Tebrikler! Testin en başarılı üyesi Fatma Cengiz 27 puan
I. Teoman
II. Balamir
III. Bumin Kağan Yukarıdaki
Türk hükümdarlarından hangilerinin Orta Asya’da devlet kurduğu ileri sürülebilir?
Boş Bırak
Berke Han zamanında İslamiyet’i kabul eden ve Timurluların etkisiyle zayıflayan Moğol devleti aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
I. Kösedağ
II. Yassıçemen
III. Miryokefalan
IV. Malazgirt
Yukarıdaki savaşlardan hangileri Anadolu Selçukluları Dönemi’nde yaşanmıştır?
Boş Bırak
Osmanlı Kuruluş Dönemi’nde çeyiz ve satın alma yoluyla Anadolu Türk siyasi birliğini sağlamaya çalışan padişah aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Osmanlı Yükselme Dönemi’nde meydana gelen aşağıdaki gelişmelerden hangisinin Akdeniz’de hakimiyet kurmaya yönelik olduğu söylenemez?
Boş Bırak
I. Hotin Seferi
II. Bucaş Antlaşması
III. Zitvatoruk Antlaşması
Yukarıdaki gelişmelerden hangilerinin OsmanlıLehistan ilişkileri ile ilgili olduğu ileri sürülebilir?
Boş Bırak
Osmanlı Devleti aşağıdaki antlaşmalardan hangisiyle 1700 yılındaki İstanbul Antlaşması ile kaybettiği Azak Kalesi ve çevresini geri almıştır?
Boş Bırak
I. İç ve dış yazışmalar
II. Tapu – kadastro işleri
III. Dirlik topraklarını kaydetme
Yukarıdakilerden hangileri Nişancının sorumlulukları arasında yer alır?
Boş Bırak
Osmanlı Devleti’nde XIX. yüzyıldan itibaren aşağıdaki idari birimlerden hangisinin başına “müdür” denilen görevliler atanmıştır?
Boş Bırak
Osmanlı Devleti’nde ilk havacılık faaliyetlerini başlatan devlet adamı aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Amasyalı Şeyh Hamdullah ve Ahmet Karahisari aşağıdaki sanat dallarından hangisinde önemli çalışmalar yapmıştır?
Boş Bırak
Osmanlı Devleti XIX. yüzyılda aşağıdaki antlaşmalardan hangisini Rusya ile yaptığı bir savaş sonucunda imzalamamıştır?
Boş Bırak
Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşı’na girmesinde etkili olan İttihat ve Terakki Fırkası mensupları savaş sonunda aşağıdaki partilerden hangisinin çatısı altında toplanmaya çalışmıştır?
Boş Bırak
I. Dünya Savaşı sırasında imzalanan;
I. Boğazlar,
II. Sykes – Picot,
III. Petrograt
antlaşmalarından hangilerinin Rusya’nın menfaatleri doğrultusunda olduğu söylenebilir?
Boş Bırak
I. İngiltere’nin Kafkaslar üzerinden Rusya’ya yardım götürmek istemesi
II. Bulgaristan’ın İttifak devletlerinin yanında savaşa girmesi
III. Osmanlı Devleti’nin müttefiklerine asker göndermesi
I. Dünya Savaşı’yla ilgili yukarıdaki gelişmelerin aşağıdaki cepheler ile ilişkisi hangisinde doğru olarak gruplandırılmıştır?
(I // II // III)
Boş Bırak
I. Gazeteci Şerif
II. Asım Us
III. Hamdi
Yukarıdakilerden hangileri Mustafa Kemal’in kullandığı takma adlar arasında yer alır?
Boş Bırak
Aşağıdaki eserlerden hangisinin Yakup Kadri Karaosmanoğlu’na ait olduğu söylenemez?
Boş Bırak
Milli Mücadele Döneminde “Milli Egemenlik” ilkesi ilk olarak aşağıdaki gelişmelerden hangisinde ortaya çıkmıştır?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Savaşı sırasında Türk ordusu tarafından esir edilmiştir?
Boş Bırak
I. Kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesi
II. Ankara Hukuk Fakültesi’nin kurulması
III. Öğrenimde birliğin sağlanması
Yukarıdaki gelişmelerin kronolojik olarak doğru sırası aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisinin II.TBMM döneminde gerçekleştiği savunulamaz?
