Tebrikler! Testin en başarılı üyesi refika kaya 189 puan
Orta Asya kültürlerinin en yenisi ve en gelişmiş olanıdır. Kağnı adı verilen büyük tekerleklerin bu medeniyete ait olduğu bilinmektedir.
Yukarıda sözü edilen medeniyet aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
I. İpek Yolu
II. Baharat Yolu
III. Kürk Yolu
İlk Türk Devletleri yukarıdaki ticaret yollarından hangilerini kullanmışlardır?
Boş Bırak
Abbasi Halifesi tarafından kendisine “Ebul Feth” unvanı verilen Selçuklu hükümdarı aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Eser 1228’de Ahmed Şah tarafından yaptırılmıştır. 1985 yılında UNESCO Dünya mirası listesine alınmış- tır. Evliya Çelebi eser için “ Bu eseri anlatmak için diller kısır, kalem kırıktır.” demiştir.
Yukarıda anlatılan Divriği Ulu Cami kimin eseridir?
Boş Bırak
Kuranı Kerim’i ilk kez Türkçeye çeviren, Doğu Anadolu’da kurulmuş, Fatih tarafından Otlukbeli Savaşı’nda yıkılan beylik aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Osmanlı Devleti’nde saliyaneli eyaletlerde vergi toplama işinin peşin para karşılığında ihale ile verildiği sisteme ne ad verilir?
Boş Bırak
Keşfüzzünun ve Cihannüma adlı eserleri ile ünlü, UNESCO tarafından 2009 yılı bilim adamı ilan edilen kişi kimdir?
Boş Bırak
Bağdat Fatihi olarak anılan ve İran’la günümüz sınırların çizildiği Kasrı Şirin Anlaşması’nı (1639) imzalayan Osmanlı Padişahı kimdir?
Boş Bırak
Osmanlı Devleti’nden Balkanlarda ilk ayrılan ve son ayrılan azınlıklar hangisinde birlikte verilmiştir?
Boş Bırak
Mustafa Kemal’in ilk görev yeri olan Şam’da 1905’te kurduğu cemiyet aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinde ortaya çıkan fikir akımlarından Türkçülük akımının savunucularından, “Üç Tarz-ı Siyaset” adlı eserin yazarın fikir adamı aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Mondros Ateşkes Anlaşması’nı imzalayan Osmanlı Hükümeti başkanı aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Mustafa Kemal, Nutuk’un (1919-1927) gelirlerini ve telif hakkını hangi kuruma bırakmıştır?
Boş Bırak
I. Millî Bağımsızlık
II. Millî Egemenlik
III. Uluslararası eşitlik
28 Ocak 1920’de kabul edilen Misakımillî kararlarında yukarıdakilerden hangilerinden söz edilmemiştir?
Boş Bırak
I. İsmet İnönü
II. Refet Bele
III. Fevzi Çakmak
Mudanya Ateşkes Anlaşması’nda yukarıdakilerden hangileri Türkiye’yi temsil etmiştir?
Boş Bırak
1926’da kabul edilen Türk Medeni Kanunu’na göre;
I. Ekonomik haklar
II. Sosyal haklar
III. Siyasi haklar
Türk kadını bu haklardan hangilerine sahip olmuştur?
Boş Bırak
Aşağıdaki sanayi kuruluşlarından hangisi Atatürk Dönemi’nde açılmamıştır?
Boş Bırak
I. Akılcı eğitim
II. Modern eğitim
III. Karma eğitim
Yukarıdakilerden hangileri 3 Mart 1924’te çıkarılan Tevhid-i Tedrisat Kanunu kapsamında yer alır?
Boş Bırak
17 Şubat 1923’te toplanan İzmir İktisat Kongresi’nin başkanlığını yapan devlet adamı aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
I. Beş Yıllık Sanayi Planı hangi yıllar arasında uygulanmıştır?
Boş Bırak
1926’daki İzmir Suikastı’nı “Kurt Kanunu”, 1930’da kurulan Serbest Cumhuriyet Fırkasını “Yol Ayrımı” adlı eserlerinde anlatan yazar aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi II. Dünya Savaşı öncesi Türkiye’nin de katıldığı ittifaklardan biri değildir?
Boş Bırak
I. Adana Konferansı
II. Kahire Konferansı
III. Moskova Konferansı
Yukarıdakilerden hangileri II. Dünya Savaşı sırasında müttefik devletlerin Türkiye ile yaptıkları görüşmelerdendir?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi II. Dünya Savaşı sırasında Türkiye’de yaşanan gelişmelerden biri değildir?
Boş Bırak
I. Mekik Diplomasisi
II. Ping-Pong Diplomasisi
III. Qubec Konferansı
Yumuşama Dönemi’nde ABD-Çin ilişkilerinin başlamasında önemli rol oynayan olay yukarıdakilerden hangileridir?
Boş Bırak
SSCB’nin 1991’de dağılmasının ardından bağımsızlığını ilan eden Azerbaycan’ın ilk devlet başkanı aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Bugünkü Avrupa Birliği 1992’de resmen hangi anlaşma ile kurulmuştur?
Boş Bırak
Boş Bırak
Boş Bırak
Boş Bırak
(Karstik Kaynak // Fay Kaynağı)
Boş Bırak
Boş Bırak
Boş Bırak
K yöresinde buzulların etkisi çok fazladır. Yöre genelde engebeli bir yapıya sahiptir.
L yöresinde rüzgarların araziyi şekillendirici etkisi fazladır.
