş Bırak
Din kültürü ve ahlak bilgisi dersi öğretmeni, hac zamanında hacı adaylarının karşılaşabilecekleri bir problem durumunu sınıfta tanımladıktan sonra sınıfın farklı yerlerine çözüm önerilerini kartonlara yazıp asar. Öğrenciler ise kendilerine en yakın gelen çözüm önerisinin altında toplanırlar. Süreçte problem durumunu çözebilmek için tartışma etkinliklerine yer verilir.
Buna göre din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeninin süreçte yer verdiği öğretim tekniğinin öncelikli temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Sosyal bilgiler dersinde “Kaynakların, ürünlerin ve ticaret yollarının devletlerin gelişmesindeki önemine tarihten ve günümüzden örnekler verir.” kazanımı ile ilgili olarak etkinlikler düzenleyen öğretmen süreçte, öğrencilerinden ticaret yollarının devletlerin gelişimine günümüzden örnekler vermesini istemesi aşağıdaki 5 E modelinin hangi basamağı ile açıklanır?
Boş Bırak
İki ya da daha fazla bireyin bir konuyu açıklığa kavuşturmak için görüş ve düşüncelerini karşılıklı konuşmaları ile gerçekleşen tartışma tekniği öğrencilerin karşılıklı olarak konuşma, anlayış, eleştirel düşünme, demokratik tutum ve hoşgörülü olma gibi özelliklerini kazandırır.
Buna göre öğretim sürecinde öğrencilere verilen tartışma tekniğine konu olabilecek konuların seçiminde öncelikle dikkate alınması gereken durum aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Aydan Öğretmen sosyal bilgiler dersinde öğrencilerinin tarihsel olayların nedenlerini ve ilişkili alt nedenlerini analiz ederek bulmalarını istemektedir.
Buna göre; Aydan Öğretmen’in aynı zamanda öğrencilerin görsel zekâ alanının gelişimini desteklemek istediği bu kavram öğretim tekniği aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Hayat bilgisi dersinde öğrencilerine “23 Nisan etkinliklerini nasıl düzenleyebiliriz?” sorusunu soran Münevver Öğretmen, öğrencilerinden kısa sürede akıllarına gelen her fikri rahatça söylemelerini istemiştir. Söylenen fikirleri eleştirmeden ve yorumlamadan tahtaya yazmıştır. Süreç sonunda üretilen fikirlerin değerlendirilip sınıfça ortak bir karar alınmasını sağlamıştır.
Yukarıdaki uygulamada Münevver Öğretmen’in kullandığı öğretim tekniği sayesinde öğrencilerin hangi zeka alanının gelişmesi desteklenir?
Boş Bırak
Coğrafya dersinde “Yanardağın toprak verimine etkisi” konusunu işleyen öğretmen, konunun öğrenci merkezli bir eğitim anlayışıyla öğrenilmesini amaçlamaktadır. Bu doğrultuda öğrencilerinin belirledikleri görevler paralelinde aşağıdaki etkinlikleri yerine getirmelerini amaçlamaktadır:
I. Dağ, lav ve tüf gibi kavramların tanımlarını öğrenme
II. Öğrenilen bilgileri kendi cümleleriyle açıklama ve örneklendirme
III. Daha önceden yanardağın lavlarının etkisi altında kalan bir arazi ile bu etkenle karşılaşmayan arazi arasındaki ilişkileri saptama
IV. Lavlı araziden örnekler alıp analiz etme
V. Püskürtme sonucu araziye yayılan tüflerin insan sağlığına zarar vermeyecek yeni bir sistemi tasarlama
VI. Öğrenilen tüm bilgileri, bir takım kriterlere göre irdeleyip rapor oluşturma
Basamaklı öğretim modeli dikkate alındığında; öğrencilerin gerçekleştirdikleri hangi iki etkinlik yer değiştirirse, yapılan uygulama daha etkili sonuç verir?