Boş Bırak
Atatürkçü düşünce sisteminin oluşmasında etkili olan faktörlerden birisi de Atatürk’ü etkileyen yerli ve yabancı düşünürlerdir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ü etkileyen düşünürlerden birisi değildir?
Boş Bırak
“Biz ilhamlarımızı gökten değil doğrudan doğruya hayattan almış bulunuyoruz. Bizim yolumuzu çizen içinde yaşadığımız yurt, bağrından çıktığımız Türk milleti ve tarihten çıkardığımız neticelerdir.”
Atatürk’ün yukarıdaki sözleri, onun;
I. Devletçilik,
II. Milliyetçilik,
III. Laiklik
ilkelerinden hangileriyle doğrudan ilgilidir?
Boş Bırak
Atatürk döneminde;
I. Bulgaristan,
II. Yugoslavya,
III. Japonya
devletlerinden hangileriyle karşılıklı olarak dostluk antlaşmaları imzalanmıştır?
Boş Bırak
NEP denilen ekonomi politikasını ilan ederek tarım ürünlerine el konulmamasını ve köylülere ürün pazarlama özgürlüğünü sağlayan Rus lider aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Türkiye 1952 yılında aşağıdaki devletlerden hangisiyle birlikte NATO’ya üye olmuştur?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi “ilk kez uzaya giden insan” unvanına sahiptir?
Boş Bırak
Ülkemizin aşağıdaki özelliklerinden hangisinin şekillenmesi üzerinde hem matematik (mutlak) hem de özel (göreceli) konumunun etkisi vardır?
Boş Bırak
Anadolu geçmişten günümüze kadar birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır.
Bu durum üzerinde Anadolu’nun;
I. Ilıman iklim bölgesinde yer alması
II. Bitki örtüsünün çeşitli olması
III. Asya ile Avrupa arasındaki ticaret yolları üzerinde bulunması
IV. Aktif deprem bölgesinde yer alması
gibi özelliklerinden hangileri etkili olmamıştır?
Boş Bırak
Dağların uzanış doğrultusu birçok unsur üzerinde etkilidir. Dağlar genel olarak Karadeniz Bölgesi’nde kıyı şeridine paralel; Ege Bölgesi’nde ise kıyı şeridine dik uzanır.
Bu durum Karadeniz ve Ege Bölgeleri’nin;
I. Deniz etkisinin yayılma alanı
II. Yağış tutarı
III. Kıyıdaki sıcaklık ortalamaları
IV. Aydınlanma süresi
gibi durumlardan hangileri bakımından farklı olmasına neden olmuştur?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisinin Türkiye’de benzeri yoktur?
Boş Bırak
Ülkemizin günümüzdeki jeomorfolojik görünümünü kazanmasında en etkili olan iç ve dış kuvvetler aşağıdakilerden hangisinde doğru eşleştirilmiştir?
(İç Kuvvet // Dış Kuvvet)
Boş Bırak
Boş Bırak
Türkiye’de güneşlenme süresinin en az olduğu yer 1700 saat/yıl ile Doğu Karadeniz kıyılarıdır. En yüksek güneşlenme süresine ise Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde rastlanır. Bu bölgede güneşlenme süresi 3300 saat/yıl kadardır.
Bu durumun oluşmasında;
I. Enlem
II. Bitki örtüsü
III. Bulutluluk
faktörlerinden hangilerinin etkili olduğu söylenebilir?
Boş Bırak
Doğu Anadolu Bölgesi’nde yüzeyin uygun olduğu yerlerde yamaç yağışları görülür. Kış mevsiminde cephe yağışları etkilidir. Ancak yağışın çok büyük bir bölümü yükselim yağışları şeklinde gerçekleşir. Yükselim yağışlarının oluşması ısınan hava kütlelerinin yükselip soğumasına bağlıdır. Bu nedenle havanın ısınmaya başladığı ilkbahar mevsimi genellikle en çok yağış düşen dönemi oluşturur. Ancak Erzurum-Kars Bölümü’nde en yağışlı dönem genellikle yaz mevsimidir. Bu durum, ortalama yüksekliği çok fazla olan Erzurum-Kars Platolarının geç ısınmasından kaynaklanır.
