"2013 Kpss Genel Kültür Testi" adlı testte 60 soru vardır. Kpss Genel Kültür kategorisinde yayınlanan teste 43642 kişi bakmış, 12188 kişi ise testi çözmüştür. Testte 0 yorum vardır. Yorum butonuna tıklayarak yorum yapabilir veya varsa yapılmış yorumları okuyabilir, iftihar butonuna basarak testin başarılı üyelerini görebilirsiniz. "2013 Kpss Genel Kültür Testi" adlı testin zorluk seviyesi orta olarak belirlenmiştir. Testi çözmek için soruları okuduktan sonra doğru olduğuna inandığınız cevabı işaretleyin (şıkkın üstüne tıklayarak işaretleme yapabilirsiniz) ve sayfanın en altında bulunan Çözdüm - Cevapları Göster butonuna tıklayın. Ardından soruların üstünde doğru ve yanlışlarınızı görebilirsiniz. Test çözerken kaydedip sonra tekrar çözmek isterseniz üye girişi yaptıktan sonra göreceğiniz Sonra Çöz butonunu kullanabilirsiniz.

2013 Kpss Genel Kültür TestiGoogle'da Ara

Bilgi
1 - Bilgi Orta Asya’da kurulan ilk Türk devletleriyle ilgili olarak,
I. Ülke; töre adı verilen, yazılı olmayan hukuk kurallarına göre yönetilmiştir.
II. Toprak, yurt olarak adlandırılmıştır.
III. Hükümdara devlet yönetimiyle ilgili konularda yardımcı olmak üzere danışma meclisleri kurulmuştur.
yargılarından hangileri doğrudur?
Boş Bırak
2 - Bilgi Kayseri'deki Gevher Nesibe Hatun, Aksaray'daki Alaeddin Keykubat ve Divriği'deki Turan Melek adlı Türkiye Selçukluları Dönemi’ne ait eserler aşağıdaki yapı türlerinden hangisine girer?
Boş Bırak
3 - Bilgi Anadolu’da kurulan ilk beyliklerden biri olan ve 1072-1202 yılları arasında Erzurum ve çevresinde hüküm süren; Üç Kümbetler ve Mama Hatun Türbesi gibi eserleri günümüze ulaşan beylik aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
4 - Bilgi Osmanlı Beyliği’nin Rumeli’ye geçişinde aşağıdakilerden hangisi etkili olmamıştır?
Boş Bırak
5 - Bilgi Osmanlı Devleti’nin kuruluş ve yükseliş döneminde oluşturduğu kültürde;
I. Orta Asya Türklerinin,
II. Müslümanların,
III. fethedilen yerlerin ahalisinin
yaşam tarzı ve inanışlarından hangilerinin etkili olduğu savunulabilir?
Boş Bırak
6 - Bilgi Osmanlı Devleti’nde Divanıhümayun’un üyelerinden reisülküttap, zamanla aşağıdakilerden hangisine dönüşmüştür?
Boş Bırak
7 - Bilgi Osmanlı Devleti’nde esnaf teşkilatının usta sayısını sınırlı tutmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
8 - Bilgi Osmanlı toplumunda uzun yıllar Millet-i Sadıka olarak bilinen Ermeni toplumunun isteklerinin zamanla bir soruna dönüşmesinde aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu savunulamaz?
Boş Bırak
9 - Bilgi Aşağıdaki padişah - gerçekleştirdiği yenilik eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
Boş Bırak
10 - Bilgi II. Mahmut Dönemi’nde eğitim alanında gerçekleştirilen yeniliklerden bazıları şunlardır:
 Medresenin yanında modern askerî ve sivil okullar açıldı.
 İstanbul'da kız ve erkek çocuklara ilköğretim zorunlu hâle getirildi.
 Yurt dışına öğrenci gönderilmeye devam edildi.
Yalnız bu bilgilerle II. Mahmut Dönemi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi savunulamaz?