Boş Bırak
Fizik dersinde öğretmen;
I. Bir anekdot anlatmış
II. Konu hakkında bilgi vermiştir.
III. Konuların öğrencilerin ne zaman ne şekilde işlerine yarayacağını açıklamıştır.
Yukarıda verilen öncüllerin karşılığı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
(I // II // III)
Boş Bırak
Sınıfın iyi yönetilmesi, eğitimde başarılı olmak için ilk adım olarak kabul edilmektedir. Bu nedenle, öğretmenin liderlik rolü ön plana çıkmakta ve grup dinamizmini bilmesi önem kazanmaktadır. Bunun için yönetim ile öğretim birbirine bağlantılı olmaktadır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi etkili bir sınıf yönetimi için yanlıştır?
Boş Bırak
– Öğrenme sürecinde sesli tekrarlar yaparlar.
– Kendi kendilerine konuşarak öğrenirler.
– Genelde etkin not tutmazlar ama etkin olarak dinlerler.
Yukarıda özellikleri verilen öğrenme sitili aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Olumlu öğrenme ortamı oluşturmada öğretmen davranışları ile ilgili;
I. Olumlu öğrenme ortamının tanımlaması dikkate alınmalıdır.
II. Öğretmen olumlu öğrenme ortamı ile ilgili örnek durumları bireylere örnekle açıklamalıdır.
III. Öğrencilerin sorunlarına çözüm üreterek onlardan çözümü uygulamalarını ister.
Verilenlerden hangileri temele alınmalıdır?
Boş Bırak
Aşağıda verilen kurallardan hangisinin kullanımı uygun bir kural için doğrudur?
Boş Bırak
Öğretim sürecinde grafik kullanımı ile ilgili;
I. Karmaşık grafikler basit parçalara bölünerek verilmeli
II. Grafiklerle verilecek bilgiler arasında tutarlılık olmalı
III. Grafikler ayrıntılı ve gerçeği yansıtmalı
verilenlerden hangileri dikkate alınmalıdır?
Boş Bırak
Boş Bırak
Görsel materyallerle ilgili;
I. Uzun paragraflar tek sütunda, kısa paragraflar çift sütunda verilmelidir.
II. Sayfa kenarları tam olarak metinle doldurulmalıdır.
III. Farklı içerikler görsel olarak ayrılmalıdır.
verilenlerden hangileri doğrudur?
Boş Bırak
Boş Bırak
Türkçe dersinde öğretmen “okuduğu metni anlar.” Kazanımını;
I. Bilme
II. Kavrama
III. Uygulama
IV. Analiz
V. Sentez
VI. Değerlendirme
Yukarıda verilen kazanımlardan hangilerini ortaya koyan bireyler kesin olarak ortaya koyacaklarını söyler?
Boş Bırak
İçerik düzenleme yaklaşımları ile ilgili olarak;
I. Tek bir alanda uzmanlık sunar.
II. Toplumsal sorunların çözümünde bir yönerge oluşturulur.
III. Bireyin ilgi ve ihtiyaçlarına göre birden fazla alanda uzmanlık sunar.
IV. Konular sıralı ve aşamalı olarak bir biri ile ilişki kurulmadan öğrenilir. Yukarıda verilen ifadelere karşılık gelen içerik tasarım modelleri aşağıdakilerden hangisidir?
(I // II // III // IV)
Boş Bırak
Doğal süreçte kendiliğinden gerçekleşen ve belli bir planı programı olmayan eğitim türü aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Matematik dersinde öğretmen “günlük yaşamda karşılaşılan geometrik şekilleri fark eder.” Kazanımı ile ilişkili olarak öğrencilerini bir parka gezmeye götürmüştür.
Buna göre öğretmenin yaptığı uygulama aşağıdaki program ya da plan türlerinden hangisi ile doğrudan ilişkilidir?
Boş Bırak
Çağdaş dönemde kullanılan bir programla ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Boş Bırak
Texas Obezite Araştırma Merkezi’nin yapmış olduğu çalışma; ekonomik sıkıntı, annenin hamileyken sağlıklı olmaması ve aile parçalanması gibi sorunlara maruz kalan çocukların obezite ile karşı karşıya kaldıklarını belirlemiştir.
Yapılan çalışmanın bağımlı değişkeni hangi seçenekte verilmiştir?
Boş Bırak
Boş Bırak
Bir araştırmada, 1975 ve 1990 yılları arasında doğan 4700 çocuk incelenmiştir. Çocukluk çağında ebeveynleri ayrılan ve ekonomik sıkıntı çeken çocukların 18 yaş civarında fazla kilo ve obezite sorununa sahip olduğu tespit edilmiştir.
