Tebrikler! Testin en başarılı üyesi hicran altun 413 puan
Osmanlı ekonomisi ile ilgili;
I. Mali işlerin genel sorumlusu Divanıhümayun’da Nişancı"dır.
II. Gümüş sikkelere akçe, altın sikkelere sikke-i hasene denilmiştir.
III. Vergi gelirlerinin bölümlere ayrılıp, halka satılarak iç borçlanmaya gidilmesi yöntemine esham usulü denilmiştir,
bilgilerinden hangileri doğru verilmiştir?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi Karahanlılarda Divan-ı Ali, Selçuklularda Divan-ı Saltanat, Gazneli Devleti’nde ise Divan-i Vezaret olarak isimlendirilen kurumun görevleri arasında yer alır?
Boş Bırak
Yeni Türk Devleti ile Fransa arasında; Yabancı Okullar, Dış Borçlar ve Adana-Mersin demir yolunun satın alınması gibi sorunlar olmasına rağmen 1933’lerden sonra Türk-Fransız ilişkilerinde bir yakınlaşma ve gelişme görülmesinde aşağıdakilerden hangisinin etkisi vardır?
Boş Bırak
Osmanlı Devleti’nde görülen;
I. Yeniçeri Ocağı’nın kaldırılması,
II. Lale devrinin sona erdirilmesi,
III. 31 Mart Ayaklanma’sının bastırılması
gelişmelerinden hangileri ile yenilik taraftarlarının güç kazandığı söylenebilir?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi Karahanlılar ile Büyük Selçukluların ortak özelliklerinden biri değildir?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi Göktürklere ait bir özellik değildir?
Boş Bırak
Milletler Cemiyeti 19 Nisan 1946’da yetkilerini aşağıdakilerden hangisine devretmiştir?
Boş Bırak
I. Kara ve deniz kuvvetlerine komuta etme
II. Memurlara rütbe ve nişan verme
III. Yabancı devletlerle yapılan antlaşmaları onaylama
IV. Hutbeleri kendi adına okutma
Yukarıdakilerden hangileri 1876 Anayasası ile padişaha tanınan yetkilerdendir?
Boş Bırak
I. Karma Ticaret Mahkemeleri
II. Mekâtib-i Umumiye Nezareti
III. Meclls-i Âli Tanzimat
Yukarıdakilerden hangileri Tanzimat döneminde kurulmuştur?
Boş Bırak
Osmanlı Devleti’nde;
I. Yıldız,
II. Çırağan,
III. Dolmabahçe
saraylarından hangileri XIX. yüzyılda yapılmıştır?
Boş Bırak
• Padişahın otoritesi kısmen sınırlandırılmıştır.
• Mahalli otoritelerin varlığı yasallaşmıştır.
Osmanlı Devleti’nde yukarıdaki gelişmeler aşağıdakilerden hangisiyle ortaya çıkmıştır?
Boş Bırak
Osmanlı Devleti’nde 1867’de tüm ülkede uygulanmaya başlanan Vilayet Nizamnamesi ile sancaklar aşağıdaki adlardan hangisini almıştır?
Boş Bırak
I. Öğretim birliği
II. Karma eğitim
III. Eğitimin yaygınlaştırılması
Yukarıdakilerden hangileri Türk milli eğitiminin esasları arasında yer alır?
Boş Bırak
I. Fransa’ya kapitülasyonların verilmesi
II. Batılıların Ümit Burnu’nu dolaşmaları
III. Osmanlı Devleti’nin borç ödemelerini durdurarak moratoryum ilan etmesi
IV. Balta limanı Ticaret Antlaşmasının yapılması
Osmanlı ekonomisini etkileyen yukarıdaki gelişmelerin kronolojik sıralaması aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nde yetişen astronomlardan biri değildir?
Boş Bırak
Cumhuriyet döneminde devletin sanayi tesisleri kurmasının nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?
