Tebrikler! Testin en başarılı üyesi ilker özgül 302 puan
I. Bireyin böceklenen sebzeler için bahçede ilaçla-ma yapması
II. Bilgisayar dersinde etkinlikleri tamamlayan öğ-rencilerin bilgisayarda oyun oynamalarına izin veril-mesi
III. Annesine yalan söyleyen çocuğun ağzına biber sürülmesi
Yukarıda verilenler sırasıyla aşağıdakilerden han-gisine örnek oluşturur?
Boş Bırak
Uzun zamandır hazırlandığı atletizm yarışlarında ai-lesinin ve arkadaşlarının büyük desteğini alan ve ba-şarısız olduğunda dahi, onların "Buna rağmen bu se-nenin birincisi yine sen olacaksın." biçimindeki des-teğinden etkilenerek daha çok çalışan Nevzat, ger-çekten de atletizmde katıldığı branşın birincisi olmuştur.
Nevzat'ın elde ettiği birincilik aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?
Boş Bırak
Selen sofrayı kurma ve toplama işlerinde annesine yardımcı olmasına rağmen bir türlü bu davranışından dolayı ondan takdir alamamış ve bir süre sonra anne-sine yardım etmeyi bırakmıştır.
Selen'in davranışında ortaya çıkan bu durum aşa-ğıdakilerden hangisine örnek oluşturur?
Boş Bırak
I. Davranışın ardından verilen ve organizma üzerinde hoşa giden bir etki yaratan uyarıcılardır.
II.Davranışın ardından hoşa gitmeyen uyarıcı verile-rek organizmanın davranışının tekrarlanma olası-lığını azaltan eylemdir.
Yukarıda verilen iki tanım sırasıyla aşağıdakiler-den hangisine karşılık gelir?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi edimsel koşullanma yoluyla kazanılan bir davranıştır?
Boş Bırak
Genelde çok şımarık olan ve sınıf kurallarına uy-mayan Arda'nın fen ve teknoloji dersinde oldukça sessiz olma ve bütün kurallara uyma davranışı aşağıdakilerden hangisiyle açıklanır?
Boş Bırak
İlköğretim birinci sınıf öğretmeni Seval Hanım öğ-rencilerinin okul eşyalarını temiz kullanma davranışı-nı kazanabilmeleri için ilk zamanlar okul eşyasını te-miz kullanan öğrencilerini çeşitli pekiştireçler kulla-narak ödüllendirmiştir.
Seval Hanım öğrencilerin istenen davranışı kazan-malarının ardından hangi pekiştirme tarifesini kul-lanırsa öğrencilerin okul eşyalarını temiz kullanma davranışı kalıcı hâle gelir?
Boş Bırak
İlköğretim birinci sınıf öğretmeni Derya Hanım, kâğıt üzerindeki şekilleri makasla kesmede zorla-nan bir öğrencisine bu davranışı kazandırabilmek için edimsel koşullanma kuramına göre aşağıdaki-lerden hangisini kullanmalıdır?
Boş Bırak
Edimsel koşullanma kuramına göre Öğrenmenin gerçekleşmesi öncelikle aşağıdakilerden hangisine bağlıdır?
Boş Bırak
Bir uzman "Çocuk ve Aile" konulu seminerinde velile-re "Çocuğunuzun istenmeyen davranışları karşısında ortama olumsuz bir uyarıcı eklemek yerine ortamdan olumlu bir uyarıcıyı kaldırın." şeklinde bir Öneri sun-muştur.
Uzmanın bu önerisi aşağıdakilerden hangisini ifade eder?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi edimsel koşullanmanın te-melini oluşturan ilkedir?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisinde davranış değişikliği ikincil pekiştireç ile güçlendirilmektedir?
Boş Bırak
Edimsel koşullanma ilkelerine göre organizma yapmış olduğu davranışın sonucundan etkilenir. Yani organiz-ma davranışı sonucu olumlu bir durumla karşılaşırsa o davranışın tekrarlanma olasılığı artar. Ya da orga-nizma davranışı sonucu olumsuz bir durumla karşıla-şırsa o davranışın tekrarlanma olasılığı azalır.
Yukarıda hangi öğrenme ilkesinden bahsedilmek-tedir?
Boş Bırak
I. Meyve Suyu
II- İlgi
III. Oyuncak
IV. Şekerleme V. Okul çantası
Yukarıda verilenlerden hangisi/hangileri birincil pekiştireç kapsamında değerlendirilir?
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

Yorum Yaz