Yukarıda verilen parçada geçen altı çizili ifadelerin ölçek türleri aşağıdakilerin hanginde sırasıyla verilmiştir?
Boş Bırak
I. Bir ölçme aracının, ölçmek istediği değişkeni ne derece ölçebilir görünmesi (Görünüş geçerliği)
II. Geleceğe yönelik olarak yapılan bir tahminin istatistik tekniklerle ne düzeyde gerçekleştirildiği araştırması (Ölçüt geçerliği)
III. Testi oluşturan maddelerin ölçülmesi istenen davranış evrenini ölçmede ne derece temsil edilebilmesi (Kapsam geçerliği)
Yukarıda verilen ifadelerle ayraç içinde verilen bilgi eşleştirmelerinden hangileri doğrudur?
Boş Bırak
• Sınava giren öğrenci sayısının arttırılması
• Testte yer alan maddelerin bilen ile bilmeyen öğrencileri ayırt etme gücünün yükselmesi
• Testte yer alan maddeleri ölçtükleri özellik bakımından birbirine benzer olması
Yukarıda verilen ifadeler ölçme aracında bulunması gereken hangi özelliği olumlu yönde etkilenmektedir?
Boş Bırak
“Öğrencilerde görülen öğrenme eksiklerini”, “Derse ait ön koşul öğrenmeleri” ve “Öğretim programında yer alan hedeflere ulaşma düzeyini” belirleme amaçlı hangi değerlendirme türü kullanılmalıdır?
Boş Bırak
Öğrencinin bir yandan okul programında yer alan temel bilgileri ve becerileri ne derece kazandığı belirlemeye çalışırken diğer yandan yaptıkları çalışmaları kendilerinin ve akranlarının değerlendirilmelerini olanak da sağlayan öğrenciye dayalı durum belirleme ile ilgili;
I. Geçerliği ve güvenirliği düşüktür,
II. Öğrenciyi değerlendirme sürecine katar,
III. Öğrenciyi derse karşı güdüler ve ilgisini artırır
ifadelerinden hangileri doğrudur?
Boş Bırak
“Genetiği değiştirilmiş organizmalar (transgenik) ve bunların insan sağlığı üzerine olası etkilerinin araştırılması” konulu performans ödevin değerlendirilme sürecinde öğrenciler yapmış oldukları ödevleri aşağıdaki tabloyu kullanarak kendilerini değerlendirmişlerdir.
Buna göre süreçte kullanılan puanlama anahtarı ve ölçme ve değerlendirme yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
I. Puanlama güvenirliği genelde düşüktür.
II. Az sayıda soru sorulması geçerliği düşürür.
III. Ölçülmediği durumlarda da konuşma diline hakimiyet, sözlü anlatım gücü gibi değişkenler ölçülecek değişkene karışarak geçerliği düşürmektedir.
Yukarıda sınırlılıkları verilen ölçme ve değerlendirme aracı aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Boş Bırak
Boş Bırak
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi öğrenilmiş davranıştır?
Boş Bırak
Bireyin yararlı bir iş yaptığı bilmesi özgüvenini olumlu etkiler. insanlar gösterdikleri çabalarla yararlı bir iş yaptıklarını bilirlerse o işi yapma istekleri artar.
Yukarıda ifade edilen durum öğrenmeyi etkileyen faktörlerden hangisiyle ilişkilidir?
Boş Bırak
Öğrenme sürecinde her ders konusunun mantıksal akışı ve önceki konularla ilişkisinin kurulması önemlidir.
Bu bakış açısı aşağıdaki öğrenme kuramlarından hangisine daha uygundur?
Boş Bırak
Selma evde misafir varken annesine yardım etmekte misafir yoksa elini hiçbir işe sürmemektedir.
Buna göre misafir yardım etme davranışını kontrol eden ne tür bir uyarıcıdır?
Boş Bırak
Bir mağaza daha fazla satış yapabilmek için bir kampanya düzenler ve en çok alışveriş yapan müşterilerine artan oranlarda hediye çeki vereceğini söyler.
Bu mağazanın uyguladığı pekiştirme tarifesi aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Hakan köpeği küçükken eğitmek için birkaç defa ona gazete ile vurmuştur. Bir süre sonra köpek gazete görünce korkmaya başlamıştır.