Boş Bırak
18 Ocak 1919 tarihinde toplanan Paris Barış Konferansında İngiltere ve Fransa sömürgeciliğin yerine “manda ve himaye sistemini, savaş tazminatının yerine ise "savaş onarımını gündeme getirmiştir.
İngiltere ve Fransa’nın bu politikayla aşağıdakilerden hangisinde yer alan maddelerin uygulanmasını engellemeyi amaçladıkları savunulabilir?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi Soğuk Savaş döneminde dünyada yaşanan gelişmelerden biri değildir?
Boş Bırak
İzmir’in işgaline direnmek için Yunan ordusuna ilk kurşunu atan vatansever aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi II. Dünya Savaşı öncesi gelişmeleri arasında yer alır?
Boş Bırak
Atatürk döneminde görülen;
I. Saltanatın kaldırılması,
II. Halifeliğin kaldırılması,
III. Ordunun siyasetten ayrılması
gelişmelerinden hangilerinin hem cumhuriyetçilik hem de laiklik ilkesiyle ilgili olduğu savunulabilir?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi Lozan Barış Antlaşmasının imzalanmasından sonra, Atatürk döneminde Yeni Türk Devleti’ni uğraştıran sorunlardan biri değildir?
Boş Bırak
Milli Mücadele yıllarında I. TBMM, aşağıdakilerden hangisinin faaliyetlerine karşı Nurettin Paşa komutasında bir merkez ordusu kurmuştur?
Boş Bırak
Lozan Barış Antlaşması ile kararlaştırılan aşağıdaki durumlardan hangisi Türkiye’nin egemenlik haklarını sınırlandırmıştır?
Boş Bırak
Türkiye’de 1926 yılında Medeni Kanun yürürlüğe konulmuştur.
Bu kanunun yürürlüğe konulmasının amaçları arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
Boş Bırak
1923-1938 döneminde Türk dış politikasının faaliyetleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
Boş Bırak
• Soyadı Kanunu’nun çıkarılması
• Tekke ve zaviyelerin kapatılması
• Lakap ve unvanların yasaklanması
Yukarıdaki yeniliklerde aşağıdaki ilkelerden hangisinin temel alındığı savunulabilir?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye’nin stratejik ve jeopolitik öneminin fazla olmasında daha az etkilidir?
Boş Bırak
Türkiye’nin, “genç nüfuslu olma özelliğinden yaşlı nüfuslu olma özelliğine" doğru gitmesine bağlı olarak aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi Türkiye için bir avantaj oluşturmaz?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de kentleri, daha çağdaş ve yaşanabilir yerfere dönüştürmeye yönelik çalışmalardan biri değildir? .
Boş Bırak
Türkiye’de turizmin gelişmesi, aşağıdakilerden hangisi üzerinde daha az etkili olmuştur?
Boş Bırak
Arpaçay, Meriç ve Dicle nehirlerinin, Türkiye’nin siyasi sınırının bir bölümünü oluşturduğu ülkeler aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
(Arpaçay // Meriç // Dicle)
Boş Bırak
Türkiye’de aşağıda verilen yörelerde yapılan ekonomik etkinliklerden hangisi üzerinde, jeolojik ve jeomorfolojik koşullar etkili olmamıştır?
Boş Bırak
Boş Bırak
Türkiye’de Ege Denizi’ne dökülen akarsuların, diğer denizlere dökülen akarsulara oranla denge profiline daha yakın olması, aşağıdakilerden hangisi üzerinde etkili değildir?
Boş Bırak
Göç alma nedenleri göz önüne alındığında, aşağıdaki illerden hangisinde nüfusun yıl içindeki değişim oranının daha fazla olması beklenir?
Boş Bırak
Aşağıdaki yer altı kaynaklarından hangisi en fazla çıkarıldığı il ile birlikte verilmemiştir?