Boş Bırak
11 - Bilgi Osmanlı Devleti’nde XIX. yüzyılda savunulan İslamcılık fikriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Boş Bırak
12 - Bilgi Osmanlı Devleti’nde XX. yüzyılın başlarında görülen;
I. İkinci Meşrutiyet’in ilanı,
II. Babıali Baskını,
III. 31 Mart Vakası
olaylarının kronolojik sıralaması aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
13 - Bilgi Mondros Ateşkes Anlaşması’nın 7. maddesine işlerlik kazandırmak amacıyla;
I. Mavri Mira,
II. Pontus Rum,
III. Hürriyet ve İtilaf,
IV. İngiliz Muhipleri
kuruluşlarından hangileri, fiilî hareketlerde bulunmuştur?
Boş Bırak
14 - Bilgi  Mustafa Kemal ve Kongre liderlerinin tutuklanması için Ali Galip’in görevlendirilmesi
 İngilizlerin, Anadolu’da kendileri için tehlikeli gördükleri stratejik mevkileri işgal etmesi
 Ankara Valisi Muhittin Paşa’nın, Kongreyi engellemek ve Mustafa Kemal ile arkadaşlarını tutuklamakla görevlendirilmesi
Damat Ferit Hükûmeti, bu önlemleri aşağıdaki kongrelerden hangisini engellemek amacıyla uygulamaya koymuştur?
Boş Bırak
15 - Bilgi İzmir’in Yunan askerleri tarafından işgal edilmesinin öncelikle aşağıdakilerden hangisine neden olduğu savunulabilir?
Boş Bırak
16 - Bilgi TBMM’nin birinci döneminde milletvekilleri sekiz ay maaşsız çalışmışlar, bir yıl sonra da 100 lira olan maaşlarının % 20’sini, bütçe açığını kapatmak amacıyla iade etmişlerdir.
Bu durumun, aşağıdakilerden hangisini gösterdiği savunulabilir?
Boş Bırak
17 - Bilgi Aşağıdakilerden hangisi, Yeni Türk Devleti’nin kuruluşuna işaret eden gelişme olarak kabul edilebilir?
Boş Bırak
18 - Bilgi 24 Temmuz 1923'te imzalanan Lozan Barış Antlaşması’nda Türkiye'yi temsil eden delegasyonda yer alan kişiler aşağıdakilerden hangisinde birlikte verilmiştir?
Boş Bırak
19 - Bilgi Türkiye Cumhuriyeti’nde azınlıkların özel hukuk alanına ilişkin farklı konum ve durumlarını sona erdiren yasal düzenleme aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
20 - Bilgi Aşağıdakilerden hangisiyle Türkiye Cumhuriyeti’nin, ekonomik ve mali bağımsızlığını sınırlandıran engellerden kurtulduğu savunulamaz?
Boş Bırak
21 - Bilgi Atatürk, vasiyetinde Türkiye İş Bankasında kendisine ait hisse gelirlerinin bir kısmını Türk Tarih Kurumu ve Türk Dil Kurumuna bırakmıştır.
Atatürk’ün, bu uygulamayla aşağıdakilerden hangisini amaçladığı savunulamaz?
Boş Bırak
22 - Bilgi I. Cumhuriyet Halk Partisi
II. Terakkiperver Cumhuriyet Partisi
III. Serbest Cumhuriyet Partisi
Yukarıdakilerden hangilerinin kuruluşunda Atatürk'ün rolü ve katkısı vardır?
Boş Bırak
23 - Bilgi 1929 yılından itibaren Türk-İngiliz ilişkileri;
I. Almanya,
II. İtalya,
III. Fransa
devletlerinden hangilerinin, Orta Doğu’daki siyasi ve ekonomik nüfuzlarını artırma çabalarının etkisi altında gelişmiştir?
Boş Bırak
24 - Bilgi Aşağıdakilerden hangisi, Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatını anlatan biyografik bir eserdir?
Boş Bırak
25 - Bilgi Aşağıdakilerden hangisi, Demokrat Parti Dönemi’nde Atatürk ile ilgili olarak yapılan çalışmalardan biri değildir?