M yöresinde jipsli arazi yapısından dolayı karstik olu- şumlara rastlanır.
özellikleri verilen yörelerin dağılımı aşağıdaki haritalardan hangisinde doğru olarak verilmiştir?
Boş Bırak
Boş Bırak
Türkiye’yi etkileyen basınç merkezlerinden biride Basra Alçak basıncıdır.
Buna göre,
I. Güneybatıdan etkilidir.
II. Termik kökenlidir.
III. Yaz mevsiminin kurak geçmesinde etkilidir.
IV. Yaz mevsiminde yağışın artmasını sağlar
verilen özelliklerden hangileri bu basınç merkeziyle ilgili yanlış bilgileri oluşturmaktadır?
Boş Bırak
Gülendam öğretmen;
• Mardin, Diyarbakır ve Şanlıurfa Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yer almaktadır. Aşağıdaki tabloda üç kent merkezinin yıllık yağış ortalamaları verilmiştir.
Şanlıurfa485 mm
Diyasbarkır500 mm
Mardin715 mm
Buna göre kent merkezlerinden Mardin'deki yağışın diğer kent merkezlerine göre fazla olmasında ............. faktörü etkilidir.
Gülendam öğretmenin verdiği cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
Boş Bırak
Türkiye’de yağışın dağılışı düşünüldüğünde aşağıdaki illerin hangisinde yağışın en fazla düştüğü mevsim farklıdır?
Boş Bırak
Boş Bırak
Türkiye’nin seyrek nüfusta yerleri arasında;
I. Menteşe Yöresi
II. Kırklareli Yöresi
III. Sinop Çevresi
IV. Tuz Gölü Çevresi
V. Karabük çevresi
gibi yerlerden hangileri yer almaz?
Boş Bırak
(I // II)
Boş Bırak
Nadas toprağın dinlerdirilmesidir. Tarım topraklarının nadasa bırakılması kentlere olan göçün nedenleri arasında yer almaktadır.
Türkiye koşulları düşünüldüğünde, aşağıdakilerden hangisi nadasa bağlı göçleri azaltmaya yönelik bir önlem olarak ileri sürülebilir?
Boş Bırak
Türkiye’de elektrik enerjisi üretilen santrallerde çeşitli enerji kaynakları kullanılmaktadır.
Buna göre,
I. Taş kömürü
II. Linyit
III. Doğalgaz
IV. Petrol
V. Su gücü
gibi enerji kaynaklarından hangisiyle çalışan santraller, kullandığı enerji kaynağından uzak bir yere kurulamaz?
Boş Bırak
Türkiye’de Seydişehir, Kırıkkale ve Batman’da bulunan önemli endüstri kuruluşları aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
(Seydişehir // Kırıkkale // Batman)
Boş Bırak
Aşağıdaki turizm bölgelerinden hangisinin yakınlarında kurulacak turizm yatırımlarının turunçgil ve zeytin üretim alanlarının azalmasında etkili olması beklenir?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi pozitif hukuk dalının özelliklerinden biridir?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi korunma hakları olarak da bilinen Kişi Hak ve Özgürlüklerinden bir değildir?
Boş Bırak
Bir boşanma halinde ortak malların nasıl bölüştürüleceği konusunda evlilik sözleşmesi yapmamış çiftin boşanması üzerine mallara ortaklık rejiminin uygulanacağını belirten Medeni Kanunun 4721. Maddesi aşağıdaki hangi tür hukuk kuralına örnek olarak gösterilebilir?
Boş Bırak
I. Bütün İç hukuk yollarının kapanmış olması gerekir
II. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine gitmeden önceki son yargı basamağıdır
III. Bireyler ilk derece mahkemelerde istenilen çözü- me ulaşamamışsa Anayasa Mahkemesine Bireysel olarak başvurabilir
1982 Anayasasında 5982 sayılı kanunla 2010 yılında yapılan değişiklik sonrası Anayasa Mahkemesine “Bireysel Başvuru” hakkı tanınmıştır.
Yukarıdakilerden hangileri Anayasa mahkemesine yapılabilecek Bireysel Başvuru ile ilgili doğru bir bilgidir?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasasının 104. Maddesinde belirtilen cumhurbaşkanının görevlerinden biri değildir?
Boş Bırak
I. TBMM üyeleri
II. Genel Kurmay Başkanı
III. MİT Müsteşarı
IV. TBMM üyesi olmayan Bakan
1982 Anayasasına göre yasama dokunulmazlığı yukarıdakilerden hangilerine ait bir ayrıcalıktır?
Boş Bırak
1982 Anayasasına göre aşağıdakilerden hangisi Milletvekili seçilmeye engel suçlardan biri değildir?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi İl Özel İdareleri ile ilgili yanlış bir bilgidir?
Boş Bırak
Belediye meclisinin kamu yararı dışında alacağı bir siyasi karar sebebiyle aşağıdakilerden hangisinin başvurusu ile Danıştay kararı ile meclis feshedilir?
Boş Bırak
Dünyanın en büyük adası aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
“Dünyanın Nazar Boncuğu” olarakta bilinen gölümüz aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Nato tarafından Aralık 2015’te 29. Üye olmak için davet ettiği ülke aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
2017 Akdeniz Oyunlarının yapılacağı şehir ve ülke eşleştirilmesi aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
Boş Bırak
Kırgız İskra Plus gazetesinin “Yılın Cesur Adamı” seçtiği devlet adamı aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
20 Ocak 2016 tarihinde başlayan Davos’un ana teması aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

Yorum Yaz