Yukarıdaki paragraftan aşağıdakilerden hangisi çıkartılamaz?
Boş Bırak
I. Rejimleri genellikle düzensizdir.
II. Denge profiline ulaşmamışlardır.
III. Hidroelektrik potansiyelleri düşüktür.
IV. Taşımacılığa elverişlidirler.
Yukarıdakilerden hangileri Türkiye akarsularının genel özellikleri arasında sayılmaz?
Boş Bırak
Yüksek dağlık alanların orman üst sınırından daha yüksek alanlarında görülen uzun boylu ot toplulukları ve renkli çiçeklerden oluşmuş bitki örtüsüne “alpin çayır” adı verilir. Alpin çayırların görüldüğü alanlar sonbahar ve kış aylarında kar örtüsü ile kaplıdır. İlk bahar ve yaz mevsimlerinde ise yağışın ve sisin etkisi ile çiçeklerle kaplı yeşillikler haline gelir.
Yukarıda anlatılan bitki örtüsü;
I. Ardahan Platosu
II. Haymana Platosu
III. Cihanbeyli Platosu
yörelerinden hangilerinde görülebilir?
Boş Bırak
Boş Bırak
Türkiye’de nüfusun yaklaşık %23’ü, Amerika Birleşik Devletleri’nde ise %3’ü tarım sektöründe istihdam edilmiştir.
Bu bilgiden yola çıkarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?
Boş Bırak
I. Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde küçükbaş hayvancılık ile uğraşanların kurduğu geçici çadır yerleşmeleridir.
II. İdari açıdan köy tüzel kişiliğine bağlı, ancak özel mülkiyet durumunda olan tarım ve hayvancılığın birlikte yapıldığı daimi köyaltı yerleşmesidir.
Yukarıda özellikleri verilen köy altı yerleşmeleri aşağıdakilerin hangisinde doğru eşleştirilmiştir?
(I // II)
Boş Bırak
Aşağıdaki bölgelerden hangisinin sınırlarının değişmesi daha uzun sürer?
Boş Bırak
Boş Bırak
Türkiye’nin iç kesimlerinde tarımsal uygulamalar genellikle geleneksel yöntemlerle yapılmaktadır. Bu nedenle verim genelde düşüktür. Ancak son yıllarda iç bölgelerde yapılan tarımda, tarımsal verimin belirgin şekilde arttığı gözlemlenmiştir.
Bu durum üzerinde aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu söylenemez?
Boş Bırak
Aşağıdaki yerlerin hangisinde arıcılığın yaygın bir ekonomik etkinlik olması beklenmez?
Boş Bırak
(İshakpaşa Sarayı // Nemrut Heykelleri // Hierapolis Antik Kenti // Sümela Manastırı)
Boş Bırak
Aşağıdaki durumlardan hangisi butlan ile hükümsüz kılınmaz?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi özel hukuk tüzel kişileri arasında yer almaz?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi yazılı şekle tabi sözleşmeler arasında yer almaz?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi milletvekili seçilebilmenin olumlu şartlarından biridir?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi Bakanlar Kurulu’nun görev ve yetkileri arasında yer almaz?
Boş Bırak
1982 Anayasası’na göre aşağıdakilerden hangisi Anayasa Mahkemesi tarafından denetlenemez?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi memurlara yasak olan davranışlardan değildir?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi köy muhtarının görev ve yetkileri arasında yer almaz?
Boş Bırak
Büyükşehir Belediyesi kurulabilmesi için gereken nüfus ve norm aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
UNESCO 2015 yılı Yaratıcı Şehir Tasarım ödülünü aşağıdakilerden hangisine vermiştir?
Boş Bırak
2017 yılı İslam aleminin turizm başkenti aşağıdaki kentlerden hangisidir?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi Birleşmiş Milletlerin resmi dilleri arasında yer almaz?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi Dünya’nın Yeni Yedi Harikalarından değildir?
Boş Bırak
İlk yerli savaş gemisi aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi D-8 ülkeleri arasında yer almaz?
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

Yorum Yaz