Boş Bırak
26 - Bilgi İkinci Dünya Savaşı’nın ardından;
I. Almanya,
II. Kore,
III. Japonya
topraklarının hangilerinde farklı rejimlerle yönetilen iki ayrı devlet kurulmuştur?
Boş Bırak
27 - Bilgi 1950’li yılların başlarında Kıbrıs'ın Yunanistan'a bağlanması amacı ile Yorgo Grivas liderliğinde kurulmuş Rum örgütü aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
28 - Bilgi Kaynağını Batı ve Orta Torosların güney yamaçlarından alan akarsuların Akdeniz’e döküldükleri alanlarda büyük deltalar oluşmamıştır.
Bu durum, aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir?
Boş Bırak
29 - Bilgi Türkiye’de farklı toprak türlerinin görülmesinde;
I. iklimin çeşitlilik göstermesi,
II. farklı kayaçların bulunması,
III. iki kıtada da arazisinin bulunması,
IV. akarsu ağının sık olması
özelliklerinden hangileri etkilidir?
Boş Bırak
30 - Bilgi Türkiye’de Doğu Karadeniz kıyı kesimine ait aşağıdaki özelliklerin hangisinde, yer şekillerinin etkisi yoktur?
Boş Bırak
31 - Bilgi Son yıllarda, Konya Ovası’nda hatalı arazi kullanımından kaynaklanan çevresel sorunlarda artış görülmektedir.
Aşağıdakilerden hangisi, bu sorunlardan biri değildir?
Boş Bırak
32 - Bilgi Bir Türkiye fiziki haritasında, yaklaşık aynı boylam üzerinde olan iki ovanın farklı renklerle gösterilmesi aşağıdakilerden hangisine bağlanabilir?
Boş Bırak
33 - Bilgi Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye’de teknolojinin gelişmesiyle doğal çevreye olan bağımlılığın azaldığına örnek olarak gösterilebilir?
Boş Bırak
34 - Bilgi
Boş Bırak
35 - Bilgi Türkiye’nin kıyı bölgelerinde nüfus yoğunluğu iç bölgelere göre daha fazladır.
Bu durumun oluşmasında aşağıdaki özelliklerden hangisinin etkisi en azdır?
Boş Bırak
36 - Bilgi
Boş Bırak
37 - Bilgi İnsanların ekonomik, sosyal, siyasi veya doğal nedenlerle yer değiştirmesi olayına göç denir. Bu yer değiştirme hareketleri, bireylerin istekleriyle veya istekleri dışında gerçekleşir.
Buna göre, Türkiye’de yaşanan aşağıdaki göçlerden hangisi, bireylerin istekleri dışında yapılan göçlere örnektir?
Boş Bırak
38 - Bilgi Türkiye’nin iç kesimlerindeki bazı yörelerinde daha çok, kuraklığa dayanıklı tarım ürünleri yetiştirilir. Ancak son yıllarda bu yörelerdeki tarım alanlarında yetiştirilen ürün çeşitliliğinde bir artış görülmektedir.
Bu durum üzerinde aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu söylenemez?
Boş Bırak
39 - Bilgi Türkiye’de hayvancılığın istenilen düzeye çıkarılması ve hayvansal ürün talebinin karşılanması için çeşitli önlemler alınmaktadır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi, Türkiye’de hayvancılığın gelişmesi için alınacak önlemlerden biri değildir?
Boş Bırak
40 - Bilgi Aşağıdaki enerji santrallerinden hangilerinin yıllık üretim miktarları üzerinde iklim koşullarının etkili olduğu söylenebilir?
Boş Bırak
41 - Bilgi I. Hamitabat (Kırklareli) – Doğal gaz
II. İzmir (İzmir) – Doğal gaz
III. Ovaakça (Bursa) – Linyit
IV. Bandırma (Balıkesir) – Linyit
Yukarıdaki termik santrallerden hangilerinin, enerji üretimi için kullandıkları yakıt türü yanlış verilmiştir?