(Yer altı kaynağı // İl)
Boş Bırak
I. Kümes hayvancılığı
II. Küçükbaş hayvancılık
III.Ahır hayvancılığı
IV. Mera hayvancılığı
Yukarıdaki hayvancılık faaliyetlerinden kent ve kır yerleşmelerinde yaygın olarak yapılanlar, aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
(Kent // Kır)
Boş Bırak
İç Batı Anadolu Bölümü’nde üretilen aşağıdaki tarım ürünlerinden hangisinin Türkiye’deki toplam üretim içerisindeki payı en fazladır?
Boş Bırak
Türkiye’de platoların geniş alan kaplamasında aşağıdakilerden hangisinin etkisi daha fazladır?
Boş Bırak
Boş Bırak
(K // L // M)
Boş Bırak
Dünyanın en büyük kırık hattı üzerinde bulunan Güney Anadolu fay hattı, Hatay üzerinden Güneydoğu Torosları izleyerek Doğu Anadolu’ya doğru uzanır.
Aşağıdaki ovalardan hangisi bu fay hattı üzerinde yer almaz?
Boş Bırak
Boş Bırak
Türkiye’de yıllık güneşlenme sürelerinin fazla olduğu yerlerle aşağıdakilerden hangisi benzerlik gösterir?
Boş Bırak
29 Mayıs 2013’te temeli atılan İstanbul Boğazındaki Üçüncü Köprü aşağıda verilenlerin hangisi arasında inşa edilecektir?
Boş Bırak
Türkmenistan’ın aşağıdaki şehirlerinden hangisi en çok beyaz mermerden kaplı binanın bulunmasından dolayı Mayıs 2013’te "Mermer şehir” sıfatıyla Guinness Rekorlar Kitabı’na alınmıştır?
Boş Bırak
Aşağıdakilerin hangisi 26 yıl çalıştırdığı ve 2013 yılında emekliliğini istediği Manchester United futbol takımında elde ettiği başarılar sonucu İngiltere kraliçesinden “sir" unvanı almıştır?
Boş Bırak
UNESCO tarafından 1996-1997 yılı, adına kutlanan komik fıkralarıyla hatırlanan Anadolu’da yaşamış Türk bilgesi ve filozofu aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
88. Akademi Ödülleri (Oscar) En İyi Yabancı Film dalında Kültür Bakanlığı tarafından aday adayı seçilen film aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Tek bir ülke üzerinde tek millet, tek egemenlik anlayışınm uygulandığı, egemenliğin hiçbir otorite ile paylaşılmadığı, devlet biçimi aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Medeni Kanun’a göre “Kanuni Rüşt" yaşı aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Kişinin kendi hakkını kendisinin savunması hukukta aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?
Boş Bırak
Parlamenter sistemde yürütmeden siyasal bakımdan sorumlu olan ve yürütme yetkisini fiilen kullanan organ aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi Anayasa Mahkemesi’nin görevlerinden biri değildir?
Boş Bırak
1982 Anayasası’nda düzenlenen aşağıdaki temel hak ve hürriyetlerin hangisinden yabancılar yararlanamaz?
Boş Bırak
Merkezi yönetimin taşra teşkilatı ile ilgili verilen aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Boş Bırak
• Yabancı ülke ve kuruluşlardan borç ve hibe alınmasını sağlamak
• Türkiye IMF ilişkilerini yürütmek
• İkili ve çok taraflı dış ekonomik ilişkilerle ilgilenmek
Yukarıda verilenler aşağıdaki kuruluşlardan hangisinin görevleri arasında yer alır?
Boş Bırak
Türkiye’de seçimlerde uygulanan aşağıdaki ilkelerden hangisi 1982 Anayasası’nda açıkça düzenlenmemiştir?
Boş Bırak
Geçici Bakanlar Kurulu, yenileme kararının Resmi Gazete’de ilanından itibaren kaç gün içinde kurulmak zorundadır?
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

Yorum Yaz