Buna göre gazete köpek için bu yaşantıdan önce (I) ve bu yaşantıdan sonra (II) aşağıdakilerden hangisinin işlevini yeri getirmektedir?
(I // II)
Boş Bırak
Mahir işyerinde güzel bir sunum yaptığı için bölüm şefinin övgüsünü almıştır. Bu süreçten sonra Mahir işle ilgili başka sorumluluklar almaya ve başka alanlarda da kendini geliştirmeye başlamıştır.
Edimsel koşullanma yaklaşımına göre Mahir"in durumu aşağıdakilerden hangisiyle açıklanır?
Boş Bırak
54 ve 55 Soruları Aşağıdaki Parçaya Göre Cevaplayınız.
Meva daha önce hoşlanmadığı bir tanıdığını gördüğü bir mekana tekrar gittiğinde o mekana karşı da bir soğukluk hissettiğini fark eder.Hatta o mekana benzeyen başka mekanlara karşı da aynı şeyleri hissetmeye başlar.
Meva"nın hoşlanmadığı tanıdığını gördüğü mekana karşı da bir soğukluk hissetmesi Gestalt kuramına göre aşağıdakilerden hangisiyle açıklanır?
Boş Bırak
Meva"nın o mekana benzeyen başka mekanlara karşı da aynı şeyleri hissetmeye başlaması tepkisel koşullanma kuramına göre aşağıdakilerden hangisiyle açıklanır?
Boş Bırak
Geç saatte uçağa binen bir yolcu uykusunun kaçmaması için uçakta ikram edilen çay kahve gibi içecekleri içmemeye özen göstermiştir.
Bu durum aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?
Boş Bırak
Bir kedi evin duvarında gördüğü kelebeği yakalamak için önce duvara doğru zıplar ancak kelebeğe ulaşamaz. Bunu üzerine koltuğa çıkar fakat yine başaramaz. Koltuğun hemen yanında duran büfeye çıkar ve orada kelebeği yakalamayı başarır.
Kedinin kelebeği yakalama süreci aşağıdakilerden hangisiyle açıklanır?
Boş Bırak
Hayatında ilk defa operaya giden Nur operayı izlerken anlamakta güçlük çekmektedir. Bazı Bölümlerde alkışlayıp alkışlamamakta kararsız kalan Nur bir süre sonra salonda alkışlayan olursa onlarla birlikte alkışlamaya başlamıştır.
Nur"un salonda alkışlayan olursa onlarla birlikte alkışlamaya başlaması sosyal öğrenme kuramına göre aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir?
Boş Bırak
Bireyin farklı alanlarla ilgili bilgi, beceri ve tutumlarının gelişimi değerlendirilirken kapsamlı bir yaklaşım sergilenmelidir. Böyle bir yaklaşım da bireyi en yakından etkileyen aile ve çevresinin de alınmasıyla başlayan ve gittikçe genişleyen en uzak ve geniş çevrenin incelenmesiyle mümkündür.
Yukarıda savunulan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Bir araştırmaya göre günde on dakika boyunca bebeklerine yüksek sesle kitap okuyan annebabaların bebeklerinin kitap okunmayan bebeklere göre sözlü iletişime daha açık oldukları tespit edilmiştir.
Bu durum gelişimi etkileyen faktörlerden hangisiyle açıklanır?
Boş Bırak
Hangi gelişim alanı olursa olsun anne-babalar çocuğun olgunlaşma hızını, gerçek kapasitesini, ilgi ve yeteneklerini doğru değerlendirmek ve çocuğu buna göre yönlendirmek durumundadır. Aksi halde çocuğu iyi tanımamak ondan ya yüksek ya da düşük beklenti içine girmeye neden olur. Böyle bir durumda gelişim süreci bundan olumsuz etkilenebilir.
Bu durum gelişimle ilgili hangi kavramın önemini ortaya koymaktadır?
Boş Bırak
Aileden çocuğa geçen özelliklerin çocuğun bedensel ve zihinsel yapısında önemli bir yeri vardır. Bu özellikler çocuğun okul başarısında belirleyici rol oynadığı gibi ailenin çocuk yetiştirme tarzı ve çocuğa sağladığı olanaklar da başarıyı etkiler.