Boş Bırak
42 - Bilgi Aşağıdakilerden hangisinin kuruluşunda ham maddeye yakınlık göz önüne alınmamıştır?
Boş Bırak
43 - Bilgi Karadeniz’in kıyı kesiminde yer alan Trabzon ve Samsun’un etki alanlarının geniş olmasında;
I. iklim özellikleri,
II. nüfus özellikleri,
III. fonksiyonel özellikler,
IV. yüz ölçümü
gibi etmenlerden hangileri daha fazla etkilidir?
Boş Bırak
44 - Bilgi Dış ticaret açığı, dış satımın dış alıma göre daha az olması durumunda gerçekleşir.
Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye’de dış ticaret açığının azaltılmasına yönelik önlemler arasında yer almaz?
Boş Bırak
45 - Bilgi Türkiye’nin, UNESCO Dünya Miras Listesi’nde kayıtlı olan bazı kültürel ve doğal varlıkları aşağıda verilmiştir.
I. Xantos – Letoon
II. Pamukkale – Hierapolis
III. Nemrut Dağı
IV. Göreme Millî Parkı ve Kapadokya Kayalık Sitleri
Buna göre, ülkemizi sembolize eden bu turizm varlıklarından hangileri, doğal ve kültürel özellikleri birlikte barındıran karma tipteki miras alanlarındandır?
Boş Bırak
46 - Bilgi 1982 Anayasası’na göre, Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Boş Bırak
47 - Bilgi 1982 Anayasası’na göre aşağıdakilerden hangisi, Türkiye Büyük Millet Meclisinin görev veya yetkilerinden biri değildir?
Boş Bırak
48 - Bilgi 1982 Anayasası’na göre, suç ve cezalar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Boş Bırak
49 - Bilgi Ahmet ile anne bir kız kardeşi Ayşe’nin oğlu Mehmet arasındaki hısımlığın türü ve derecesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Boş Bırak
50 - Bilgi Belli bir hukuki duruma ilişkin olarak kanunda bir hüküm olması gerekirken hiçbir hüküm öngörülmemiş olmasının hukuki niteliği aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
51 - Bilgi Aşağıdakilerden hangisi, hukukun temel görevlerinden biri değildir?
Boş Bırak
52 - Bilgi Aşağıdakilerden hangisi, devlet memurlarının ödevlerinden biri değildir?
Boş Bırak
53 - Bilgi Tütün ve Tütün Tekeli Tüzüğü’nün Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tüzük, 21 Haziran 2007 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Bu tüzüğü çıkarmaya yetkili makam aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
54 - Bilgi İdare hukukunda; örnek olarak belli bir memurun veya belli bir öğrencinin hak ve yükümlülükleri değil, genel anlamda aynı konumda bulunan memurların veya öğrencilerin hukuki durumları genel, soyut, sürekli ve kişilik dışı kurallarla düzenlenmektedir.
Yukarıdaki cümlede idare hukukunun hangi özelliği anlatılmaktadır?
Boş Bırak
55 - Bilgi Orhan Pamuk’un 2006 Aralık ayında Nobel Edebiyat Ödülü’nü alırken yaptığı konuşmanın adı aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
56 - Bilgi 85. Oscar Ödülleri töreninde En İyi Yabancı Film Ödülü’nü alan Amour (Aşk) filminin yönetmeni aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
57 - Bilgi I. Hukuk
II. Sanat
III. Mimarlık ve İnşaat
TÜİK verilerine göre, yukarıdaki alanlardan mezun olanların 2012 yılı işsizlik oranlarının büyükten küçüğe doğru sıralaması aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
Boş Bırak
58 - Bilgi Güneş sisteminin en büyük gezegeni aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
59 - Bilgi Şubat 2013’te istifa ederek Vatikan’da, 600 yıldan bu yana istifa eden ilk papa olma özelliğini taşıyan papa aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
60 - Bilgi II. Dünya Savaşı sonrasında kurulan, “Bretton Woods İkizleri” olarak da anılan uluslararası ekonomik kuruluşlar aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
Boş Bırak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.