Bu durum gelişim ilkelerinden hangisine uygun bir örnek oluşturur?
Boş Bırak
63 ve 64 soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız.
Nihal dört yaşındadır ve babasının işi nedeniyle küçük bir kasabada yaşamaktadır. Bir süre sonra babasının tayini metropol illerden birine çıkar. Bir gün sokakta küpe takan ve saçları uzun bir erkek görünce çok şaşırır. Annesine dönüp” ama erkekler küpe takmaz ve saç uzatmaz değil mi anneciğim?”diye sorar.
Piaget’in bilişsel gelişim kuramına göre Nihal’in sokakta küpe takan ve saçları uzun bir erkek görünce şaşırmasının altında yatan neden aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Nihal’in “ama erkekler küpe takmaz ve saç uzatmaz değil mi anneciğim?”şeklindeki ifadesi aşağıdakilerden hangisiyle açıklanır?
Boş Bırak
Gülfem küçükken anneannesini köyde ziyarete gittiğinde ilk defa gördüğü keçi pisliklerini zeytin diye toplayıp cebine doldurmuş ve annesine getirmiştir. Sonra annesinden onların zeytin olmadığını öğrenince çok şaşırmış ve yolda gelirken tadına bakmadığı için mutlu olmuştur.
Piaget’in bilişsel gelişim kuramına göre Gülfem’in keçi pisliklerini zeytin şeması ile ilişkilendirmesini sağlayan zihinsel işlev aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi Piaget’in ahlak gelişim kuramında yer alan dışa bağımlı ahlak döneminin özelliğidir?
Boş Bırak
Yıllarca ünlü bir gazetecinin asistanlığını yapan Tekin Bey emekli olmasına rağmen yeni girdiği ortamlarda kendini ünlü gazetecinin adını vererek ben onun asistanıydım diye tanıtmaktadır.
Tekin Bey’in kullandığı savunma mekanizması aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
68 ve 69 soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız
Üç yaşındaki Derin annesiyle parka giderken kapıyı kendisi açmak ister. Annesi izin vermeyince ağlayıp öfkelenir. Parkta annesini göremediği zamanlarda ise hemen telaşlanan Derin yine ağlayıp huysuzlanır ve kendini yere atıp ağlamaya başlar. Bu nedenle annesi sürekli onun görüş alanı içinde olmaya çalışmaktadır.
Erikson’a göre Derin’in kapıyı kendisi açmak istemesi ve annesi izin vermeyince öfkelenmesi hangi özellikle ilgilidir?
Boş Bırak
Bağlanma kuramına göre Derin’in annesini göremediği zamanlarda hemen telaşlanması, ağlayıp kendini yere atması ve ağlamaya başlaması aşağıdakilerden hangisiyle ilişkilendirilebilir?
Boş Bırak
Derste etkin dinlemeyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Boş Bırak
Ayna benlik; bireylerin kendilerini algılamalarında içinde yaşadıkları çevrenin etkisidir.
Ayna kimlik özelliklerine sahip bir bireyin Kohlberg’in ahlak yasasına göre hangi seviyede olması beklenir?
Boş Bırak
72 ve 73 soruları aşağıdaki paragrafa göre cevaplayınız
Bir sınıfa uygulanan “Kimdir Bu?” tekniğinin sonuçları aşağıdaki tabloda verilmiştir. Tabloda öğrenci kendisini seçmişse (+), başkası tarafından seçilmişse (/) ile gösterilmiştir. İncelenen nitelikler bakımından öğrencinin kendisi ve diğer öğrencilerin değerlendirmeleri arasındaki tutarlılık (/+) ise bireyin bağdaşım hâli hakkında bilgi vermektedir.
I. Gökçen öğrencisi bağdaşım düzeyi en düşük öğrencidir.
II. Arzu öğrencisi iletişim becerileri yüksek bir öğrencidir.
III. Derya öğrencisi sınıfın en sessiz öğrencisi
IV. Gökçen ve Derya öğrencileri sorumluluklarını yerine getiren öğrencilerdir.
V. Hale ve Gökçen öğrencileri kendilerini gördükleri ile farklı olarak değerlendirilmişlerdir.
Tabloya bakılarak yapılan yorumlardan hangilerinin doğru olduğu söylenebilir?
Boş Bırak
Kendini tanıma (Johari penceresi): Johari modeli örgütlerde üyeler arası iletişim düzeyini ölçmek amacıyla geliştirilmiştir. Amaç bireyler arası iletişimin yapısını test etmektir. Buna göre;
Arena (açık alan) penceresi: Bireyin düşüncelerinin ve ruh halinin kendisince ve başkalarınca da bilinmesi
Kör nokta penceresi: Birey kendi özelliklerini bilmemekte, başkaları ise onu niteleyebilmektedir.
Saklı alan penceresi: Diğerleri bireyin düşüncelerini bilmemekte, fakat kişi kendini tanımlayabilmektedir.
Bilinmeyen (Keşfedilmemiş kişilik) penceresi: Ne birey nede başkaları kişiyi niteleyebilmektedir.
Verilen bilgilere göre aşağıdakilerden hangisini söylemek mümkündür?
Boş Bırak
74 ve 75 soruları aşağıdaki paragrafa göre cevaplayınız.
Okul rehber öğretmeni ile görüşen Metin uyuşturucu madde kullandığını, ancak bırakmak istediğini söyler. Bu isteğini madde aldığı arkadaşlarına da söylediğini ancak kendisini tehdit ettiklerini ve bu durumdan da çok korktuğunu söyleyerek yardım ister. Ayrıca olanları ailesi duyarsa eğer bu utancı onlara yaşatamayacağından kendini öldüreceğini sözlerine ekler.
Okul rehber öğretmeni, durum karşısında Metin’e yardım edebilmesi için aşağıdaki seçeneklerden hangisine göre davranması uygun olacaktır?
Boş Bırak
Okul rehber öğretmeni böyle acil bir durum karşısında aşağıdaki rehberlik hizmetlerinin hangisinden yararlanmalıdır?
Boş Bırak
Henüz stajyer olan ve bir sınıfın sınıf rehber öğretmeni olan Zuhal Hanım; öğrencileri üzerinde otorite kurabilmek için sert davranmakta, çok fazla söz hakkı tanımamakta ve ders başarısı daha yüksek olan öğrencilerle dersini işlemektedir.
Sınıf rehber öğretmeninin rehberlik anlayışlarından hangisine uygun davranmadığı söylenebilir?
Boş Bırak
Gelişimsel rehberlik modelinde yaşam kariyerini geliştirmek amaçtır.
Buna göre aşağıdaki verilen ifadelerden hangisi gelişimsel rehberlik modelinin bir özelliği değildir?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi kaynaştırma eğitiminde görev alan personelde bulunması gereken özelliklerden değildir?
Boş Bırak
Çağdaş eğitim algılayışına sahip olan öğretmenler, kaynaştırma öğrencilerinin gelişimlerini de etkin bir şekilde takip etmektedirler.
Bu durum rehberliğin hangi problem alanına yönelik olarak sunulmaktadır?
Boş Bırak
Tamer 7 yaşındayken teknik eşyalar ve özellikle de bilgisayarla uğraşmaya çok istekli olduğundan ne olmak istiyorsun diye sorulduğunda “Bilgisayar mühendisi olacağını söylemekteydi. Böylece yeni bilgisayarlar üreteceğim” diye cevaplıyordu. Fakat 17-18 yaşındayken sayısal derslerde başarılı olamadığı için sözel alanı tercih etti. Artık; Tamer, bilgisayar mühendisi olmaktan vazgeçerek coğrafya öğretmeni olmak istediğini söylüyor çünkü coğrafya öğretmenliğini yapabileceğine inanıyor.
Ginzberg ve arkadaşlarına göre, Tamer’in bu kararı aşağıdakilerden hangisiyle ilişkilidir?
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

4 Yorum

 1. emre 24/08/2020 03:58

  güzel

 2. toprak alp 10/08/2020 12:00

  iyi

 3. dilan 28/06/2020 09:32

  gayet guzel sorular

 4. mesut 29/01/2019 03:56

  31 inci soruda ve 40 ıncı soruda hata var 31 de ıv madde modüler 40 ıncı soruda ifade kritere dayalı değil tanımaya dönük değerlendirme olması lazım

Yorum Yaz